Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

VI Nabór wniosków grantowych w ramach Programu Grantowego Projektu "MOWES2 – Małopolska Zachodnia"

Reklama
Nabór od 12.05.2023 do 26.05.2023 15:00
Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
W dniach 12 - 26.05.2023 r. odbędzie się VI Nabór wniosków grantowych w ramach Programu Grantowego Projektu "MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia".

Informujemy, że w terminie od 12.05.2023r. do 26.05.2023r. zostanie przeprowadzony dodatkowy VI nabór Wniosków grantowych.

Nabór skierowany jest wyłącznie do uczestników projektu "MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia" Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego oraz jego załącznikami.

Z uwagi na terminy oceny formalnej i merytorycznej wniosków grantowych oraz zakończenie realizacji projektu działania w ramach inicjatyw prosimy planować w terminie od 1 lipca 2023r. do 15 sierpnia 2023r.

CEL KONKURSU:
Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest rozwój usług oferowanych przez te podmioty poprzez realizację nowych przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym I/LUB testowanie ofert produktów i usług I/LUB podnoszenie konkurencyjności PES na rynku I/LUB promocję ich oferty, realizowany w ramach Programu Grantowego MOWES.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z kompletem załączników należy składać drogą pocztową/kurierską lub osobiście w  godzinach od 8.00 do 15.00 w Punkcie Coworkingu Społecznego, tj.:

  • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
    32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. (32) 645-19-68 lub 697 089 224

Ponadto, w/w dokumenty należy przesłać droga elektroniczną na adres: granty.mz@armz.pl

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, zawierającej dane wnioskodawcy, z dopiskiem „VI/GR/MOWES2/MZ”.

Czas trwania inicjatywy:

Okres realizacji Inicjatywy powinien wynosić od 1 miesiąca do 1,5 miesiąca - maksymalnie do dnia 15.08.2023r.

UWAGA: W ramach konkursu grantowego niekwalifikowalny jest podatek VAT (koszty kwalifikowane w grantach to wydatki netto, a podatek VAT nie może być uwzględniany również jako wkład własny).

Szczegółowy informacje w tym zakresie zawiera Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Procedura naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w formie grantu znajduje się w §11 Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w ramach programu grantowego.

Wzory dokumentów dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie:

Reklama