Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

MSiT: Nabór na operatora nowego Programu Mikro Granty

Reklama
Nabór od 28.04.2023 do 19.05.2023 23:59
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Szczegółowe informacje w zakresie ogłoszonego naboru dostępne są pod nr telefonu: (22) 24 47 321, (22) 24 47 358, (22) 24 43 188, (22) 24 47 323, (22) 24 43 215, (22) 24 47 303, (22) 24 43 235 lub (22) 24 43 165
Łączny budżet 30 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk ogłosił nabór wniosków na realizację w 2023 r. nowego Programu Mikro Granty. Nabór dotyczy wyłonienia ogólnopolskiego operatora programu. Kwota do rozdysponowania w ramach Programu wynosi 30 mln zł.

Odpowiadając na bardzo duże zapotrzebowanie społeczności lokalnych, gdzie realizowanych jest wiele wartościowych inicjatyw aktywizujących ruchowo Polaków i promujących aktywność fizyczną, Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało specjalny, dedykowany im nowy Program Mikro Granty.

Program Mikro Granty ma na celu wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży, w których wysokość dotacji nie przekracza 20 tys. zł. Projekty te mają stanowić podstawę do aktywnego spędzania wolnego czasu w społecznościach lokalnych.

– Uruchomienie programu umożliwi nam dotarcie z bezpośrednim wsparciem finansowym do lokalnych środowisk sportowych, które z uwagi na zróżnicowane uwarunkowania posiadają pewne ograniczenia w dostępie do dużych projektów grantowych. Naszym celem jest włączenie jak największej liczby dzieci i młodzieży do regularnej aktywności sportowej. Aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego dzieci i młodzieży. Unikalna formuła programu, zastosowana po raz pierwszy przez Ministerstwo, pozwoli na wsparcie nawet ponad 1,5 tysiąca lokalnych projektów – mówi minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Wyłonienie operatora

Nabór dotyczy wyłonienia ogólnopolskiego operatora programu, który następnie przeprowadzi rekrutację wniosków o dofinansowanie. Operator może wesprzeć organizację otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, w których wysokość jednorazowej dotacji nie przekroczy 20 tys. zł.

Termin naboru

Termin składania wniosków określono na 19 maja 2023 roku. Wnioski zostaną rozpatrzone do 31 maja 2023 r. Planujemy aby już od czerwca pierwsi wnioskodawcy mogli składać swoje wnioski do operatora.

Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych wraz z ogłoszeniem naborowym na stronie https://www.gov.pl/web/sport w zakładce co robimy/sport/sport powszechny/dofinansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wypełniony formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy wydrukować, podpisać i wysłać pocztą (lub złożyć w siedzibie Ministerstwa) na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie „Program Mikro Grantów – nabór na Operatora Programu”.

Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data dostarczenia do siedziby Ministerstwa (dla wniosków składanych osobiście) lub data stempla pocztowego (dla wniosków wysyłanych pocztą).

Program Mikro Granty

Program ma stanowić uzupełnienie modelu zarządzania projektami sportu powszechnego z obszaru małych i średnich projektów kierowanych do dzieci i młodzieży. Program Mikro Grantów ma umożliwić dotarcie z ofertą aktywizacji do grup środowiskowych oraz społecznych, które wcześniej takiej możliwości nie posiadały – nie były beneficjantami zadań publicznych. Działania te zaspokoić powinny bardzo duży popyt społeczny na tego typu zadania, wynikający ze zwiększającej się świadomości mieszkańców, a także motywacji wewnętrznej do aktywizacji środowiska lokalnego, w czym środki publiczne pełnią kluczową rolę. Ważna jest w tym zakresie dostępność do zorganizowanych, regularnych aktywności sportowych prowadzonych przez przystosowane do tego podmioty – kluby sportowe i inne organizacje właściwe dla tych środowisk, które prowadzą taką działalność.

Głównymi celami programu są:

  1. upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  2. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
  3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
  4. wsparcie instytucjonalne działalności organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
  5. inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
  6. stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Reklama