Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Zadanie 3.19. Zapewnienie pomocy specjalistycznej - terapeutycznej /psychologicznej w obszarze problemów alkoholowych w domach pomocy...

Reklama
Zadanie 3.19. Zapewnienie pomocy specjalistycznej - terapeutycznej /psychologicznej w obszarze problemów alkoholowych w domach pomocy społecznej oraz w obszarze problemów uzależnień, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Nabór od 05.05.2023 do 23.05.2023 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 120 tys. PLN
Młodzież, Dzieci

Zadanie 3.19. Zapewnienie pomocy specjalistycznej - terapeutycznej /psychologicznej w obszarze problemów alkoholowych w domach pomocy społecznej oraz w obszarze problemów uzależnień, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.


Planowana kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania wynosi:  120 000,00 zł

 

       Termin realizacji zadania:

 

        lipiec – grudzień 2023 r.

       Beneficjenci zadania:

Dzieci i młodzież przebywająca w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. Nabór dzieci zostanie przeprowadzony na podstawie zgłoszeń od koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej MOPR w Gdańsku, z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Miejsce realizacji zadania:

Zadanie realizowane w lokalu będącym w dyspozycji Oferenta, w miejscu przez niego wskazanym na terenie miasta Gdańska.

       Zakres zadania:

1. Prowadzenie terapii dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w wymiarze ok. 800 godzin.

2. Wsparcie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników zadania. Oferta terapii dla dzieci i młodzieży powinna być zróżnicowana (m.in. psychotraumatologiczna, psychoanalityczna, poznawczo - behawioralna, systemowa, psychodynamiczna, humanistyczna).

3. Każde dziecko będzie uczestniczyło w terapii dostosowanej do jego potrzeb, osobiście, aby umożliwić wszystkim uczestnikom udział w podejmowanych działaniach, wsparcie powinno być realizowane w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i ich opiekunów.

4. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania (m.in. kart pracy z uczestnikiem, kart oceny postępów, listy obecności uczestników, wykazu kadry realizującej zadanie).

5. Przekazywanie list obecności uczestników do 5-go każdego następnego miesiąca.

6. Przeprowadzanie bieżących konsultacji z opiekunami zastępczymi, które będą wynikać z procesu terapeutycznego.

7. Przygotowanie pisemnej oceny realizacji działań po zakończeniu współpracy z uczestnikiem oraz rekomendacji do dalszej pracy.

8. Przeprowadzenie ewaluacji projektu na zakończenie realizacji zadania.

       Wymagania kadrowe:

zatrudnienie do realizacji zadania terapeutów/ psychoterapeutówz uprawnieniami do wykonywania zawodu psychologa z min. rocznym doświadczeniem zawodowym.

 

Oferent zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej kadry do realizacji zadania, tj. osób posiadających wykształcanie i doświadczenie zawodowe, niezbędne do właściwego wykonania zadania konkursowego.

Do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych uprawnione są jedynie osoby, które ukończyły studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii. Osoba, która nie posiada kwalifikacji może współprowadzić zajęcia z wykwalifikowanym socjoterapeutą, pod warunkiem przygotowania kierunkowego oraz ukończenia form szkoleniowych, przygotowujących do pracy z grupą.

W przypadku prowadzenia zajęć z rodzicami, zajęcia powinny być prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje do pracy z rodzicami (np. certyfikat realizatora rekomendowanego programu profilaktycznego „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, certyfikat realizatora rekomendowanego programu profilaktycznego „Program Wzmacniania Rodziny”) lub inne szkolenia przygotowujące do pracy z rodzicami/opiekunami.

UWAGA: Oferent zobowiązany jest - w przypadku zatrudniania lub podejmowania współpracy z osobą, która będzie miała realizować zadania związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi - do uzyskania informacji na jej temat z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 31, zm.: poz. 181). Przed dopuszczeniem danej osoby do wykonywania powierzonych zadań podmiot zatrudniający, bez względu na formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, wolontariat i in.) uzyskuje nieodpłatnie informacje o tej osobie z Rejestru z dostępem ograniczonym, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości. Dotyczą one tego, czy osoby, które będą prowadzić pracę z osobami małoletnimi znajdują się w tym Rejestrze. Osoby znajdujące się w Rejestrze nie mogą prowadzić pracy z małoletnimi.

Przy planowaniu działań można wykorzystać wiodące strategie profilaktyczne,
w szczególności:

  1. informacyjną (dostarczenie wiedzy nt. skutków zachowań ryzykownych);
  2. edukacyjną (dostarczenie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień okresu dorastania, popularyzacja dobrych praktyk, rozwijanie umiejętności psychologicznych i społecznych tj. nawiązywanie kontaktów, radzenie sobie ze stresem, rozwiazywanie konfliktów, opieranie się naciskom grupy itp.);
  3. działania profilaktyczne z elementami strategii alternatyw (angażowanie się w działalność pozytywną, np. artystyczną, społeczną lub sportową) - należy pamiętać, aby strategia alternatyw była jedynie uzupełnieniem planowanych działań profilaktycznych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama