Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama
Nabór od 24.04.2023 do 16.05.2023 16:00
Wydział Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Urząd Miasta i Gminy Kępno, Wydział Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE KULTURY .
 1. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, termin realizacji zadania:

 

Rodzaj zadania:        UPOWSZECHNIANIE KULTURY

 

Cel zadania: Zwiększenie dostępności do wydarzeń i zajęć kulturalnych na terenie Gminy Kępno,  publikacji społeczno-kulturalnych na jej temat, promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz wzmocnienie aktywności obywatelskiej w zakresie kultury

 

Oczekiwane rezultaty zadania oraz oczekiwane źródła danych o osiągniętych wskaźnikach, które należy wpisać w ofercie realizacji zadania publicznego, w punkcie III.6. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego (należy wybrać co najmniej 2 rezultaty):

- Rezultat - Liczba wydarzeń  kulturalnych zrealizowanych na terenie Gminy Kępno

Źródło danych – wykaz wydarzeń, relacje w mediach, zdjęcia

- Rezultat - Liczba podmiotów biorących udział we współorganizacji wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Kępno.

 Źródło danych – wykaz podmiotów, umowy, porozumienia lub oświadczenia partnerskie

- Rezultat  - Liczba godzin przeprowadzonych zajęć kulturalnych dla mieszkańców Gminy Kępno

Źródło danych – harmonogram zajęć

- Rezultat - Liczba odbiorców wydarzeń kulturalnych

Źródło danych – lista obecności lub inny dokument zaproponowany przez organizację, dokumentujący liczbę odbiorców.

- Rezultat - Liczba publikacji

Źródło danych - egzemplarz publikacji

- Rezultat – Liczba odbiorców publikacji

Źródło danych – lista dystrybucyjna publikacji lub inny dokument zaproponowany przez organizację, dokumentujący liczbę odbiorców.

 

Termin realizacji zadania: od dnia  1 czerwca 2023 r.  do dnia 29 grudnia 2023 r.

 

Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom w otwartym konkursie ofert
na realizację zadania „Upowszechnianie kultury”:

- w roku 2021 – 19 500,00 zł

- w roku 2022 – 27 500,00

Wysokość środków publicznych planowanych do poniesienia w roku 2023  – 40 000,00 zł.

 

II. Zasady przyznawania dotacji :

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r, poz. 571), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

2. Zadanie zlecane jest w formie wsparcia. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu gminy nie może   przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu.

3. Wkład oferenta może pochodzić z :

a) wkładu własnego finansowego

b) wkładu własnego osobowego

c) wkładu własnego rzeczowego

d) świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

4. W ramach zadania oferent może pobierać świadczenia pieniężne od odbiorców zadania. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.

5. Jeden podmiot może złożyć w konkursie tylko 1 ofertę.

6. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

7. Decyzję o wyborze ofert podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Kępno po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej. Od decyzji tej nie przysługuje organizacjom odwołanie.

8. W otwartym konkursie ofert może być wybrana więcej niż jedna oferta, ale nie więcej niż jedna  oferta tej samej organizacji.

9. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku oferent zobowiązany jest do przedstawienia zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, a także, w razie potrzeby, zaktualizowanego opisu poszczególnych działań i harmonogramu.

10. Oferenci otrzymują dotację w formie wsparcia po zawarciu pisemnej umowy na realizację zadania.

11. Dotacje nie mogą być udzielone na:

 1. dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
 2. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć lub refundację ich kosztów,
 3. budowę lub zakup budynków, lokali lub gruntów,
 4. remonty obiektów budowlanych
 5. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 6. działalność polityczną.

12.  Z dotacji można sfinansować następujące koszty w ramach realizacji zadania:

 1. wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem „narzutami” (np. obsługa techniczna, wynagrodzenia artystów, prelegentów, itp.)
 2. koszty wyżywienia, ubezpieczenia, zakwaterowania i transportu (związane np. z organizacją imprez kulturalnych, itp.)
 3. koszty realizacji zadania wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia (np. dekoracje),
 4. zakup usług (np. transport, wynajem obiektów, pomieszczeń i urządzeń, oświetlenie, nagłośnienie, scena, druk publikacji, itp.),
 5. koszty promocji i reklamy (np. druk plakatów, informatorów),
 6. koszty administracyjne, w tym obsługi księgowo-administracyjnej – do 15% wartości dotacji.

 

III. Warunki realizacji zadań publicznych :

1. zapewnienie wysokiego poziomu realizacji zadania,

2. zapewnienie bezpieczeństwa uczestników i widzów,

3. zgodność z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

4. zgodność z ustaleniami określonymi w umowie na realizację zadania,

5. zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

IV. Rozliczenie w oparciu o rezultaty:

Oferent zobowiązany jest wypełnić punkty  III.5 i III.6 oferty zadania publicznego tj. opis zakładanych rezultatów oraz dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania. Należy rozsądnie planować rezultaty zadania, ponieważ nieosiągnięcie rezultatów może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu środków.

W ofercie w części dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego należy wskazać na obowiązkowe rezultaty wyszczególnione w ogłoszeniu konkursu w punkcie I. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, termin realizacji zadania. Oferent może wskazać także dodatkowe, wybrane przez siebie rezultaty.

Niewskazanie obowiązkowych rezultatów będzie wiązało się z obniżeniem punktacji w ocenie merytorycznej w części Proponowana jakość wykonania zadania – zgodność założonych rezultatów
z celami zadania i ogłoszeniem o konkursie, ich realność i sposób ich monitoringu

Zalecamy, aby w ofercie w części Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania dokonać analizy wystąpienia ryzyka, wskazać typy ryzyka związanego z planowanym zadaniem. Analiza ryzyka oraz sposobów zapobiegania jego wystąpieniu stanowi zabezpieczenie dla oferenta, że w trakcie realizacji dane zadanie może ulec modyfikacjom, wynikającym z wystąpienia ryzyka. Może więc stanowić uzasadnienie dla proponowanych przez oferenta zmian w zapisach oferty

V. Informacja o zasadach dokonywania zmian na etapie realizacji zadania:

1. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami pod warunkiem zachowania procentowego udziału wkładu oferenta oraz nieprzekroczenia dozwolonej w konkursie wysokości kosztów administracyjnych. Zmiany powodujące zwiększenie danej pozycji kosztowej o więcej niż 20% oraz wszelkie zmiany powodujące zwiększenie kosztów wynagrodzeń, kosztów administracyjnych, a także utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach zadania wymagają uprzedniej zgody Gminy i zawarcia aneksu do umowy.

2. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Istotne zmiany, tj. zmiana terminu, lokalizacji lub programu wydarzenia, zmiana zakresu planowanych zakupów, zmiana partnerów uczestniczących w realizacji zadania,  zmiana parametrów technicznych lub zakresu tematycznego publikacji, a także zmiana okresu realizacji zadania określonego w umowie wymagają uprzedniej zgody Gminy i zawarcia aneksu do umowy.

3. Zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent osiągnie co najmniej 80% wartości określonej dla każdego z założonych rezultatów.

VI. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Rekomendujemy opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego, w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.

Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji, jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie,
w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany  zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

Treść art. 6:

Art. 6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:

1)     w zakresie dostępności architektonicznej:

a)     zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,

b)    instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

c)    zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,

d)    zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172),

e)    zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;

2)     w zakresie dostępności cyfrowej – wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;

3)     w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

a)     obsługę  z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,

b)     instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,

c)     zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności  – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,

d)     zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

VII. Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia 16 maja 2023 r. o godz. 16:00.

Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Zasady składania ofert

1.Oferta musi być przygotowana zgodnie z wzorem oferty określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U z 2018 r. poz. 2057) i złożona w formie elektronicznej przy użyciu  narzędzia elektronicznego Witkac.pl (dostępnego pod adresem strony internetowej: https://www.witkac.pl) w odpowiedzi na konkurs.

2. Składanie ofert odbywa się dwuetapowo.

1) wypełnienie złożenie oferty za pomocą generatora wniosków on-line zamieszczonego na stronie:  https://www.witkac.pl; wypełniając ofertę należy stosować się do instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej Witkac.pl.

2) dostarczenie oferty wygenerowanej z systemu, wydrukowanej i  podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta w wersji papierowej lub przez platformę ePUAP do Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie w terminie określonym w ogłoszeniu.

UWAGA: Brak złożenia egzemplarza wersji papierowej oferty  / złożenia przez platformę ePUAP skutkować będzie odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. Złożona w systemie Witakc.pl oferta otrzymuje sumę kontrolną. Tylko oferty o spójnej sumie kontrolnej pomiędzy wersją elektroniczną i papierową / złożoną przez platformę ePUAP będą rozpatrywane w procedurze przyznawania dotacji w ramach konkursu.

3. Każdy Wnioskodawca, który wypełni i złoży ofertę  w generatorze otrzyma na adres email, który został podany w trakcie rejestracji użytkownika, informację zawierającą potwierdzenie złożenia wniosku. W przypadku nieotrzymania takiej informacji w ciągu 2 dni od dnia wysłania wniosku, należy pilnie skontaktować się w tej sprawie z pracownikiem obsługującym dany konkurs, gdyż może zajść sytuacja, iż wniosek z bliżej nieokreślonych powodów nie został zapisany w bazie danych.

 

IX. Wymogi oferty:

1. Oferta musi spełniać wszystkie warunki ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. |o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym w szczególności winna zawierać :

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
 4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów  wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

2. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje:

 1. jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
 2. sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w ust. 2, wobec organu administracji publicznej.

3. Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U z 2018 r. poz. 2057), wypełnione i złożone za pomocą generatora wniosków w systemie Witkac.pl, a następnie wydrukowane i  dostarczone w wersji papierowej / złożone przez platformę ePUAP, opatrzone podpisami, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Wersja elektroniczna i papierowa / złożona przez platformę ePUAP oferty winna być opatrzona tą samą sumą kontrolną.

4. Do oferty należy dołączyć:

- kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzoną za zgodność z oryginałem - w przypadku, gdy Oferent nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego

- kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem  - w przypadku, gdy z wpisu do KRS lub innego właściwego rejestru lub ewidencji nie wynika, że oferent prowadzi statutową działalność
w dziedzinie objętej konkursem lub  oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zamiast statutu oferent – spółka może załączyć umowę potwierdzającą niedziałanie w celu osiągnięcia zysku i przeznaczanie całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy, pracowników).

5. Złożoną w generatorze wniosków ofertę należy:

a)  wydrukować, opatrzyć podpisami osób upoważnionych do reprezentacji i wraz z wymaganymi załącznikami dostarczyć pocztą lub osobiście pod następujący  adres:

Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno,

z dopiskiem na kopercie – „OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych”.

Na kopercie należy podać również nazwę zadania oraz nazwę i adres oferenta.

Oferty dostarczone osobiście należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie – parter,

lub

b) złożyć wraz z wymaganymi załącznikami przez platformę ePUAP do Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie (wysłanie oferty poprzez platformę ePUAP zastępuje podpis odręczny na dokumentach,
w tym poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem)

w terminie do dn. 16.05.2023 roku do godziny 16:00.

 

X. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

1. W pierwszej kolejności złożone oferty sprawdzane są pod względem formalnym tj. pod względem :

 1. zgodności ze wzorem oferty określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U z 2018 r. poz. 2057)

Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U z 2018 r. poz. 2057), wypełnione i złożone za pomocą generatora wniosków w systemie Witkac.pl, a następnie wydrukowane i  dostarczone w wersji papierowej opatrzonej podpisami / złożone za pomocą platformy ePUAP w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Wersja elektroniczna i papierowa oferty / złożona za pomocą ePUAP winna być opatrzona tą samą sumą kontrolną.

 1. kompletności niezbędnych załączników
 2. prawidłowości wypełnienia
 3. terminowości złożenia

2. Organizacje, których oferty nie będą spełniały wymagań, o których mowa punkcie 1, podpunkcie  b-c, zostaną wezwane do uzupełnienia w terminie 3 dni od doręczenia wezwania: telefonicznie, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub poprzez gońca. Oferty, które nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

3. Oferty spełniające wymogi formalne opiniowane będą przez komisję konkursową.

4. W toku pracy komisja konkursowa może żądać od oferenta dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, a także dostarczenia dodatkowych dokumentów potwierdzających dane i informacje przekazane przez oferenta ubiegającego się o realizację zadania publicznego.

5. Członkowie komisji konkursowej ocenią poszczególne oferty stosując następujące kryteria i skalę ocen :

 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 10] pkt
  1. doświadczenie w prowadzeniu działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania wskazanym  w ogłoszeniu konkursowym [0-5]
  2. zasoby osobowe,  rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania [0-5]
 2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 15] pkt 
  1. racjonalność i niezbędność przedstawionych kosztów z perspektywy założonych działań [0-5]
  2. prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii kosztów [0-2]
  3. szczegółowy opis pozycji kosztorysu [0-3]
  4. adekwatność i realność wysokości przyjętych w kalkulacji stawek [0-5]
 3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 25] pkt 
  1. uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, w tym przeprowadzona diagnoza sytuacji oraz potrzeb odbiorców zadania [0-5]
  2. opis odbiorców zadania oraz metod i narzędzi ich rekrutacji [0-3]
  3. spójność, realność zaplanowanych działań oraz realność harmonogramu [0-5]
  4. zgodność założonych rezultatów z celami zadania i ogłoszeniem o konkursie, ich realność i sposób ich monitoringu [od 0- 5] pkt;
  5. komplementarność zadania z innymi działaniami organizacji lub lokalnych instytucji [0-2]
  6. kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne [0-5]
  7. liczba partnerów, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie [0-5]
 4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – [0] pkt
 5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [0] pkt
  1. wkład rzeczowy [0}
  2. wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków [0]
 6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -5 do 5] pkt

6. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 60. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 50% punktów możliwych
do uzyskania w konkursie.

7. Komisja konkursowa może zaproponować zmianę wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania
w stosunku do złożonej oferty. Zmiana zakresu realizacji zadania nie może naruszać istoty zadania przedstawionego w ofercie.

8. Każdy z członków komisji konkursowej otrzymuje dostęp do elektronicznych wersji wszystkich złożonych w danym zadaniu konkursowym ofert. Każdą z ofert ocenia indywidualnie 3 losowo wybranych członków komisji według kryteriów ustalonych w ogłoszeniu konkursowym.

9. System wyciąga średnią z ocen punktowych i tworzy ranking ofert.

10. Komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu postępowania i przedkłada go Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno, który podejmuje ostateczną decyzję o sprawie wyboru ofert.

 

XI.  Termin dokonania wyboru ofert ustala się do dnia 1 czerwca 2023 r.

 

Informacje o złożonych ofertach będą podane do publicznej wiadomości w terminie do dnia 30 maja 2023 r. w formie wykazu umieszczonego na stronie internetowej Gminy Kępno oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul. Ratuszowa 1.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. /62/ 5909 453 , /62/ 5909 452, /62/ 5909 451

 

                                                           

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama