Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie organizacji wydarzenia pn.: „Święto Miodu” Województwa Śląskiego w 2023r
Nabór od 24.04.2023 do 15.05.2023 23:59
Departament Terenów Wiejskich
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Terenów Wiejskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie organizacji wydarzenia pn.: „Święto Miodu” Województwa Śląskiego w 2023r..
 1. Nazwa konkursu

 

Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w obszarze ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie organizacji wydarzenia pn.: „Święto Miodu” Województwa Śląskiego w 2023r.

 

 1. Cel konkursu                                                           

Wsparcie zadania publicznego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie organizacji wydarzenia pn.: „Święto Miodu” Województwa Śląskiego w 2023r., którego celem jest
promocja i popularyzacja pszczelarstwa na terenie województwa śląskiego.

 1. Podmioty uprawnione

Podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 251), statutowo działające
w obszarze objętym celem i założeniom Konkursu:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu powyższej ustawy,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. spółdzielnie socjalne,
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 1. Terminy składania ofert i rozstrzygnięć

 

Oferty (zarówno w formie elektronicznej przy użyciu generatora wniosków witkac.pl, jak i papierowej stanowiącej wygenerowany wydruk oferty złożonej uprzednio w elektronicznym generatorze witkac.pl)  należy składać w terminie do 15.05.2023r.

 

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data złożenia wersji elektronicznej oferty w generatorze wniosków Witkac.pl[1] oraz potwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub do Biura Zamiejscowego  Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7). Zamiast formy papierowej dopuszcza się składanie ofert za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w formacie pdf podpisanej przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane

 

Rozstrzygnięcie powinno nastąpić w terminie do 23.06.2023 r.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

 

Realizacja zadania będzie trwała do 30.09.2023 roku.

 

Złożone oferty muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione statutowo do reprezentacji podmiotu bądź upoważnione w tym celu (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane
jest złożenie czytelnych podpisów). Załączniki dołączone do oferty powinny być oryginalne
lub potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej kopii przez osobę uprawnioną.

 

 1. Zadania przewidziane do finansowania/dofinansowania       

 

Organizacja wydarzenia pn.: „Święto Miodu” Województwa Śląskiego w 2023r.

 

Zadanie powinno uwzględniać promocję i popularyzację regionalnego pszczelarstwa oraz produktów pszczelich w tym działań z zakresu upowszechniania wiedzy nt. roli i znaczenia pszczół dla środowiska i człowieka, ich ochrony, znaczenia produktów pszczelich oraz ich walorów zdrowotnych i odżywczych, tradycji pszczelarskich i bartniczych.

 

W ramach zadania promowane będą:

- pokazy, konkursy, zabawy, gry itp. dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

- wystawy regionalnych produktów pszczelich,

- degustacje miodów i produktów pszczelich oraz potraw z wykorzystaniem produktów pszczelich,

- pokazy, wystawy sprzętu pszczelarskiego np.: uli i wyposażania ula,

- publikacje folderów, ulotek, plakatów, banerów, zaproszeń, spotów reklamowych, artykułów prasowych.

 

W ramach realizacji zadania Oferent jest zobowiązany m.in. do:

 

 • przygotowania i przedstawienia w ramach składanej oferty proponowanego programu wydarzeń, spełniającego założenia podane w regulaminie niniejszego konkursu,
 • przedstawienia pisemnej zgody właściciela /zarządcy obiektu, na zorganizowanie Wydarzenia,
 • do zabezpieczenia parkingów oraz sanitariatów dla uczestników,
 • do zapewnienia zaplecza technicznego wymaganego przy organizacji wydarzeń oraz

bezpieczeństwa uczestników (np. miejsce pod organizację wydarzenia wraz z

wyposażeniem, logistyka – parkingi, toalety, opieka medyczna, itp.

 • uregulowania wszystkich wymogów prawnych przy realizacji zadania, w tym dotyczących: pozyskania wszelkich ubezpieczeń, pozwoleń i zgód właścicieli / zarządców obiektu / terenu; Oferent w całości odpowiada za prawidłową realizację zadania będącego przedmiotem wniosku o finansowanie w ramach konkursu oraz za szkody, które mogą wystąpić w związku z jego realizacją,
 • organizacji wydarzenia zgodnie z przygotowanym programem,
 • promocji wydarzenia.

 

Zlecenie w/w zadania odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji tego zadania wraz z udzieleniem dotacji. Obszar, na którym realizowane będzie zadanie musi być zlokalizowany na terenie Województwa Śląskiego.

 

Obligatoryjne rezultaty: realizacja zadania publicznego Województwa Śląskiego pn.:

organizacja wydarzenia pn.: „Święto Miodu” Województwa Śląskiego w 2023r, zgodnie z zaktualizowanym opisem poszczególnych działań/harmonogramu/zakładanych rezultatów realizacji zadania/kalkulacji przewidywanych kosztów. Rezultaty muszą być osiągalne, mierzalne, policzalne i weryfikowalne. Rezultaty sformułowane w ofercie muszą być rozliczone w sprawozdaniu z wykonania zadania.

 

Oferent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zawierającej:

- dokumentację fotograficzną

- liczbę wydanych i rozdysponowanych egzemplarzy materiałów promocyjnych, liczbę odsłon na stronie internetowej, informację o miejscach dystrybucji materiałów, program imprezy.

- wykaz faktur/rachunków lub innych dokumentów księgowych związanych z realizacją działania.

 

Oferent zobowiązany jest do informowania, rozpowszechniania informacji o otrzymanej dotacji
ze środków Województwa Śląskiego w ramach konkursu (np. na stronie internetowej, profilu
w social mediach bądź w innej formie umożliwiającej zapoznania się z niniejszą informacją szerszemu gronu odbiorców). Oferent oznacza znakiem graficznym Województwa Śląskiego wszystkie działania informacyjne i promocyjne zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej Województwa Śląskiego.

 1. Kryteria oceny

 

OCENA MERYTORYCZNA

Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą pod względem merytorycznym przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego.

 

Kryteria oceny:

MERYTORYCZNE (maksymalnie - 14  punktów):

 1. oferta wpisuje się w cel i założenia konkursu, (0-1)
 2. zakres merytoryczny zadania jest zgodny z działaniami oferty, (0-1)
 3. oryginalność oferty, w tym wyróżniający zakres planowanych działań, (0-3)
 4. spójność, realność i jakość zaplanowanych działań oferty, (0-3)
 5. liczba odbiorców zadania (np. zasięg oddziaływania projektu, zakładana liczba uczestników), (0-3)
 6. proponowany program wydarzenia (0-3)

FINANSOWE (maksymalnie - 9 punktów):

 1. zasadność przedstawionych w ofercie kosztów, (0-3)
 2. rzetelność sporządzonego kosztorysu, w tym szczegółowy opis pozycji kosztorysu, (0-2)
 3. efektywność ponoszonych nakładów - stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów i celów, (0-1)
 4. deklarowany udział środków własnych, (0-3).

ORGANIZACYJNE (maksymalnie – 12 punktów)

 1. posiadane zasoby kadrowe/osobowe gwarantujące realizację zadania na wysokim poziomie (m.in. kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje osób przy udziale, których Oferent będzie realizował zadanie), (0-3)
 2. posiadane zasoby rzeczowe, świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków  (wycenione po cenach rynkowych wraz z podaniem sposobu wyceny), (0-1)
 3. ocena profesjonalizmu przygotowania oferty (rzetelność, rzeczowość, spójność wszystkich elementów oferty), (0-5)
 4. dotychczasowe doświadczenie Oferenta w realizacji zadań publicznych wskazanych

w ogłoszeniu konkursu w tym analiza i ocena zadań, które podmiot realizował w latach poprzednich, biorąc pod uwagę ich rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków), (0-3).

Maksymalnie można uzyskać 35 punktów

 

 1. Kwoty dotacji
 1. Na realizację konkursu przeznacza się łącznie 50 000,00 zł.
 2. Maksymalna kwota dotacji na zadanie wynosi 50 000,00 zł.
 3. Kwota dotacji nie może przekroczyć 95% wartości zadania (kosztów kwalifikowanych).
 4. Wymagany wkład własny finansowy.
 5. Wydatki niekwalifikowane oraz pozostałe nieprzewidziane koszty, które  wynikną w trakcie z realizacji zadania zostaną poniesione wyłącznie przez Oferenta.
 1.  Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

 

Oferta powinna zawierać wyłącznie koszty kwalifikowane, tzn. takie, które:
- są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego wykonania

- są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe

- są oszacowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu działań realizowanych w ramach zadania

- zostaną poniesione w czasie określonym w umowie

- zostaną poniesione wyłącznie przez Oferenta - niedopuszczalne jest wykazywanie w kosztorysie kosztów, które zostaną poniesione przez podmioty inne niż oferent (tj. dokumenty księgowe będą wystawione na inny podmiot).

 

Kosztem niekwalifikowalnym, czyli wydatkiem niezwiązanym z realizacją zadania jest podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o Ustawę z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług.

 

KOSZTY KWALIFIKOWANE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ POKRYTE Z DOTACJI:

 1. koszty wynajmu elementów technicznych niezbędnych dla wykonania zadania,
 2. zakup lub wynajem namiotu wystawienniczego promującego pszczelarstwo i produkty pszczele,
 3. zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
 4. wynajem namiotu biesiadnego wraz z wyposażeniem,
 5. koszty ochrony, obsługi technicznej,
 6. koszty zespołów muzycznych, animatorów, spektakli, występów artystycznych,
 7. koszty promocji wydarzenia, zakup materiałów, usług promujących imprezę np. koszt zaproszeń, plakatów, ulotek, banerów, smyczy itp.
 8. koszty kampanii informacyjno – promocyjnej przedsięwzięcia oraz reklamy (np. ogłoszenia prasowe, internetowe, medialne itp.),
 9. koszty projektowania graficznego
 10. koszty wynajmu sceny/sali gdzie odbędzie się impreza,
 11. usługi konferansjerskie,
 12. oświetlenie, nagłośnienie sceny,
 13. koszty organizacji konkursów, zabaw, gier, pokazów, wystaw, konferencji itp.
 14. koszty osobowe np. wynagrodzenie dla trenerów, wykładowców, ekspertów, specjalistów bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 15. koszty produktów pszczelich lub koszty przygotowania/ zakupu potraw do degustacji uczestników z wykorzystaniem produktów pszczelich (np. miodu, ziołomiodu, pierzgi, pyłku pszczelego, mleczka pszczelego),
 16. koszty zabezpieczenia medycznego, covidowego,
 17. koszty administracyjne zadania w tym koszty koordynacji  zadania/księgowość/zarządzanie projektem (tylko w części dotyczącej realizowanego zadania – łącznie do wysokości 5% dotacji.

KOSZTY KWALIFIKOWANE, KTÓRE NIE MOGĄ ZOSTAĆ POKRYTE Z DOTACJI:

 1. koszty utrzymania i prowadzenia biura oferenta (np. czynsz, media, opłaty pocztowe, telefon, Internet) bezpośrednio związane z realizacją zadania,
 2. usługi transportowe,
 3. praca społeczna członków i wolontariuszy (wyceniona po cenie rynkowej wraz z podaniem sposobu wyceny),
 4. catering/noclegi,
 5. indywidulane nagrody pieniężne.

 

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

 1. wydatki jednoznacznie niezwiązane z realizacją zadania (np. rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań, odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań, wydatki powstałe przed datą podpisania umowy lub dokonywane poza terminem wskazanym w umowie, itp.),

 

Oferent nie może pobierać świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego. Zadania realizowane w ramach konkursu nie mogą mieć charakteru komercyjnego.

 1. Oferta i załączniki
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym
  w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
  24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 2. Oferty muszą być składane w formie elektronicznej przy użyciu generatora „WITKAC” dostępnego na stronie https://witkac.pl oraz złożone w wersji papierowej stanowiącej wydruk
  z generatora ofert, potwierdzona podpisem wraz z pieczęcią (w przypadku jej  braku wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).
 3. Ofertę w wersji papierowej można złożyć:
 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu- ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,
 • osobiście w Biurach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku Białej przy
  ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7,
 • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub na adres Biur Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku Białej
  i Częstochowie,
 • za pomocą ePUAP podpisanej przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufany.
 1. Podmiot uprawniony składając ofertę winien wskazać konkurs, w którym oferta ma zostać rozpatrzona. Należy wpisać: Organizacja wydarzenia pn.: „Święto Miodu” Województwa Śląskiego w 2023r.
 2. Ta sama oferta nie może zostać złożona do więcej niż jednego konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego lub jego jednostkę organizacyjną.
 3. W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie
  z Krajowym Rejestrem Sądowym, bądź innym dokumentem regulującym kwestię reprezentacji (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).
 5. W przypadku podpisania oferty przez osoby inne niż wymienione w odpisie z rejestru/ewidencji, do oferty należy dołączyć imienne upoważnienie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie z  Krajowym Rejestrem Sądowym, bądź innym dokumentem regulującym  kwestię reprezentacji (tj. wymienione w odpisie).
 6. W przypadku złożenia oferty wspólnej, o której mowa w art.14 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy wskazać, jakie działania
  w ramach zadania publicznego będą wykonywać poszczególni oferenci oraz sposób
  ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej.   

Do oferty dołącza się:

 • proponowany program wydarzenia,
 • pisemne zgody właścicieli / zarządców obiektu, na zorganizowanie wydarzenia, 
 • w przypadku wpisu do rejestru lub ewidencji innej niż Krajowy Rejestr Sądowy, do oferty załącza się Odpis lub kopię z tego dokumentu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. Dokument musi być zgodny z obecnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany,
 • statut, jeśli w załączonym dokumencie stanowiącym o podstawie działalności Oferenta brak jest informacji o prowadzeniu działalności w obszarze ekologii i ochrony zwierząt
  oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (jeśli dotyczy).
 1. Załączniki dołączone do oferty powinny być oryginalne lub potwierdzone za zgodność
  z oryginałem na każdej stronie kopii przez osobę uprawnioną.
 2. Departament Terenów Wiejskich może wymagać dodatkowych załączników, dokumentujących jakość i rzetelność wykonania zadania zgłaszanego do dofinansowania.
 1. Warunki dopuszczenia oferty do procedury konkursowej
 1. Złożenie oferty w wersji elektronicznej i wersji papierowej wygenerowanej z sytemu „WITKAC” lub w formie .pdf (zamiast jej papierowej wersji) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (obie wersje oferty muszą być identyczne).
 2. Złożenie oferty na obowiązującym formularzu.
 3. Złożenie oferty przez osoby uprawnione.
 4. Złożenie oferty podpisanej (w sposób czytelny lub z pieczęcią imienną) przez podmioty uprawnione, zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym, bądź innym dokumentem regulującym kwestię reprezentacji.
 5. Informacje podane w ofercie są spójne z zapisami w KRS lub innym właściwym rejestrem.
 6. Do oferty dołączono wszystkie wymagane załączniki, zawierające potwierdzenia ich  zgodności z oryginałem (jeżeli dotyczy).
 7. Złożenie oferty w terminie.
 8. Złożenie oferty przez podmiot, którego działalność określona w KRS/statucie mieści
  się w obszarze, w którym realizowany jest konkurs.
 9. Złożenie oferty spełniającej wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
 10. Złożenie czytelnie wypełnionej oferty, zwierającej wypełnione wszystkie pola i oświadczenia zawarte w ofercie; podane informacje powinny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu.
 11. Oferta mieści się w limicie ofert od jednego oferenta, określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 12. Kalkulacja przedstawionych w ofercie kosztów jest poprawna pod względem formalno- rachunkowym (np. wnioskowana kwota dotacji nie przekracza 50 000,00 zł).
 13. Zadanie realizowane jest na obszarze województwa śląskiego.
 14. Uzupełnień ofert można dokonywać do dnia składania ofert określonego w niniejszym ogłoszeniu.


Oferty, które nie spełniają ww. wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji z budżetu Województwa Śląskiego, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Oferenta. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Tryb wyboru
 1. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Departament Terenów Wiejskich.
 2. Departament Terenów Wiejskich dokonuje oceny formalnej ofert.
 3. Oferty złożone do konkursu i prawidłowe pod względem formalnym opiniowane są przez Komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego.
 4. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego po zapoznaniu
  się z protokołem Komisji konkursowej.
 5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 8. Zarząd Województwa Śląskiego przyznając dotację może wskazać pozycje z kosztorysu objęte dofinansowaniem z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.
 9. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zamieszcza się: w Biuletynie Informacji Publicznej,
  na stronie internetowej Urzędu www.slaskie.pl na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w Biurach Zamiejscowych Urzędu.

 

 1. Warunki zawarcia umowy
 1. Podstawą udzielenia dotacji będzie umowa, której brzmienie zostanie określone przez Departament Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Umowa będzie opracowana na podstawie ramowego wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018 poz.2057).
 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji zadania (w zakresie objętym przyznanym dofinansowaniem) oraz dostosowanie kosztorysu zadania do wysokości przyznanej dotacji.
 3. W umowie określone zostaną wymagane załączniki, zasady realizacji zadania oraz jego rozliczenia. Środki pochodzące z dotacji będą mogły być wydatkowane po zawarciu umowy.
 4. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie 2 egzemplarzy aktualizacji opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu, a w przypadku oferty wspólnej również umowy pomiędzy Zleceniobiorcami, określającej zakres ich świadczeń. Umowa zostanie zawarta po akceptacji załączników przez Departament Terenów Wiejskich.
 5. Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu merytorycznego zadania.
 6. Niezłożenie odpowiednich załączników do umowy będzie traktowane jako rezygnacja
  z przyznanego dofinansowania.
 7. Zarząd Województwa Śląskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci osobowość prawną, brak jest organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu, zostaną ujawnione nieznane wcześniej istotne okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 8. Oferent, który uzyska dotację na realizację zadania, zobowiązany jest do informowania,
  że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy oraz
  do umieszczania logo Województwa Śląskiego zgodnie ze wzorem zamieszczonym
  na stronie: www.slaskie.pl/logo na wszystkich materiałach.

 

 1. Zadania zrealizowane w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim


Zadanie realizowane jest po raz pierwszy w roku 2023.

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 1. Przeprowadzenia naboru i oceny wniosków w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia)

 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w szczególności dział II, rozdział 2);
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (art. 14);
 • uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dany rok oraz Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w ramach organizacji otwartych konkursów ofert oraz z pominięciem otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącym załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego.
 1. W przypadku przyznania dotacji i przyjęcia zlecenia realizacji zadania publicznego Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z:
 • realizacją zawartej umowy (w szczególności rozliczenie dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, kontrola, sprawozdawczość oraz ewentualne ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń);
 • wykonywaniem obowiązków prawnych związanych z realizacją procesów księgowo-podatkowych oraz zapewnieniem adekwatności, skuteczności i efektywności wydawania środków publicznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia) wynikający z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów prawa.

 1. Prowadzenia akt sprawy oraz archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie prowadzonej korespondencji, podmiotom realizującym archiwizację, podmiotom zapewniającym obsługę bankową oraz teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w tym dostawca elektronicznej platformy obsługi konkursów na dotacje na realizację zadań publicznych.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż przez okres 5 lat                                             od zakończenia sprawy, zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.

Po upływie tych okresów akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego. Jest Pani/Pan zobowiązana do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

 

 

Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Departament Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach – Referat ds. rolnictwa i promocji obszarów wiejskich.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotowego otwartego konkursu ofert udzielają pracownicy Departamentu Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod numerem telefonu 33 48 53 293, 32 77 44 809.

 

 

[1] Elektroniczny generator wniosków – należy przez to rozumieć oprogramowanie do obsługi otwartych konkursów ofert i dotacji udzielanych w formie pozakonkursowej „WITKAC” (www.witkac.pl).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama