Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji w ramach projektu „Aktywizacja i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji w ramach projektu „Aktywizacja i integracja osób wykluczonych zawodowo w ramach działalności kawiarni gastronomicznej przy ul. Spichrzowej 57”
Nabór od 28.04.2023 do 19.05.2023 23:59
Wydział Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 110 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 110 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Miasto Grudziądz, Wydział Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji w ramach projektu „Aktywizacja i integracja osób wykluczonych zawodowo w ramach działalności kawiarni gastronomicznej przy ul. Spichrzowej 57”.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem. W ramach konkursu zostanie wybrana jedna oferta.

Zadanie należy zrealizować w terminie od 2 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

W ramach realizacji zadania zleceniobiorca jest zobowiązany w szczególności do:

1) zaangażowania do udziału w zadaniu co najmniej 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, zwanych dalej „uczestnikami zadania”;

2) realizacji kompleksowych działań umożliwiających aktywne włączenie społeczne oraz wejście lub powrót na rynek pracy uczestników zadania, poprzez utworzenie i prowadzenie ogólnodostępnej kawiarni „Spichlerz 57”, 

3) zorganizowania dla wszystkich uczestników zadania warsztatów mających na celu zdobycie umiejętności i podniesienie kwalifikacji zawodowych, obejmujących w szczególności:

  1. warsztaty kelnersko-sprzedażowe i baristyczne,
  2. warsztaty z zakresu wizażu i wizerunku,
  3. warsztaty z zakresu umiejętności społecznych;

4) zatrudnienia osób zapewniających wsparcie uczestnikom zadania, tj. trenera pracy lub asystenta osób niepełnosprawnych i psychologa;

5) zatrudnienia co najmniej dwóch osób wybranych spośród uczestników zadania;

6) zakupu odzieży i obuwia roboczego dla uczestników zadania;

7) współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w szczególności z:

  1. Warsztatem Terapii Zajęciowej, prowadzonym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „To-My”,
  2. Zespołem Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu,
  3. Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu,

w celu wspólnej organizacji przedsięwzięć w kawiarni;

8) zorganizowania wycieczki dla uczestników zadania do podobnych placówek, w których pracują osoby niepełnosprawne;

9) opracowania i realizacji autorskiego programu funkcjonowania kawiarni mającego na celu aktywizację zawodową uczestników zadania i integrację z mieszkańcami obszaru objętego rewitalizacją z jednoczesnym zapewnieniem ogólnodostępności kawiarni dla mieszkańców miasta i turystów.   

Zleceniobiorca zgodnie z zapisami art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) przy realizacji zadania będzie zobowiązany do spełnienia określonych w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zleconego zadania, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy.

Oferent jest zobowiązany zawrzeć w ofercie:

1) w części III pkt 6 – informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania i sposobu ich monitorowania;

2) w części IV pkt 2 – sposób wyceny wkładu osobowego, jeżeli planuje jego wniesieniew ramach realizacji zadania,

3) w części VI – szczegółowy opis zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej - w zakresie zależnym od oferenta.

Przed wypełnieniem oferty proszę zapoznać się szczególowo z ogłoszeniem o konkursie (w tym zwrócić uwagę na wymagalność załączników).  

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama