Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Bytów w 2023 r. z zakresu ekologii

Reklama
Nabór od 10.05.2023 do 02.06.2023 15:00
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Łączny budżet 42,6 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 42,6 tys. PLN
Urząd Miejski w Bytowie, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Bytów w 2023 r. z zakresu ekologii.

BURMISTRZ BYTOWA

na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz uchwały Rady Miejskiej w Bytowie Nr LI/458/2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Bytów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.”


ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego Gminy Bytów w 2023 r.

Rodzaj zadania:
Konkurs obejmuje zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Cel zadania:
Ochrona wód jeziora Jeleń w Bytowie, w szczególności strefy brzegowej jeziora, poprzez uporządkowanie kwestii cumowania sprzętów pływających oraz sprzętów do sportów wodnych.

Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2023 r. – 42 600,00 zł, wydatkowanie środków z budżetu Gminy Bytów na realizację zadania w 2022 r. – 3 000,00 zł.

I.    Zasady przyznawania dotacji
1.    Zlecanie zadania publicznego oraz udzielanie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.    Uprawnienie do uczestnictwa w konkursie przysługuje podmiotom określonym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującym działalność statutową w zakresie objętym konkursem.
3.    Zlecanie realizacji zadania publicznego ma formę wsparcia wykonania zadania.
4.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5.    Burmistrz Bytowa zastrzega sobie prawo do:
a)    przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana,
b)    wskazania przeznaczenia dotacji na pokrycie kosztów innych niż zaproponowane przez podmiot w kosztorysie lub zmiany terminu realizowanego zadania.
W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt. 5 podmiot zobowiązany jest odpowiednio do zmiany zakresu rzeczowego i finansowego realizacji zadania, przy utrzymaniu zadeklarowanej wielkości procentowej udziału wkładu własnego lub jego zwiększenia. Odstąpienie od spełnienia warunku utrzymania wielkości procentowego udziału jest możliwe tylko za zgodą Burmistrza Bytowa.  
6.    Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Bytów a podmiotem, którego oferta została wybrana.
7.    Po zakończeniu realizacji zadania podmiot zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania z wykonania zadania publicznego za pośrednictwem elektronicznego generatora www.witkac.pl. Wydrukowane sprawozdanie, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych, należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Bytowie.
8.    Burmistrz Bytowa może odmówić podmiotowi, wyłonionemu w konkursie, przyznania dotacji i podpisania umowy, jeżeli podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową podmiotu.
9.    Dotacja może zostać przyznana w wysokości do 70% wkładu finansowego przeznaczonego na realizację zadania.
10.    Dotacje nie mogą być udzielane na:
a)    przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
b)    pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
c)    zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
d)    nabycie lub dzierżawę budynków, lokali, gruntów,
e)    udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
f)    działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
g)    odsetki, prowizje i inne koszty pożyczek i kredytów,
h)    zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych,
i)    spłatę odsetek od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności,
j)    wydatków nieuwzględnionych w ofercie.
11.    Burmistrz Bytowa zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

II.    Termin i zasady składania ofert
1.    Ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora naboru ofert www.witkac.pl. → zakładka konkursy → trwa nabór → organizatorzy konkursów → Urząd Miejski w Bytowie → Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. Po ich złożeniu w systemie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty. Potwierdzenie, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych, należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Bytowie przy ul. 1 Maja 15, 77-100 Bytów.
2.    Termin złożenia oferty w generatorze www.witkac.pl oraz podpisanego potwierdzenia złożenia oferty upływa 2 czerwca 2023 r. o godz. 15.00, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentu do Urzędu Miejskiego w Bytowie.
3.    Do oferty złożonej w wersji elektronicznej należy dołączyć:
a)    kopię aktualnego odpisu z rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących w przypadku, gdy nie jest on dostępny w Krajowym Rejestrze Sądowym;
b)    kserokopię uchwały potwierdzającej wybór nowych władz (potwierdzający umocowanie osób reprezentujących oferenta) w przypadku, gdy w rejestrze KRS informacja ta nie została zaktualizowana,  
c)    kopię aktualnego statutu lub innego dokumentu regulującego działalność oferenta,
d)    pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne niż umocowane w akcie prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu.  
Oryginał pełnomocnictwa należy złożyć również w wersji papierowej wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.
4.    Oferta winna być zgodna ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 poz. 2057).
5.    Nie będą rozpatrywane oferty:
a)    które nie zostały złożone za pośrednictwem elektronicznego generatora www.witkac.pl,
b)    których potwierdzenia nie zostały podpisane przez osoby upoważnione i dostarczone do Urzędu Miejskiego w Bytowie,
c)    złożone po terminie,
d)    niezgodne z obowiązującym wzorem,
e)    których wartość dotacji przekracza 70% wkładu finansowego.
6.    Oferty zawierające błędy formalne inne niż podane w pkt 5, błędy w treści bądź błędy rachunkowe nieuzupełnione w terminie 3 dni od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

III.    Termin i warunki realizacji zadania
1.    Zadanie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r.
2.    Przy realizacji tego zadania publicznego organizacja zobowiązana jest stosować zasady wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami.
3.    W indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot publiczny nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.
4.    Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy miasta i gminy Bytów.
5.    Zakładane w ofercie rezultaty zadania powinny być mierzalne, możliwe do osiągnięcia, sprawdzenia i udokumentowania.
6.    Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.
7.    W trakcie realizacji zadania może nastąpić zwiększenie procentowego udziału kwoty dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania określonych w umowie, o nie więcej niż o 2 punkty procentowe.
8.    Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów oferty. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, jeśli dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20%.
9.    W przypadku konieczności wprowadzenia nowej pozycji kosztorysowej lub usunięcia istniejącej już pozycji kosztorysowej, podmiot jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Burmistrza Bytowa w formie aneksu do umowy.
10.    Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

IV.    Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1.    Propozycji podziału środków dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Bytowa.
2.    Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, komisja konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności:
a)    możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot, w tym doświadczenie w organizacji tego typu zadań,
b)    zasadność i rzetelność kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego,
c)    proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie publiczne,
d)    wysokość wkładu własnego i możliwość dofinansowania z innych źródeł,
e)    wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
f)    rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania dotacji otrzymanych w latach ubiegłych.
3.    Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Bytowa.
4.    Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
5.    Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 30 czerwca 2023 r.
6.    Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytowie www.bytow.com.pl niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama