Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Pajacyk Pomoc Psychospołeczna 2023/2024

Reklama
Nabór od 15.05.2023 do 18.06.2023 23:59
Polska Akcja Humanitarna
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorką programu Pajacyk-pomoc psychospołeczna Martą Chojnacką marta.chojnacka@pah.org.pl lub pod numerem telefonu: 573 834 599.
Łączny budżet 3 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 20 tys. do 200 tys. PLN
Młodzież, Organizacje pozarządowe, Dzieci, Cudzoziemcy, migranci
Fundacja Polska Akcja Humanitarna w ramach Programu Pajacyk od 1998 roku wspiera dzieci i młodzież, które ze względu na trudną sytuację socjalno-bytową wymagają wsparcia w zakresie dożywiania. Mając na uwadze fakt, iż potrzeby podopiecznych Pajacyka występują na wielu płaszczyznach i wykraczają poza sferę dożywiania, Polska Akcja Humanitarna postanowiła odpowiedzieć na ich potrzeby i w 2021 roku uruchomiła program wsparcia psychospołecznego. Program Pajacyk pomoc psychospołeczna ma na celu profilaktykę problemów zdrowia psychicznego i polepszenie dobrostanu psychologicznego oraz sytuacji dzieci i młodzieży różnych narodowości, ze środowisk defaworyzowanych i wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju. Zapewnia zwiększenie dostępu do ogólnej i specjalistycznej pomocy psychologicznej dla tych grup oraz innych usług mających na celu wsparcie w rozwoju umiejętności życiowych, społecznych oraz zainteresowań.

PRZEDMIOT FINANSOWANIA:

Obowiązkowym komponentem zgłaszanych projektów jest zwiększenie dostępu do ogólnego i specjalistycznego wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego.

Projekty mogą zawierać dodatkowe działania, między innymi: organizacja grup wsparcia, grupowych warsztatów i treningów ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania, komunikacji i umiejętności życiowych oraz społecznych; działania interwencyjne i rozwojowe; prowadzenie działań z zakresu psychoedukacji; działania integracyjne; działania zwiększające wiedzę i umiejętności rodziców i opiekunów, nauczycieli i pracowników organizacji i instytucji w zakresie umiejętności rodzicielskich i systematów ochrony dzieci.

Pajacyk odpowiada na potrzeby wszystkich dzieci niezależnie od ich narodowości, dlatego do programu kwalifikują się również dzieci i młodzież pochodzenia ukraińskiego przybyłe do Polski w wyniku wojny w Ukrainie po 24 lutego 2022 oraz potrzebujące dzieci innych narodowości przebywające na terytorium Polski.

Wnioski konkursowe można składać od 15 maja do 18 czerwca 2023 r. za pośrednictwem platformy Witkac.pl    

Aby złożyć ofertę niezbędne jest założenie konta na platformie Witkac.pl.

Instrukcja tworzenia konta dostępna tutaj: 

2.instrukcja-tworzenia-konta-09-2021.pdf (witkac.pl)

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę Witkac.pl link:

Konkursy / Pajacyk Pomoc Psychospołeczna 2023/2024 - witkac.pl

Okres realizacji projektów: dowolny okres od 1 września 2023 do 31 grudnia 2024

W ramach Programu można ubiegać się o wsparcie w wysokości od 20 tysięcy do 200 tysięcy złotych.

INSTYTUCJE UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI:

Podmiotami uprawnionymi do udziału w Konkursie są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kościelne osoby prawne, kościelne jednostki organizacyjne i spółdzielnie socjalne, zwane dalej „Organizacjami”, które posiadają doświadczenie w realizacji działań na rzecz dzieci i młodzieży, a realizowane przez nie cele statutowe pokrywają się z celami Programu Pajacyk Pomoc Psychospołeczna 2023/2024. 

ODBIORCY PROGRAMU:

Główną grupą docelową Programu są dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat pochodzące ze środowisk defaworyzowanych, wychowujące się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju.

Beneficjentami mogą być również osoby pełnoletnie, które nie przekroczyły 24 roku życia, a które korzystają z pomocy w specjalnych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych bądź rehabilitacyjnych.

W uzasadnionych przypadkach działania będą kierowane również do rodziców, opiekunów, nauczycieli i pracowników Organizacji, jeśli mają bezpośredni wpływ na sytuację dzieci i młodzieży objętej wsparciem i są bezpośrednio związane ze zwiększaniem kompetencji i umiejętności wychowawczych.

Program jest skierowany do osób różnych narodowości, włączając w to dzieci, młodzież i rodziców/opiekunów z doświadczeniem migracji.

Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku.

Więcej informacji na temat naboru oraz Regulamin można znaleźć tu:

Nabór do programu – Pajacyk

Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Fundacja kontaktuje się z organizacjami, które spełniły kryteria wymagane do zakwalifikowania się do programu drogą telefoniczną lub mailową.

Pełna lista organizacji zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej  https://www.pajacyk.pl/nabor/ w zakładce „Wyniki” do 20 sierpnia 2023 roku.

Zapraszamy na dwa spotkania informacyjne, podczas których szczegółowo wyjaśnimy zasada działania programu, jego założenia i cele.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 23 maja 2023, o godz. 12.00 via MS Teams. Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2UwZDViMDYtZGE4MC00OTI2LWI5NDktOGE0MmM3NTY0MWQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267380c50-aa34-4912-8c2d-d8e4edf8bd2e%22%2c%22Oid%22%3a%221d18e585-1dc0-45ce-8408-8690982e4cc3%22%7d

Drugie spotkanie odbędzie się 1 czerwca 2023, o godz. 15.00 via MS Teams. Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjBlYzFiYzctMDFjMy00M2YyLTkyZjktMGUzNzRhZTMyNWYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267380c50-aa34-4912-8c2d-d8e4edf8bd2e%22%2c%22Oid%22%3a%221d18e585-1dc0-45ce-8408-8690982e4cc3%22%7d

Link, który pomoże Państwu w prawidłowym wypełnieniu wniosku:

ABC dobrego wniosku_prezentacja (pajacyk.pl)

Źródło: https://www.pajacyk.pl/pajacyk-pomoc-psychospoleczna/
Reklama