Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Rozwój oferty sportowej z elementami edukacji ekologicznej skierowanej w szczególności do seniorów. Rozwój oferty kulturalnej...

Reklama
Rozwój oferty sportowej z elementami edukacji ekologicznej skierowanej w szczególności do seniorów. Rozwój oferty kulturalnej z elementami edukacji ekologicznej skierowanej w szczególności do seniorów
Nabór od 27.04.2023 do 23.05.2023 23:59
Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Seniorzy
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Rozwój oferty sportowej z elementami edukacji ekologicznej skierowanej w szczególności do seniorów. Rozwój oferty kulturalnej z elementami edukacji ekologicznej skierowanej w szczególności do seniorów. .

Otwarty Konkurs Ofert

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej „ustawą” Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza w dniu 27 kwietnia 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałających  w celu osiągnięcia zysku w zakresie:

 

Rozwój oferty  sportowej z elementami edukacji ekologicznej skierowanej w szczególności do seniorów. 

 

I.  Cele, rezultaty, termin oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1. Cel zadania: organizacja wydarzeń sportowych z elementami integracji, edukacji ekologicznej i rekreacji skierowanej w szczególności do seniorów oraz mającej na celu utrzymanie samodzielności i aktywności seniorów Powiatu Oświęcimskiego.

2. Rezultaty zadania:

·przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów;

·aktywizacja seniorów,

·integracja społeczna, zwiększenie aktywności społecznej seniorów,

·utrzymanie samodzielności seniorów,

·poszerzenie oferty sportowo - rekreacyjnej skierowanej do seniorów

 

3. Propozycje planowanych do osiągnięcia wskaźników i sposób ich mierzenia

·liczba zorganizowanych spotkań dla seniorów (np. protokół ze spotkania, dokumentacja fotograficzna)

·liczba seniorów objętych działaniem (np. lista obecności, wykaz uczestników)

 

4. Zadania można mierzyć m. in. poprzez:

·dokumentację fotograficzną;

·listę obecności; 

·wykaz uczestników wydarzenia.

5. Wysokość środków publicznych na realizację zadania: 10 000,00 zł. 

6. Termin realizacji zadań: od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2023 roku.

7. Środki z dotacji mogą być wydatkowane najwcześniej od dnia podpisania umowy.

 

 

Rozwój oferty kulturalnej z elementami edukacji ekologicznej skierowanej w szczególności do seniorów. 

 

I.  Cele, rezultaty, termin oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1. Cel zadania: organizacja wydarzeń kulturalnych z elementami  edukacji ekologicznej skierowanej w szczególności do seniorów oraz mającej na celu utrzymanie samodzielności i aktywności seniorów Powiatu Oświęcimskiego.

2. Rezultaty zadania:

·przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów;

·aktywizacja seniorów,

·integracja społeczna, 

·zwiększenie aktywności społecznej seniorów,

·utrzymanie samodzielności seniorów,

·poszerzenie oferty kulturalnej skierowanej do seniorów

 

3. Propozycje planowanych do osiągnięcia wskaźników i sposób ich mierzenia

·liczba zorganizowanych spotkań dla seniorów (np. protokół ze spotkania, dokumentacja fotograficzna)

·liczba seniorów objętych działaniem (np. lista obecności, wykaz uczestników)

 

4. Zadania można mierzyć m. in. poprzez:

·dokumentację fotograficzną;

·listę obecności; 

·wykaz uczestników wydarzenia.

5. Wysokość środków publicznych na realizację zadania: 10 000,00 zł. 

6. Termin realizacji zadań: od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2023 roku.

7. Środki z dotacji mogą być wydatkowane najwcześniej od dnia podpisania umowy.

 

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1.Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz spełniające wymagania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w systemie Witkac, w terminie przewidzianym w części III ogłoszenia. Złożenie oferty w systemie Witkac jest tożsame z podpisaniem jej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

3.Rozpatrywane będą tylko oferty złożone przez platformę Witkac, która jest ogólnodostępna w Internecie pod adresem: https://www.witkac.pl/strona

4.Złożenie oferty nie może być traktowane jako gwarancja uzyskania dotacji.

5.Kwoty przeznaczone na realizację zadań mogą być rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

6.Wszystkie wydarzenia powinny mieć charakter ogólnopowiatowy, powinny promować działalność stowarzyszeń z terenu powiatu oświęcimskiego.

7.W ramach zadania oferent może pobierać świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, pod warunkiem, że statut organizacji przewiduje prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego. Świadczenia pieniężne nie mogą stanowić finansowego wkładu własnego.

8.W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość wzrostu kosztów poszczególnych pozycji kosztorysu do 20% kosztów całkowitych zadania, przy ich nielimitowanym zmniejszeniu.

9.Zmiany w zakresie poszczególnych pozycji kosztorysu powyżej 20% kosztów całkowitych zadania wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Powiatu w Oświęcimiu oraz aneksu do umowy.

10.Wysokość środków wkładu własnego (tj. wkład własny finansowy oraz wkład własny niefinansowy [osobowy i rzeczowy]) może się zmieniać pod warunkiem, że procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania nie zwiększy się o więcej niż 20%.

11.W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany terminów poszczególnych działań, pod warunkiem, że zmiany te mieszczą się w terminie realizacji całego zadania. Zmiany te wymagają zgłoszenia w systemie Witkac oraz nie wymagają aneksu do umowy. 

12.Zmiany dotyczące terminu całego zadania wymagają aneksu do umowy.

13.W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmniejszenia powyżej 20 % poszczególnych założonych liczbowo rezultatów wymagają zgody Zarządu Powiatu oraz aneksu do umowy.

14.Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 80% założonych w ofercie rezultatów.

15.Oferent zobowiązuje się do umieszczania logo Powiatu Oświęcimskiego i informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Oświęcimskiego, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

16.Każda organizacja realizująca zadanie publiczne ze środków dotacji ma obowiązek zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona w co najmniej minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 czerwca 2020 r. W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja nie jest w stanie zapewnić (w szczególności ze względów technicznych lub prawnych) dostępności o której mowa w art. 6 ustawy stawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, podmiot ten jest zobowiązany do zapewnienia takiej osobie dostępu alternatywnego. W ofercie wskazane jest umieszczenie (w sekcji VI oferty „inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty”) informacji w jaki sposób będzie zapewniona będzie dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

17.Sprawozdania końcowe oferenci składają w systemie Witkac. Po złożeniu sprawozdania należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu potwierdzenie złożenia sprawozdania, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

 

 

III. TERMINY

1.Termin składania ofert w systemie Witkac ustala się od 27 kwietnia do 23 maja 2023 roku.

2.Termin zakończenia zadania - do 31 grudnia 2023 roku.

3.Termin dokonania wyboru ofert – do 30 czerwca  2023 roku.

 

IV. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY

1.Przy wyborze ofert rozpatrywane będą tylko wnioski złożone za pośrednictwem platformy Witkac, kompletne i prawidłowo wypełnione.

2.Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu.

3.W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia powiadomienia w systemie Witkac.

4.Komisja konkursowa rozpatrzy tylko wnioski zgodne z tematyką konkursu oraz działalnością statutową wnioskodawcy.

5.W oparciu o formalną i merytoryczną ocenę ofert, powołana przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu komisja oceniająca ustali wstępną listę rankingową ofert i przekaże ją wraz ze swoją opinią (propozycją wysokości dotacji) Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

6.Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.

7.Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

8.Oferenci, którym Zarząd Powiatu przyznał dotację niższą od wnioskowanej składają poprzez platformę Witkac zaktualizowaną część oferty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez oferenta powiadomienia w systemie Witkac o kwocie przyznanej dotacji. Całkowity koszt zadania po aktualizacji nie może być pomniejszony o więcej niż 20% kosztu początkowego (z oferty pierwotnej). Niezłożenie aktualizacji  w ww. terminie, jest równoznaczne z wycofaniem oferty.

9.Zarząd Powiatu dokonuje ponownej oceny zaktualizowanych ofert i ich akceptacji. 

10.Podmioty składające oferty zostaną powiadomione o podjętej decyzji poprzez system Witkac.

11.Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.

12.Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

13.Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 - 0-4

2) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 0-4

3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne 0-4

4) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego 0-4

5) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków 0-4

6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków 0-4

7) ocena atrakcyjności merytorycznej zadania 0-10 pkt.

 

 

 

V. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU

W 2023 roku- brak

W 2022 roku:

1.Rodzaj zadania:  Rozwój oferty  sportowej z elementami integracji, edukacji ekologicznej i rekreacji skierowanej w szczególności do seniorów oraz mającej na celu utrzymanie samodzielności i aktywności seniorów Powiatu Oświęcimskiego; Rozwój oferty kulturalnej  z elementami integracji, edukacji ekologicznej i rekreacji skierowanej w szczególności do seniorów oraz mającej na celu utrzymanie samodzielności i aktywności seniorów Powiatu Oświęcimskiego.

2.Ogółem:  20 000,00 zł

3.Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy: 20 000,00 zł

 

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu:

Barbara Leszczyńska - Naczelnik Wydziału

nr telefonu: 33 844 97 03

Beata Medoń – pomoc administracyjna

nr telefonu: 33 844 97 14

e-mail: promocja@powiat.oswiecim.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarty Konkurs Ofert

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej „ustawą” Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza w dniu 27 kwietnia 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałających  w celu osiągnięcia zysku w zakresie:

 

Rozwój oferty  sportowej z elementami edukacji ekologicznej skierowanej w szczególności do seniorów. 

 

I.  Cele, rezultaty, termin oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1. Cel zadania: organizacja wydarzeń sportowych z elementami integracji, edukacji ekologicznej i rekreacji skierowanej w szczególności do seniorów oraz mającej na celu utrzymanie samodzielności i aktywności seniorów Powiatu Oświęcimskiego.

2. Rezultaty zadania:

·przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów;

·aktywizacja seniorów,

·integracja społeczna, zwiększenie aktywności społecznej seniorów,

·utrzymanie samodzielności seniorów,

·poszerzenie oferty sportowo - rekreacyjnej skierowanej do seniorów

 

3. Propozycje planowanych do osiągnięcia wskaźników i sposób ich mierzenia

·liczba zorganizowanych spotkań dla seniorów (np. protokół ze spotkania, dokumentacja fotograficzna)

·liczba seniorów objętych działaniem (np. lista obecności, wykaz uczestników)

 

4. Zadania można mierzyć m. in. poprzez:

·dokumentację fotograficzną;

·listę obecności; 

·wykaz uczestników wydarzenia.

5. Wysokość środków publicznych na realizację zadania: 10 000,00 zł. 

6. Termin realizacji zadań: od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2023 roku.

7. Środki z dotacji mogą być wydatkowane najwcześniej od dnia podpisania umowy.

Rozwój oferty kulturalnej z elementami edukacji ekologicznej skierowanej w szczególności do seniorów. 

I.  Cele, rezultaty, termin oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1. Cel zadania: organizacja wydarzeń kulturalnych z elementami  edukacji ekologicznej skierowanej w szczególności do seniorów oraz mającej na celu utrzymanie samodzielności i aktywności seniorów Powiatu Oświęcimskiego.

2. Rezultaty zadania:

·przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów;

·aktywizacja seniorów,

·integracja społeczna, 

·zwiększenie aktywności społecznej seniorów,

·utrzymanie samodzielności seniorów,

·poszerzenie oferty kulturalnej skierowanej do seniorów

 

3. Propozycje planowanych do osiągnięcia wskaźników i sposób ich mierzenia

·liczba zorganizowanych spotkań dla seniorów (np. protokół ze spotkania, dokumentacja fotograficzna)

·liczba seniorów objętych działaniem (np. lista obecności, wykaz uczestników)

 

4. Zadania można mierzyć m. in. poprzez:

·dokumentację fotograficzną;

·listę obecności; 

·wykaz uczestników wydarzenia.

5. Wysokość środków publicznych na realizację zadania: 10 000,00 zł. 

6. Termin realizacji zadań: od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2023 roku.

7. Środki z dotacji mogą być wydatkowane najwcześniej od dnia podpisania umowy.

 

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1.Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz spełniające wymagania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w systemie Witkac, w terminie przewidzianym w części III ogłoszenia. Złożenie oferty w systemie Witkac jest tożsame z podpisaniem jej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

3.Rozpatrywane będą tylko oferty złożone przez platformę Witkac, która jest ogólnodostępna w Internecie pod adresem: https://www.witkac.pl/strona

4.Złożenie oferty nie może być traktowane jako gwarancja uzyskania dotacji.

5.Kwoty przeznaczone na realizację zadań mogą być rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

6.Wszystkie wydarzenia powinny mieć charakter ogólnopowiatowy, powinny promować działalność stowarzyszeń z terenu powiatu oświęcimskiego.

7.W ramach zadania oferent może pobierać świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, pod warunkiem, że statut organizacji przewiduje prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego. Świadczenia pieniężne nie mogą stanowić finansowego wkładu własnego.

8.W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość wzrostu kosztów poszczególnych pozycji kosztorysu do 20% kosztów całkowitych zadania, przy ich nielimitowanym zmniejszeniu.

9.Zmiany w zakresie poszczególnych pozycji kosztorysu powyżej 20% kosztów całkowitych zadania wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Powiatu w Oświęcimiu oraz aneksu do umowy.

10.Wysokość środków wkładu własnego (tj. wkład własny finansowy oraz wkład własny niefinansowy [osobowy i rzeczowy]) może się zmieniać pod warunkiem, że procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania nie zwiększy się o więcej niż 20%.

11.W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany terminów poszczególnych działań, pod warunkiem, że zmiany te mieszczą się w terminie realizacji całego zadania. Zmiany te wymagają zgłoszenia w systemie Witkac oraz nie wymagają aneksu do umowy. 

12.Zmiany dotyczące terminu całego zadania wymagają aneksu do umowy.

13.W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmniejszenia powyżej 20 % poszczególnych założonych liczbowo rezultatów wymagają zgody Zarządu Powiatu oraz aneksu do umowy.

14.Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 80% założonych w ofercie rezultatów.

15.Oferent zobowiązuje się do umieszczania logo Powiatu Oświęcimskiego i informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Oświęcimskiego, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

16.Każda organizacja realizująca zadanie publiczne ze środków dotacji ma obowiązek zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona w co najmniej minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 czerwca 2020 r. W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja nie jest w stanie zapewnić (w szczególności ze względów technicznych lub prawnych) dostępności o której mowa w art. 6 ustawy stawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, podmiot ten jest zobowiązany do zapewnienia takiej osobie dostępu alternatywnego. W ofercie wskazane jest umieszczenie (w sekcji VI oferty „inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty”) informacji w jaki sposób będzie zapewniona będzie dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

17.Sprawozdania końcowe oferenci składają w systemie Witkac. Po złożeniu sprawozdania należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu potwierdzenie złożenia sprawozdania, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

 

 

III. TERMINY

1.Termin składania ofert w systemie Witkac ustala się od 27 kwietnia do 23 maja 2023 roku.

2.Termin zakończenia zadania - do 31 grudnia 2023 roku.

3.Termin dokonania wyboru ofert – do 30 czerwca  2023 roku.

 

IV. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY

1.Przy wyborze ofert rozpatrywane będą tylko wnioski złożone za pośrednictwem platformy Witkac, kompletne i prawidłowo wypełnione.

2.Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu.

3.W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia powiadomienia w systemie Witkac.

4.Komisja konkursowa rozpatrzy tylko wnioski zgodne z tematyką konkursu oraz działalnością statutową wnioskodawcy.

5.W oparciu o formalną i merytoryczną ocenę ofert, powołana przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu komisja oceniająca ustali wstępną listę rankingową ofert i przekaże ją wraz ze swoją opinią (propozycją wysokości dotacji) Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

6.Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.

7.Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

8.Oferenci, którym Zarząd Powiatu przyznał dotację niższą od wnioskowanej składają poprzez platformę Witkac zaktualizowaną część oferty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez oferenta powiadomienia w systemie Witkac o kwocie przyznanej dotacji. Całkowity koszt zadania po aktualizacji nie może być pomniejszony o więcej niż 20% kosztu początkowego (z oferty pierwotnej). Niezłożenie aktualizacji  w ww. terminie, jest równoznaczne z wycofaniem oferty.

9.Zarząd Powiatu dokonuje ponownej oceny zaktualizowanych ofert i ich akceptacji. 

10.Podmioty składające oferty zostaną powiadomione o podjętej decyzji poprzez system Witkac.

11.Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.

12.Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

13.Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 - 0-4

2) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 0-4

3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne 0-4

4) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego 0-4

5) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków 0-4

6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków 0-4

7) ocena atrakcyjności merytorycznej zadania 0-10 pkt.

 

 

 

V. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU

W 2023 roku- brak

W 2022 roku:

1.Rodzaj zadania:  Rozwój oferty  sportowej z elementami integracji, edukacji ekologicznej i rekreacji skierowanej w szczególności do seniorów oraz mającej na celu utrzymanie samodzielności i aktywności seniorów Powiatu Oświęcimskiego; Rozwój oferty kulturalnej  z elementami integracji, edukacji ekologicznej i rekreacji skierowanej w szczególności do seniorów oraz mającej na celu utrzymanie samodzielności i aktywności seniorów Powiatu Oświęcimskiego.

2.Ogółem:  20 000,00 zł

3.Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy: 20 000,00 zł

 

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu:

Barbara Leszczyńska - Naczelnik Wydziału

Beata Medoń – pomoc administracyjna

nr telefonu: 33 844 97 14

e-mail: promocja@powiat.oswiecim.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarty Konkurs Ofert

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej „ustawą” Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza w dniu 27 kwietnia 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałających  w celu osiągnięcia zysku w zakresie:

 

Rozwój oferty  sportowej z elementami edukacji ekologicznej skierowanej w szczególności do seniorów. 

 

I.  Cele, rezultaty, termin oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1. Cel zadania: organizacja wydarzeń sportowych z elementami integracji, edukacji ekologicznej i rekreacji skierowanej w szczególności do seniorów oraz mającej na celu utrzymanie samodzielności i aktywności seniorów Powiatu Oświęcimskiego.

2. Rezultaty zadania:

·przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów;

·aktywizacja seniorów,

·integracja społeczna, zwiększenie aktywności społecznej seniorów,

·utrzymanie samodzielności seniorów,

·poszerzenie oferty sportowo - rekreacyjnej skierowanej do seniorów

 

3. Propozycje planowanych do osiągnięcia wskaźników i sposób ich mierzenia

·liczba zorganizowanych spotkań dla seniorów (np. protokół ze spotkania, dokumentacja fotograficzna)

·liczba seniorów objętych działaniem (np. lista obecności, wykaz uczestników)

 

4. Zadania można mierzyć m. in. poprzez:

·dokumentację fotograficzną;

·listę obecności; 

·wykaz uczestników wydarzenia.

5. Wysokość środków publicznych na realizację zadania: 10 000,00 zł. 

6. Termin realizacji zadań: od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2023 roku.

7. Środki z dotacji mogą być wydatkowane najwcześniej od dnia podpisania umowy.

Rozwój oferty kulturalnej z elementami edukacji ekologicznej skierowanej w szczególności do seniorów. 

I.  Cele, rezultaty, termin oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1. Cel zadania: organizacja wydarzeń kulturalnych z elementami  edukacji ekologicznej skierowanej w szczególności do seniorów oraz mającej na celu utrzymanie samodzielności i aktywności seniorów Powiatu Oświęcimskiego.

2. Rezultaty zadania:

·przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów;

·aktywizacja seniorów,

·integracja społeczna, 

·zwiększenie aktywności społecznej seniorów,

·utrzymanie samodzielności seniorów,

·poszerzenie oferty kulturalnej skierowanej do seniorów

 

3. Propozycje planowanych do osiągnięcia wskaźników i sposób ich mierzenia

·liczba zorganizowanych spotkań dla seniorów (np. protokół ze spotkania, dokumentacja fotograficzna)

·liczba seniorów objętych działaniem (np. lista obecności, wykaz uczestników)

 

4. Zadania można mierzyć m. in. poprzez:

·dokumentację fotograficzną;

·listę obecności; 

·wykaz uczestników wydarzenia.

5. Wysokość środków publicznych na realizację zadania: 10 000,00 zł. 

6. Termin realizacji zadań: od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2023 roku.

7. Środki z dotacji mogą być wydatkowane najwcześniej od dnia podpisania umowy.

 

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1.Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz spełniające wymagania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w systemie Witkac, w terminie przewidzianym w części III ogłoszenia. Złożenie oferty w systemie Witkac jest tożsame z podpisaniem jej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

3.Rozpatrywane będą tylko oferty złożone przez platformę Witkac, która jest ogólnodostępna w Internecie pod adresem: https://www.witkac.pl/strona

4.Złożenie oferty nie może być traktowane jako gwarancja uzyskania dotacji.

5.Kwoty przeznaczone na realizację zadań mogą być rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

6.Wszystkie wydarzenia powinny mieć charakter ogólnopowiatowy, powinny promować działalność stowarzyszeń z terenu powiatu oświęcimskiego.

7.W ramach zadania oferent może pobierać świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, pod warunkiem, że statut organizacji przewiduje prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego. Świadczenia pieniężne nie mogą stanowić finansowego wkładu własnego.

8.W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość wzrostu kosztów poszczególnych pozycji kosztorysu do 20% kosztów całkowitych zadania, przy ich nielimitowanym zmniejszeniu.

9.Zmiany w zakresie poszczególnych pozycji kosztorysu powyżej 20% kosztów całkowitych zadania wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Powiatu w Oświęcimiu oraz aneksu do umowy.

10.Wysokość środków wkładu własnego (tj. wkład własny finansowy oraz wkład własny niefinansowy [osobowy i rzeczowy]) może się zmieniać pod warunkiem, że procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania nie zwiększy się o więcej niż 20%.

11.W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany terminów poszczególnych działań, pod warunkiem, że zmiany te mieszczą się w terminie realizacji całego zadania. Zmiany te wymagają zgłoszenia w systemie Witkac oraz nie wymagają aneksu do umowy. 

12.Zmiany dotyczące terminu całego zadania wymagają aneksu do umowy.

13.W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmniejszenia powyżej 20 % poszczególnych założonych liczbowo rezultatów wymagają zgody Zarządu Powiatu oraz aneksu do umowy.

14.Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 80% założonych w ofercie rezultatów.

15.Oferent zobowiązuje się do umieszczania logo Powiatu Oświęcimskiego i informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Oświęcimskiego, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

16.Każda organizacja realizująca zadanie publiczne ze środków dotacji ma obowiązek zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona w co najmniej minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 czerwca 2020 r. W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja nie jest w stanie zapewnić (w szczególności ze względów technicznych lub prawnych) dostępności o której mowa w art. 6 ustawy stawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, podmiot ten jest zobowiązany do zapewnienia takiej osobie dostępu alternatywnego. W ofercie wskazane jest umieszczenie (w sekcji VI oferty „inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty”) informacji w jaki sposób będzie zapewniona będzie dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

17.Sprawozdania końcowe oferenci składają w systemie Witkac. Po złożeniu sprawozdania należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu potwierdzenie złożenia sprawozdania, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

 

 

III. TERMINY

1.Termin składania ofert w systemie Witkac ustala się od 27 kwietnia do 23 maja 2023 roku.

2.Termin zakończenia zadania - do 31 grudnia 2023 roku.

3.Termin dokonania wyboru ofert – do 30 czerwca  2023 roku.

 

IV. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY

1.Przy wyborze ofert rozpatrywane będą tylko wnioski złożone za pośrednictwem platformy Witkac, kompletne i prawidłowo wypełnione.

2.Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu.

3.W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia powiadomienia w systemie Witkac.

4.Komisja konkursowa rozpatrzy tylko wnioski zgodne z tematyką konkursu oraz działalnością statutową wnioskodawcy.

5.W oparciu o formalną i merytoryczną ocenę ofert, powołana przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu komisja oceniająca ustali wstępną listę rankingową ofert i przekaże ją wraz ze swoją opinią (propozycją wysokości dotacji) Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

6.Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.

7.Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

8.Oferenci, którym Zarząd Powiatu przyznał dotację niższą od wnioskowanej składają poprzez platformę Witkac zaktualizowaną część oferty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez oferenta powiadomienia w systemie Witkac o kwocie przyznanej dotacji. Całkowity koszt zadania po aktualizacji nie może być pomniejszony o więcej niż 20% kosztu początkowego (z oferty pierwotnej). Niezłożenie aktualizacji  w ww. terminie, jest równoznaczne z wycofaniem oferty.

9.Zarząd Powiatu dokonuje ponownej oceny zaktualizowanych ofert i ich akceptacji. 

10.Podmioty składające oferty zostaną powiadomione o podjętej decyzji poprzez system Witkac.

11.Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.

12.Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

13.Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 - 0-4

2) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 0-4

3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne 0-4

4) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego 0-4

5) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków 0-4

6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków 0-4

7) ocena atrakcyjności merytorycznej zadania 0-10 pkt.

 

 

 

V. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU

W 2023 roku- brak

W 2022 roku:

1.Rodzaj zadania:  Rozwój oferty  sportowej z elementami integracji, edukacji ekologicznej i rekreacji skierowanej w szczególności do seniorów oraz mającej na celu utrzymanie samodzielności i aktywności seniorów Powiatu Oświęcimskiego; Rozwój oferty kulturalnej  z elementami integracji, edukacji ekologicznej i rekreacji skierowanej w szczególności do seniorów oraz mającej na celu utrzymanie samodzielności i aktywności seniorów Powiatu Oświęcimskiego.

2.Ogółem:  20 000,00 zł

3.Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy: 20 000,00 zł

 

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu:

Barbara Leszczyńska - Naczelnik Wydziału

Beata Medoń – pomoc administracyjna

nr telefonu: 33 844 97 14

e-mail: promocja@powiat.oswiecim.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama