Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - Organizacja obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu...

Reklama
OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - Organizacja obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Jarocin
Nabór od 28.04.2023 do 19.05.2023 23:59
Wydział Administracji
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 30 tys. PLN
Osoby uzależnione
Gmina Jarocin, Wydział Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - Organizacja obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Jarocin.

 

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Środki przeznaczone na realizację zadania
w 2022 r.

Środki przeznaczone na realizację zadania
w 2023 r.

1.

Organizacja obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzaleznionych z terenu Gminy Jarocin

15.000,00 zł

30.000,00 zł

 

 1. Cel zadania:

 

Zadanie ma na celu zorganizowanie i przeprowadzenie obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Jarocin. Realizator powinien zapewnić uczestnikom program profilaktyczny oraz socjoterapeutyczny, dzięki któremu osoby uzależnione będą miały możliwość zrozumienia swoich problemów, poznają sposoby na stanie się asertywnym oraz na to, jak poprawić relacje społeczne i odnaleźć się w społeczeństwie. Organizator zapewni uczestnikom możliwość spotkania się z psychologiem. Uczestnicy powinni otrzymać możliwość integracji. Organizator powinien zapewnić uczestnikom czas, w którym będą mieli okazję zmierzyć się ze swoimi problemami oraz czas wolny i zajęcia, dzięki którym uczestnicy odpoczną psychicznie i wesprą swoje zdrowie poprzez ruch, a także odpoczynek.

 

W związku z koniecznością kontynuacji działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na terenie naszego kraju przy realizacji powyższych zadań należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny osobistej, z wykorzystaniem środków dezynfekujących
i środków ochrony osobistej. Zadania należy prowadzić z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględnie przestrzegając procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji
  1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w tej dziedzinie.
  2. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  3. Oferta winna być sporządzona za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
  4. Oferta wraz z ewentualnymi załącznikami powinna być złożona w języku polskim.
  5. Burmistrz Jarocina zastrzega sobie prawo:
 1. unieważnienia niniejszego konkursu ofert,
 2. wyboru jednego oferenta na realizację zadania publicznego.
  1. Za błąd formalny uznaje się:
 3. niezłożenie potwierdzenia złożenia oferty w formie papierowej,
 4. złożenie potwierdzenia złożenia oferty po terminie,
 5. złożenie oferty przez podmiot/podmioty nieuprawnione,
 6. złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych,
 7. złożenie oferty bez wymaganych załączników,

Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

 1. Nie dopuszcza się sfinansowania z dotacji zakupów inwestycyjnych oraz wydatków związanych z bieżącą działalnością organizacji.

8. Wymagane są następujące załączniki do oferty, które należy złożyć w formie papierowej wraz         z wydrukowanym potwierdzeniem złożenia oferty:

 1. kopia statutu organizacji potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 2. w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym- potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta; odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany,
 3. zarys programu profilaktycznego i socjoterapeutycznego planowanego do realizacji.
 4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób prowadzących zajęcia.

9.   Przedmiot działalności oferenta musi być zgodny ze sferą działalności pożytku publicznego/obszarem tematycznym – ochrona i promocja zdrowia/ przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania: od 29.05.2023 r. do 30.09.2023 r.
 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentowi w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od dnia 29.05.2023 r. (z zastrzeżeniem, że nie wcześniej niż od daty zawarcia umowy)  do dnia 30.09.2023 r.
 3. Forma zlecenia dla zadania: wspieranie, maksymalna kwota wnioskowanej dotacji 30.000,00 zł, co może stanowić maksymalnie 80% kosztów realizacji zadania.
 4. Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania są wliczane do wkładu finansowego oferenta.
 5. Oferent wyłoniony w konkursie zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w  umowie oraz niniejszym ogłoszeniu.
 6. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Gminy Jarocin.
 7. Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania poprzez platformę elektronicznej www.witkac.pl.
 8. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:
 1. oferenci, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);
 2. oferenci, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) - sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

 1. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wielkości 10%, dokładne zapisy w tej kwestii ustalać będzie umowa zawarta z oferentem.
 2.  Oferent zobowiązany jest wypełnić w całości pkt. III. 5 i III. 6 OFERTY , tj. „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego” oraz „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.
 1. Termin składania ofert
 1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do dnia 19.05.2023 r.
 2. Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty (wraz z wymaganymi załącznikami) należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) w Urzędzie Miejskim w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od daty zakończenia naboru ofert za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl tj. do dnia 24.05.2023 r.
 3. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Jarocinie.
 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ich wyboru
 1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie nieprzekraczającym 29.05.2023 r .
 2. Przy wyborze ofert stosowany jest tryb otwartego konkursu ofert, określony w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Burmistrz Jarocina zarządzeniem powołuje Komisję konkursową, przy czym w skład Komisji konkursowej, powoływanej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie, wchodzą ze strony podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w pierwszej kolejności członkowie Branżowych Zespołów Konsultacyjnych ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, chyba że muszą zostać wykluczeni z powodów określonych w pkt. 4 niniejszego ustępu.
 4. W pracach Komisji konkursowej nie mogą brać udziału osoby związane z podmiotami składającymi ofertę poprzez członkostwo, wolontariat, udział we władzach podmiotów ubiegających się o dotacje oraz osoby, które z takimi podmiotami są związane stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskują przychód.
 5. O powołanie w skład Komisji konkursowej jej członkowie powiadamiani są telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przed przystąpieniem do oceny każdy z członków Komisji składa za pomocą ww. platformy oświadczenie o braku powiązania z podmiotami składającymi ofertę, o którym mowa w punkcie 4 niniejszego ustępu.
 6. Każdy z członków komisji konkursowej otrzymuje poprzez platformę www.witkac.pl  dostęp do elektronicznych wersji wszystkich złożonych w danym zadaniu konkursowym ofert i każdą z nich indywidualnie ocenia według kryteriów ustalonych w ogłoszeniu konkursowym.
 7. System wyciąga średnią z ocen punktowych i tworzy ranking ofert. Spośród zaproponowanych przez członków Komisji kwot odrzucana jest najwyższa i najniższa, a z pozostałych wyciągana średnia, która stanowi proponowaną kwotę dofinansowania danej oferty.
 8. W przypadku dużych rozbieżności w ocenach poszczególnych ofert przez członków Komisji lub na wniosek jednego z członków Komisji  zwoływane jest posiedzenie Komisji, podczas którego omawiane są problematyczne kwestie, po czym Komisja podejmuje stanowisko na zasadzie konsensusu. W przypadku braku zgodności wszystkich stron uczestniczących w posiedzeniu Komisji konkursowej, informacja o tym jest przekazywana Burmistrzowi Jarocina.
 9. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uznaje się każdą, która uzyskała średnią liczbę punktów powyżej 50. Może się zdarzyć, iż nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie uzyskają środki finansowe z budżetu Gminy Jarocin.
 10. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Jarocina.
 11. Kryteria szczegółowe wyboru oferty dla zadania:

Lp.

Kryteria szczegółowe wyboru oferty

Maksymalna liczba punktów

1

Kwalifikacje kadry biorącej udział przy realizacji zadania,

w tym wolontariuszy (wykształcenie, doświadczenie)

10

2

Doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zadań:

 • 1-2 zrealizowane zadania: 1 pkt.
 • 3-4 zrealizowane zadania: 3 pkt.
 • powyżej 4 zrealizowanych zadań: 5 pkt.

5

3

Ilość godzin zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych w ramach realizacji zadania:

 • 8 godzin: 2 pkt.
 • od 9 do 12 godziny: 4-6 pkt.
 • Powyżej 12 godzin: 8-10 pkt.

10

4

Wartość merytoryczna projektu:

 1. określenie grupy docelowej (liczba osób, charakterystyka grupy, sposób rekrutacji): 0-5 pkt.
 2. spójność działań określonych w harmonogramie: 0-7 pkt.
 3. dostosowanie zakresu i rodzaju działań do celu określonego w ogłoszeniu konkursowym: 0-6 pkt.
 4. innowacyjność: 0-6 pkt.
 5. wskazanie potrzeb realizacji zadania: 0-4 pkt.

28

5

Adekwatność wskazanych rezultatów do planowanych działań oraz sposobu ich mierzenia:

 1. wskazanie konkretnych i mierzalnych rezultatów zadania (ilościowe
  i jakościowe): 0-5 pkt.
 2. realność osiągnięcia zakładanych rezultatów ilościowych
  i jakościowych: 0-5 pkt.
 3. trwałość rezultatów po zakończeniu realizacji zadania: 0-3 pkt.
 4. wskazanie w jakim stopniu założone rezultaty przyczynią się
  do osiągnięcia celu projektu: 0-3 pkt.

16

6

Kalkulacja kosztów: zgodność budżetu z planowanymi działaniami, zasadność i realność kosztów w oparciu o merytoryczną część oferty:

 1. budżet jest realny w stosunku do zadania (w tym liczby beneficjentów), nie jest zawyżony/zaniżony: 0-2 pkt.
 2. wszystkie wydatki są konieczne i uzasadnione w części merytorycznej oferty: 0-4 pkt.
 3. wszystkie koszty są kwalifikowane: 0-2 pkt.
 4. poszczególne pozycje kosztorysu są dostatecznie opisane i skalkulowane w sposób umożliwiający analizę kosztów jednostkowych: 0-4 pkt.

12

7

Wkład finansowy organizacji w realizację zadania publicznego:

 • od 1 do 10 % kosztów ogółem: 5 pkt.
 • od 11 do 20 % kosztów ogółem: 10 pkt.
 • od 21 % kosztów ogółem: 15 pkt.

15

8

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków):

 • ocena negatywna: 0 pkt.
 • ocena neutralna - dla oferentów, którzy dotychczas nie otrzymały lub nie rozliczały się ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Jarocin:

2 pkt.

 • ocena pozytywna: 4 pkt.

4

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Gmina Jarocin, Al. Niepodległości 10, 63 200 Jarocin, tel. (62) 749-96-00,  e-mail office@jarocin.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod
  e-mail: iodo@jarocin.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na powierzenie/wspieranie realizacji zadań Gminy Jarocin. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika i jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Jarocin oraz innym podmiotom takim jak organy administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, administracji skarbowej i innym zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa a szczególnie przepisami określającymi zasady postępowania z dokumentacją oraz przechowywania dokumentów nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać po okresie od 5 do 50 lat lub przetwarzane bezterminowo zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo ich sprostowania. Ponadto w przypadku gdy Państwa dane byłyby przetwarzane na podstawie Państwa zgody mają Państwo  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji obowiązków oraz zadań Gminy Jarocin wynikających z przepisów prawa.
 10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie są profilowane.
 11. Państwa dane osobowe mogą pochodzić z innych źródeł, w tym z systemu rejestrów państwowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały zebrane.

VIII. Wyniki konkursu

 1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie Ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jarocinie, a także w formie wykazu na platformie elektronicznej www.witkac.pl.
 2. Komisja konkursowa i Burmistrz Jarocina nie uzasadniają swych decyzji wobec organizacji składających oferty na realizację zadania publicznego, przy czym każdy z oferentów może zażądać w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników przedstawienia oceny jego oferty
  z podaniem liczby punktów przyznanych przez członków Komisji, a w przypadku znaczących rozbieżności w punktacji pomiędzy członkami Komisji, także opisowego uzasadnienia oceny. Imiona i nazwiska autorów poszczególnych ocen zostają do wiadomości Burmistrza Jarocina
  i wydziału merytorycznego.
 3. W sytuacji nagłych zdarzeń losowych (klęski żywiołowe, katastrofy itd.) oraz orzeczeń wyższych organów (RIO) negujących zasadność przyznania dotacji Gmina Jarocin zastrzega sobie prawo odstąpienia od zobowiązań wspierania realizacji zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 4. Wykorzystanie udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowe oraz nienależyte wykonywanie umowy, może skutkować rozwiązaniem umowy, zwrotem otrzymanej dotacji, bądź jej części.

IX. Odwołania

 1. Oferent może złożyć do Burmistrza Jarocina odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o rozstrzygnięciu konkursu.
 2. Burmistrz Jarocina rozpoznaje i odpowiada na odwołanie najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jego złożenia.
 3. Złożenie odwołania nie wpływa na rozstrzygnięcie konkursu i nie wstrzymuje procedury zlecania zadań publicznych.        

 

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jarocinie pod nr tel. 62 749-95-13.

Źródło: Gmina Jarocin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama