Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór ofert w trybie art. 19a - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 26.04.2023 do 08.05.2023 15:30
Wydział Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim
Łączny budżet 9,7 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 9,7 tys. PLN

 

 Zadania mogą być realizowane od 01.06.2023 r.  r. do 29.08.2023 r.
 Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej:  87-880 Brześć Kujawski, Plac Władysława Łokietka 1
 Kwota przeznaczona na dotacje:

 • Pula środków ogółem: 9 700,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych)

 Kwota dotacji na zadanie: od 1,00 zł do 9 700,00 zł
 Wkład własny: Niewymagany

Opis naboru: Nabór adresowany jest do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizujących zadania dla mieszkańców gminy Brześć Kujawski.

Informujemy, że Burmistrz Brześcia Kujawskiego zleci organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację, z pominięciem otwartego konkursu ofert, na poziomie lokalnym zadania publicznego, spełniającego łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekroczyć kwoty 10 00,00 zł;
 2. projekt musi zostać zrealizowany w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
 3. łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust.1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 00,00 zł.;
 4. projekt uwzględnia zadania o charakterze lokalnym;
 5. o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Burmistrz Brześcia Kujawskiego, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

 Oferta może zostać odrzucona z powodu:

 1. nieuznania jej celowości;
 2. stwierdzenia wyczerpania puli środków finansowych;

4. Oferent składa ofertę poprzez generator ofert, udostępniony na stronie internetowej www.witkac.pl

5. Oferent składa:

1) wydruk potwierdzenia złożenia oferty wygenerowany z systemu (zawierający sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej w generatorze) i podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;

2) w przypadku, gdy ofertę podpisują inne osoby, niż uprawnione do reprezentacji oferenta, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji – oryginał pełnomocnictwa lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem

6. Za datę złożenia oferty uważa się datę złożenia oferty poprzez generator ofert.

7. Za datę złożenia wydruku potwierdzenia złożenia oferty uważa się datę wpływu wydruku do siedziby Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim, pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski – Punkt Obsługi Interesantów (parter) - w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia oferty poprzez generator ofert.

8. Przed złożeniem oferty poprzez generator ofert dodatkowych informacji i wyjaśnień oferentom udzielają:

1) w sprawach merytorycznych dotyczących konkursu – pracownicy Wydziału Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim pod numerem telefonu  54 251 60 74 oraz drogą elektroniczną pod adresem e-mail d.czmara@brzesckujawski.pl

2) w sprawach technicznych związanych z obsługą generatora – pracownicy firmy Witkac.pl drogą elektroniczną pod adresem e-mail bok@witkac.pl.

Brak złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.

 Warunki realizacji:

 1. dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1243, 1535,2490, z 2022 r. poz.857) po podpisaniu umowy z oferentem;
 2. wykonanie zadania publicznego objętego umową, oferent sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniem Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty  i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1243).
 3. w trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Zwiększony koszt uznaje się za zgodny z umową jeżeli nastąpiło zwiększenie jego wartości o nie więcej niż 10%.

Ostateczny termin naboru to 08.05.2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama