Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni

Reklama
Nabór od 18.05.2023 do 09.06.2023 14:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 2,492 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby w kryzysie bezdomności
Urząd Miasta Gdyni, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni.

Załącznik do Zarządzenia Nr 6383/23/VIII/R

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.05.2023 r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz zaprasza do składania ofert.

 1. Ogłaszający konkurs

Prezydent Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

telefon (centrala) (58) 626 26 26; fax: (58) 620 97 98

e-mail: umgdynia@gdynia.pl;  www.gdynia.pl

 1. Obsługa merytoryczna konkursu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2

telefon/fax (58) 78 20 120; (58) 62 59 330; (58) 62 59 393

e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl; www.mopsgdynia.pl

 1. Podstawa prawna konkursu

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w:

 1. Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40).
 2. Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).
 3. Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).
 4. Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).
 5. Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 6. Uchwale Rady Miasta Gdyni Nr XLVII/1452/22 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.
 7. Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r. poz. 896).

 

 1. Rodzaj i termin realizacji zadania

 

 1. Rodzaj zadania publicznego: Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni.
 2. Dotacja zostanie przekazana do wysokości zabezpieczonych środków w formie powierzenia wykonania zadania publicznego, tj. w wysokości 100% niezbędnych całkowitych kosztów związanych z realizacją zadania i faktycznie poniesionych przez Zleceniobiorcę, któremu przyznano dotację.
 3. Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym na podstawie art. 17 ust. 1. pkt 3 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), tj.: Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.
 4. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 1 lipca 2023 r do 30 czerwca 2025 r.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 

 1. Gmina Gdynia zapewni łączną kwotę środków w wysokości do 2 492 432,00 PLN przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania publicznego w wysokości:

 

 1. ) do 623 108,00 PLN w okresie od dnia 01.07.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
 2. do 1 246 216,00 PLN w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
 3. do 623 108,00 PLN w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 30.06.2025 r.

 

 1. Każdorazowa zmiana wysokości zabezpieczonych środków na realizację zadania publicznego potwierdzana będzie aneksem do umowy.
 2. Planowane kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:

 

 1. ) zadanie można realizować mniejszym kosztem,
 2. ) zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

 

 1. Dotacja przekazywana będzie na wydzielony rachunek bankowy należący do Zleceniobiorcy, w transzach, w liczbie i wysokości wynikających z zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu umowy.

 

 1. Warunki realizacji zadania

 

 1. W ramach realizacji niniejszego zadania finansowana będą wydatki Zleceniobiorcy związane z zapewnieniem schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni. Odbiorcami usługi schronienia będą osoby, które nie są w stanie zapewnić sobie schronienia w oparciu o własne zasoby i możliwości, przebywające na terenie Gdyni ( w tym znajdujące się pod wpływem alkoholu).
 2. Zleceniodawca zobowiązuje Zleceniobiorcę do wydzielenia organizacyjnego dwóch form zapewnienia schronienia: odrębnie funkcjonującą ogrzewalnię i odrębnie funkcjonującą noclegownię z zachowaniem wszelkich różnic formalnych i organizacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Realizacja zadania publicznego ma polegać na zapewnieniu schronienia w noclegowni i ogrzewalni, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni, uwzględniając późniejsze zmiany przepisów. W niniejszym zadaniu Zleceniobiorca zapewni:

 

 1. ) w noclegowni około 50 miejsc, w tym 2 miejsca dla kobiet,
 2. ) w ogrzewalni około 14 miejsc.

 

 1. Zleceniodawca w następujących punktach przewiduje finansowanie zadania ponad minimalny standard wynikający z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni, uwzględniając późniejsze zmiany przepisów:

 

 1. ) umożliwienie noclegu oraz przebywania w ogrzewanym pomieszczeniu od godz. 17.00 do godz. 9.00 dnia następnego oraz w przypadku uzasadnionej potrzeby przebywania w ogrzewanym pomieszczeniu w godz. od 9.00 do 17.00;
 2. ) zapewnienie w noclegowni jednego gorącego posiłku dziennie w wyznaczonych godzinach,
 3. ) umożliwienie podjęcia osobom korzystającym ze wsparcia noclegowni bądź ogrzewalni treningu zawodowego lub przyuczenia do wykonywania prostych czynności o charakterze pomocniczo-gospodarczym; trening oraz przyuczenie ma na celu podniesienie gotowości do skorzystania z oferty aktywizacji zawodowej prowadzonej przez inne podmioty w Gdyni.

 

 1. Realizacja zadania wskazanego w ust. 3 powinna również uwzględniać:

 

 1. ) przebywanie w pomieszczeniach gwarantujących poczucie bezpieczeństwa, intymności i poszanowania godności,
 2. ) zapewnienie osobnego pomieszczenia dla osób wymagających  czasowego odizolowania od pozostałych mieszkańców noclegowni i ogrzewalni,
 3. ) zapewnienie pomocy mieszkańcom placówki w sytuacjach zagrażających ich życiu lub zdrowiu, poprzez umożliwienie pierwszego kontaktu z lekarzem lub placówkami służby zdrowia,
 4. ) warunki w budynku muszą być zgodne z zasadami bezpieczeństwa ppoż. i sanitarno-epidemiologicznymi; w związku z tym Zleceniobiorca w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, dostarczy Zleceniodawcy dokumenty dotyczące obiektu, w którym jest realizowane zadanie, potwierdzające brak zastrzeżeń i uwag poprzez uprawnionego specjalistę z zakresu pożarnictwa, w którym jest świadczona przedmiotowa usługa;
 5. ) stałą współpracę z Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS w Gdyni, w szczególności przy realizacji planów pomocy, Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności, kontraktów socjalnych i innych działań mających na celu wspieranie osób przebywających w noclegowni lub ich rodzin, polegającą na:

 

 1. ) przekazywaniu niezbędnych informacji o dostępnych formach pomocy dla osób bezdomnych, a w razie nagłej potrzeby pomoc w zorganizowaniu tego typu pomocy;
 2. ) uczestnictwie w tworzeniu indywidualnych planów działań na rzecz osób przebywających w noclegowni;
 3. ) realizacji wszelkich działań związanych z zapewnieniem odpowiedniej oferty opieki i wsparcia osób dotkniętych choroba alkoholową, w tym w szczególności motywowaniu do podjęcia terapii, itp.;
 4. ) uczestnictwie w planowaniu inicjatyw o charakterze systemowym, mających na celu poprawę skuteczności realizowanego wsparcia;

 

 1. ) zapewnienie na adekwatnym poziomie pomocy przedmedycznej w stosunku do osób korzystających z interwencyjnego noclegu lub ogrzewalni, w szczególności będących pod wpływem alkoholu oraz warunków do jej właściwego wykonania, a także zapewnienie wszelkich działań umożliwiających redukcję szkód spowodowanych ryzykownym i długotrwałym piciem alkoholu;
 2. ) animacje współpracy z podmiotami realizującymi zadania bezpośrednio powiązane z zapewnieniem bezpieczeństwa i noclegu osobom nietrzeźwym, w szczególności z Policją, Strażą Miejską, Pogotowiem Ratunkowym, Szpitalami, Strażą Graniczną i Pożarną.

 

 1. Zleceniobiorca wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert będzie realizował zadanie w obiekcie na terenie Gdyni przy ul. Janka Wiśniewskiego 24, który zostanie Zleceniobiorcy użyczony na podstawie odrębnej umowy na czas realizacji zadania.
 2. W przypadku, gdy w obiekcie udostępnionym Oferentowi na podstawie odrębnej umowy użyczenia, najmu/dzierżawy realizowane jest więcej niż jedno zadanie publiczne lub prowadzona jest inna działalność komercyjna bądź społeczna, Oferent zobowiązany będzie do opracowania i stosowania wskaźnika podziału kosztów eksploatacyjnych, kosztów wynagrodzeń osób bezpośrednio związanych z realizacją zadania, koszów wynagrodzeń pracowników administracyjnych i kosztów administracyjnych całego obiektu proporcjonalnie do ich części wykorzystywanych przy realizacji zadania publicznego.
 3. Ogłaszający konkurs ma prawo w każdym momencie realizacji zadania do kontroli wykonywania zadania. Kontrola odbywa się w miejscu realizacji zadania i ma na celu weryfikację rzeczywistych warunków i sposobu jego wykonywania, w szczególności:

 

 1. ) prawidłowość prowadzonej dokumentacji,
 2. ) weryfikację organizacji realizacji powierzonego zadania publicznego.

 

 1. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie – oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.
 2. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność wobec ogłaszającego konkurs i osób trzecich za usługę wykonaną przez podwykonawców (jeśli dotyczy).
 3. Szczegółowe terminy oraz warunki finansowania i rozliczania zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Oferentem.
 4. Oferent realizując zadanie, zobowiązany będzie do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
 5. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany będzie w oparciu o zapisy art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 z późn. zm.) do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w Rozdz. VI niniejszego ogłoszenia.
 6. Oferent wykonujący czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych na rzecz Zleceniodawcy zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 

 1. Zasady i warunki przyznawania dotacji

 

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm.), które prowadzą działalność statutową w zakresie pomocy społecznej. Ww. podmioty, na potrzeby niniejszego konkursu, z momentem złożenia oferty stają się Oferentami.
 2. Oferenci nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
 3. Oferent przystępujący do otwartego konkursu ofert może złożyć jedną ofertę.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Oferta realizacji zadania publicznego powinna zawierać w szczególności:

 

 1. ) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 2. ) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 3. ) propozycję regulaminu funkcjonowania Placówki,
 4. ) pisemną koncepcję realizacji działań wskazanych w części VI ust. 4 pkt c Ogłoszenia,
 5. ) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 6. ) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
 7. ) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego,
 8. ) oświadczenia dotyczące:

 

 1. ) braku zobowiązań wobec miasta Gdynia,
 2. ) kwalifikowalności podatku VAT,

 

 1. ) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

 

 1. W Ofercie realizacji zadania publicznego w rozdziale V. „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” na poszczególne lata 2023, 2024, 2025 rok należy uwzględnić:

 

 1. ) V. A I Koszty realizacji działań – należy wpisać wszystkie planowane koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.
 2. ) V. A II Koszty administracyjne - należy wpisać koszty obsługi zadania, które są związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym z obsługą finansową i prawną projektu. W przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego Oferenta oddzielnie.
 3. ) V. B Źródła finansowania kosztów realizacji zadania
 4. ) V. C Podział kosztów realizacji zadania w partnerstwie - dotyczy oferty wspólnej.

 

 1. Kalkulacja powinna być czytelna, przejrzysta i zrozumiała. W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń, media. Poszczególne pozycje kosztorysu dotyczące kosztów wynagrodzeń (ujęte w kategorii V.A I, II) powinny zawierać informację o rodzaju umowy, jaka zostanie zawarta (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, zlecenie, wymiar etatu itp.).
 2. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów, zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów określających osobowość prawną.
 3. W przypadku planowania zlecenia części zadania innemu podmiotowi, Oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie. Informacja taka powinna znaleźć się w harmonogramie część III pkt 4 oferty w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”. Uzasadnienie przyczyny zlecania innemu podmiotowi, organizacja powinna opisać w części III pkt 5 oferty „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego”. Ocena zasadności podzlecania części zadania innemu podmiotowi będzie należała do Komisji Konkursowej.
 4. Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl. wraz z następującymi załącznikami:

 

 1. ) ankieta Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,
 2. ) pełnomocnictwo(-a) do działania w imieniu Oferenta (w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne, niż umocowane w KRS do reprezentacji),
 3. ) w przypadku, gdy Oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną Oferenta. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany,
 4. ) w przypadku złożenia oferty wspólnej dwóch lub większej liczby Oferentów działających wspólnie - umowa partnerska.

 

 1. Oferent zobowiązany jest do złożenia w część VI oferty „Inne informacje” następujących oświadczeń, tj.:

 

 1. ) oświadczenie Oferenta o nieposiadaniu zobowiązań względem Miasta Gdynia i na dzień złożenia oferty Oferent rozliczył w okresie 3 lat kalendarzowych, poprzedzających dzień złożenia oferty, środki otrzymane z budżetu miasta Gdyni;
 2. ) oświadczenie Oferenta o zarejestrowaniu lub niezarejestrowaniu podmiotu jako podatnika VAT; w przypadku oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT oświadczenie Oferenta, iż nie może odzyskać w żaden sposób kosztu podatku VAT, którego wysokość została ujęta w ofercie, a jednocześnie zobowiązuje się do zwrotu części podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

 

 1. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w część VI oferty „Inne informacje” propozycji:

 

 1. ) regulaminu funkcjonowania Placówki,
 2. ) pisemnej koncepcji realizacji działań wskazanych w części VI ust. 4 pkt c Ogłoszenia.

 

 1. Oświadczenia i informacje, o których mowa w ust. 12 i 13 niniejszego ogłoszenia podlegają ocenie formalnej i bez ich przedstawienia oferta nie przejdzie do etapu oceny merytorycznej.
 2. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej dwóch lub większej liczby Oferentów działających wspólnie. Oferta wspólna powinna zawierać:

 

 1. ) informację jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),
 2. ) sposób reprezentacji Oferentów, o których mowa w art. 14 ust. 2 ww. ustawy, wobec organu administracji publicznej.

 

 1. Oferenci składający ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w ofercie oraz umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego.
 2. Wszystkie kopie dokumentów muszą zawierać klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnym podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem. Kopię dokumentów może potwierdzić:

 

 1. ) Osoba wymieniona w dokumencie rejestrowym,
 2. ) Inne osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu,
 3. ) Notariusz, adwokat, radca prawny.

 

 1. Za poprawność złożonej oferty odpowiada Oferent.
 2. W otwartym konkursie ofert zostanie wybrana tylko jedna oferta.
 3. Otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty również wówczas, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta.
 4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie czy określona w części V niniejszego Ogłoszenia. W takim przypadku Oferent, którego oferta została wybrana, akceptując stosowne zmniejszenie dotacji, zobowiązany jest do przedstawienia aktualizacji opisu poszczególnych działań, harmonogramu, kalkulacji przewidywanych kosztów dostosowanych do kwoty przyznanego finasowania. Ww. dokumenty stanowić będą podstawę do zawarcia umowy.
 5. Oferta wybrana do finansowania stanowić będzie, wraz z ewentualną korektą, integralną część umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego.

 

 1. Zasady finansowania zadania

 

 1. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami.
 2. Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej i ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację operacji księgowych.
 3. Za koszty kwalifikowane przy realizacji zadania publicznego uznaje się koszty:

 

 1. ) poniesione w danym roku realizacji zadania publicznego, w okresie obowiązywania umowy, wykorzystane do 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania publicznego,
 2. ) niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania (zgodnie z opisem działań w ofercie), w części dotyczącej realizacji zadania,
 3. ) odzwierciedlone w kosztorysie realizacji zadania publicznego,
 4. ) spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,
 5. ) realizowane ze wskazanego przez Zleceniobiorcę rachunku bankowego,
 6. ) racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych,
 7. ) faktycznie poniesione i udokumentowane, poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej,
 8. ) eksploatacji pojazdów do obsługi merytorycznej zadania, jednak nie więcej niż 3 pojazdy.

 

 1. Za koszty niekwalifikowane przy realizacji zadania publicznego uznaje się koszty:

 

 1. ) niezwiązane z zadaniem publicznym,
 2. ) pokryte przez inne podmioty finansujące to samo zadanie publiczne, w części objętej takim finansowaniem (zakaz tzw. podwójnego finansowania),
 3. ) inwestycji,
 4. ) prowadzenia działalności gospodarczej,
 5. ) działalności partii politycznych,
 6. ) działalności związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
 7. ) zobowiązań powstałych przed lub po okresie realizacji zadania publicznego.
 8. ) podatek VAT (za wyjątkiem sytuacji, gdy podmiot nie jest w stanie odzyskać podatku VAT).

 

 1. Pod pojęciem kosztu należy rozumieć wydatek faktycznie poniesiony w okresie obowiązywania umowy oraz w ciągu 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania publicznego, tj. rozchód środków pieniężnych z kasy lub wskazanego rachunku bankowego, powodujący faktyczny przepływ środków pieniężnych od Zleceniobiorcy realizującego zadanie publiczne. Zasadą jest, że dla uznania kosztu musi zaistnieć jednocześnie zobowiązanie i wydatek w danym roku realizacji zadania.
 2. Dowodem poniesienia kosztu jest opłacona faktura VAT lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. Dowodem zapłaty jest odpowiedni dokument sporządzony przez właściwy Bank, w tym również w formie, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.), dokumentujący obciążenia rachunku bankowego Zleceniobiorcy realizującego zadanie publiczne. Dowodem zapłaty w przypadku płatności gotówkowej jest dokument księgowy z adnotacją np. „zapłacono gotówką” lub inny równoważny dokument potwierdzający rozchód z kasy Zleceniobiorcy realizującego zadanie publiczne. Za datę poniesienia kosztu przyjmuje się dla wydatków dokonanych przelewem lub kartą płatniczą – datę obciążenia rachunku, natomiast dla wydatków dokonanych gotówką – datę faktycznie dokonanej płatności.
 3. Zastrzega się konieczność uruchamiania środków finansowych ze wskazanego przez Zleceniobiorcę rachunku bankowego tylko w celu bieżącej regulacji zobowiązań związanych z realizacją zadania publicznego. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się uznanie za równoważne powyższemu zapisowi przelewy dotyczące refundacji wydatków pomiędzy kontami Zleceniobiorcy a dotyczących rozliczenia części wydatków finansowych z dotacji w ogóle (całości) zobowiązań Zleceniobiorcy. Na okoliczność refundacji Zleceniobiorca sporządza zestawienie wydatków objętych refundacją zawierające co najmniej:

 

 1. ) numer dokumentu księgowego,
 2. ) datę wystawienia dokumentu księgowego,
 3. ) wystawcę dokumentu,
 4. ) nazwę kosztu,
 5. ) kwotę do refundacji dotyczącej realizacji zadania,
 6. ) datę pierwotną uregulowania zobowiązania wobec kontrahenta.

Refundacje winny być dokonywane niezwłocznie po dokonaniu spłaty zobowiązań Zleceniobiorcy, jednakże nie później niż na dzień kończący dany okres sprawozdawczy, w którym nastąpiła spłata zobowiązania.

 1. Dowody księgowe powinny zawierać opis merytoryczny. W opisie powinny znaleźć się co najmniej następujące elementy:

 

 1. ) nr faktury (rachunku),
 2. ) data wystawienia,
 3. ) wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi,
 4. ) każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),
 5. ) zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informację: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

 

 1. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w kalkulacji. Przesunięcia te uznaje się, gdy nie nastąpiło zwiększenie przewidywanych wydatków o więcej niż 15 % lub nastąpiło jego zmniejszenie w dowolnej wysokości.

 

 1. Termin składania ofert

 

 1. Oferty realizacji zadania należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) wraz z załącznikami za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl, w terminie do dnia 09.06.2023 r. do godz. 14.00.
 2. Instrukcja założenia konta w systemie witkac.pl oraz złożenia oferty dostępna jest na stronie internetowej www.witkac.pl oraz na stronie internetowej www.mopsgdynia.pl - zakładka „Konkursy ofert”.
 3. Po wypełnieniu elektronicznego formularza ofert wraz z niezbędnymi załącznikami, należy z systemu  wydrukować „Potwierdzenie złożenia oferty” a następnie należy ten dokument podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów (zgodnie z dokumentem KRS/bądź innym rejestrem lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw), opieczętować i dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu MOPS, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, w godzinach od 7.30 do 15.30 do dnia 12.06.2023 r. lub przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na ww. adres.
 4. W przypadku złożenia za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej, „Potwierdzenia złożenia oferty”, o której mowa w ust. 3, decyduje data wpływu do sekretariatu MOPS w Gdyni.
 5. Dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany lub e-dowód, dopuszcza się złożenie druku "Potwierdzenia złożenia oferty"  (w formacie .pdf zamiast jej papierowej wersji) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/ na adres skrytki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni: /Mopsgdynia/SkrytkaESP z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego i wpisaniem w temacie: „Otwarty Konkurs Ofert: Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni.” (decyduje data wpływu na skrytkę ePUAP). Potwierdzenie złożenia oferty musi zostać podpisane elektronicznie (tj. podpis kwalifikowany, profil zaufany lub e-dowód) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. UWAGA! Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.
 6. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Oferent przed zawarciem umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego, zobowiązany będzie do dostarczenia:

 

 1. ) informacji o składzie osób reprezentujących Oferenta: imiona i nazwiska osób, numery PESEL,
 2. ) umowy pomiędzy Oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń, składających się na realizację zdania publicznego,
 3. ) informacji o wskazanym rachunku bankowym do obsługi dotacji.

 

 1. W terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert, lista Oferentów, rodzaj zadania oraz wielkość wnioskowanej dotacji zostaną opublikowana:

 

 1. ) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdynia i MOPS w Gdyni,
 2. ) na tablicy ogłoszeń w GCOP i MOPS w Gdyni,
 3. ) na stronie miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl,
 4. ) na stronie internetowej MOPS w Gdyni: www.mopsgdynia.pl w zakładce „Konkursy ofert”.

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty

 

 1. Decyzję o wynikach otwartego konkursu ofert oraz o wyborze oferty podejmuje Prezydent Miasta Gdyni w formie zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 2. Procedura rozpatrywania ofert będzie obejmować ocenę formalną i ocenę merytoryczną.
 3. Ocena formalna będzie obejmowała sprawdzenie:

 

 1. ) zachowania terminu złożenia oferty,
 2. ) zachowania wymogów określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),
 3. ) zachowania warunków i wymogów niniejszego Ogłoszenia,
 4. ) złożenia w części VI oferty wymaganych oświadczeń oraz propozycji regulaminu funkcjonowania Placówki i koncepcji realizacji działań wskazanych w części VI ust. 4 pkt c Ogłoszenia,
 5. ) załączenia wszystkich wymaganych dokumentów,
 6. ) czy oferta została złożona przez podmiot do tego uprawniony,
 7. ) czy oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

 

 1. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają opiniowaniu przez Komisję Konkursową.
 2. Komisja Konkursowa będzie analizować merytoryczną zawartość złożonych ofert posługując się kartą oceny oferty realizacji zadania publicznego. Komisja Konkursowa dokona oceny poszczególnych ofert oraz przyzna im odpowiednią liczbę punktów za każde kryterium. Kryteria dzielą się na kryteria oceny ustawowej oraz kryteria oceny dodatkowej:

 

 1. ) Kryteria oceny ustawowej (łącznie można zdobyć do 60 punktów).

 

 1. ) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez Oferenta: TAK/NIE
 2. ) Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków). Do 5 pkt
 3. ) Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania. Do 15 pkt
 4. ) Wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków. Do 10 pkt
 5. ) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie. Do 30 pkt

 

 1. ) Kryteria oceny dodatkowej (łącznie można zdobyć do 40 punktów).

 

 1. ) Ocena zakładanej wykonalności zadania, w tym doświadczenie organizacji i kadra przewidziana do realizacji zadania. Do 10 pkt
 2. ) Ocena trwałości / ciągłości zakładanych rezultatów realizacji zadania. Do 10 pkt
 3. )Ocena adekwatności zakładanych działań do potrzeb lokalnych. Do 10 pkt
 4. ) Ocena zakładanej efektywności wykorzystania dotacji. Do 10 pkt

 

 1. Zlecający zadanie dokona wyboru oferty w siedzibie MOPS w Gdyni ul. Grabowo 2, w terminie do 21 dni od upływu terminu składania ofert, określonego w ogłoszeniu konkursowym.
 2. Lista rankingowa, a także wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację, rodzaj zleconego zadania i kwoty przyznanej na realizację zadania są publikowane:

 

 1. ) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta,
 2. ) na tablicy ogłoszeń GCOP i MOPS w Gdyni,
 3. ) na stronie miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl,
 4. ) na stronie internetowej MOPS w Gdyni: www.mopsgdynia.pl w zakładce „Konkursy ofert”. 

 

 1. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do:

 

 1. ) odwołania konkursu bez podania przyczyny,
 2. ) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert,
 3. ) zmiany terminu podjęcia decyzji, co do rozstrzygnięcia konkursu,
 4. ) odmowy podpisania umowy i przyznania dotacji podmiotowi wyłonionemu w konkursie, gdy Oferent:

- utraci osobowość prawną,

- zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową Oferenta,

- w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej Oferenta okaże się, że wcześniej przyznana dotacja została wydana lub rozliczona nieprawidłowo.

 1. Od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Aleja Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk. Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia opublikowania przez Prezydenta Miasta Gdyni informacji o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.
 2. O wyniku konkursu Oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.
 3. Szczegółowe terminy oraz warunki finansowania i rozliczania zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Oferentem wybranym w wyniku otwartego konkursu ofert.

 

 1. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami

 

 1. Nazwa zadania: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni”
 2. Termin: od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r.
 3. Rozdziały: 85295, 85154
 4. Paragraf: 2360
 5. Kwota rozliczonej dotacji w 2022 r. (w zł): 933 194,66
 6. Kwota przekazanej dotacji w 2023 r. (w zł): 451 616,00

Załączniki:

 1. Ankieta Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych.

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama