Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Zapobieganie cyberprzemocy i uzależnieniom cyfrowym -strefy offline i UNICEF

Reklama
Nabór od 27.04.2023 do 19.06.2023 18:00
Wydział Edukacji
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 300 tys. PLN
Dzieci, Cudzoziemcy, migranci
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zapobieganie cyberprzemocy i uzależnieniom cyfrowym -strefy offline i UNICEF.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert z zapobiegania cyberprzemocy i uzależnieniom cyfrowym w zakresie tworzenia stref offline, jako wsparcie dla działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci-uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim.

 

I. Obsługa formalna i merytoryczna konkursu:

Urząd Miasta Gdyni – Wydział Edukacji

ul. Śląska 35-37 (Budynek A), 81-310 Gdynia

Tel.: (58) 527 35 10, e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl,

Kinga Nowicka,  e-mail: k.nowicka@gdynia.pl

Aneta Grygiel-Dorszewska, e-mail: a.grygiel-dorszewska@gdynia.pl

 

II. Podstawa prawna konkursu:

Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 i 32, art. 5 ust. 1, 2 pkt 1 oraz art. 11 ust. 2 w zw. z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

 

III. Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 19 czerwca 2023 r., godz. 18:00.

2. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w ust. 1, należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 20 czerwca 2023 r. wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty oraz ofertę wraz z obowiązującymi załącznikami, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert w zakresie zapobiegania cyberprzemocy i uzależnieniom cyfrowym - strefy offline - Unicef”.

3. W przypadku składania dokumentów, o których mowa w ust. 2 za pośrednictwem operatora pocztowego  decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.

4. W przypadku posiadania przez Organizację profilu zaufanego ePUAP, Organizacja może przesyłać wraz z obowiązującymi załącznikami wygenerowany w generatorze www.witkac.pl plik oferty w formacie pdf poprzez platformę ePUAP, bez konieczności składania oferty w sposób tradycyjny. Wówczas obowiązuje termin złożenia dokumentów do 20 czerwca 2023 r. godz. 16:00.

5. Jedna organizacja może złożyć tylko jedną ofertę.

 

IV. Rodzaj i termin realizacji zadania:

 1. Celem zadania będącego przedmiotem konkursu jest wsparcie gdyńskich szkół w przygotowaniu stref offline, sprzyjających budowaniu społeczności opartej na wzajemnym szacunku i wzmacnianiu relacji rówieśniczych, kształtowaniu pozytywnych nawyków spędzania czasu poza siecią, wzrostu odpowiedzialności uczniów za miejsce, w którym się uczą, poczucia sprawczości w kształtowaniu wspólnej przestrzeni.

 Zadanie skierowane jest do gdyńskich szkół, z pierwszeństwem uczestnictwa dla placówek o największym odsetku Ukraińców w społeczności szkolnej.

 

2. Składana oferta musi zakładać:

 1. przygotowanie i realizację stref offline w co najmniej 20 gdyńskich szkołach, należy założyć pierwszeństwo uczestnictwa dla placówek o największym odsetku dzieci pochodzenia ukraińskiego w społeczności szkolnej, przy aktywnym udziale grup przedstawicieli uczniów i kadry pedagogicznej;
 2. zajęcia prowadzone metodą projektu (min. 160 godzin dydaktycznych) w co najmniej 20 szkołach, w których zostaną utworzone strefy offline, m.in. z zakresu projektowania wnętrz, doboru elementów sprzyjających wypoczynkowi, wzmacniania relacji; zajęcia te należy skierować do grup przedstawicieli uczniów, którzy w sposób aktywny będą brać udział w projektowaniu stref offline;  
 3. projekt strefy offline powinien zostać uzgodniony z dyrekcją placówki oraz uzyskać akceptację społeczności szkolnej (np. ankieta, głosowanie);
 4. wartość zakupionych materiałów i wyposażenia, a także niezbędnych prac adaptacyjnych do utworzenia stref offline powinna zmieścić się w zakresie od 5000 zł do 8000 zł dla każdej placówki biorącej udział w działaniu; dopuszcza się sytuację, gdy w szkole zostaje utworzonych kilka stref offline, jednak łączny koszt ich stworzenia nie może przekroczyć 8000 zł;  
 5. wszystkie działania zaplanowane w ramach zadania powinny być realizowane z udziałem osób z co najmniej podstawową znajomością języka ukraińskiego lub z wykorzystaniem materiałów przygotowanych w języku ukraińskim;
 6. zaplanowanie alternatywnych form realizacji projektu (np. zajęcia zdalne itp.) na wypadek zagrożenia epidemiologicznego, które uniemożliwi prowadzenie działań bezpośrednio w szkołach;
 7. zapewnienie wszelkich materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć (w tym sprzętu wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie w przypadku prowadzenia działań w formule zdalnej);
 8. przy formule stacjonarnej, w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, realizator jest zobligowany do zapewnienia zabezpieczeń (np. maseczki, płyny do dezynfekcji itp.), natomiast przy formule zdalnej sprzętu zapewniającego efektywne prowadzenie zajęć;
 9. prowadzący zajęcia muszą posiadać odpowiednie przygotowanie (kwalifikacje, kompetencje);
 10. uczestnicy, a także jednostki szkolne nie ponoszą żadnych kosztów związanych z zajęciami;
 11. podczas prowadzenia zajęć należy zapewnić warunki sanitarne i higieniczne zgodnie z aktualnymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

3. Oczekiwane rezultaty zadania (obligatoryjne) :

 1. liczba uczestników zajęć projektowych: min. 200 osób;
 2. liczba zajęć projektowych dla uczniów: min. 160 godzin dydaktycznych;
 3. utworzenie stref offline min. w 20  szkołach;

4. Wskaźniki realizacji zadania:

 1. liczba uczestników zajęć;
 2. liczba zajęć projektowych;
 3. liczba stref offline.

5. Sposób monitorowania wskaźników:

a. listy obecności;

b. i inne.

6. Premiowane będą projekty uwzględniające:

 1. liczbę uczestników zajęć projektowych powyżej 200 osób;
 2. liczbę zajęć projektowych powyżej 160 godzin dydaktycznych;
 3. liczbę utworzonych stref offline w więcej niż w 20 szkołach;
 4. przygotowanie i zrealizowanie dodatkowego działania dla uczniów gdyńskich szkół (np. konkursu), ukierunkowanego na integrację uczniów i budowanie społeczności.

7. Składane oferty powinny zawierać opis konkretnych przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 21 sierpnia 2023 roku i trwa do 31 grudnia 2023 r.

 

V. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania:

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania objętego niniejszym konkursem wynosi w 2023 roku 300 000 zł.

 

VI. Zasady i warunki przyznawania dotacji:

1. Merytorycznie oceniane będą wyłącznie oferty organizacji pozarządowych spełniające łącznie wszystkie wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w obowiązujących przepisach prawa.

2. Oferta musi być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057).

3. O dotację mogą się ubiegać tylko te podmioty, które nie zalegają z rozliczeniem dotacji otrzymanych w ciągu 3 ostatnich lat.

4. Dodatkowe załączniki wymagane do oferty:

 1. umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera (tylko elektronicznie);
 2. oświadczenie o rozliczeniu  dotacji otrzymanych w ciągu 3 ostatnich lat (tylko elektronicznie);
 3. oświadczenie VAT (tylko elektronicznie);
 4. oświadczenie o zweryfikowaniu prowadzących zajęcia pod kątem przestępczości na tle seksualnym (tylko elektronicznie);
 5. ankieta Gdyńskiego Banku Danych (tylko elektronicznie);
 6. inne dokumenty potwierdzające fakty, zdarzenia lub czynności, na które oferent powołuje się w ofercie (tylko elektronicznie).

5. Oferta, potwierdzenie złożenia oferty oraz wymagane załączniki muszą zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta/(ów).

6. Cele i sposoby ich realizacji określone w statucie oferenta/(ów) muszą upoważniać go do realizacji działań określonych w ogłoszeniu oraz w złożonej ofercie.

7. Fotokopie (skany) załączników należy dołączyć do oferty w generatorze wniosków Witkac.pl.

8. Oferta nie może zakładać przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na:

 1. przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta Gdyni lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;
 2. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
 3. zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
 4. zakup środków trwałych;
 5. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
 6. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;
 7. działalność polityczną i religijną.

 

VII. Zmiany dotyczące realizacji umowy

1. Po podpisaniu umowy istotne zmiany dotyczące realizacji umowy wymagają formy pisemnej:

 1. zmiany w tabeli „plan i harmonogram działań” – informacja pisemna/mailowa od oferenta lub przedłożenie aktualizacji oferty,
 2. dopuszcza się w toku realizacji zadania zwiększenie danej pozycji kosztorysu oferty o 20%, bez konieczności sporządzania aneksu. Powyższe nie dotyczy kosztów obsługi zadania. W przypadku zmiany kosztorysu obejmującej zwiększenie środków w danej pozycji kosztorysu powyżej 20% oraz zwiększenie kosztów obsługi zadania - konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.

2. Koszty administracyjne (obsługi zadania) ogółem, nie mogą przekroczyć 15% całości zadania.

 

VIII. Tryb i kryteria wyboru oferty:

1. Wybór oferty jest dokonywany w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Prezydent Gdyni po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej, w drodze zarządzenia podejmie decyzję o wyborze oferenta lub kilku oferentów, którym zostanie przyznana dotacja.

3. Oferty, które w ocenie merytorycznej otrzymają  poniżej 50% punktów możliwych do uzyskania, nie otrzymają pozytywnej opinii do dofinansowania.

4. Kryteria brane pod uwagę przy wydawaniu opinii oraz przypisane im wartości punktowe:

 

1) Kryteria oceny ustawowej: 0-60 punktów:

 

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.

 

 

TAK / NIE

 

Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków).

 

0-5 punktów

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

 

0-15 punktów

Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł.

 

 

0-10 punktów

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie.

0-30 punktów

 

2) Kryteria oceny dodatkowej: 0-40 punktów:

Liczba uczniów zajęć projektowych, objętych zadaniem:

- od 201 do 220 osób – 0- 3 pkt

- od 201 do 240 osób – 4- 6 pkt

- więcej niż 240 osób – 7- 8 pkt

0- 8 punktów

Liczba zajęć projektowych:

- od 161 do 200 godzin – 0- 3 pkt

- od 201 do 240 godzin – 4- 6 pkt

- więcej niż 240 godzin – 7- 10 pkt

0-10 punktów

Liczba utworzonych stref offline :

- od 21 do 25 szkół – 0- 4 pkt

- od 26 do 27 szkół – 5- 6 pkt

- więcej niż 27 szkół – 7- 12 pkt

0-12 punktów

Przygotowanie i zrealizowanie dodatkowego działania dla uczniów gdyńskich szkół (np. konkursu), ukierunkowanego na integrację uczniów i budowanie społeczności

0-10 punktów

 

5. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do 30 czerwca 2023 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama