Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór ofert w trybie art. 19a - realizacja zadań z zakresu rozwoju kultury w powiecie...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a - realizacja zadań z zakresu rozwoju kultury w powiecie tczewskim w 2023 roku
Nabór od 16.05.2023 do 09.06.2023 10:06
Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON
Łączny budżet 7 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana

Informacje o naborze

 1. Niniejszy nabór ofert w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem postępowania konkursowego, dotyczy zadań  publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z zakresu rozwoju kultury w powiecie tczewskim, w tym w szczególności  inicjatyw, które ożywią życie kulturalne mieszkańców powiatu tczewskiego.
 2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po uznaniu przez Zarząd Powiatu Tczewskiego celowości realizacji zadania i po upublicznieniu oferty na okres 7 dni w BIP https://bip.powiat.tczew.pl/, na stronie powiatowej https://www.powiat.tczew.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie.
 3. Ofertowane zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni i  powinno być skierowane do mieszkańców powiatu tczewskiego.
 4. Zadanie powinno być zrealizowane w  2023 r., przy czym przy planowaniu terminu rozpoczęcia realizacji zadania należy uwzględniać okres niezbędny do rozpatrzenia oferty – rekomendowany czas 30 dni od daty złożenia oferty do daty rozpoczęcia realizacji zadania.
 5. Oferta powinna uwzględniać realizację zadania w sposób fachowy, oszczędny i terminowy oraz powinna być sporządzona z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji.
 6. W ofercie obowiązkowo należy wskazać i opisać zakładane rezultaty, planowany poziom osiągnięcia rezultatów oraz źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika.
 7. Nabór ofert prowadzony jest w systemie informatycznym Witkac.pl w trybie ciągłym do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, nie dłużej jednak niż do dnia 31 października 2023 r. do godz. 10:00.
 8. Złożoną w systemie informatycznym Witkac.pl ofertę należy wydrukować  i po jej podpisaniu przez osoby upoważnione, dostarczyć niezwłocznie do Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew.  Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osób podpisujących – podpis czytelny lub opatrzony pieczątką  imienną, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10.
 9. Do wersji papierowej oferty należy dołączyć aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku organizacji zarejestrowanej w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostę Tczewskiego nie ma tego obowiązku) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 10. Oferenci używający profilu zaufanego mogą złożyć ofertę za pośrednictwem ePUAP – oferta wymaga podpisu/podpisów elektronicznych zgodnie z ustanowioną reprezentacją oferenta.
 11. Początkiem biegu terminu na rozpatrzenie oferty w trybie art. 19a będzie data jej dostarczenia w wersji papierowej  lub przez ePUAP do Starostwa Powiatowego w Tczewie.
 12. Szczegółowe informacje na temat trybu postępowania oraz sposobu przygotowania oferty zawarte są w § 11 Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok oraz dostępne są na stronie https://www.powiat.tczew.pl/ w zakładce: NGO.
 13. Możliwość ubiegania się o środki finansowe na działania w zakresie rozwoju kultury w powiecie tczewskim w trybie bezkonkursowym (dostępne środki w wysokości 7.000 zł)  powstała w związku z odstąpieniem jednej organizacji od realizacji zadania publicznego wybranego do dofinansowania w postępowaniu konkursowym przeprowadzonym na podstawie uchwały Nr 239/676/2022 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 24 listopada 2022 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama