Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

PFRON: Pierwszy nabór wniosków w programie „Dostępna przestrzeń publiczna”

Reklama
Nabór od 01.05.2023 do 15.07.2023 23:59
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Pytania w sprawie programu można kierować na adres: dpp@pfron.org.pl lub infolinię pod numerem 22 581 84 10 wew. 4.
Łączny budżet 80 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił pierwszy nabór wniosków w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2023 roku.

8 maja 2023 r.: miany w programie „Dostępna przestrzeń publiczna”

Uchwałą nr 56/2023 z dnia 8 maja 2023 roku Zarząd PFRON wprowadził do programu następujące zmiany:

 • w zakresie maksymalnych kwot dofinansowania w module A i B - w załączniku nr 1 do uchwały Procedura realizacji programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, w rozdziale I, w pkt 2.1.:
  1. ppkt 2.1.1. otrzymuje brzmienie:
   „2.1.1. W przypadku wniosków dotyczących Modułu A Programu: 550.000,00 zł;”;
  2. ppkt 2.1.2. otrzymuje brzmienie:
   „2.1.2. W przypadku wniosków dotyczących Modułu B Programu: 550.000,00 zł;”;
 • w ogłoszeniu o pierwszym naborze wniosków w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, zdanie: „Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2023 roku.” zastępuje się zdaniem: „Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2023 roku o godzinie 23:59.”

Zapraszamy od 1 maja 2023 r.:

 1. jednostki samorządu terytorialnego tzn. gminy, powiaty i województwa w rozumieniu Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa lub ich jednostki organizacyjne;
 2. kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz ich osoby prawne;
 3. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 4. podmioty lecznicze wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz spółki prawa handlowego utworzone z przekształcenia tych podmiotów, w których większość udziałów ma Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, świadczące opiekę ginekologiczną, w tym opiekę prekoncepcyjną (opieka w okresie przed planowaną ciążą), opiekę podczas ciąży oraz po porodzie;

do ubiegania się o dofinansowanie projektów poprawiających dostępność przestrzeni publicznej i usług świadczonych przez te podmioty.

Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2023 roku.

Program realizowany jest w czterech modułach:

 1. Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne.
 2. Moduł B: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
 3. Moduł C: utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne oraz organizacje pozarządowe.
 4. Moduł D: likwidacja barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w  technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z  niepełnosprawnością z usług świadczonych przez podmioty lecznicze. Moduł ten obejmuje możliwość skorzystania z opieki ginekologiczno-położniczej powszechnie dostępnej, z której osoby z niepełnosprawnościami nie mogą korzystać z uwagi na występujące bariery.

W ramach programu można otrzymać do 80% dofinansowania.

Na pierwszy nabór wniosków zaplanowano środki finansowe w wysokości 80 milionów zł z następującym podziałem na poszczególne moduły:

 1. moduł A: 50.672.000,00 zł,
 2. moduł B: 12.000.000,00 zł,
 3. moduł C: 10.664.000,00 zł,
 4. moduł D: 6.664.000,00 zł.

Zarząd PFRON może podjąć decyzję o zmianie wysokości środków finansowych PFRON na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w naborze lub o dokonaniu korekty alokacji środków finansowych na poszczególne moduły.

Ważne!

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez Generator wniosków dostępny pod adresem dpp.pfron.org.pl.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z programemprocedurą oraz uważne wypełnianie wniosków.

Reklama