Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej”
Nabór od 25.04.2023 do 16.05.2023 16:00
Urząd Miasta Włocławek - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
Łączny budżet 814,8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny, Osoby z niepełnosprawnościami
Gmina Miasto Włocławek, Urząd Miasta Włocławek - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej”. .

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), art. 92 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 7 pkt. 5, art. 15 pkt. 6, art. 16, art. 18 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt. 3, art. 25, art. 115a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, poz. 2270, z 2022 r. poz. 1, poz. 66, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1700, poz. 1812, poz. 1967, poz. 2127, poz. 2140, z 2023 poz. 185) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 i 7, art. 11 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2, art. 13 ust. 1-3, art. 14, art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), art. 1 ust. 1, art. 6 pkt. 1 w związku z art. 7 ust. 5, w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. 2023 poz. 647) w związku z Uchwałą Nr LX/28/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Włocławek Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz Uchwałą Nr LV/151/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2022 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023

 

Prezydent Miasta Włocławek

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej’’.

Szczegółowe warunki w zakresie przyjęcia i weryfikacji ofert, zawarto w Zarządzeniu nr 47/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział I. Rodzaj i formy realizacji zadania

 

 1. Zadanie publiczne z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych – pn. „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej” udzielane jest w formie powierzenia.
 2.  Adresatami zadania są członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:
 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2023 r. poz. 100, poz. 173, poz. 240);
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności   (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

3.Formą realizacji zadania będzie świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami

 1. z niepełnosprawnościami w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

4. Usługi opieki wytchnieniowej muszą być ukierunkowane na potrzeby osoby niepełnosprawnej.  

 1. W ramach opieki świadczone powinny być m.in.:
 2. czynności samoobsługowe, w tym utrzymanie higieny osobistej i czynności pielęgnacyjne;
 3. wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych;
 4. wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

5. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością we wspólnym gospodarstwie domowym.

6. W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej,   w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm), inne usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcia do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.                    

7. Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023);
 2. osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu, itp.

8. Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego. W/w limit członek rodziny lub opiekun osoby niepełnosprawnej musi wykorzystać nie później niż do dnia 15 grudnia 2023 roku.

9. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitów, o których mowa w ust. 8. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone 7 dni w tygodniu, w godzinach od 06:00 do 22:00.

10. W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, koszt jednej godziny nie może przekroczyć 35,00 złotych brutto wraz z kosztami pracy. Z w/w kwoty nie jest dopuszczalne pokrywanie kosztów administracyjnych podmiotu, któremu gmina zleciła realizację Programu.

11.Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

12. Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

13. Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

14. Ustalenia uprawnień osób do korzystania z usług opieki wytchnieniowej dokonuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku w drodze decyzji administracyjnej.   

15. Należy umożliwić osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej z uwzględnieniem ust. 7 pkt. 1 i 2.

16. Zadanie musi być realizowane na terenie miasta Włocławek w rejonach odpowiadających rejonom działania Osiedlowych Sekcji Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
we Włocławku, tj. Śródmieście, Zazamcze, Wschód, Południe zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku nr 32/2013 z dn. 10.10.2013 r. w sprawie określenia liczby osiedlowych sekcji pomocy spolecznej oraz granic ich działania.

17. Rozliczenia usługi opieki wytchnieniowej dokonuje się na podstawie wypełnionej Karty rozliczenia usług, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu.

18. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 814 800,00 zł (osiemset czternaście tysięcy osiemset złotych 00/100) dla 97 uczestników Programu (maksymalna liczba godzin wsparcia – 23 280), w tym:

 1. dla 7 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – maksymalna liczba godzin wsparcia – 1 680;
 2. dla 90 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym – maksymalna liczba godzin wsparcia – 21 600.                                                                                 

Rozdział II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie w sprawie powierzenia zadania odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
  z 2023 r. poz. 571) z uwzględnieniem art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).                                       
 2. W konkursie mogą brać udział podmioty określone art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w dziedzinie powierzonego zadania.             
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji oraz nie gwarantuje przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez oferenta.    
 4. W ramach otwartego konkursu może być wybranych kilka ofert na realizację danego zadania.          
 5. Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego   nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpi zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10%. Wszelkie inne zmiany preliminowe wymagać będą zawarcia aneksu do umowy.                             
 6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent poprawia ofertę w generatorze wniosków „Witkac” – www.witkac.pl, tzn. wprowadza zmiany
  w kosztorysie, uwzględniające przyznaną kwotę dotacji i odsyła za pomocą generatora wniosków „Witkac”. Następnie wydrukowaną z generatora, poprawioną i podpisaną ofertę dostarcza (pocztą, kurierem lub osobiście) do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku w ciągu 5 dni
  od dnia złożenia poprawionej oferty w generatorze witkac.pl. Niezłożenie poprawionej oferty
  w generatorze ofert, w terminie 14 dni od dnia odesłania oferty do poprawy, uznane będzie za rezygnację z zawarcia umowy.
 7. Za kwalifikowane uznane będą koszty:
 1. niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z realizacją zadania tj. koszty wynagrodzeń   i pochodnych od wynagrodzeń, umów cywilnoprawnych zawartych z osobami zatrudniony do bezpośredniej realizacji zadania;
 2. uwzględnione w budżecie zadania oraz umieszczone w kosztorysie oferty i zawartej umowie;
 3. spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi,
  z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów;
 4. poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej oferenta.

8. Dotacja nie może być przeznaczona na:

 1. odsetki od zadłużenia;
 2. kwoty i koszty pożyczki lub kredytu;
 3. kary i grzywny;
 4. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 5. podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004  r. o podatku od towarów i usług; (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
 6. odsetki za opóźnienie w regulowaniu zobowiązań oraz odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.);
 7. spłatę zaległych zobowiązań finansowych;
 8. koszty leczenia i rehabilitacji osób;
 9. amortyzację;
 10. leasing;
 11. opiekę świadczoną przez członków rodziny[1], opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu;
 12. nagrody, premie, koszty poniesione w związku ze zwolnieniem chorobowym albo urlopem.

9. W przypadku wątpliwości, decyzję o kwalifikowalności kosztów podejmuje Prezydent.

10. Wydatki na realizację zadania mogą być dokonywane do dnia określonego w umowie.

11. Gmina Miasto Włocławek przekaże podmiotowi realizującemu Program 1% środków przekazanych na koszty obsługi Programu w celu pokrycia wszelkich kosztów obsługi księgowej, kadrowych, administracyjnych, które pojawią się w związku z realizacją usług w ramach Programu.

12. Szczegółowe warunki przyznania dotacji na realizację zadania publicznego, tryb płatności, sposób rozliczenia udzielonej dotacji, zostaną określone w umowie zawartej na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 poz. 571) oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

Rozdział III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie należy realizować do dnia 15 grudnia 2023 r. na zasadach określonych w ustawie z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem,
  że szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy oferentem, a Gminą Miasto Włocławek.
 2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, opisem zamieszczonym w ofercie i zawartą umową.
 3. Podmiot realizujący zlecone zadanie zobowiązuje się do pisemnego informowania Gminy Miasto Włocławek - Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku o:
 1. planowanych zmianach mających istotny wpływ na przebieg zadania, w szczególności
  o zmianach dotyczących osób odpowiedzialnych za jego realizację, miejsca i godzin realizacji zadania;
 2. dokonanych zmianach dotyczących osób reprezentujących podmiot realizujący zadanie
  lub danych teleadresowych.

4. Określa się następujące zasady dotyczące osób biorących udział w realizacji zadania:

 1. usługi muszą być świadczone przez osoby, które zostały wymienione w rozdz. I, ust. 7, pkt. 1 i 2;
 2. podmiot realizujący zadanie może w trakcie realizacji umowy zastąpić osoby o których mowa w pkt. 1, innymi osobami pod warunkiem, że zmiana ta będzie miała miejsce tylko
  w szczególnych, uzasadnionych przypadkach takich jak: ustanie zatrudnienia, choroba, urlop, zdarzenie losowe, nienależyte wywiązanie się z powierzonych zadań;
 3. dopuszcza się, w uzasadnionych sytuacjach, zwiększenie liczby osób świadczących usługi
  o osoby niewykazane w ofercie;
 4. osoby, którymi podmiot realizujący zadanie zastąpi osoby, o których mowa w pkt. 1 oraz osoby, o których mowa w pkt. 3 muszą posiadać kwalifikacje określone w rozdz. I, ust. 7, poz. 1 i 2;
 5. usługi koordynować będzie osoba wskazana przez oferenta, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie o kierunku społecznym lub medycznym lub wykształcenie wyższe oraz półroczne doświadczenie w bezpośrednim świadczeniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych lub jako koordynator tych usług;
 6. dopuszcza się możliwość zmiany osoby koordynującej usługi pod warunkiem, że będzie ona posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż kwalifikacje i doświadczenie osoby,
  o której mowa w pkt. 5;
 7. w przypadku zaistnienia sytuacji o których mowa w pkt. 2, 3 i 6 podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie poinformować Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, któremu przysługuje prawo do oceny kwalifikacji i przygotowania zawodowego osób świadczących usługi.

5. Osoby świadczące usługi zobowiązane są wykonywać usługi przy zachowaniu należytej staranności, wysokich standardów etycznych i moralnych oraz do przestrzegania następujących zasad:

 1. legitymowania się dokumentem (identyfikatorem) ze zdjęciem, nazwiskiem oraz nazwą
  i telefonem podmiotu realizującego zadanie;
 2. zachowania tajemnicy służbowej w zakresie wszystkich informacji jakie uzyskają w trakcie pełnienia obowiązków, a w szczególności nie ujawniania osobom trzecim danych personalnych świadczeniobiorców, ich sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej i ekonomicznej;
 3. nie wprowadzania do mieszkań świadczeniobiorcy osób nieupoważnionych;
 4. szanowanie woli świadczeniobiorcy w zakresie sposobu wykonywania konkretnych czynności,
  z zachowaniem ogólnie przyjętych norm społecznych oraz wykonywania wszelkich prac
  z poszanowaniem godności i uczuć tej osoby.

6. Usługi mogą być świadczone u poszczególnych osób 7 dni w tygodniu w godz. od 6:00 do 22:00,
w przedziale czasowym ustalonym indywidualnie z wnioskodawcą/świadczeniobiorcą – zgodnie
z zapisem rozdz. I, ust. 9.

7. Jedna godzina usługi (60 min,) jest czasem przeznaczonym do wykonywania czynności bezpośrednio na rzecz świadczeniobiorcy,

8. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do:

 1. prowadzenia punktu obsługi świadczeniobiorców na terenie Włocławka, z dostępem do telefonu;
 2. wyznaczenia koordynatora odpowiedzialnego w szczególności za organizowanie i nadzór merytoryczny nad świadczonymi usługami;
 3. zatrudnienia osób zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 4. zapewnienia osobom świadczącym usługi:
 1. narzędzi pracy i odzieży ochronnej dostosowanych do zakresu pomocy;
 2. systematycznych szkoleń uaktualniających oraz podnoszących wiedzę i umiejętności;
 3. wsparcia np. poprzez doradztwo metodyczne, superwizję;

      5.prowadzenia odrębnie dla każdej osoby objętej usługami, miesięcznego rozliczenia usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty rozliczenia usług, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu - potwierdzający fakt wykonania zlecenia;

      6.sporządzania comiesięcznych zestawień obejmujących liczbę godzin usług zrealizowanych u każdego świadczeniobiorcy wraz z ich całkowitym kosztem;

      7. zestawienia/karty rozliczenia usługi, o których mowa w pkt. 5 i 6 należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku do 5 dnia każdego miesiąca po miesiącu rozliczanym;

      8. sporządzania wykazu osób, które będą uczestniczyły w realizacji zadania, ich kwalifikacji zawodowych, zakresu powierzonych czynności oraz przekazywania do Zleceniodawcy dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zatrudnionych osób (kserokopie   

          potwierdzone za zgodność z oryginałem), niezwłocznie po ich zatrudnieniu.

9. Podmiot realizujący zadanie jest odpowiedzialny za jakość i terminowość realizowanych usług oraz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe i osobowe wyrządzone w związku ze świadczeniem usług przez osoby uczestniczące w wykonywaniu zadania. Oferent składający ofertę zobowiązany jest do obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pracowników wykonujących usługi, którego koszt zostanie uwzględniony w kalkulacji kosztów realizacji zadania.

10. Dotacji nie można wykorzystać na inne cele niż określone w zadaniu.                                 

11. Wzór umowy na realizację zadań publicznych, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2
do niniejszego zarządzenia.

12. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do przestrzegania reżimu sanitarnego w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV-2 oraz zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy Państwa.

 

Rozdział IV. Termin, tryb i warunki składania ofert

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

 1. wypełnienie i złożenie oferty konkursowej w generatorze wniosków znajdującym się pod adresem www.witkac.pl w terminie do dnia 16 maja 2023 r. do godz.16.00,
 2. Następnie wydrukowanie oferty wygenerowanej z systemu witkac.pl, podpisanie przez osoby upoważnione i dostarczenie w zamkniętej kopercie (pocztą, kurierem lub osobiście) do kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, pok. 33,
  w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30 - 15.30, we wtorki: 7.30 - 16.00 i w piątki: 7.30 - 15.00 w ciągu 5 dni od dnia złożenia oferty za pomocą generatora.

 

Opis koperty:                                                                                                               

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ”

 

2. Oferty muszą być podpisane przez osoby, które zgodnie z zapisem KRS lub innym dokumencie prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów). Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi oferta powinna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem ze wskazaniem funkcji.

3. Do oferty składanej w generatorze ofert, należy dołączyć w formie skanów następujące załączniki:

 1. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji
  lub rejestru dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, wydruk ze strony internetowej aktualnego odpisu KRS nie musi być opatrzony żadnymi pieczęciami oraz podpisami; w przypadku oferentów wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławek, dopuszcza się złożenie oświadczenia oferenta zawierające: nazwę rejestru (np. ewidencja Prezydenta Miasta Włocławek), numer pozycji pod jaką podmiot został wpisany, imienny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania oferenta i zaciągania zobowiązań (skład zarządu), sposób reprezentowania oferenta zgodny z zapisem statutowym;
 2. aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji;
 3. pełnomocnictwa i upoważnienia do składania oświadczeń woli i zawierania umów,
  o ile nie wynikają z innych załączonych dokumentów;
 4. aktualny dokument potwierdzający posiadanie rachunku bankowego (kopia umowy rachunku bankowego, zaświadczenie z banku o posiadaniu konta bankowego lub aktualny komputerowy wyciąg z rachunku bankowego) w przypadku składania kopii umowy rachunku bankowego dodatkowo należy złożyć aktualny wyciąg z rachunku bankowego;
 5. wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zadania publicznego z uwzględnieniem osoby koordynującej oraz osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej, ich kwalifikacji zawodowych oraz zakresu powierzonych czynności.

4. Brak załączników, o których mowa w ust. 3 traktowany jest jako uchybienie formalne. Pracownik merytoryczny powiadamia oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie
o niepełnych ofertach i możliwości uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. Brakujące załączniki dołączane są w formie skanów w generatorze.

5. Zleceniodawca może zwrócić się do oferenta o dostarczenie wymaganych w otwartym konkursie ofert załączników w wersji papierowej. Wszystkie strony załączników składanych w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do takiego potwierdzenia uprawnione. Ponadto, każda strona musi być opatrzona datą potwierdzenia za zgodność
z oryginałem. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych załączników w terminie 7 dni od dnia poinformowania drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.

6. Pracownicy merytoryczni wykonujący swoje obowiązki w zakresie dot. niniejszego konkursu nie mogą sporządzać oferty/ofert w imieniu organizacji ani w żaden sposób ingerować w jej/ich treść.

 

Rozdział V. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Włocławek. Oferty nie spełniające kryteriów formalnych, zostaną odrzucone   (otrzymują 0 pkt.).   
 3. W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

 

Lp.

 1. Rodzaj kryterium

 

1.

Zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu konkursowym.

TAK/NIE

2.

Zbieżność celów statutowych oferenta z zadaniem określonym   w ogłoszeniu konkursowym.

TAK/NIE

3.

 Przekroczenie limitu kosztów związanych z realizacją zadania publicznego.

TAK/NIE

 

 1. Ocena części opisowej zadania

Zakres punktacji

1.

Możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym:

 

a)   Adekwatność proponowanych działań w odniesieniu do rodzaju zadania,

b)  Celowość realizacji zadania (spójność zaplanowanych działań i ich rozplanowanie w czasie, adekwatność działań do założonych celów, stopień zgodności z celami konkursu itp.) ,

d)  Rezultaty realizacji zadania (zakładane efekty ilościowe i jakościowe, trwałość efektów po zakończeniu realizacji zadania, realność kontynuacji zadania).

0-20

2.

Proponowana jakość wykonania zadania publicznego (atrakcyjność proponowanych działań, innowacyjność, sposoby realizacji itp.).

0-10

3.

Kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne.

0-5

4.

Doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu.

0-5

5.

Analiza i ocena realizacji zadań publicznych zleconych oferentowi w latach poprzednich (w tym terminowość, rzetelność i sposób rozliczenia dotacji).

0-5

6.

Informację o przewidywanym zatrudnieniu osób bezrobotnych na podstawie umowy o pracę ze wskazaniem ilości osób.

0-5

 

 1. Ocena części finansowej zadania

 

1.

Prawidłowość i przejrzystość budżetu, w tym adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek w odniesieniu do średnich cen rynkowych, poprawność rachunkowa.

0-5

 

Łącznie max. liczba pkt. do zdobycia:

55

 

4. Oferty, w których zakres zaproponowanego zadania, cele statutowe oferenta nie są zgodne
z zadaniami określonymi w niniejszym ogłoszeniu zostaną odrzucone z przyczyn merytorycznych (otrzymują 0 pkt.).

5.Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 35 pkt. w ocenie merytorycznej. Rekomendacje do dofinansowania uzyskają oferty, które według kolejności zdobędą najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie będą mogły uzyskać dofinansowanie.

6. Komisja Konkursowa dokona analizy złożonych ofert w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kierując się kryteriami podanymi w treści ogłoszenia, a następnie przedłoży Prezydentowi Miasta Włocławek rekomendacje co do wyboru ofert wraz z propozycją wysokości dotacji na realizację poszczególnych projektów.

7. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Prezydent Miasta Włocławek w drodze zarządzenia.

8. Od Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

9. Informacje o rozstrzygnięciu zostaną podane do wiadomości publicznej niezwłocznie po wyborze oferty:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10;
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.eu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku www.mopr.wloclawek.pl;
 3. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek www.bip.um.wlocl.pl oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławkuwww.bip.mopr.wloclawek.pl.

10. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru
lub odrzucenia oferty.

Rozdział VI. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

 

 1. Wykonanie zadania nastąpi z dniem zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego.
 2. Sprawozdania z realizacji zadania Zleceniobiorca wypełnia i składa w generatorze wniosków „Witkac” w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Następnie, Zleceniobiorca, wydrukowane i podpisane przez osoby upoważnione sprawozdanie dostarcza w ciągu 5 dni od dnia złożenia sprawozdania za pomocą generatora wniosków „Witkac” osobiście do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Włocławek, ul. Ogniowa 8/10, w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorki 7.30 – 16.00, w piątki 7.30 – 15.00, bądź nadsyła za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.) na ww. adres.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe.

1. Otwarty konkurs ofert zostanie unieważniony jeżeli:

 1. nie zostanie złożona żadna oferta;
 2. żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu.

2. Dotowany podmiot zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej   i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy
z dnia 29 kwietnia 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 120, poz. 295) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

3. Dotowany podmiot jest zobowiązany do podpisania umów z osobami/ podmiotami, uczestniczącymi w realizacji projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Dotowany podmiot zobowiązany jest do terminowego regulowania zobowiązań.

5. Dokumenty finansowe dotyczące realizacji zadania muszą być opisane zgodnie z ustawą
o rachunkowości, ponadto musi być oznaczone, że dotyczą zadania dotowanego, bez względu czy wydatek dotyczy części finansowej z dotacji, z wkładu własnego czy innych źródeł.

6. W przypadku nierozliczenia zadania publicznego w wymaganym terminie, stwierdzenia nieprawidłowego rozliczenia zadania, wszczęte zostaje postępowanie o zwrot dotacji w trybie przewidzianym w przepisach prawa.

 

Obowiązek informacyjny

1. Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej jest Gmina Miasto Włocławek, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Włocławek, z siedzibą we Włocławku przy ul. Zielony Rynek 11/13.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Włocławek możliwy jest pod numerem    tel. /54/ 414-42-69 lub adresem e-mail: iod@um.wloclawek.pl.
 3. Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej przetwarzane będą
  w celu prawidłowego przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. "Świadczenie usług opieki wytchnieniowej    w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej’’, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust 1 lit.c Rozporządzenia.
 4. Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej będą przetwarzane przez okres 10 lat.
 6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest że dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.
 8. Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej przetwarzane mogą być w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama