Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Zadanie 2.16: Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej, dla dzieci z...

Reklama
Zadanie 2.16: Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej, dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub z rodzin zagrożonych tym problemem – w placówkach wsparcia dziennego
Nabór od 05.05.2023 do 23.05.2023 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 14,17 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci

Zadanie 2.16: Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej, dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub z rodzin zagrożonych tym problemem – w placówkach wsparcia dziennego


Planowana kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania wynosi:  14 169 960,00 zł

Na rok 2023: 2 361 660,00 zł

Na rok 2024: 4 723 320,00  zł

Na rok 2025: 4 723 320,00  zł

Na rok 2026: 2 361 660,00  zł

       Termin realizacji zadania:

        lipiec 2023 r. – 30 czerwca 2026 r.

       Beneficjenci zadania:

Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat oraz w szczególnych sytuacjach dzieci i młodzież w innym wieku, zagrożone lub dotknięte marginalizacją z rodzin, w których występują problemy alkoholowe lub zagrożonych występowaniem tych problemów oraz przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także ich rodzice i opiekunowie.

Miejsce realizacji zadania:

Lokal będący w dyspozycji Oferenta lub lokal w zasobach Gminy Miasta Gdańska, znajdujący się na terenie miasta Gdańska (zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dot. realizacji zadania).

       Zakres zadania:

1. Zadanie przewiduje prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Gdańska o łącznej liczbie 433 miejsc. Zaplanowano następujący podział miejsc w poszczególnych typach placówek:

1) opiekuńczej – 107 miejsc (stawka na miejsce/m-c – 830,00 zł),

2) opiekuńczo–podwórkowej – 138 miejsc (stawka na miejsce/m-c – 880,00 zł)

3) specjalistycznej – 128 miejsc (stawka na miejsce/m-c – 1 020,00 zł)

4) pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę – 60 miejsc (stawka na miejsce/m-c dla placówki funkcjonującej 5 dni w tygodniu – 880,00 zł).

2. Oferowane wsparcie, w pierwszej kolejności, powinno być dedykowane dzieciom z rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w których występują problemy alkoholowe lub zagrożonych występowaniem tych problemów.

3. W wykonywaniu swoich zadań placówka współpracuje z MOPR w Gdańsku. W zakresie naboru dzieci podstawowym źródłem informacji będą: pracownicy socjalni, asystenci rodzin, kuratorzy, a w dalszej kolejności pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele oraz pracownicy innych instytucji realizujących wsparcie na rzecz rodzin.

4. Charakter placówki oraz zakres świadczonych usług muszą być zgodne z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz standardami działania placówek wsparcia dziennego w Gdańsku dostępnymi na stronie: http://mopr.gda.pl/wsparcie-dla/dzieci-i-rodzina/placowki-wsparcia-dziennego/.

5. Pod opieką jednego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci.

6. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej powinna:

    1) zapewnić dziecku:

      a) opiekę i wychowanie,

      b) pomoc w nauce,

      c) organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań;

    2) współpracować z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi;

    3) prowadzić na bieżąco dokumentację, w tym

      a) kontrakt z rodzicem/opiekunem,

      b) kartę pobytu dziecka,

      c) kartę kontaktów z instytucjami,

      d) kartę kontaktów z rodzicami;

    4) prowadzić w oparciu o własne wzory:

      a) dziennik zajęć zawierający m.in. ewidencję obecności i tematy zajęć,

      b) dokumentację pracy specjalistów

7. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczo–podwórkowej powinna:

    1) zapewnić dziecku

     a) opiekę i wychowanie;

     b) pomoc w nauce

     c) organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań;

    2) realizować działania animacyjne i socjoterapeutyczne;

    3) współpracować z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi;

    4) prowadzić na bieżąco dokumentacje, w tym:

      a) kontrakt z rodzicem/opiekunem,

      b) kartę pobytu dziecka,

      c) kartę kontaktów z instytucjami,

      d) kartę kontaktów z rodzicami;

     5) prowadzić w oparciu o własne wzory:

       a) dziennik zajęć zawierający m.in. ewidencję obecności i tematy zajęć,

       b) dokumentację pracy specjalistów.

     6) funkcjonować przez 2 - 5 dni w tygodniu po minimum 4 godziny;

     7) w przypadku placówki funkcjonującej więcej niż 2 dni w tygodniu wymagana jest dostępność do stałego lokalu umożliwiającego prowadzenie zajęć z dziećmi.

8. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej powinna:

1) zapewnić dziecku:

      a) opiekę i wychowanie,

      b) pomoc w nauce,

      c) organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań;

2)realizować pełen pakiet usług specjalistycznych wskazanych w ustawie, chyba że potrzeby dzieci nie wskazują na konieczność uruchomienia któregoś typu zajęć;

3) współpracować z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi;

4) prowadzić na bieżąco dokumentację, w tym:

      a) kontrakt z rodzicem/opiekunem,

      b) kartę pobytu dziecka,

      c) kartę kontaktów z instytucjami,

      d) kartę kontaktów z rodzicami;

 5) prowadzić w oparciu o własne wzory:

      a) dziennik zajęć zawierający m.in. ewidencję obecności i tematy zajęć,

      b) dokumentację pracy specjalistów

9. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę powinna:

1) zapewnić dziecku opiekę i wychowanie;

2) realizować działania animacyjne i socjoterapeutyczne;

3) współpracować z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi;

4) prowadzić na bieżąco dokumentację, w tym:

      a) kontrakt z rodzicem/opiekunem,

      b) kartę pobytu dziecka,

      c) kartę kontaktów z instytucjami,

      d) kartę kontaktów z rodzicami;

 5) prowadzić w oparciu o własne wzory:

      a) dziennik zajęć zawierający m.in. ewidencję obecności i tematy zajęć,

      b) dokumentację pracy specjalistów,

6) funkcjonować przez 5 dni w tygodniu po minimum 4 godziny;

7) wymagana jest dostępność do stałego lokalu umożliwiającego prowadzenie zajęć z dziećmi.

10. W ofercie Oferent przedstawia informacje w zakresie posiadaniu prawa do lokalu zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

11. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej powinna prowadzić zajęcia z dziećmi przez cały rok we wszystkie dni robocze przez minimum 4 godziny dziennie.

12. Placówka powinna prowadzić zajęcia z dziećmi w liczbie zgodnej z liczbą miejsc, na którą przyznana zostanie dotacja. W przypadku podziału na grupy wiekowe planowana łączna liczba dzieci uczestniczących w zajęciach powinna być każdego dnia zgodna z liczbą miejsc, na którą przyznana zostanie dotacja.

13. Praca zatrudnionych specjalistów powinna koncentrować się na działaniach bezpośrednich z dziećmi, a jej celem powinno być zwiększenie poziomu samooceny, nabycie umiejętności podejmowania decyzji, funkcjonowania w grupie rówieśniczej i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

14. Dobór realizowanych warsztatów/zajęć dodatkowych powinien być zgodny ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników placówki.

15. Placówka wsparcia dziennego zobowiązana jest realizować ogólnorozwojowe zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień – zajęcia wspierające rozwój, wzmacniające kompetencje społeczne w zakresie profilaktyki uzależnień. Zajęcia powinny być dostosowane do wieku odbiorcy. Realizację zajęć należy potwierdzić wynikami przeprowadzonej ewaluacji na początku i końcu realizacji programów profilaktycznych, sporządzonej w oparciu o własne narzędzia dostosowane do proponowanego programu

16. Oferent powinien wskazać w ofercie sposób uwzględnienia zasady równych szans i zasady zrównoważonego rozwoju przy realizacji planowanego zadania, w tym realizację zasad kampanii „Gdańsk bez plastiku”.

17. Oferent w ofercie przedstawi możliwość zastosowania alternatywnych sposobów realizacji działań i osiągania rezultatów (m.in. zajęcia online, spotkanie na platformach komunikacyjnych, kontakt telefoniczny, kontakt z wykorzystaniem materiałów elektronicznych itp.) w przypadku, gdyby wsparcie nie mogło być realizowane w formie stacjonarnej np. w okresie związanym z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.

18. Realizator zadania zobowiązany będzie do:

    1) prowadzenia ciągłej i bieżącej rekrutacji do placówki przez cały okres realizacji zadania publicznego;

    2) zgłaszania do MOPR faktu przyjęcia do placówki dziecka poniżej 6 roku życia wraz z uzasadnieniem;

    3) przekazywania do MOPR, w terminie do dnia 5 każdego miesiąca, zestawienia frekwencji dzieci;

    4) zapewnienia materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć;

    5) zapewnienia uczestnikom zadania co najmniej jednego posiłku, dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania dzieci w placówce;

    6) ubezpieczenia uczestników zadania od następstw nieszczęśliwych wypadków.

    7) zabezpieczenia kadry niezbędnej do realizacji działań wskazanych w ofercie, w tym kadry niezbędnej do prowadzenia obligatoryjnych zajęć w każdym miesiącu realizacji zadania. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest nierealizowanie pracy ze   specjalistami, np. w okresie wakacji letnich.

19. W przypadku małej liczby dzieci wymagających opieki w placówce, liczba dni i godzin funkcjonowania placówki może być zmieniona za pisemną zgodą Organizatora konkursu

20. Minimalny roczny procent wykorzystania miejsc w placówce nie może być niższy niż 60%. Niższy poziom może powodować zmniejszenie liczby miejsc, na które zostanie przyznana dotacja w kolejnym roku trwania umowy.

UWAGA: Oferta będzie dodatkowo punktowana, jeżeli w zadaniu wskazana zostanie realizacja programów rekomendowanych.

       Wymagania kadrowe:

1. Zatrudnione osoby muszą spełniać wymagania określone w art. 25 - 27 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Osoby prowadzące tematyczne zajęcia/warsztaty powinny posiadać wykształcenie lub doświadczenie w danej dziedzinie, potwierdzone odpowiednią dokumentacją.

3. W przypadku zmian kadrowych w trakcie trwania zadania niezbędne jest przedłożenie Zleceniodawcy, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem, zgłoszenia tego faktu wraz z oświadczeniem potwierdzającym spełnienie przez zatrudnianą osobę (dotyczy również wolontariusza) warunków, o których mowa w art. 25, 26 i 27 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 25 ust. 2 pkt 4, art. 26 ust. 2 pkt 3, art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem planowanego zaangażowania nowego pracownika.

       Wymagana dodatkowa dokumentacja:

1. Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w danej formie lub w przypadku braku zezwolenia kopie dokumentów, o których mowa w art. 18 b i art. 19 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Wzór narzędzi ewaluacyjnych.

3. Ramowy tygodniowy harmonogram pracy placówki.

      Dokumenty składane Organizatorowi konkursu przed podpisaniem umowy:

1. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dla każdej zaangażowanej osoby w zakresie określonym w art. 25 ust. 2 pkt 4, art. 26 ust. 2 pkt 3, art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem rozpoczęcia realizacji zadania.

2. Dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z lokalu (np. umowa użyczenia).

 

Oferent zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej kadry do realizacji zadania, tj. osób posiadających wykształcanie i doświadczenie zawodowe, niezbędne do właściwego wykonania zadania konkursowego.

Do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych uprawnione są jedynie osoby, które ukończyły studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii. Osoba, która nie posiada kwalifikacji może współprowadzić zajęcia z wykwalifikowanym socjoterapeutą, pod warunkiem przygotowania kierunkowego oraz ukończenia form szkoleniowych, przygotowujących do pracy z grupą.

W przypadku prowadzenia zajęć z rodzicami, zajęcia powinny być prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje do pracy z rodzicami (np. certyfikat realizatora rekomendowanego programu profilaktycznego „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, certyfikat realizatora rekomendowanego programu profilaktycznego „Program Wzmacniania Rodziny”) lub inne szkolenia przygotowujące do pracy z rodzicami/opiekunami.

UWAGA: Oferent zobowiązany jest - w przypadku zatrudniania lub podejmowania współpracy z osobą, która będzie miała realizować zadania związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi - do uzyskania informacji na jej temat z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152). Przed dopuszczeniem danej osoby do wykonywania powierzonych zadań podmiot zatrudniający, bez względu na formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, wolontariat i in.) uzyskuje nieodpłatnie informacje o tej osobie z Rejestru z dostępem ograniczonym, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości. Dotyczą one tego, czy osoby, które będą prowadzić pracę z osobami małoletnimi znajdują się w tym Rejestrze. Osoby znajdujące się w Rejestrze nie mogą prowadzić pracy z małoletnimi.

 

Przy planowaniu działań można wykorzystać wiodące strategie profilaktyczne,
w szczególności:

1. informacyjną (dostarczenie wiedzy nt. skutków zachowań ryzykownych);

2. edukacyjną (dostarczenie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień okresu dorastania, popularyzacja dobrych praktyk, rozwijanie umiejętności psychologicznych i społecznych tj. nawiązywanie kontaktów, radzenie sobie ze stresem, rozwiazywanie konfliktów, opieranie się naciskom grupy itp.);

3. działania profilaktyczne z elementami strategii alternatyw (angażowanie się w działalność pozytywną, np. artystyczną, społeczną lub sportową) - należy pamiętać, aby strategia alternatyw była jedynie uzupełnieniem planowanych działań profilaktycznych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama