Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej oraz zagospodarowania czasu wolnego jako elementu całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej skierowanych do...

Reklama
Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej oraz zagospodarowania czasu wolnego jako elementu całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej skierowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i nauczycieli ze śródmiejskich placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024
Nabór od 12.05.2023 do 06.06.2023 16:00
Dzielnica Śródmieście
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodziny, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Śródmieście ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej oraz zagospodarowania czasu wolnego jako elementu całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej skierowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i nauczycieli ze śródmiejskich placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024..

 

Adresaci zadania: dzieci, młodzież oraz/lub ich rodzice i nauczyciele ze śródmiejskich placówek oświatowych

Zadanie powinno być realizowane poprzez: realizacje programów profilaktyki uniwersalnej oraz zagospodarowania czasu wolnego jako elementu całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej skierowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców
i nauczycieli ze śródmiejskich placówek oświatowych.

Zakres tematyczny programów:

 • kształtowanie umiejętności życiowych i społecznych dzieci i młodzieży;
 • zapobieganie zachowaniom agresywnym i/lub uzależnieniom w tym cyberprzemocy i/lub cyberuzależnieniom;
 • zapobieganie zachowaniom szkodliwym i ryzykownym dzieci/młodzieży wynikającym z problemów występujących w ich otoczeniu;
 • kształtowanie kompetencji chroniących dzieci/młodzież przez uzależnieniem i/lub przemocą;
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji;
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do zrównoważonego rozwoju lub/oraz ułatwionego dostępu do różnych bezpłatnych form spędzania czasu wolnego (np. - różnorodne pozalekcyjne zajęcia sportowe, zajęcia rozwijające zainteresowania własne tj. koła zainteresowań, sekcje merytoryczne, fakultety problemowe w formie zajęć grupowych prowadzonych przez trenera, instruktora.

 

Formy realizacji zadania:

 • metody warsztatowe (od minimum 4 warsztatów na grupę/klasę),
 • metody aktywizujące adekwatne do wieku, potrzeb i możliwości odbiorców.


Jednorazowe wydarzenia typu: pogadanki, spotkania profilaktyczne, konkursy profilaktyczne oraz festyny, pikniki, konkursy plastyczne czy teatralne, nie będą finansowane/dofinansowywane.

Programy zagospodarowania czasu wolnego nie mogą stanowić samodzielnej strategii profilaktycznej. Zajęcia zagospodarowania czasu wolnego powinny wpisywać się w program profilaktyczny i stanowić jedynie uzupełnienie szerszego programu oddziaływań profilaktycznych, a nie jego najważniejszy element (zgodnie ze standardami określonymi w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025 r.).

Warunki realizacji zadania:

 • do oferty konieczne jest dołączenie pisemnego potwierdzenia dyrektora placówki oświatowej dot. zgody na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych na terenie szkoły w formie stacjonarnej lub on-line w zależności od aktualnych obostrzeń sanitarnych (może to być skan dokumentu lub e-mail wysłany przez szkołę);
 • osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać niezbędne do realizacji zadania kwalifikacje do prowadzenia programu potwierdzone dyplomem ukończenia np. studiów wyższych, studiów podyplomowych, szkoleń;
 • osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać doświadczenie w prowadzeniu programów profilaktycznych metodami warsztatowymi (minimum 2 lata);
 • organizacja musi mieć doświadczenie w prowadzeniu tego typu programów w placówkach oświatowych (minimum 2 lata);
 • decyzja o zastosowaniu programu powinna być poprzedzona wstępną diagnozą i ustaleniami z dyrekcją konkretnej placówki oświatowej w celu dobrej implementacji w lokalnych warunkach danej placówki;
 • w warsztatach dla dzieci/młodzieży nie przewiduje się łączenia grup podczas realizacji warsztatu tzn. jeden warsztat powinien być zaadresowany do maksymalnie jednej klasy/grupy z placówki;
 • realizator zapewni ewaluację programu;
 • realizator przedstawi szczegółowy plan rekrutacji oraz przeprowadzi rekrutację uczestników;
 • do oferty musi być dołączony scenariusz/konspekt proponowanych działań;

 

 1. Wymagana dokumentacja:
 • systematycznie prowadzone listy obecności - w przypadku przeprowadzenia zajęć online podstawą potwierdzenia obecności na zajęciach będzie zdjęcie, lub zrzut ekranu komputera przedstawiające listę uczestników, bądź wydruk z programu komputerowego listy uczestników spotkania on-line;
 • konspekty zajęć;
 • raport z ewaluacji;
 • zaświadczenie z miejsca realizacji programu o przeprowadzeniu programu  zawierające: liczbę osób, które wzięły udział w programie, datę oraz miejsce realizacji (stacjonarnie lub on-line).
 • oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z  2023 r. poz. 31, 181), zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

Po podpisaniu umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do przesyłania Zleceniodawcy drogą mailową szczegółowego comiesięcznego harmonogramu działań zawierającego miejsce, termin oraz godzinę realizacji poszczególnych elementów programu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama