Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór ofert w trybie art. 19a - udział w zawodach taekwon-do

Reklama
Nabór od 24.04.2023 do 30.05.2023 10:48
Referat Kultury, Sportu i Programów Społecznych
Łączny budżet 5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 5 tys. PLN

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Kolbudy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Kolbudy.

 Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania.

 

 1. ORGANIZATOR OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Kolbudy

ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy

NIP: 583-25-35-406, Regon 191674983

 

Obsługa merytoryczna konkursu:

Referat Kultury, Sportu i Programów Społecznych

Tel. 58 691 05 34

e-mail: ks@kolbudy.pl

 

 1. PODSTAWA I FORMA KONKURSU
 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z dnia 7 lutego 2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 559)
 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z dnia 29 maja 2020 r. Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.).
 3. Uchwała nr LVII/458/23 Rady Gminy Kolbudy z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kolbudy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2023

 

III. Rodzaj zadania, warunki realizacji i wysokość środków publicznych, które Gmina Kolbudy ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania (wg klasyfikacji budżetowej: dział 921 rozdział 92105).

 

Numer zadania

Nazwa zadania i warunki jego realizacji

Wysokość środków publicznych [w zł]

Termin realizacji zadania

1.

Udział mieszkańców Gminy Kolbudy w wieku od 6 do 18 roku życia w zawodach taekwon-do

5 000zł

15.05.2023r. – 15.12.2023r.

 

 

 1. Wymagania, które należy uwzględnić przy planowaniu zadania:
  1. Koszty udziału w zawodach
  2. Koszty transportu
  3. Koszty noclegu
  4. prowadzenie bieżącej dokumentacji potwierdzającej realizację zadania. Dokumentacja może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej.
  5. zadanie skierowane do osób zamieszkałych w Gminie Kolbudy
  6. wynajem sprzętu niezbędnego do realizacji zadania
  7. zapewnienie obsługi księgowej realizacji zadania.
 2. Uprawnionym do złożenia oferty jest wyłącznie podmiot, którego cele statutowe lub przedmiot działalności są zbieżne z przedmiotem niniejszego naboru.
 3. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają w równym stopniu za realizację zadania.
 4. Oferent powinien posiadać doświadczenie i/lub kwalifikacje niezbędne do prawidłowej realizacji zadania będącego przedmiotem naboru.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania  regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym Oferentem a Gminą Kolbudy.
 6. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową, zakresem określonym w niniejszym ogłoszeniu oraz złożoną ofertą.
 7. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe, niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową. Oferent zobowiązany będzie do przekazywania do Organizatora na jego żądanie, w formie i terminie przez niego wskazanym nie krótszym niż 3 dni wszelkich informacji i dokumentów związanych z realizacją zadania publicznego.
 8. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)., ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 30 sierpnia 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. z dnia 18 maja 2021 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z dnia 20 stycznia 2021 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).), a także przepisów aktów wskazanych w pkt II Podstawa i forma naboru.
 9. Podmioty realizujące zadanie zobowiązują się do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej Podmiotu, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę i przez ustną informację kierowaną do odbiorców o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Kolbudy. Informacja o dofinansowaniu zadania przez Gminę Kolbudy powinna mieć postać logotypu, będącego połączeniem herbu gminy Kolbudy z napisem „Projekt finansowany przez  Gminę Kolbudy".
 10. Istnieje możliwość zakupu przez oferenta usług polegających na wykonaniu czynności charakterze technicznym lub specjalistycznym, powiązanych z realizacją zadania, jednak niestanowiących jego meritum.
 11. W przypadku gdy podmiot jest podatnikiem podatku VAT i ma możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, a realizowane zadanie ma związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, dokonując rozliczenia dotacji przyznanej w kwocie brutto, podmiot jest zobowiązany również do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku VAT naliczonego, jaka może zostać uwzględniona w rozliczeniu należnego zobowiązania.

 

Opisane w niniejszej części ogłoszenia zakres, rodzaj i wymiar czynności realizowanych w ramach przedmiotowego zadania publicznego stanowi wymagane minimum, które powinno być uzupełnione o autorskie pomysły Oferenta. W razie niedających się usunąć sprzeczności w opisie zadania wskazanym w ofercie Oferenta a minimalnym zakresem określonym w części III niniejszego ogłoszenia, pierwszeństwo stosowania będą miały zapisy ogłoszenia, które w takim przypadku będą stanowiły bezpośrednią podstawę do oceny stopnia wykonania zadania i wydatkowania kwoty dotacji.

 

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 

 1. Realizacja zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.
 2. Podmiot składający ofertę może złożyć jedną ofertę na każde z zadań o których mowa w pkt I niniejszego ogłoszenia. Niedopuszczalne jest złożenie oferty obejmującej kilka zadań.
 3. Oferent musi prowadzić działalność statutową w zakresie zadań objętych naborem.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Kwoty przeznaczone na dotacje w zakresie poszczególnych zadań wymienionych w tabeli w pkt I powyżej, mogą być podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.
 6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W przypadku, gdy przyznana dotacja jest mniejsza od wnioskowanej, oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania lub wycofania oferty.  Dopuszcza się nieznaczne zmiany zakresu rzeczowego zadania, jednak nie mogą one zmienić istoty zadania i wskazanych w ofercie rezultatów, a także nie może się zwiększyć procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania.
 7. Podmiot realizujący zadanie publicznie zobowiązany jest do posiadania wyodrębnionego konta bankowego na potrzeby udzielonej dotacji w momencie złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji i podczas trwania realizacji zadania publicznego.
 8. Podmiot realizujący zadanie publicznie zobowiązany będzie do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej i ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z dnia 17 grudnia 2020 r. Dz U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.).
 9. Kwoty przeznaczone na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania te można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia naboru.
 10. Szczegółowe zasady przekazywania dotacji (w całości lub w transzach) określone zostaną w zawartej umowie.
 11. Dotacja na realizację zadania z budżetu Gminy Kolbudy nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy i po dacie zakończenia jej obowiązywania.
 12. W trakcie realizacji zadania Oferent może dokonywać przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami, z zastrzeżeniem ust. 14.
 13. Zmiany powyżej 10% oraz utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji wymagają zgody Organizatora naboru i aneksu do umowy. W takim przypadku Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty.
 14. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań i harmonogram.
 15. W trakcie realizacji zadania nie mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych w ofercie rezultatów zadania publicznego.
 16. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę Oferenta przy zlecaniu i przydzielaniu  środków finansowych na kolejne zadania zlecone.
 17. Nabór zostanie rozstrzygnięty również wówczas, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta.

 

V. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057)..
 2. Oferty wraz z obowiązującymi załącznikami wskazanymi poniżej należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl
 3. Po prawidłowym złożeniu oferty wraz z obowiązującymi załącznikami w generatorze, o którym mowa w ust. 1, należy również dostarczyć do siedziby Organizatora naboru, tj. Urzędu Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy wygenerowane Potwierdzenie złożenia oferty, ofertę wraz z obowiązującymi załącznikami podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Przy czym w przypadku składania tych dokumentów za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Urzędu Gminy Kolbudy, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi. Poświadczenie złożenia dokumentów zostanie dokonane na Potwierdzeniu złożenia oferty, przy czym w przypadku złożenia go w ostatnim dniu wskazanego wyżej terminu wpisana zostanie również godzina wpłynięcia.

VI. Wymagana dokumentacja

 

1.         Prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz załącznikami podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

2.         Pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta, w przypadku gdy ofertę podpisują osoby inne niż upoważnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z KRS lub innym właściwym rejestrem.

3.         Statut oferenta. 

4.         W przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością dokumenty poświadczające, że nie działają one w celu osiągnięcia zysku oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

5.         Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

 

Pouczenie:

1. Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

2. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.

3. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

4. W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.

6. W przypadku gdy oferta jest składana przez więcej niż jeden podmiot, każdy z podmiotów zobowiązany jest do załączenia kompletu dokumentów podstawowych

 

Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji

Oferent zobowiązany jest w terminie do 3 dni od daty otrzymania od Organzatora informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:

-  oświadczenie o przyjęciu bądź nie przyjęciu dotacji,

- zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowiące załącznik do umowy ( o ile jest wymagany);

- potwierdzenie aktualności danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy, w tym danych osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu,

- wskazać numer wyodrębnionego rachunku bankowego do umowy,

- umowy pomiędzy oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń, składających się na realizację zadania publicznego,

- oświadczenie o statusie organizacji jako podatnika podatku VAT (czynny/zwolniony/nie jest podatnikiem podatku VAT)

 

VII. TERMIN I TRYB WYBORU OFERTY

 1. Oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych ofert, w oparciu kryteria podane w treści niniejszego ogłoszenia, dokona Komisja Konkursowa.
 2. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, podlegają odrzuceniu.
 3. Rozstrzygnięcia naboru ofert dokona Wójt Gminy Kolbudy, nie później niż w ciągu 30 dni od terminu zakończenia składania ofert.
 4. Wyniki otwartego naboru ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kolbudach oraz na stronie internetowej www.kolbudy.pl).

Wójt Gminy Kolbudy  zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania naboru bez podania przyczyny,
 2. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania, w tym przesunięcia terminu składania ofert,
 3. zmiany terminu podjęcia decyzji, co do rozstrzygnięcia naboru,
 4. negocjowania zakresu rzeczowego zadania publicznego, wysokości dotacji oraz terminu realizacji zadania publicznego.
 5. negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania publicznego oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania publicznego w przyjętych ofertach.
 6. odmowy podpisania umowy i przyznana dotacji podmiotowi wyłonionemu w naborze w sytuacji, gdy oferent utraci podmiotowość prawną, zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta, w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej oferenta okaże się, że przyznana wcześniej dotacja została wydana lub rozliczona w sposób nieprawidłowy.

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERT

 

1. Kryteria formalne:

 1. potwierdzenie złożenia oferty oraz 1 egz. oferty realizacji zadania publicznego zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji),
 2. oferta została złożona przez podmiot uprawniony do realizacji zadania,
 3. oferta  została złożona przez organizację prowadzącą działalność statutową w zakresie zadań objętych naborem,
 4. zgodność oferty z zadaniem oraz wypełnienie wszystkich pól  i rubryk w ofercie,
 5. prawidłowy termin realizacji zadania (zgodnie z ogłoszeniem o naborze),
 6. złożenie wymaganych w ogłoszeniu załączników i oświadczeń,

 

2.   Kryteria merytoryczne:

1) ocena merytoryczna:

a) zgodność przedmiotu oferty z ogłoszeniem o naborze,

b) zasięg oddziaływania społecznego adekwatny do wielkości środowiska, w którym realizowane będzie zadanie,

c) cel zadania, opis beneficjentów, metody pracy, harmonogram realizacji,

d) mierzalny cel działania, wymierne korzyści płynące dla mieszkańców Gminy,

e) atrakcyjność i jakość form realizacji zadania,

f) wartość oferty, jej zbieżność z hierarchią potrzeb i zadaniami Gminy,

g) cykliczność, trwałość, potencjał kontynuacji działań - społeczne uzasadnienie perspektywy kontynuacji,

h) liczba odbiorców zadania publicznego.

 

2) ocena finansowa:

a) rzetelny budżet - koszty realizacji planowanego zadania, przejrzystość kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania i harmonogramu jego realizacji,

b) analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków)

 

3) ocena organizacyjna:

a) posiadane zasoby kadrowe, kompetencje i kwalifikacje osób zaangażowanych  w realizację zadania,

b) możliwości realizacyjne: posiadana baza lokalowa i zasoby rzeczowe,

c) współpraca z innymi podmiotami publicznymi,

d) stopień zaangażowania i wykorzystania potencjału osobowego, w tym zaangażowanie beneficjentów w realizację zadania, wkład pracy wolontariuszy,

e) doświadczenie organizacji w realizacji zadań publicznych zgodnych z warunkami naboru,

f) dotychczasowa realizacja zadań publicznych podobnego rodzaju, w tym zadań realizowanych przy wsparciu środków w budżetu Gminy Kolbudy, w szczególności prawidłowości wydatkowania środków z dotacji, terminowości, prawidłowości sprawozdań, sposób prowadzenia bieżącej dokumentacji, wyniki przeprowadzonej kontroli.

 

3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Oferenta o dodatkowe informacje mogące mieć istotne znaczenie dla oceny oferty.

4. Wójt Gminy Kolbudy zastrzega sobie prawo odwołania naboru ofert w całości lub w części bez podawania przyczyny oraz przedłużenia terminu rozstrzygnięcia naboru.

5. Wójt Gminy Kolbudy zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach.

6. Nabór rozstrzyga Wójt Gminy Kolbudy.

7. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki otwartego naboru zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Gminy Kolbudy oraz na stronie internetowej www.kolbudy.pl
Źródło: Urząd Gminy w Kolbudach

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama