Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Zadanie 2.13: Kolonie, obozy i półkolonie z programem zajęć profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych (wsparcie całorocznej pracy...

Reklama
Zadanie 2.13: Kolonie, obozy i półkolonie z programem zajęć profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych (wsparcie całorocznej pracy w ramach poszerzania i podnoszenia jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla m.in. dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w tym dzieci z pieczy zastępczej)
Nabór od 05.05.2023 do 23.05.2023 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 345 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 345 tys. PLN
Młodzież, Dzieci

Zadanie 2.13: Kolonie, obozy i półkolonie z programem zajęć profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych (wsparcie całorocznej pracy w ramach poszerzania i podnoszenia jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla m.in. dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w tym dzieci z pieczy zastępczej).


Planowana kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania wynosi:  345 000,00 zł zł

       Termin realizacji zadania:

        czerwiec - sierpień 2023 r.

       Beneficjanci zadania:

Dzieci i młodzież w wieku od 8 do 16 lat z rodzin zagrożonych lub z problemem uzależnienia alkoholowego (150 osób), w tym ok. 30 dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej. Dzieci i młodzież kwalifikowane będą przez pracowników MOPR w Gdańsku.

UWAGA: Premiowane będą oferty zakładające większą liczbę uczestników.

Miejsce realizacji zadania:

Obiekt będący w dyspozycji Oferenta, położony w miejscowości atrakcyjnej pod względem turystycznym i krajoznawczym, min. 30 km od Gdańska (mierząc za pomocą popularnych portali internetowych z wykorzystaniem funkcji pomiaru odległości pomiędzy miejscowościami drogami publicznymi). Obiekt powinien być położony w pobliżu akwenu wodnego z wyznaczonym czynnym, strzeżonym kąpieliskiem (w odległości nie większej niż 5 km). Dopuszcza się jedynie zakwaterowanie uczestników kolonii w domkach lub budynkach murowanych, z wykluczeniem namiotów i obiektów szkolnych, spełniających obowiązujące normy sanitarne i przeciwpożarowe. Organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju musi być zgodna z aktualnymi wytycznymi GIS, MZ i MEN dot. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

UWAGA: Dopuszcza się możliwość wizytacji obiektu przed rozstrzygnięciem konkursu.

 

       Zakres zadania:

 

1. Zorganizowanie turnusu/turnusów, każdy trwający nie mniej niż 10 pełnych dni (z wyłączeniem dnia dojazdu/powrotu) w miesiącach wakacyjnych.

2. Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii z zachowaniem przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452 ze zm.) wraz z zachowaniem aktualnych wytycznych GIS, MZ i MEN dotyczących organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

3. Zapewnienie transportu uczestnikom kolonii w obie strony, a w przypadku nieodebrania dziecka przez rodzica bądź opiekuna, dowiezienie nieodebranego dziecka do miejsca jego zamieszkania. Przewozy winny być zorganizowane zgodnie
z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201) bądź ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 602).

4. Zapewnienie miejsca zbiórek wyjazdu i przyjazdu uczestników. Zbiórka powinna zostać zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń do zachowania dystansu społecznego.

5. Realizacja programu wychowawczego z uwzględnieniem działań sportowo-rekreacyjnych, w szczególności przez:

1) udostępnienie uczestnikom kolonii boiska ze sprzętem sportowym,

2) zapewnienie pomieszczeń umożliwiających prowadzenie zajęć grupowych i zajęć wspólnych dla wszystkich uczestników turnusu (z możliwością organizowania, np. dyskotek, konkursów, turniejów – pomieszczenia odrębne niż jadalnia),

3) zapewnienie sprzętu wodnego dla uczestników kolonii przebywających nad wodą,

4) zapewnienie innych zajęć, obiektów i urządzeń rekreacyjnych zgodnie ze złożoną ofertą.

6. Organizacja wycieczek (co najmniej jednej wyjazdowej turystyczno-krajoznawczej).

7. Realizacja programu profilaktycznego i/lub socjoterapeutycznego mającego na celu zwiększenie wiedzy nt. uzależnień. Realizacja programu powinna wpisywać się w założenia „Wieloletniego Ramowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2022-2025” oraz „Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2023”. Wskazane jest, aby realizacja programu odbywała się każdego dnia. Realizację programu profilaktycznego należy potwierdzić wynikami przeprowadzonej ewaluacji na początku i końcu realizacji programu.

8. Zapewnienie wsparcia specjalistycznego, w szczególności przez organizację grupowych, indywidualnych zajęć z psychologiem (zakres i sposób planowanego wsparcia należy szczegółowo opisać w ofercie) – dot. kolonii specjalistycznych dla dzieci z pieczy zastępczej.

9. Zapewnienie kadry sprawującej opiekę nad dziećmi w czasie transportu oraz w miejscu pobytu dzieci.

10. Zapewnienie każdemu uczestnikowi kolonii wyżywienia w ilości 4 posiłków dziennie, z zachowaniem norm żywienia oraz dodatkowych napojów w ciągu dnia, w trakcie trwania wycieczki krajoznawczej – wyjazdowej, a także prowiantu na drogę powrotną  (pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnim posiłkiem jest śniadanie w dniu wyjazdu).

11. Ubezpieczenie uczestników kolonii od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas przejazdu w obie strony oraz podczas pobytu na kolonii.

12. Zapewnienie opieki medycznej dla uczestników kolonii - pielęgniarka/ratownik medyczny na stałe, lekarz na telefon.

13. Zapewnienie możliwości korzystania z basenu lub kąpielisk oraz zapewnienie opieki ratownika z odpowiednimi kwalifikacjami dla uczestników kolonii, przebywających nad wodą bądź korzystających z kąpielisk, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Zapewnienie uczestnikom, w wyjątkowych sytuacjach, odzieży, przyborów i środków do higieny osobistej.

15. Zapewnienie dla uczestników i kadry środków ochronnych związanych z utrzymaniem reżimu sanitarnego zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS, MZ i MEN dotyczących organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

16.Oferent powinien wskazać w załączniku do oferty sposób uwzględnienia zasady równych szans i zasady zrównoważonego rozwoju przy realizacji planowanego zadania, w tym realizację zasad kampanii „Gdańsk bez plastiku”.

       Wymagania kadrowe:

1. Liczba i kwalifikacje zatrudnionej kadry powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452 ze zm.) wraz z zachowaniem aktualnych wytycznych GIS, MZ i MEN dotyczących organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

2. Wychowawcy oraz kierownik kolonii muszą posiadać kwalifikacje uprawniające do pracy z dziećmi na koloniach oraz doświadczenie w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Wyżej wymienione wymagania należy wskazać w pkt 11 części IV oferty. Dokumentacja dotycząca kadry może podlegać weryfikacji podczas wizytacji w czasie realizacji zadania.

3. Pracownicy realizujący program profilaktyczny i/lub socjoterapeutyczny muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć.

4. Osoby realizujące wsparcie specjalistyczne muszą posiadać doświadczenie oraz odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć (dot. kolonii specjalistycznych dla dzieci z pieczy zastępczej).

5. W przypadku zmian kadrowych w trakcie trwania zadania niezbędne jest przedłożenie MOPR, z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, pisemnego zgłoszenia tego faktu wraz z oświadczeniem potwierdzającym spełnienie przez zatrudnianą osobę (dotyczy również wolontariusza) warunków, o których mowa w ust. 2 - 5 oraz aktualną informacją z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem planowanego zaangażowania nowego pracownika.

       Wymagana dodatkowa dokumentacja:

1. Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania obiektem.

2. Plan pracy oraz rozkład dnia podczas wypoczynku (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, Dz. U. z 2016 r. poz. 452 ze zm.) uwzględniający program profilaktyczny i/lub socjoterapeutyczny oraz program wychowawczy z działaniami sportowo-rekreacyjnymi, natomiast w przypadku kolonii dla dzieci z pieczy zastępczej – zawierający także wsparcie specjalistyczne.

3. Projekt programu profilaktycznego i/lub socjoterapeutycznego.

4. Wzór dokumentacji podpisywanej przez rodzica/opiekuna dziecka, w tym wzór karty kolonijnej.

5. Wzór ankiet ewaluacyjnych (pre/post).

      Dokumenty składane Organizatorowi konkursu przed rozpoczęciem realizacji zadania:

1. Dokumenty potwierdzające zgłoszenie organizacji wypoczynku do właściwego kuratora oświaty.

2. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (w zakresie informacji dotyczącej niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe) dla każdej zaangażowanej osoby wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem rozpoczęcia realizacji zadania.

 

Oferent zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej kadry do realizacji zadania, tj. osób posiadających wykształcanie i doświadczenie zawodowe, niezbędne do właściwego wykonania zadania konkursowego.

Do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych uprawnione są jedynie osoby, które ukończyły studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii. Osoba, która nie posiada kwalifikacji może współprowadzić zajęcia z wykwalifikowanym socjoterapeutą, pod warunkiem przygotowania kierunkowego oraz ukończenia form szkoleniowych, przygotowujących do pracy z grupą.

W przypadku prowadzenia zajęć z rodzicami, zajęcia powinny być prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje do pracy z rodzicami (np. certyfikat realizatora rekomendowanego programu profilaktycznego „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, certyfikat realizatora rekomendowanego programu profilaktycznego „Program Wzmacniania Rodziny”) lub inne szkolenia przygotowujące do pracy z rodzicami/opiekunami.

UWAGA: Oferent zobowiązany jest - w przypadku zatrudniania lub podejmowania współpracy z osobą, która będzie miała realizować zadania związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi - do uzyskania informacji na jej temat z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152). Przed dopuszczeniem danej osoby do wykonywania powierzonych zadań podmiot zatrudniający, bez względu na formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, wolontariat i in.) uzyskuje nieodpłatnie informacje o tej osobie z Rejestru z dostępem ograniczonym, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości. Dotyczą one tego, czy osoby, które będą prowadzić pracę z osobami małoletnimi znajdują się w tym Rejestrze. Osoby znajdujące się w Rejestrze nie mogą prowadzić pracy z małoletnimi.

Przy planowaniu działań można wykorzystać wiodące strategie profilaktyczne, w szczególności:

1. informacyjną (dostarczenie wiedzy nt. skutków zachowań ryzykownych);

2. edukacyjną (dostarczenie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień okresu dorastania, popularyzacja dobrych praktyk, rozwijanie umiejętności psychologicznych i społecznych tj. nawiązywanie kontaktów, radzenie sobie ze stresem, rozwiazywanie konfliktów, opieranie się naciskom grupy itp.);

3. działania profilaktyczne z elementami strategii alternatyw (angażowanie się w działalność pozytywną, np. artystyczną, społeczną lub sportową) - należy pamiętać, aby strategia alternatyw była jedynie uzupełnieniem planowanych działań profilaktycznych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama