Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspomagania ekologii i ochrony zwierząt oraz...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspomagania ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w dziedzinie edukacji ekologicznej i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Nabór od 28.04.2023 do 22.05.2023 15:30
Urząd Miasta Włocławek - Wydział Rozwoju Miasta
Łączny budżet 133,557 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 133,557 tys. do 133,557 tys. PLN
Gmina Miasto Włocławek, Urząd Miasta Włocławek - Wydział Rozwoju Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspomagania ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w dziedzinie edukacji ekologicznej i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

OGŁOSZENIE

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 4 ust. 1, pkt 18, art. 11, 13, 14, 15 i 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z Uchwałą Nr LV/151/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 oraz w związku z realizacją przez Miasto Włocławek przedsięwzięcia pn. „Edukacja ekologiczna = Miasto 2 rzek” w ramach projektu „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 - 2021 i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwój Lokalny

 

Prezydent Miasta Włocławek

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspomagania ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w dziedzinie edukacji ekologicznej i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

 

Rozdział I. Informacje ogólne

 

Szczegółowe warunki w zakresie przyjęcia i weryfikacji ofert zawarto w Zarządzeniu Nr 47/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2022 r. Zasady i tryb postępowania w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2002 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

 

Zadanie publiczne pn. „Edukacja ekologiczna = Miasto 2 rzek” w ramach konkursu ofert znajduje się na liście przedsięwzięć do realizacji przez Miasto Włocławek w ramach projektu „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 - 2021 i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwój Lokalny.

 

1. Rodzaj zadania

 

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej w ramach zadania „Edukacja ekologiczna = Miasto 2 rzek”.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć wraz z zakupem materiałów dydaktycznych w zakresie edukacji ekologiczno-przyrodniczej dla min. 720 mieszkańców Gminy Miasto Włocławek. Udział w zajęciach będzie miał na celu aktywizację społeczeństwa oraz będzie stanowił zachętę do podejmowania działań proekologicznych z zakresu segregacji śmieci, dbałości o otaczającą przyrodę, zachowania klimatu i bioróżnorodności oraz zwiększania świadomości istniejących zanieczyszczeń klimatycznych i roli człowieka w tym zakresie.

Realizator zapewni uczestnikom materiały dydaktyczne oraz salę wykładową, przy założeniu, iż część szkolenia może być przeprowadzona w plenerze, np. w parku miejskim. Wykładowcy powinni posiadać doświadczenie w realizacji szkoleń w tematyce ekologii. Realizator będzie odpowiedzialny za zaproszenie wyżej wskazanej liczby uczestników na przedmiotowe zajęcia. Uczestnikami szkoleń muszą być przedstawiciele różnych grup wiekowych i społecznych, w tym: dzieci, młodzież, rodzice, studenci włocławskich uczelni, dorośli, seniorzy. Przestrzenie i ich wyposażenie służące do prowadzenia zajęć muszą umożliwiać udział w zajęciach jak najszerszemu gronu osób, niezależnie od stopnia niepełnoprawności. Wszystkie materiały informacyjne oraz promocyjne będą spełniały standardy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, formułowane będą językiem zrozumiałym dla wszystkich grup społecznych, w przystępnej formie. Ponadto w materiałach cyfrowych zastosowane zostaną rozwiązania umożliwiające dostosowanie wielkości tekstu oraz kontrastu.

 

W ramach niniejszego zadania może zostać wybrana tylko jedna oferta.

 

- planowane środki na realizację zadania w roku 2023 – 133 556,77 zł;

- przekazane środki na realizację zadania w roku 2022 – 0,00 zł;

 

2. Forma realizacji zadania publicznego: powierzenie.

 

3. Termin realizacji zadania publicznego: Zadanie winno być realizowane w roku 2023, w okresie nie dłuższym niż do 30 listopada 2023 r., z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin realizacji zadania określony zostanie w umowie zawartej pomiędzy Oferentem a Gminą Miasto Włocławek.

 

4. Adresat konkursu: Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), z zastrzeżeniem, iż prowadzą działalność statutową w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

5. Miejsce realizacji zadania publicznego: miasto Włocławek.

 

6. Gmina Miasto Włocławek zastrzega sobie prawo do:

  1. odwołania konkursu,
  2. zmiany wysokości środków publicznych na realizację zadania publicznego w trakcie trwania konkursu,
  3. unieważnienia konkursu jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty,

b) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu konkursowym.

 

Rozdział II. Termin i zasady składania ofert

 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

1) wypełnienie i złożenie oferty konkursowej w generatorze wniosków znajdującym się pod adresem www.witkac.pl, zwanym dalej generatorem wniosków „Witkac”, w terminie do dnia 22.05.2023 r. do godziny 15:30.

2) następnie wydrukowanie oferty wygenerowanej z generatora wniosków „Witkac”, podpisanie przez osoby upoważnione i dostarczenie w zamkniętej kopercie (pocztą, kurierem lub osobiście) do Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, pok. 201b w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorki 7.30 – 17.00, w piątki 7.30 – 14.00 w ciągu 5 dni od dnia złożenia oferty za pomocą generatora wniosków.

 

Opis koperty:

„Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspomagania ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego”.

 

2. Oferty dostarczone w wersji papierowej muszą być podpisane przez osoby, które zgodnie z zapisem KRS lub innym dokumencie prawnym są upoważnione do reprezentowania Oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów). Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi oferta powinna być podpisana czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem ze wskazaniem funkcji.

 

3. Do oferty składanej w generatorze wniosków „Witkac”, należy dołączyć w formie skanów następujące załączniki:

1) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, wydruk z Internetu aktualnego odpisu KRS (nie musi być opatrzony żadnymi pieczęciami oraz podpisami); w przypadku Oferentów wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławek, dopuszcza się złożenie oświadczenia Oferenta zawierające: nazwę rejestru (np. ewidencja Prezydenta Miasta Włocławek), numer pozycji pod jaką podmiot został wpisany, imienny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta i zaciągania zobowiązań (skład zarządu), sposób reprezentowania organizacji zgodny z zapisem statutowym,aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji,

2) pełnomocnictwa i upoważnienia do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie wynikają z innych załączonych dokumentów,

3) aktualny dokument potwierdzający posiadanie rachunku bankowego (kopia umowy rachunku bankowego lub zaświadczenie z banku o posiadaniu konta bankowego lub aktualny komputerowy wyciąg z rachunku bankowego), w przypadku składania kopii umowy rachunku bankowego dodatkowo należy złożyć aktualny wyciąg z rachunku bankowego,

4) umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku projektów z udziałem partnera,

5) świadczenie dotyczące podatku od towarów i usług, które stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

4. Brak załączników, o których mowa w ust. 3 traktowany jest jako błąd formalny.

 

5. O brakach formalnych, o których mowa w ust. 3 pracownik merytoryczny Wydziału Rozwoju Miasta powiadamia Oferenta poprzez generator wniosków „Witkac” i wyznacza termin na uzupełnienie. Brakujące załączniki dołączane są w formie skanów w generatorze wniosków „Witkac”.

 

6. Zleceniodawca może zwrócić się do Oferenta o dostarczenie wymaganych w otwartym konkursie ofert załączników w wersji papierowej. Wówczas wszystkie strony załączników składanych w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do takiego potwierdzania uprawnione. Ponadto, każda strona musi być opatrzona datą potwierdzenia za zgodność z oryginałem. Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych załączników w terminie 7 dni od dnia poinformowania drogą telefoniczną bądź pocztą elektroniczną.

 

7. Oferty, które mimo wezwania nie zostały uzupełnione w terminie, o którym mowa w ust. 5 i ust. 6 nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

8. Nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone z przyczyn formalnych oferty:

1) złożone przez podmioty, które nie są organizacją pozarządową lub innym podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) niezłożone w generatorze wniosków „Witkac” w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,

3) złożone w generatorze a nie złożone w wersji papierowej w komórce organizacyjnej w terminie 5 dni od dnia złożenia oferty w generatorze wniosków „Witkac”,

4) nieprawidłowo i niekompletnie wypełnione oraz niepodpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie z wyciągiem z właściwego rejestru,

5) które pomimo wezwania nie zostały uzupełnione, o braki o których mowa w ust. 5 i ust. 6,

6) w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy dostarczonymi załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej.

 

9. Generator wniosków „Witkac” jest obecnie obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, aktualizacji kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

 

10. Oferenci mogą złożyć ofertę wspólną zgodnie z art. 14 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

 

11. Określając „tytuł zadania publicznego” Oferent winien posługiwać się nazwą zadania określoną w rozdziale I niniejszego ogłoszenia, tj. Edukacja ekologiczna = Miasto 2 rzek”.

 

12. Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Włocławek.

 

13. W realizacji zadania w trybie powierzenia Oferent nie wnosi wkładu własnego (finansowego i pozafinansowego).

 

14. Oferent winien określić mierzalne, konkretne rezultaty zadania publicznego (część III. 5 oferty) oraz podać źródła, które określać będą rezultaty, np. listy obecności, ankiety, itp.(część III. 6 oferty).

 

15. Oferta dotycząca niniejszego konkursu nie może być ponownie złożona na inne konkursy ogłaszane przez Prezydenta Miasta Włocławek. Ponadto oferta nie może stanowić wniosku o dofinansowanie z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

16. W sytuacji wprowadzenia przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego, Oferenci zobowiązani są uwzględnić je w ofertach.

 

Rozdział III. Terminy, tryb, kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 

1. Zlecenie zadania publicznego i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków określonymi w Regulacjach w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021.

 

2. Dotacja może być przeznaczona na koszty:

1) niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z realizacją zadania, zgodnie z opisem działań w ofercie realizacji zadania publicznego, w części dotyczącej realizacji zadania,

2) względnione w budżecie zadania oraz umieszczone w kosztorysie oferty i zawartej umowie,

3) spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,

4) poparte oryginalnymi dowodami księgowymi i wykazane w dokumentacji finansowej Oferenta, w tym:

  1. koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, umów cywilno-prawnych zawartych z osobami zatrudnionymi do bezpośredniej realizacji zadania i nadzoru;
  2. koszty materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadania,
  3. wydatki związane z kompleksową promocją zadania,
  4. inne koszty bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem.

 

3. Dotacja nie może być przeznaczona na:

1)  koszty utrzymania powierzchni biurowych (w tym czynsz, najem, opłaty administracyjne itp.) niezwiązane z realizacją zadania,

2)  opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę oraz inne opłaty niezwiązane z realizacją zadania,

3)  koszty usług pocztowych, telefonicznych, telegraficznych, teleksowych, internetowych, kurierskich niezwiązane z realizacją zadania,

4)  koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych niezwiązane z realizacją zadania,

5)  koszty zakupu sprzętu informatycznego/biurowego oraz oprogramowania i licencji niezwiązane z realizacją zadania,

6)  koszty personelu obsługowego (obsługa księgowa, kadrowa itp.) niezwiązane z realizacją zadania,

7)  archiwizację i usługi związane z archiwizacją dokumentów niezwiązane z realizacją zadania,

8)  działalność gospodarczą,

9)  wynagrodzenia pracowników niezwiązane z realizacją zadania,

10) działalność polityczną i religijną,

11) udzielanie pomocy finansowej osobom prawnym lub fizycznym,

12) opłaty i kary umowne,

13) podatek od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,

14) remont i adaptację pomieszczeń,

15) zakup środków trwałych i wydatki inwestycyjne,

16) zakup gruntów,

17) wydatki poniesione na przygotowanie oferty,

18) inne opłaty Oferenta niezwiązane z realizacją zadania (np. składki członkowskie, licencyjne, itp).

 

4. Koszty realizacji przedsięwzięcia przekraczające kwotę dotacji nie będą refundowane.

 

5. Przez wykorzystanie dotacji należy rozumieć zapłatę faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych.

 

6. Wybór oferty zostanie dokonany w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

7. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Włocławek.

 

8. W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

 

Lp.

Rodzaj kryterium

 

1.

Zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu konkursowym

TAK/NIE

2.

Zbieżność celów statutowych oferenta z zadaniem określonym w ogłoszeniu konkursowym

TAK/NIE

 

Ocena części opisowej zadania

Zakres punktacji

1.

Możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym:

 

0-5

a) Adekwatność proponowanych działań w odniesieniu do rodzaju zadania,

b) Celowość realizacji zadania (uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, określenie grupy docelowej, spójność zaplanowanych działań i ich rozplanowanie w czasie, adekwatność działań do założonych celów, znaczenie realizacji zadania dla społeczności i odbiorców, stopień zgodności z celami konkursu itp.),

0-5

c) Rezultaty realizacji zadania (zakładane efekty ilościowe i jakościowe, trwałość efektów po zakończeniu realizacji zadania, realność kontynuacji zadania).

0-5

2.

Proponowana jakość wykonania zadania publicznego (atrakcyjność proponowanych działań, innowacyjność, sposoby realizacji itp.)

0-5

3.

Kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne

0-5

4.

Doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu

0-5

5.

Analiza i ocena realizacji zadań publicznych zleconych oferentowi w latach poprzednich
(w tym terminowość, rzetelność i sposób rozliczenia dotacji)

0-5

 

Ocena części finansowej zadania

 

1.

Prawidłowość i przejrzystość budżetu, w tym adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek w odniesieniu do średnich cen rynkowych, poprawność rachunkowa.

0-5

 

Łącznie max. liczba pkt. do zdobycia:

40

 

Rozdział IV. Zasady przyznawania dotacji

 

1. Oferty, w których zakres zaproponowanego zadania lub cele statutowe Oferenta nie są zgodne z zadaniami określonymi w niniejszym ogłoszeniu, zostaną odrzucone z przyczyn merytorycznych (otrzymują 0 pkt.).

 

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji oraz nie gwarantuje przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.

 

3. Za ocenę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 24 pkt. w ocenie merytorycznej. Rekomendacje do dofinansowania uzyskają oferty, które według kolejności zdobędą najwyższa liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie będą mogły uzyskać dofinansowanie z budżetu Gminy Miasto Włocławek.

 

4. Komisja Konkursowa dokona analizy złożonych ofert w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) kierując się kryteriami podanymi w treści ogłoszenia, a następnie przedłoży Prezydentowi Miasta Włocławek rekomendacje co do wyboru oferty.

 

5. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Prezydent Miasta Włocławek w drodze zarządzenia.

 

6. Od Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

7. Informacje o rozstrzygnięciu zostaną podane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

 

8. Szczegółowe warunki przyznania dotacji, tryb płatności, sposób rozliczenia udzielonej dotacji, zostaną określone w umowie zawartej na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 

9. Prezydent Miasta Włocławek może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Oferenta.

 

10. Prezydent Miasta Włocławek może odmówić podmiotom wyłonionym w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku gdy okaże się, że zagrożona jest realizacja zadania publicznego przez wprowadzone nakazy, zakazy i ograniczenia ustalone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

11. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

 

12. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi.

 

 

Rozdział V. Warunki realizacji zadania publicznego

 

1. W przypadku otrzymania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), dotowany podmiot nie może wnioskować o inne dodatkowe środki z budżetu Gminy Miasto Włocławek na realizację dotowanego zadania.

 

2. Wydatki na realizację zadania mogą być dokonywane do dnia określonego w umowie.

 

3. Wydatki ponoszone w ramach przyznanej dotacji przed dniem podpisania umowy, lecz po dacie rozstrzygnięcia konkursu, stanowią koszt kwalifikowany jeżeli tak stanowi umowa.

 

4. W przypadku, gdy okaże się, że zagrożona jest realizacja zadania publicznego przez wprowadzone nakazy, zakazy i ograniczenia ustalone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Oferenci zobowiązani są do niezaciągania zobowiązań i niezwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy o zagrożeniu wykonania umowy.

 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie zadania publicznego, umowa dotacyjna może być rozwiązana na mocy porozumienia stron.

 

6. Dotowany podmiot zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

 

7. Dokumenty finansowe dotyczące realizacji zadania muszą być opisane zgodnie z ustawą o rachunkowości, ponadto muszą zawierać następującą informację – wydatek związany z wykonaniem zadania pn. „Edukacja ekologiczna = Miasto 2 rzek” w związku z realizacją przez Miasto Włocławek przedsięwzięcia pn. „Edukacja ekologiczna = Miasto 2 rzek” w ramach projektu „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”. Szczegółowy opis do dokumentu księgowego (faktury, rachunku, listy płac, innego dokumentu księgowego) stanowi Załącznik nr 4 do zarządzenia.

 

8. Dotowany podmiot jest zobowiązany do podpisania umów z osobami/podmiotami, uczestniczącymi w realizacji projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

9. Dotowany podmiot zobowiązany jest do terminowego regulowania zobowiązań.

 

10. Dotowany podmiot zobowiązany jest do udzielenia Gminie Miasto Włocławek praw autorskich do powielania i wykorzystania wszelkich materiałów, jakie wykona oraz jakie na jego zlecenie powstaną w trakcie realizacji zadania publicznego (m.in. filmy, zdjęcia itp.).

 

11. W ramach realizowanego zadania, dotowany podmiot, zobowiązany jest do użycia logotypu funduszy EOG, zgodnie z zasadami ujętymi w poradniku „Komunikacja i identyfikacja wizualna. Fundusze EOG i fundusze norweskie 2014-2021”

- https://www.eog.gov.pl/media/70757/Podrecznik_komunikacji_EOG_Nor_PL.pdf oraz podawania informacji o treści – Projekt: „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” finansowany w ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 - 2021 i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwój Lokalny.

 

12. Logotyp oraz informacja, o której mowa w ust. 11 powinny znaleźć się we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych (w tym na stronach internetowych, profilach w mediach społecznościowych), szkoleniowych, edukacyjnych dotyczących realizowanego zadania, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz w wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego, w tym również w informacjach ustnych kierowanych do odbiorców zadania, na konferencjach prasowych.

 

13. Dotowany podmiot zobowiązany jest do przesłania w formie elektronicznej wszystkich materiałów promocyjnych zawierających znak graficzny, o którym mowa w ust. 11, na adres email: rozwoj@um.wloclawek.pl w celu uzyskania akceptacji poprawności użycia znaków graficznych.

 

14. Dotowany podmiot zobowiązany jest do pobrania, ekspozycji i zwrotu w niepogorszonym stanie udostępnionych materiałów informacyjno-promocyjnych Urzędu Miasta Włocławek.

 

 

Rozdział VI. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

 

1. Wykonanie zadania nastąpi z dniem zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego.

 

2. Jeżeli dany koszt wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uzna się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpi zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10%. Wszelkie inne zmiany preliminarza wymagać będą zawarcia aneksu do umowy.

 

3. Sprawozdanie z realizacji zadania Dotowany podmiot wypełnia i składa się w generatorze wniosków „Witkac” w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Następnie, wydrukowane i podpisane przez osoby upoważnione sprawozdanie dostarcza w ciągu 5 dni od dnia złożenia sprawozdania za pomocą generatora wniosków „Witkac” pocztą, kurierem lub osobiście do Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, pok. 201b w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorki 7.30 – 17.00, w piątki 7.30 – 14.00.

 

4. Do sprawozdania końcowego Dotowany podmiot załącza zestawienie faktur, rachunków związanych z realizacją zadania, w którym m.in. wskazane zostaną koszty związane z realizacją zadania. Zestawienie należy sporządzić w programie „Excel” i załączyć jako załącznik w generatorze wniosków „Witkac”.

 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

 

1. Dotowany podmiot zobowiązuje się do pisemnego informowania Wydziału Rozwoju Miasta o:

a) planowanych zmianach mających istotny wpływ na przebieg zadania, w szczególności o zmianach dotyczących osób odpowiedzialnych za jego realizację, miejsca i czas realizacji zadania,

b) dokonanych zmianach dotyczących osób reprezentujących podmiot realizujący zadanie lub danych teleadresowych,

c) planowanych zmianach w kosztorysie zadania, które będą wymagały uzyskania zgody i aneksu.

 

2. Dotowany podmiot zobowiązany jest do udostępniania informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym w art. 4a, 4 b, 4 c ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

3. Realizując zadanie publiczne podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, w taki sposób, aby nie wykluczało z uczestnictwa w nim osób ze specjalnymi potrzebami co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama