Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa...

Reklama
Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: „Śląskie dla pszczół” w 2023 r
Nabór od 24.04.2023 do 15.05.2023 23:59
Departament Terenów Wiejskich
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 30 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Terenów Wiejskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: „Śląskie dla pszczół” w 2023 r..
 1. Nazwa konkursu

 

Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne w obszarze ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: „Śląskie dla pszczół” w 2023 r.

 

 1. Cel konkursu                                                           

Celem Konkursu jest wsparcie działań w zakresie ochrony pszczół miodnych, owadów zapylających, edukacji ekologicznej i promocji pszczelarstwa na terenie Województwa Śląskiego.

 1. Podmioty uprawnione

Podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 251), statutowo działające
w obszarze objętym celem i założeniom Konkursu:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu powyższej ustawy,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. spółdzielnie socjalne,
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 1. Terminy składania ofert i rozstrzygnięć

 

Oferty (zarówno w formie elektronicznej przy użyciu generatora wniosków witkac.pl, jak i papierowej stanowiącej wygenerowany wydruk oferty złożonej uprzednio w elektronicznym generatorze witkac.pl)  należy składać w terminie do dnia 15.05.2023 r.

 

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data złożenia wersji elektronicznej oferty w generatorze wniosków Witkac.pl[1] oraz potwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub do Biura Zamiejscowego  Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7). Zamiast formy papierowej dopuszcza się składanie ofert za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w formacie pdf (wygenerowanej z systemu witkac.pl) podpisanej przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług  Administracji Publicznej Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Rozstrzygnięcie powinno nastąpić w terminie do 23.06.2023 r.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

 

Realizacja zadania będzie trwała do 30.09.2023roku.

 

Złożone oferty muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione statutowo do reprezentacji podmiotu bądź upoważnione w tym celu (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane
jest złożenie czytelnych podpisów). Załączniki dołączone do oferty powinny być oryginalne
lub potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej kopii przez osobę uprawnioną.

 

 1. Zadania przewidziane do finansowania/dofinansowania       

 

Oferent, w złożonej ofercie musi uwzględnić dwa obligatoryjne działania wskazane przez Województwo Śląskie w pkt. I oraz co najmniej jedno z dodatkowych działań wymienionych w pkt. II.
 

 1. DZIAŁANIA OBLIGATORYJNE
   
  1. Ochrona pszczół miodnych i owadów zapylających poprzez zasiew lub nasadzenia rodzimych roślin miododajnych na terenie Województwa Śląskiego.
 1. Koszty związane z działaniem obligatoryjnym muszą stanowić minimum 3 000,00 zł
 2. Zasiew lub nasadzenia roślin muszą być zgodne z biologią poszczególnych gatunków roślin.  
 3. Z ofertą należy przedłożyć stosowne oświadczenie, z którego wynika, iż Oferent posiada pozwolenie na wykonanie zasiewu lub nasadzeń.
  1. Potwierdzeniem osiągnięcia rezultatu będzie wykaz ilościowy zasianych/zasadzonych roślin (bądź lista odbioru roślin)  wraz ze wskazaniem ich lokalizacji.
  2. Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich.
 1. Koszty związane z działaniem obligatoryjnym muszą stanowić minimum 3 000,00 zł
 2. Odbiorcami zadania muszą zostać pszczelarze z terenu Województwa Śląskiego.
 3. W ofercie należy wskazać liczbę odbiorców zadania.
 4. Planowany poziom osiągnięcia rezultatu: dostarczenie dobrej jakości węzy pszczelej, środków do higieny, dezynfekcji do jak największej  liczby pszczelarzy i rodzin pszczelich.
 5. Oferent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zawierającej informację (listę odbioru) o ilości pobranej węzy bądź środków do higieny, dezynfekcji przez pszczelarzy.
   
 1. DODATKOWE DZIAŁANIA PRZY REALIZACJI ZADAŃ OBLIGATORYJNYCH:

1. Działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z województwa śląskiego polegające na przeprowadzeniu  zajęć (w dowolnej formie np. warsztatów, pokazów ekologiczno – edukacyjnych) propagujących wiedzę z zakresu roli pszczół i owadów zapylających w środowisku, ich ochrony oraz dobrych praktyk związanych z rozwojem pasiek i hodowli.

 1. Zajęcia powinny uwzględniać m.in.: pokaz produktów pszczelich, sprzętu i wyposażania ula, pokaz rodziny pszczelej, degustację miodów, odwiedzenia pasiek. 
 2. Zajęcia powinny objąć grupę minimum 30 osób.
 3. Oferent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zawierającej m.in.
  - listę obecności uczestników zajęć,
  - wykaz zakupionych pomocy dydaktycznych/wyposażenia związanego z doposażeniem pracowni pszczelarskiej/pasiecznej oraz materiałów związanych z przygotowaniem
  i prowadzeniem zajęć.
 1. Działania edukacyjne dla pszczelarzy z województwa śląskiego polegające na przeprowadzeniu szkoleń w  celu podniesienia wiedzy i świadomości w zakresie prawidłowej higieny w pasiece tradycyjnej i miejskiej, chorób pszczół i ich leczenia, hodowli pszczół w tym lokalnych linii pszczół oraz marketingu i skutecznej sprzedaży produktów pszczelich.
 1. Zajęcia powinny objąć grupę minimum 30 osób.

Oferent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zawierającej m.in.
- listę obecności uczestników zajęć,

- wykaz zakupionych

 1. Promocja pszczelarstwa, propagowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony i roli pszczół i owadów zapylających w środowisku, trutowisk, tradycji bartniczych, znaczenia produktów pszczelich oraz ich walorów zdrowotnych i odżywczych - bez lokowania produktów.                       
 1. Promocją muszą zostać objęte produkty lokalne wytworzone na terenie województwa śląskiego bądź imprezy czy miejsca zlokalizowane na terenie Województwa Śląskiego.
 2. Informacja o przyznanej dotacji ze środków budżetu Województwa Śląskiego musi znaleźć się na wszystkich materiałach promocyjnych czy informacjach medialnych dotyczących realizowanego zadania.
 3. Oferent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zawierającej m.in.:

- w zależności od wybranej formy promocji dokumentację; liczbę wydanych i rozdysponowanych egzemplarzy materiałów promocyjnych, liczbę odsłon na stronie internetowej, informację o miejscach dystrybucji materiałów, program imprezy/wydarzenia.

Dla wszystkich działań Oferent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zawierającej:

- dokumentację fotograficzną

- wykaz faktur/rachunków lub innych dokumentów księgowych związanych z realizacją działania).

 

Zlecenie zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Obszar, na którym realizowane będzie zadanie musi być zlokalizowany na terenie Województwa Śląskiego.

 

Oferent zobowiązany jest do informowania, rozpowszechniania informacji o otrzymanej dotacji
ze środków Województwa Śląskiego w ramach konkursu (np. na stronie internetowej, profilu
w social mediach bądź w innej formie umożliwiającej zapoznania się z niniejszą informacją szerszemu gronu odbiorców). Oferent oznacza znakiem graficznym Województwa Śląskiego wszystkie działania informacyjne i promocyjne zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej Województwa Śląskiego.

 

 1. Kryteria oceny

 

OCENA MERYTORYCZNA

Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą pod względem merytorycznym przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego.

 

Kryteria oceny:

 

MERYTORYCZNE (maksymalnie - 14  punktów):

 1. oferta wpisuje się w cel i założenia konkursu, (0-1)
 2. zakres merytoryczny zadania jest zgodny z działaniami oferty, (0-1)
 3. oryginalność oferty, w tym wyróżniający zakres planowanych działań,  (0-4)
 4. spójność, realność i jakość zaplanowanych działań oferty, (0-2)
 5. liczba odbiorców zadania (np. zasięg oddziaływania projektu, zakładana liczba uczestników), (0-3)
 6. ilość dodatkowych działań realizowanych przez Oferenta, (1-3).

FINANSOWE (maksymalnie - 9 punktów):

 1. zasadność przedstawionych w ofercie kosztów, (0-3)
 2. rzetelność sporządzonego kosztorysu, w tym szczegółowy opis pozycji kosztorysu, (0-2)
 3. efektywność ponoszonych nakładów - stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów i celów, (0-1)
 4. deklarowany udział środków własnych, (0-3).

 

ORGANIZACYJNE (maksymalnie – 12 punktów)

 1. posiadane zasoby kadrowe/osobowe gwarantujące realizację zadania na wysokim poziomie (m.in. kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje osób przy udziale, których Oferent będzie realizował zadanie), (0-3)
 2. posiadane zasoby rzeczowe, świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków  (wycenione po cenach rynkowych wraz z podaniem sposobu wyceny), (0-1)
 3. ocena profesjonalizmu przygotowania oferty (rzetelność, rzeczowość, spójność wszystkich elementów oferty), (0-5)
 4. dotychczasowe doświadczenie Oferenta w realizacji zadań publicznych wskazanych

w ogłoszeniu konkursu w tym analiza i ocena zadań, które podmiot realizował w latach poprzednich, biorąc pod uwagę ich rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków), (0-3).

 

Maksymalnie można uzyskać 35 punktów.

 

 1. Kwoty dotacji
 1. Na realizację konkursu przeznacza się łącznie 150 000,00 zł
 2. Maksymalna kwota dotacji na zadanie wynosi 30 000,00 zł.
 3. Kwota dotacji nie może przekroczyć 85% wartości zadania (kosztów kwalifikowanych),
  z zastrzeżeniem pkt. 2.
 4. Wymagany wkład własny finansowy.
 5. Wydatki niekwalifikowane oraz pozostałe nieprzewidziane koszty, które  wynikną w trakcie z realizacji zadania zostaną poniesione wyłącznie przez Oferenta.
 1.  Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

Oferta powinna zawierać wyłącznie koszty kwalifikowane, tzn. takie, które:
- są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego wykonania

- są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe

- są oszacowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu działań realizowanych w ramach zadania

- zostaną poniesione w czasie określonym w umowie

- zostaną poniesione wyłącznie przez Oferenta - niedopuszczalne jest wykazywanie w kosztorysie kosztów, które zostaną poniesione przez podmioty inne niż oferent (tj. dokumenty księgowe będą wystawione na inny podmiot),

 

Kosztem niekwalifikowalnym, czyli wydatkiem niezwiązanym z realizacją zadania jest podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o Ustawę z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług.

 

DZIAŁANIA OBLIGATORYJNE

 

1. Ochrona pszczół miodnych i owadów zapylających na terenie
Przykładowe koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji:

 1. koszty związane z zasiewem, nasadzeniem roślin zgodne z biologią poszczególnych gatunków roślin (np. akacja, lipa, klon, wierzba, przegorzan, facelia, nostrzyk, słonecznik,)
 2. roboty ziemne, materiały np. tablice informacyjne, usługi związane z wykonaniem zadania.

2. Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich.

 

Koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji:
- zakup lub przerób wykonania węzy pszczelej wyprodukowanej z wosku pszczelego wytwarzanego przez pszczołę miodną Apis mellifera, (wykonanie węzy wymaga nadzoru  Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz badania węzy przez PIW w Puławach)

- środki do higieny, dezynfekcji uli bądź sprzętu pszczelarskiego.

DODATKOWE DZIAŁANIA PRZY REALIZACJI ZADANIA OBLIGATORYJNEGO

 

 1. Działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży lub dorosłych z województwa śląskiego polegające na przeprowadzeniu zajęć propagujących wiedzę z zakresu roli pszczół
  i owadów zapylających w środowisku, ich ochrony oraz dobrych praktyk związanych
  z rozwojem pasiek i hodowli.

      Koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji:

 1. koszty osobowe np. wynagrodzenie dla trenerów, wykładowców, ekspertów, specjalistów bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 2. koszty produktów spożywczych przeznaczonych do degustacji przez uczestników zajęć (np. miodu, ziołomiodu, pierzgi, pyłku pszczelego, mleczka pszczelego),
 3. koszty związane z doposażeniem pracowni pszczelarskiej/pasiecznej  w urządzenia
  lub sprzęty niezbędne do przeprowadzenia zajęć:
  - gry, tablice edukacyjne, multimedialne, magnetyczne, kredowe
  - ul edukacyjny
  - hotel/domek dla owadów
  - przestrzenne modele dydaktyczne pszczół, owadów zapylających
  - plansza tematyczna, zestaw doświadczalny lub edukacyjny

- mikroskop, lupa
- narzędzia pszczelarskie
- miodarka
- ul
- odzież pszczelarska  (kombinezon, kapelusz, bluzy, spodnie, rękawice pszczelarskie dla uczestników zajęć)
- tabliczki i znaczniki roślin
- apteczka pszczelarska,

 1. zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania/przeprowadzenia zajęć.
  Ww. elementy stanowią katalog zamknięty rzeczy, które mogą zostać sfinansowane z dotacji.

 

 1. Działania edukacyjne dla pszczelarzy z województwa śląskiego polegające na przeprowadzeniu szkoleń w  celu podniesienia wiedzy i świadomości w zakresie prawidłowej higieny w pasiece tradycyjnej i miejskiej, chorób pszczół i ich leczenia, hodowli pszczół w tym lokalnych linii pszczół oraz marketingu i skutecznej sprzedaży produktów pszczelich.

Koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji:

 1. koszty osobowe np. wynagrodzenie dla trenerów, wykładowców, ekspertów, specjalistów bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 2. zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania/przeprowadzenia zajęć.

3. Promocja pszczelarstwa, propagowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony i roli pszczół i owadów zapylających w środowisku, trutowisk, tradycji bartniczych, znaczenia produktów pszczelich oraz ich walorów zdrowotnych i odżywczych - bez lokowania produktów.

Przykładowe koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji:

 1. zakup usług lub materiałów niezbędnych do wykonania zadania (np. usługi poligraficzne drukarskie, skład komputerowy, koszty tłoczenia płyt cd i dvd, tablice informacyjne),
 2. koszty związane z wydaniem niskonakładowych i niekomercyjnych: publikacji ,folderów, plakatów,  ulotek, katalogów, biuletynów, informatorów, broszur, książek wydawanie, nagrań fonograficznych i audiowizualnych,
 3. koszty kampanii informacyjno – promocyjnej przedsięwzięcia oraz reklamy (np. ogłoszenia prasowe, internetowe, medialne itp.),
 4. dystrybucja materiałów promocyjnych,
 5. organizacja imprezy lub wydarzenia promującego i pszczelarstwo:
  Koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji dla ww. działania (dot. pkt. e):
  - oświetlenie, nagłośnienie sceny,
  - zakup lub wynajem namiotu wystawienniczego promującego pszczelarstwo i produkty pszczele,

- zakup materiałów, usług promujących imprezę np. koszt zaproszeń, plakatów, ulotek, banerów,

- koszty wynajmu sceny/sali/lokalu gdzie odbędzie się impreza,
- koszty obsługi konferansjerskiej, występów artystycznych,

- zakup lokalnych produktów pszczelich przeznaczonych do degustacji np.: (np.: miodu, ziołomiodu, pierzgi, pyłku pszczelego, mleczka pszczelego),

KOSZTY KWALIFIKOWANE, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ SFINANSOWANE Z DOTACJI PRZYZNANEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:
 

 1. koszty utrzymania i prowadzenia biura oferenta (np. czynsz, media, opłaty pocztowe, telefon, Internet) bezpośrednio związane z realizacją zadania,
 2. koszty administracyjne zadania (tj. koszt osobowy obsługi zadania) koordynator zadania/księgowość/zarządzanie projektem (tylko w części dotyczącej realizowanego zadania),
 3. usługi transportowe,
 4. praca społeczna członków i wolontariuszy (wyceniona po cenie rynkowej wraz z podaniem sposobu wyceny),
 5. koszty caterigu/noclegów.

 

 

 

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

 • poniesione przez inny podmiot niż Oferent, wydatki jednoznacznie niezwiązane z realizacją zadania (np. rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań, odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań, wydatki powstałe przed datą podpisania umowy lub dokonywane poza terminem wskazanym w umowie, itp.),

 

Oferent nie może pobierać świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego. Zadania realizowane w ramach konkursu nie mogą mieć charakteru komercyjnego.

 1. Oferta i załączniki
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym
  w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
  24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 2. Oferty muszą być składane w formie elektronicznej przy użyciu generatora „WITKAC” dostępnego na stronie https://witkac.pl oraz złożone w wersji papierowej stanowiącej wydruk
  z generatora ofert, potwierdzona podpisem wraz z pieczęcią (w przypadku jej  braku wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).
 3. Ofertę w wersji papierowej można złożyć:
 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu- ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,
 • osobiście w Biurach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku Białej przy
  ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7,
 • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub na adres Biur Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku Białej
  i Częstochowie,
 • za pomocą ePUAP podpisanej przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
 1. Podmiot uprawniony składając ofertę winien wskazać konkurs, w którym oferta ma zostać rozpatrzona. Należy wpisać „Śląskie dla pszczół” w 2023r. oraz nazwę zadania.
 2. Ta sama oferta nie może zostać złożona do więcej niż jednego konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego lub jego jednostkę organizacyjną.
 3. W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie
  z Krajowym Rejestrem Sądowym, bądź innym dokumentem regulującym kwestię reprezentacji (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).
 5. W przypadku podpisania oferty przez osoby inne niż wymienione w odpisie z rejestru/ewidencji, do oferty należy dołączyć imienne upoważnienie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie z  Krajowym Rejestrem Sądowym, bądź innym dokumentem regulującym  kwestię reprezentacji (tj. wymienione w odpisie).
 6. W przypadku złożenia oferty wspólnej, o której mowa w art.14 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy wskazać, jakie działania
  w ramach zadania publicznego będą wykonywać poszczególni oferenci oraz sposób
  ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej.   
 7. Do oferty dołącza się:
  - oświadczenie, z którego wynika, iż Oferent posiada odpowiednie zgody lub pozwolenia na wykonanie zasiewu lub nasadzeń,
 8.  

- statut, jeśli w załączonym dokumencie stanowiącym o podstawie działalności Oferenta brak jest informacji o prowadzeniu działalności w obszarze ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (jeśli dotyczy).

 1. Załączniki dołączone do oferty powinny być oryginalne lub potwierdzone za zgodność
  z oryginałem na każdej stronie kopii przez osobę uprawnioną.
 2. Departament Terenów Wiejskich może wymagać dodatkowych załączników, dokumentujących jakość i rzetelność wykonania zadania zgłaszanego do dofinansowania.
 1. Warunki dopuszczenia oferty do procedury konkursowej
 1. Złożenie oferty w wersji elektronicznej i wersji papierowej wygenerowanej z sytemu „WITKAC” lub w formie .pdf (zamiast jej papierowej wersji) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (obie wersje oferty muszą być identyczne).
 2. Złożenie oferty na obowiązującym formularzu.
 3. Złożenie oferty przez osoby uprawnione.
 4. Złożenie oferty podpisanej (w sposób czytelny lub z pieczęcią imienną) przez podmioty uprawnione, zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym, bądź innym dokumentem regulującym kwestię reprezentacji.
 5. Informacje podane w ofercie są spójne z zapisami w KRS lub innym właściwym rejestrem.
 6. Do oferty dołączono wszystkie wymagane załączniki, zawierające potwierdzenia ich  zgodności z oryginałem (jeżeli dotyczy).
 7. Złożenie oferty w terminie.
 8. Złożenie oferty przez podmiot, którego działalność określona w KRS/statucie mieści
  się w obszarze, w którym realizowany jest konkurs.
 9. Złożenie oferty spełniającej wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
 10. Złożenie czytelnie wypełnionej oferty, zwierającej wypełnione wszystkie pola i oświadczenia zawarte w ofercie; podane informacje powinny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu.
 11. Oferta mieści się w limicie ofert od jednego oferenta, określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 12. Oferta zawiera wykonanie 2 działań obligatoryjnych oraz co najmniej jednego z dodatkowych zadań.
 13. Kalkulacja przedstawionych w ofercie kosztów jest poprawna pod względem formalno- rachunkowym (np. wnioskowana kwota dotacji nie przekracza 30 000,00 zł).
 14. Zadanie realizowane jest na obszarze województwa śląskiego i skierowane do jego mieszkańców.
 15. Uzupełnień ofert można dokonywać do dnia składania ofert określonego w niniejszym ogłoszeniu.


Oferty, które nie spełniają ww. wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji z budżetu Województwa Śląskiego, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Oferenta. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Tryb wyboru
 1. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Departament Terenów Wiejskich.
 2. Departament Terenów Wiejskich dokonuje oceny formalnej ofert.
 3. Oferty złożone do konkursu i prawidłowe pod względem formalnym opiniowane są przez Komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego.
 4. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego po zapoznaniu
  się z protokołem Komisji konkursowej.
 5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 8. Zarząd Województwa Śląskiego przyznając dotację może wskazać pozycje z kosztorysu objęte dofinansowaniem z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.
 9. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zamieszcza się: w Biuletynie Informacji Publicznej,
  na stronie internetowej Urzędu www.slaskie.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w Biurach Zamiejscowych Urzędu.

 

 1. Warunki zawarcia umowy
 1. Podstawą udzielenia dotacji będzie umowa, której brzmienie zostanie określone przez Departament Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Umowa będzie opracowana na podstawie ramowego wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018 poz.2057).
 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji zadania (w zakresie objętym przyznanym dofinansowaniem) oraz dostosowanie kosztorysu zadania do wysokości przyznanej dotacji.
 3. W umowie określone zostaną wymagane załączniki, zasady realizacji zadania oraz jego rozliczenia. Środki pochodzące z dotacji będą mogły być wydatkowane po zawarciu umowy.
 4. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie 2 egzemplarzy aktualizacji opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu, a w przypadku oferty wspólnej również umowy pomiędzy Zleceniobiorcami, określającej zakres ich świadczeń. Umowa zostanie zawarta po akceptacji załączników przez Departament Terenów Wiejskich.
 5. Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu merytorycznego zadania.
 6. Niezłożenie odpowiednich załączników do umowy będzie traktowane jako rezygnacja
  z przyznanego dofinansowania.
 7. Zarząd Województwa Śląskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci osobowość prawną, brak jest organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu, zostaną ujawnione nieznane wcześniej istotne okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 8. Oferent, który uzyska dotację na realizację zadania, zobowiązany jest do informowania,
  że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy oraz
  do umieszczania logo Województwa Śląskiego zgodnie ze wzorem zamieszczonym
  na stronie: www.slaskie.pl/logo na wszystkich materiałach.

 

 1. Zadania zrealizowane w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim


Lista zadań dofinansowanych przez Województwo Śląskie w ramach otwartego Konkursu ofert na zadanie publiczne w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: „Śląskie dla pszczół” w 2022 r.:

 1. FUNDACJA CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO - „Śląskie dla pszczół” – Pszczoła Plus na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej- 25 000,00 zł
 2. STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY „BESKIDZKIE TRUTNIE” - Cykl warsztatów „Wokół miodu – w odwiedzinach u królowej”- 24 700,00 zł
 3. REJONOWE STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY Z SIEDZIBĄ W ORNONTOWICACH - Pomagamy pszczołom w Ornontowicach - 23 700,00 zł
 4. ŚLĄSKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W KATOWICACH - Pszczoła dla człowieka - człowiek dla pszczoły – 23 526,80 zł
 5. STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZAWODOWEGO ŚLĄSKA I MAŁOPOLSKI- Bioróżnorodność Środowiska naturalnego a życie pszczół w pasiece edukacyjnej “Pod Strzyżówką”- 24 925,00 zł
 6. STOWARZYSZENIE MOST - Śląsk miodem płynący – 22 810,00 zł
 7. STOWARZYSZENIE „7 DOLIN” - Pszczoły i ludzie – 20 395,00 zł
 8. REGIONALNY ZWIĄZEK PSZCZELARZY W CZĘSTOCHOWIE - Poprawa warunków pożytkowych dla owadów zapylających poprzez nasadzenia roślin miododajnych na terenach własnych. 2. Promocja pszczelarstwa propagowanie, dobrych praktyk z zakresu ochrony i roli pszczół i owadów zapylających w środowisku, trutowisk, tradycji bartniczych, znaczenia produktów pszczelich oraz ich walorów zdrowotnych i odżywczych - 23 432,00 zł.
 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 1. Przeprowadzenia naboru i oceny wniosków w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia)

 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w szczególności dział II, rozdział 2);
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (art. 14);
 • uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dany rok oraz Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w ramach organizacji otwartych konkursów ofert oraz z pominięciem otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącym załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego.
 1. W przypadku przyznania dotacji i przyjęcia zlecenia realizacji zadania publicznego Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z:
 • realizacją zawartej umowy (w szczególności rozliczenie dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, kontrola, sprawozdawczość oraz ewentualne ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń);
 • wykonywaniem obowiązków prawnych związanych z realizacją procesów księgowo-podatkowych oraz zapewnieniem adekwatności, skuteczności i efektywności wydawania środków publicznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia) wynikający z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów prawa.

 1. Prowadzenia akt sprawy oraz archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie prowadzonej korespondencji, podmiotom realizującym archiwizację, podmiotom zapewniającym obsługę bankową oraz teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w tym dostawca elektronicznej platformy obsługi konkursów na dotacje na realizację zadań publicznych.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż przez okres 5 lat                                             od zakończenia sprawy, zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.

Po upływie tych okresów akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego. Jest Pani/Pan zobowiązana do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

 

 

Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Departament Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach – Referat ds. rolnictwa i promocji obszarów wiejskich.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotowego otwartego konkursu ofert udzielają pracownicy Departamentu Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod numerem telefonu 33 48 53 293, 32 77 44 809.

 

[1] Elektroniczny generator wniosków – należy przez to rozumieć oprogramowanie do obsługi otwartych konkursów ofert i dotacji udzielanych w formie pozakonkursowej „WITKAC” (www.witkac.pl).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama