Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

MSiT: Nabór ogólnopolskiego operatora programu prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii

Reklama
Nabór od 10.05.2023 do 22.05.2023 23:59
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Informacje w zakresie ogłoszonego naboru dostępne są pod nr telefonu: (22) 24 47 321, (22) 24 47 206, (22) 24 47 355 lub (22) 24 43 155
Łączny budżet 50 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2023 roku Programu prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii. Nabór dotyczy wyłonienia ogólnopolskiego operatora programu. Budżet programu to 50 mln zł.

– Program prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii ma na celu aktywizację fizyczną dzieci i młodzieży. Wszyscy uczestnicy półkolonii objętych wsparciem Ministerstwa Sportu i Turystyki będą mieli zapewnione co najmniej trzy godziny aktywności fizycznej dziennie oraz dodatkowe atrakcje. Niezwykle ważny jest dla nas także walor prozdrowotny programu – nad dziećmi czuwać będą specjaliści tj. fizjoterapeuci, dietetycy i psychologowie. Program przyczyni się do promocji wśród uczestników półkolonii aktywności fizycznej, zdrowych nawyków żywieniowych i przyczyni się do wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży – mówi minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk. 

Podstawowe zadania operatora

Wyłoniony w naborze operator będzie realizował program we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami (fundacje, stowarzyszenia) organizującymi w okresie wakacyjnym półkolonie dla dzieci i młodzieży.

Operator przeznaczy dofinansowanie na wynagrodzenia osób prowadzących podczas półkolonii zajęcia sportowe, psychologów prowadzących warsztaty psychologiczne, dietetyków prowadzących zajęcia dietetyczne, fizjoterapeutów przeprowadzających diagnozę sprawności uczestników półkolonii oraz dofinansowanie dodatkowych atrakcji, takich jak np. wyjście na pływalnię, wycieczki, wyjścia do instytucji sportowych, kultury i sztuki itd.

Do złożenia wniosków są uprawnione podmioty, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.

Wnioskodawcy powinni być podmiotami o zasięgu ogólnopolskim, posiadającymi odpowiednie struktury organizacyjne we wszystkich województwach.

Termin naboru

Termin składania wniosków określono do 22 maja 2023 r., a ich rozpatrzenia do 31 maja 2023 r.

Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych wraz z ogłoszeniem naborowym na stronie https://www.gov.pl/web/sport w zakładce co robimy/sport/sport powszechny/dofinansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wypełniony formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy wydrukować, podpisać i wysłać pocztą (lub złożyć w siedzibie Ministerstwa) na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie „Program „prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii – nabór na Operatora Programu”.

Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data dostarczenia do siedziby Ministerstwa (dla wniosków składanych osobiście) lub data stempla pocztowego (dla wniosków wysyłanych pocztą).

Program prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii

Wprowadzenie w ramach Programu prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii możliwości dofinansowania organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży jest kolejnym elementem wsparcia szeroko rozumianego sektora sportowego. Inicjatywa opracowania i wdrożenia Programu prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii jest wynikiem analizy stanu potrzeb i oczekiwań oraz oceny aktualnej sytuacji w sferze utrzymania dobrego stanu zdrowia i poziomu aktywności fizycznej mieszkańców Polski, w szczególności w związku z epidemią Covid-19.

W ramach programu przewidziano wsparcie jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów (fundacji, stowarzyszeń) w organizacji półkolonii. Wszyscy uczestnicy półkolonii będą mieli zapewnione w ich trakcie, co najmniej 3h aktywności fizycznej dziennie z naciskiem na popularne w danym regionie sporty, a także dodatkowe atrakcje. Ponadto, uczestnicy półkolonii odbędą dedykowane zajęcia ze specjalistami: fizjoterapeutami, dietetykami psychologami. Spotkania te posłużą diagnozie uczestników półkolonii i będą miały na celu przygotowanie ich do prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia.

Program prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii przyczyni się do realizacji celów strategicznych Ministerstwa, czyli aktywnego i zdrowego społeczeństwa. Wpłynie na upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej, będzie promował zdrowy i aktywny styl życia. Przysłuży się również promocji właściwych nawyków dietetycznych, a także przyczyni do wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży, które zwłaszcza po okresie pandemii Covid-19 doświadczają w tym zakresie trudności.

Reklama