Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

OTWARTY KONKURS OFERT nr 78/2023 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze UPOWSZECHNIANIE I...

Reklama
OTWARTY KONKURS OFERT nr 78/2023 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI w roku 2023
Nabór od 19.04.2023 do 10.05.2023 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT nr 78/2023 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI w roku 2023.

Nazwa zadania publicznego:

Działania edukacyjne dla kadr nauczycielskich oraz osób pracujących z młodzieżą w sferze właściwej komunikacji z młodymi osobami transpłciowymi

Termin i warunki realizacji zadania publicznego

 1. Termin realizacji zadania: od 1 czerwca 2023 r. do 15 grudnia 2023 r.

 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentowi w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 1 czerwca 2023 r. do 29 grudnia 2023 r.

 3. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania publicznego na zasadach określonych w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego (zwanej dalej umową).

 4. Oferent w trakcie realizacji zadania publicznego zobowiązany jest do przestrzegania  obowiązujących w Polsce obostrzeń  związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS–CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów. Zleceniobiorca zobowiązany jest do  przekazania dbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń związanych z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

 5. Oferent ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo uczestników i realizatorów zadania publicznego.

 6. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.

 7. Po zakończeniu realizacji zadania publicznego oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z jego realizacji, zgodnie z zapisami umowy.

 8. W ramach realizacji zadania nie jest wymagane zapewnienie wkładu własnego.

 9. W kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego (stanowiącej część oferty) należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne do realizacji tego zadania. W ww. kalkulacji nie uwzględnia się podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

 • oferenci, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania publicznego (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);

 • oferenci, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania publicznego (w całości lub w części), sporządzają kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

 1. Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 2. Nie dopuszcza się sfinansowania z dotacji wydatków inwestycyjnych oraz środków trwałych (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości) związanych z realizacją zadania.

 3. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi działaniami określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego, w wysokości do 15%. Dopuszcza się dowolne zmniejszanie poszczególnych pozycji działań, wynikające z ich przesunięcia.

 4. Oferent przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 z późn. zm).

 5. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

 • wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;

 • podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

 • podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;

 • podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

 • wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają recyklingowi;

 • rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

 • nieużywania balonów wraz z plastikowymi patyczkami;

 • niewypuszczania chińskich lampionów;

 • nieużywania sztucznych ogni i petard.

 1. Inne warunki realizacji zadania:

 • Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku konieczne jest dokonanie aktualizacji opisu poszczególnych działań / harmonogramu / kosztorysu w celu doprecyzowania warunków i zakresu realizacji zadania.
 • Oferent wyłoniony w konkursie sporządza i składa sprawozdanie końcowe za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl.
 • Oferent zobowiązany jest do przesyłania wszystkich informacji dotyczących działań w ramach konkursu na adres: agnieszka_zawadzka@um.poznan.pl oraz przekazywania materiałów promocyjnych i informacyjnych do Gabinetu Prezydenta Urzędu Miasta Poznania.
 • Oferent jest zobowiązany do stosowania na materiałach informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych logotypu Miasta Poznania. W przypadku zamieszczania informacji (wpisów, zdjęć, materiałów video) w mediach społecznościowych dotyczących wydarzeń związanych z projektem, do informacji należy dołączyć zapis: #poznańwspiera oraz #czułypoznań

 • Beneficjentami projektu mogą być osoby zamieszkujące Poznań / przebywające w Poznaniu.

 • Przewiduje się wybranie jednej oferty.

 • W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie poszczególnie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 15% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Miasta Poznania oraz aneksu do umowy.
 • Zadania uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent zrealizuje każdy z założonych w ofercie rezultatów na poziomie minimum 85%.

 

 Termin i sposób składania ofert oraz potwierdzenia złożenia ofert

 1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 10 maja 2023 roku.

 2. Wygenerowane na platformie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres e-mailowy: zss@um.poznan.pl oraz do wiadomości agnieszka_zawadzka@um.poznan.pl (w jednej wiadomości) lub przy użyciu dokumentu podpisanego elektronicznie, nie później niż 3 dni robocze od dnia zakończenia naboru za pomocą platformy, tj. do 15 maja 2023 roku.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama