Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i...

Reklama
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r
Nabór od 19.04.2023 do 10.05.2023 15:30
Urząd Miasta Włocławek - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
Łączny budżet 8,57 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy, Seniorzy, Osoby z niepełnosprawnościami
Gmina Miasto Włocławek, Urząd Miasta Włocławek - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. .

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust. 3 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz.2268, z 2022 r. poz. 1, poz. 66, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1700, poz. 1967, z 2023 r. poz. 185, poz. 2140) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 5 ust. 4 pkt. 1, art. 11 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 i 3, art. 13, art. 14 i art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o Wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz.571) w związku z Uchwałą Nr LV/151/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, na rok 2023

 

Prezydent Miasta Włocławek

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących
w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

 

I. Rodzaj i zakres przedmiotowy zadania:

 

Szczegółowe warunki w zakresie przyjęcia i weryfikacji ofert, zawarto w Zarządzeniu Nr 47/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2022 r. Zasady i tryb postępowania w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

1. Przedmiotem konkursu jest zadanie własne gminy, określone w art. 50 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz.2268 z późn.zm.) polegające na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Świadczenie usług opiekuńczych będzie realizowane we wszystkie dni tygodnia w pięciu rejonach odpowiadającym rejonom działania Osiedlowych Sekcji Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, tj.: „Nr 1 - Śródmieście, Nr 2 - Zazamcze, Nr 3 - Wschód, Nr 4 - Południe” oraz w Strefie rewitalizacji „Gminnego Programu rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028”.
Wykaz ulic w poszczególnych rejonach działania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

3. Planowana (szacowana) liczba godzin usług opiekuńczych do wykonania w podziale na lata, w okresach:

 1. od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. planowana liczba godzin wynosi 128 502 godz.
 2. od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. planowana liczba godzin wynosi 130 800 godz.

Faktyczna liczba zrealizowanych godzin usług opiekuńczych może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb środowiska lokalnego w zakresie tej formy pomocy oraz faktycznie przekazanej wysokości dotacji celowej wynikającej z uchwały budżetowej na dany ro

4. Celem usług opiekuńczych jest zmniejszenie niesamodzielności (obiektywnie istniejącej lub subiektywnie odczuwanej) u osób, które doświadczają   ograniczeń w zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb życiowych oraz kompensowanie utraconej samodzielności działaniami umożliwiającymi tym osobom dalsze funkcjonowanie na najwyższym możliwym poziomie aktywności w swoim środowisku zamieszkania.

5. Usługi opiekuńcze powinny być realizowane z uwzględnieniem dostosowania poszczególnych usług do indywidualnych potrzeb osób wymagających wsparcia i powinny obejmować:

 1. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 2. opiekę higieniczną,
 3. opiekę pielęgnacyjną zaleconą przez lekarza,
 4. w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.


6. Usługi opiekuńcze świadczone są na terenie miasta Włocławek, w miejscu zamieszkania osoby wymagającej pomocy, z wyłączeniem pobytu w placówce opiekuńczej, szpitalu lub innym ośrodku udzielającym wsparcia społecznego oraz w jej najbliższym otoczeniu (np. przychodnia, sklep, urząd).

7. Ustalenia uprawnień osób do korzystania z usług opiekuńczych dokonuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku w drodze decyzji administracyjnej.

8. Wymiar i zakres usług określany jest z uwzględnieniem:

 1. poziomu samodzielności osoby,
 2. uzasadnionych potrzeb osoby,
 3. możliwości wsparcia i udzielenia pomocy ze strony rodziny i środowiska,
 4. warunków w jakich mają być świadczone usługi, w tym warunków lokalowych.

 

II. Termin i warunki realizacji zadania.

 

1. Zadanie należy realizować w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r., na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz.571) z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, opisem zamieszczonym w ofercie i zawartą umową.

3. Usługi opiekuńcze mogą świadczyć osoby posiadające:

 1. dyplom uprawniający do posługiwania się tytułem opiekunki środowiskowej, siostry PCK, pielęgniarki, opiekuna osoby starszej, opiekuna medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej lub kwalifikacje potwierdzone dokumentem ukończenia kursu dla opiekunów (kursu sióstr pogotowia PCK bądź innego równoważnego),
 2. wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej,
 3. przeszkolenie w zakresie warunków umowy i zasad prowadzenia dokumentacji wykonanych czynności,
 4. stan zdrowia pozwalający na świadczenie usług opiekuńczych
 5. predyspozycje do pracy z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi.

4. Koordynator lub osoby sprawujące nadzór merytoryczno-organizacyjny nad realizacją usług opiekuńczych powinny posiadać co najmniej średnie wykształcenie o kierunku społecznym lub medycznym oraz udokumentowane, minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe.

5. Osoby świadczące usługi zobowiązane są wykonywać usługi przy zachowaniu należytej staranności, wysokich standardów etycznych i moralnych oraz do przestrzegania następujących zasad:

 1. legitymowania się dokumentem (np. legitymacją, identyfikatorem) ze zdjęciem, nazwiskiem oraz nazwą i telefonem podmiotu realizującego zadanie,
 2. zachowania tajemnicy służbowej w zakresie wszystkich informacji jakie uzyskają w trakcie pełnienia obowiązków, a w szczególności nie ujawniania osobom trzecim danych personalnych świadczeniobiorców, ich sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej i ekonomicznej,
 3. nie wprowadzania do mieszkań świadczeniobiorcy osób nieupoważnionych,
 4. szanowanie woli świadczeniobiorcy w zakresie sposobu wykonywania konkretnych czynności, z zachowaniem ogólnie przyjętych norm społecznych oraz wykonywania wszelkich prac z poszanowaniem godności i uczuć tej osoby.

6. Usługi mogą być świadczone u poszczególnych osób codziennie lub we wskazane dni tygodnia
w różnym wymiarze godzin, nie więcej niż 8 godzin dziennie, w przedziale czasowym ustalonym indywidualnie z wnioskodawcą/świadczeniobiorcą.

7. Jedna godzina usługi (60 min.) jest czasem przeznaczonym do wykonywania czynności bezpośrednio na rzecz świadczeniobiorcy.

8. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do:

 1. prowadzenia punktu obsługi świadczeniobiorców na terenie Włocławka, z dostępem do telefonu,
 2. wyznaczenia koordynatora odpowiedzialnego w szczególności za organizowanie i nadzór merytoryczny nad świadczonymi usługami,
 3. zatrudnienia osób zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. zapewnienia osobom świadczącym usługi:
 1. narzędzi pracy i odzieży ochronnej dostosowanych do zakresu pomocy,
 2. systematycznych szkoleń uaktualniających oraz podnoszących wiedzę i umiejętności,
 3. wsparcia np. poprzez doradztwo metodyczne, superwizję,
  1. prowadzenia, odrębnie dla każdej osoby objętej usługami, miesięcznej ewidencji czasu wykonania czynności zawierającej: datę, liczbę godzin usług, podpis osoby objętej opieką (lub jej przedstawiciela), potwierdzający fakt wykonania zlecenia,
  2. sporządzania comiesięcznych zestawień obejmujących zbiorcze zestawienie liczby świadczeniobiorców i godzin usług zrealizowanych w danym miesiącu, z podziałem na obsługiwane rejony oraz rozliczania usług w programie, o którym mowa w ppkt h, z chwilą jego wdrożenia,
  3. składania zestawień, o których mowa w pkt. 8 ppkt. f w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku do dnia 5 dnia każdego miesiąca po miesiącu rozliczanym,
  4. wdrożenia, w trakcie trwania umowy, programu, który będzie udostępniony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, służącego do elektronicznego rozliczania usług (dla grupy opiekunek wybranych przez podmiot realizujący zadanie), w tym ewidencjonowania i kontroli czasu ich pracy. Program dostosowany będzie do potrzeb realizatora, będzie funkcjonował jako portal internetowy oraz aplikacja internetowa na smartfon (aplikacja mobilna). Platforma internetowa zapewni system weryfikacji tożsamości, logowanie, udostępnianie informacji w czasie rzeczywistym o zakresie wykonywanych prac na rzecz podopiecznych, umożliwi tworzenie harmonogramu pracy opiekunek, prowadzenie kart czasu pracy, raportowanie według ustalonego wzoru oraz wizualizację miejsca wykonywanej pracy na podstawie mapy geolokalizacyjnej. W czasie rzeczywistym dostępne będą ponadto raporty i zestawienia. Koordynatorom usług i opiekunkom zostaną zapewnione odpowiednie szkolenia.

9. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do przestrzegania postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) oraz  zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz aktami wykonawczymi do ustawy.

10. Podmiot realizujący zadanie jest odpowiedzialny za jakość i terminowość realizowanych usług oraz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe i osobowe wyrządzone w związku ze świadczeniem usług przez osoby uczestniczące w wykonywaniu zadania.

11. Realizując zadanie publiczne Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, w taki sposób, aby nie wykluczało z uczestnictwa w nim osób ze specjalnymi potrzebami co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 poz. 2240).

III. Organizacje i podmioty uprawnione do złożenia oferty.

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.

 

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

1. Wysokość środków publicznych na realizację zadania w formie dotacji celowej została określona na podstawie budżetu miasta Włocławek na rok 2023 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2042. Ostateczna kwota dotacji celowej, zwana w dalszej części dotacją lub środkami finansowymi zostanie ustalona po uchwaleniu budżetu miasta Włocławek na kolejny 2024 rok.

 

Okres

 

Wysokość środków publicznych przewidzianych w budżecie gminy na realizację zadania

od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

8 570 275,60  zł

 

 

2. Wysokość środków przewidzianych w budżecie miasta Włocławek na realizację zadania w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.:

 

Lp.

Okres

 

Wysokość środków publicznych przewidzianych w budżecie gminy na realizację zadania w podziale na lata budżetowe

1.

od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 3 996 475,60 zł

2.

od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

 4 573 800,00 zł

 

3. Rzeczywista wysokość dotacji przekazanej realizatorowi/realizatorom danego zdania będzie wynikała z liczby godzin faktycznie zrealizowanych usług na rzecz osób, którym została przyznana pomoc w tej formie.

4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmniejszenia sumy przyznanych środków publicznych na realizację zadania w przypadku zmian i ograniczeń wprowadzonych do uchwały budżetowej Gminy Miasto Włocławek.

5. Dotacji celowej przekazanej na realizację zadania nie można wykorzystać na inne cele niż określone w zadaniu.

 

V. Zasady przyznawania dotacji.

 

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571).

2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie powierzenia wykonywania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

3. W przedmiotowym konkursie, oferent może uzyskać dotację na realizację zadania w więcej niż jednym rejonie określonym w Rozdziale I. pkt 2.

4. W ramach otwartego konkursu może zostać wybrana więcej niż jedna oferta realizacji zadania.

5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadnia lub rezygnacji
z jego realizacji.

6. Za kwalifikowane uznane będą koszty:

 1. niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z realizacją zadania, zgodnie z opisem działań w ofercie realizacji zadania publicznego, w części dotyczącej realizacji zadania,
 2. uwzględnione w budżecie zadania oraz umieszczone w kosztorysie oferty i zawartej umowie,
 3. spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi,
  z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,
 4. poparte oryginalnymi dowodami księgowymi i wykazane w dokumentacji finansowej oferenta,
  w tym:
 1. koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, umów cywilno-prawnych zawartych
  z osobami zatrudnionymi do bezpośredniej realizacji zadania (świadczenia usług opiekuńczych) oraz koordynacji/organizacji usług i nadzoru merytorycznego,
 2. koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne w części dotyczącej realizacji zadania
  (do 7 % wartości zadania), w tym m.in.:
 • bezpośrednie koszty związane ze świadczeniem usług, m. in. koszty badań lekarskich, dojazdu do podopiecznego, zakupu odzieży ochronnej, ubezpieczenia,
 • koszty obsługi księgowej - wynagrodzenie za prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości,
 • koszty działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym,
 • koszty telekomunikacyjne, zakup materiałów piśmienniczych i eksploatacyjnych do urządzeń biurowych używanych w ramach realizacji zadania, część kosztów ogólnych Oferenta, np. koszty energii elektrycznej i ogrzewania oraz czynsz za pomieszczenia, opłaty pocztowe, opłaty bankowe - w części związanej z realizacją zadania.

7. Jeżeli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uzna się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpi zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20 %. Wszelkie inne zmiany preliminarza wymagać będą zawarcia aneksu do umowy.

8. Dotacja nie może być przeznaczona na:

 1. działalność gospodarczą;
 2. pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji starającej się o przyznanie dotacji, w tym także    wydatków na wynagrodzenia pracowników, poza zakresem realizacji zadania;
 3. działalność polityczną i religijną;
 4. udzielanie pomocy finansowej osobom prawnym lub fizycznym;
 5. opłaty i kary umowne;
 6. podatek od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczania;
 7. remont i adaptację pomieszczeń;
 8. zakup środków trwałych i wydatki inwestycyjne;
 9. zakup gruntów;
 10. wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania;
 11. wydatki poniesione na przygotowanie oferty;
 12. opłaty oferenta niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania (np. składki członkowskie, licencyjne).

9. Szczegółowe warunki przyznania dotacji na realizację zadania publicznego, tryb płatności, sposób rozliczenia udzielonej dotacji, zostaną określone w umowie zawartej na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz.2057).

10. Wzór umowy na realizację zadania, o którym mowa w rozdziale I ust 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

VI. Oferta podmiotu.

 

1. Oferent może złożyć jedną ofertę na realizację zadania w więcej niż jednym rejonie.

2. Do oferty składanej w generatorze ofert, należy dołączyć w formie skanów następujące załączniki:

 1. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego i prowadzonej przez oferenta działalności, wydruk z Internetu aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego nie musi być opatrzony żadnymi pieczęciami oraz podpisami; w przypadku oferentów wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławek dopuszcza się złożenie oświadczenia oferenta zawierające: nazwę rejestru (np. ewidencja Prezydenta Miasta Włocławek), nr pozycji pod jaką podmiot został wpisany, imienny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania organizacji zgodny z zapisem statutowym; wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji,
 2. aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji,
 3. pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie wynikają
  z innych załączonych dokumentów,
 4. aktualny dokument potwierdzający posiadanie rachunku bankowego (kopię umowy rachunku bankowego lub zaświadczenie z banku o posiadaniu konta bankowego  lub aktualny wyciąg
  z rachunku bankowego) w przypadku składania kopii umowy rachunku bankowego dodatkowo należy złożyć aktualny wyciąg z rachunku bankowego.
 5. skalkulowany koszt 1 godziny usługi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
 6. oświadczenie Oferenta zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia,
 7. wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zadania publicznego zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
 8. opis oferowanego standardu usług opiekuńczych w zakresie:
 1. podstawowej pielęgnacji,
 2. podtrzymywania aktywności społecznej,
 3. wspierania procesu leczenia,
 4. okazywania wsparcia emocjonalnego w doświadczeniach egzystencjalnych,
 5. pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

 

VII.  Termin składania ofert.

 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

 1. wypełnienie i złożenie oferty konkursowej w generatorze wniosków znajdującym się pod adresem  www.witkac.pl w terminie do 10.05.2023 r.
 2. następnie wydrukowanie oferty wygenerowanej z systemu witkac.pl, podpisanie przez osoby upoważnione  i dostarczenie w zamkniętej kopercie (pocztą, kurierem lub osobiście) do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek, ul. Kościuszki 12 pok. 20 w poniedziałki, środy i czwartki  w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorki 7.30 – 17.00, w piątki 7.30 – 14.00  w ciągu 5 dni od dnia złożenia oferty za pomocą generatora. 

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej nazwą i adresem Oferenta, napisem „Otwarty konkurs ofert 2023 – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia”.

3. Oferty muszą być podpisane przez osoby, które zgodnie z zapisem KRS lub innym dokumencie prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów). Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi oferta powinna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem ze wskazaniem funkcji.

4. Brak załączników, o których mowa w Rozdziale VI pkt 3 traktowany jest jako uchybienie formalne. Pracownik merytoryczny powiadamia oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o niepełnych ofertach i możliwości uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. Brakujące załączniki dołączane są w formie skanów w generatorze.

5. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

6. Zleceniodawca może zwrócić się do Oferenta o dostarczenie wymaganych w otwartym konkursie ofert załączników w wersji papierowej. Wszystkie strony załączników składanych w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do takiego potwierdzania uprawnione. Ponadto, każda strona musi być opatrzona datą potwierdzenia za zgodność z oryginałem. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych załączników w terminie 7 dni od dnia poinformowania drogą telefoniczną bądź pocztą elektroniczną.

7. Generator wniosków „Witkac” jest obecnie obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w  przygotowaniu oferty, aktualizacji kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

 

VIII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

 

1. Wstępnej oceny formalnej ofert oraz sprawdzenia pod względem merytorycznym dokonuje wyznaczony pracownik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

2. Ostatecznej oceny formalnej i merytorycznej dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Włocławek z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) (zasoby materialne i kadrowe, doświadczenie w realizacji zadań o zbliżonym charakterze) – do 10 pkt.;
 2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie będą realizować zadanie publiczne – do 10 pkt.;
 3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (prawidłowość i przejrzystość budżetu, w tym adekwatność kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, koszt jednostkowy usługi
  i jego składowe, w szczególności koszt wynagrodzenia osób bezpośrednio realizujących zadanie
  w środowisku) – do 20 pkt.;
 4. planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – do 5 pkt.;
 5. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków – do 5 pkt.

Oferty nie spełniające kryteriów formalnych zostaną odrzucone (otrzymują 0 pkt.).Odrzucone z przyczyn merytorycznych zostaną również oferty, w których zakres zaproponowanego zadania lub cele statutowe oferenta nie są zgodne z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu (otrzymują 0 pkt.).

3. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 35 pkt.

4. Komisja Konkursowa dokona analizy złożonych ofert w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) kierując się kryteriami podanymi w treści ogłoszenia, a następnie przedłoży Prezydentowi Miasta Włocławek propozycję wyboru oferty.

5. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Prezydent Miasta Włocławek w drodze zarządzenia, nie później niż w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Do decyzji Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

7. Informacje o rozstrzygnięciu zostaną podane do wiadomości publicznej niezwłocznie po wyborze oferty:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek – www.bip.um.wlocl.pl (zakładka: otwarte konkursy ofert), i w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku – www.bip.mopr.wloclawek.pl ,
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek - www.wloclawek.eu (zakładka: organizacje pozarządowe) oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku – www.mopr.wloclawek.pl ,
 3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku,
 4. w generatorze ofert WITKAC – www.witkac.pl .

8. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

 

IX. Zawarcie umowy.

 

1. Przed podpisaniem umowy, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu, Oferent:

a) poprawia ofertę, tzn. wprowadza zmiany w kosztorysie, uwzględniające przyznaną kwotę dotacji i odsyła za pomocą generatora wniosków „Witkac”. Następnie wydrukowaną z  generatora, poprawioną i podpisaną ofertę dostarcza (pocztą, kurierem lub osobiście) do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego w ciągu 5 dni od dnia złożenia poprawionej oferty w  generatorze witkac.pl lub

b) składa pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawarcia umowy –podpisane przez osoby upoważnione.

 

Niezłożenie poprawionej oferty  w generatorze ofert, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu, uznane będzie za rezygnację  z zawarcia umowy.

 

X. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych w zakresie organizacji i świadczenia usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania w 2022 i 2023 r.

 

W latach 2022-2023 koszty realizacji zadań tego samego rodzaju wynosiły:

 

Nr zadania

Rodzaj zadania:

organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących

w miejscu zamieszkania

Nazwa podmiotu

2022 r.

 

2023 r.
(do 02/2023)

 

1.

w rejonie Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej Nr 1 „Śródmieście”

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Rejonowy
ul. Zw. Zawodowych 18, 87-800 Włocławek

1 018 680,00 zł

151 664,40 zł

2.

w rejonie Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej Nr 2 „Zazamcze”

Polski Czerwony Krzyż

Zarząd Rejonowy
ul. Zduńska 14, 87-800 Włocławek

1 300 260,00 zł

241 358,40 zł

3.

w rejonie Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej Nr 3 „Wschód”

Polski Czerwony Krzyż

Zarząd Rejonowy
ul. Zduńska 14, 87-800 Włocławek

 1 756 482,00 zł

323 502,40 zł

4.

w rejonie Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej Nr 4 „Południe”

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Rejonowy
ul. Zw. Zawodowych 18, 87-800 Włocławek

1 728 727,00 zł

383 147,40 zł

5.

w Strefie rewitalizacji „Gminnego Programu rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028”

Spółdzielnia Socjalna EMPATIA

ul. Brzeska 15, 87-800 Włocławek

83 824,00 zł

32 132,80 zł

 

XI.  Postanowienia końcowe.

 

1. Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

2. Otwarty konkurs ofert zostanie unieważniony jeżeli:

1) nie zostanie złożona żadna oferta,

2) żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu.

3. Szczegółowe warunki w zakresie: przyjęcia i weryfikacji ofert, trybu rozpatrzenia oferty  i zawarcia umowy, warunków ofertowych i zasad finansowania zadań, wizytacji i kontroli oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego zawarto w Zarządzeniu Nr 47/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2022 r. Zasady i tryb postępowania w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmioty wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

4. Sprawozdania z realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca wypełnia i składa w generatorze ofert, następnie wydrukowane i podpisane sprawozdania dostarcza za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w terminie 5 dni od daty złożenia w generatorze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej jest Gmina Miasto Włocławek, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Włocławek, z siedzibą we Włocławku przy ul. Zielony Rynek 11/13,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Włocławek możliwy jest pod numerem tel. /54/ 414-42-69 lub adresem e-mail: iod@um.wloclawek.pl
 3. Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej przetwarzane będą
  w celu prawidłowego przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania, na terenie miasta Włocławek, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia,
 4. Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej będą przetwarzane przez okres 10 lat,
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Brak uzupełnionych danych osobowych spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.
 7. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
 8. Mają Państw prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej przetwarzane przez administratora niezgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.,
 9. Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej przetwarzane mogą być
  w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

Załącznik nr 1

do ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

 

 

 

WYKAZ ULIC W POSZCZEGÓŁNYCH REJONACH

 

1. Rejon OSPS Nr 1 „Śródmieście”

 

3 Warszawskiego Pułku Piechoty, 20 Stycznia, Akacjowa, Azaliowa, Bauera Ludwika, Bechiego, Biskupia, Bławatkowa, Bobrownicka, Bojańczyka, Borówkowa, Brzegowa, Brzeska z wyłączeniem nr nieparzystych od 1 do 31 oraz parzystych 2, 4, 4a, Brzoskwiniowa, Bulwary z wyłączeniem nr od 5b do 28, Bursztynowa, Chełmicka, Ciasna, Cicha, Cmentarna, Cysterska, Dobrzyńska, Dygasińskiego, Figowa, Gdańska
z wyłączeniem nr nieparzystych od 1 do 7, Głogowa, Gościnna, Górna, Górzysta, Grabowa, Grodzka, Grzybowa, Herbaciana, Jagodowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jemiołowa, Jeżynowa, Kalinowa, Karnkowskiego, Kasztanowa, Kilińskiego, Klonowa, Konwaliowa, Komunalna, Kościuszki, Krokusowa, Królewiecka z wyłączeniem nr parzystych od 2 do 40 oraz nieparzystych od 1 do 25, Krótka, Księdza Skorupki, Kulińska, Kwiatowa, Liliowa, Lipnowska, Lunewil, Łazienna, Łąkowa, Łęgska z wyłączeniem nr parzystych od 34 do 58, Malinowa, Malwowa, Mickiewicza, Miedziana, Morelowa, Mostowa, Nad Zalewem, Nizinna, Nowomiejska, Obrońców Wisły 1920 r., Okrzei, Orla, Piastowska, Piekarska, Pl. Kopernika
z wyłączeniem nr 1, 2, 3, 3a, Pl. Wolności z wyłączeniem nr 1, 2, 3-4, 5, 17a, 18/19 i 20, Plażowa, Podgórna, Podlesie, Podmokła, Południowa, POW, Poziomkowa, Przesmyk, Pułaskiego, Rakutowska, Reja, Różana, Ruciana, Sasankowa, Słowackiego, Spacerowa, Spółdzielcza, Starodębska, Staromłyńska, Stokrotkowa, Storczykowa, Stroma, Suszycka, Świerkowa, Targowa z wyłączeniem nr parzystych od 2 do 14, Tarninowa, Towarowa z wyłączeniem nr parzystych od 2 do 6, Uskok, Warszawska, Widok, Willowa, Wiosenna, Witosa, Witoszyńska, Wojska Polskiego z wyłączeniem nr 1 i 3, Wolność, Wronia, Wrzosowa, Zarzeczewo, Zarzeczewska, Zawilcowa,  Zduńska z wyłączeniem 4, 4a, 4b, 5, 5a, 6/12, 7, 9, 11 i 14, Zielony Rynek
z wyłączeniem nr 3, 4, 5 i 6, Zjazdowa.

 

 

2. Rejon OSPS Nr 2 „Zazamcze”

 

Bajeczna, Budowlanych, Ceglana, Chemików, Chocimska, Energetyków, Fabryczna, Flisacka, Gołębia, Grunwaldzka, Hoża, Hutnicza, Inowrocławska, Junacka, Kawka, Kolejowa, Korabnicka, Krzywa Góra, Leopoldowska, Lisek, Mechaników, Mikanowska, Obwodowa, Ogrodowa, Piwna, Pochyła, Podmiejska, Pogodna, Promienna, Przyjemna, Pszenna, Radosna, Rajska, Rolna, Rózinowska, Ruda, Rumunki, Rysia, Rzeczna, Sielska, Siewna, Skromna, Solna, Szara, Szpitalna, Tartaczna, Toruńska, Twarda, Urocza, Wąska, Wesoła, Wieniecka, Wiklinowa, Wydmowa, Wylotowa, Wysoka, Wyszyńskiego z wyłączeniem nr 2 i 4, Zagrodowa, Zakole, Zakręt, Zalesie, Zatorze, Zbożowa, Zdrojowa, Żwirowa, Żyzna.

 

 

3. Rejon OSPS Nr 3 „Wschód”

 

14 Pułku Piechoty, Al. Kazimierza Wielkiego, Armii Krajowej, Barska, Bracka, Brzozowa, Bukowa, Celulozowa, Chabrowa, Chmielna, Chopina, Duninowska, Gajówka, Górskiego Kazimierza, Graniczna, Grondy, Jagiellońska, Jazowska, Jedwabna, Jesionowa, Jodłowa, Kamienna, Kasprowicza, Kombatantów, Kotlarska, Krajobrazowa, Kraszewskiego, Kręta, Ks. Popiełuszki, Krzemowa, Leszczynowa, Leśna, Leśnictwo Rybnica, Leśniczówka - Dąbrówka, Łanowa, Makowa, Młynarska, Modzerowska, Myśliwska, Nad Kanałem, Nad Strugą, Ogniowa, Okopowa, Okrężna, Olszowa, Orzechowa, Osada Rybnica, Ostrowska, Ostrowy Leśne, Paderewskiego, Papieżka, PCK, Piaski, Pl. Kolanowszczyzna, Pl. Staszica, Płocka, Polna, Przemysłowa, Ptasia, Radyszyńska, Reymonta, Rozdroże, Rybnicka, Sadowa, Saperska, Skalna, Składowa, Spokojna, Sportowa, Stodólna z wyłączeniem 78, 80, 84 i 59, Strugaczy, Szczęśliwa, Św. Antoniego, Teligi, Topolowa, Traugutta, Wapienna, Weselna, Wierzbowa, Wojskowa, Wschodnia, Zagajewskiego, Zielna, Zw. Zawodowych, Żelazne Wody, Żołnierska, Żytnia.

 

4. Rejon OSPS Nr 4 „Południe”

 

Arentowicza, Asnyka, Bagienna, Bartnicka, Baśniowa, Bluszczowa, Błotna, Bobrowa, Bociania, Boczna, Bojakowskiego, Borowska, Botaniczna, Brdowska, Broniewskiego, Brzezinowa, Cienista, Cisowa, Chłodna, Daleka, Dąbrowskiego, Dąbrowskiej, Deszczowa, Dębowa, Długa, Dobra, Dojazdowa, Dolna, Dr Brandt, Drzewna, Działkowa, Dziewińska, Dzika, Falbanka, Filtrowa, Fredry, Gajowa, Gałczyńskiego, Gniazdowskiego, Goplana, Guzowska, Harcerska, Iglasta, Irysowa, Jana Pawła II, Jasna, Jaskółcza, Jastrzębia, Jaworowa, Jelonkowa, Jesienna, Jowiszowa, Kaletnicza, Kaliska, Kapitulna, Kaszubska, Kochanowskiego, Kolibrowa, Kolska, Komarowa, Konopnickiej, Koralowa, Korczaka, Kościelna, Kozłowskiego, Krasińskiego, Krecia, Krucza, Kruszyńska, Kryniczna, Księżycowa, Kujawska, Kukułcza, Laskowa, Letnia, Letniskowa, Lipowa, Lisia, Liściasta, Lotnicza, Łabędzia, Łady, Łanieszczyzna, Łosia, Łowiecka, Łubinowa, Łubna, Majora Hubala, Majora Sucharskiego, Marsa, Matejki, Matrasia, Mazowiecka, Merkurego, Metalowa, Michelińska, Mielęcińska, Miła, Miodowa, Modra, Modrzewiowa, Mokra, Moniuszki, Mylna, Nagórskiego, Neptuna, Niecała, Noakowskiego, Norwida, Nowa, Nowcy, Orzeszkowej, Osiedlowa, Paprocia, Parafialna, Parkowa, Pawia, Piękna, Pl. 11 Listopada, Pl. Bp. Kozala, Pl. Powstania Styczniowego, Pl. Solidarności, Planty,Płowiecka, Pocztowa, Polanka, Popiela, Prez. Mystkowskiego, Prez. Starzyńskiego, Prosta, Prusa, Pszczela, Pusta, Robotnicza, Saturna, Sarnia, Sępia, Sienna, Sienkiewicza, Sitowska, Skarżyńskiego, Skłodowskiej, Skrajna, Skryta, Słodowska, Słoneczna, Słowicza, Smocza, Smolna, Smólska, Sobolowa, Sokola, Sosnowa, Sowia, Stawowa, Strzelecka, Studzienna, Szajnowicza, Szczygla, Szewska, Szkolna, Szpalerowa, Szuwarowa, Szyszkowa, Śliska, Świetlana, Tęczowa, Trawiasta, Trzcinowa, Ustronna, Warmińska, Wczasowa, Wenus, Węglowa, Wiązowa, Wiejska, Wieniawskiego, Wiewiórcza, Wilcza, Wilgi, Wiśniowa, Wodna, Wodociągowa, Wspólna, Wyspiańskiego, Zachodnia, Zacisze, Zagajnikowa, Zajęcza, Zaułek, Zbiegniewskiej, Zbieżna, Zgodna, Zielona, Ziębia, Zimna, Zimowa, Ziołowa, Źródlana, Żbikowa, Żeromskiego, Żurawia, Żurska, Żywiczna, Żwirki i Wigury.

 

5. Rejon strefy rewitalizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028”

 

 • ulice znajdujące się w całości w obszarze rewitalizacji: 3 Maja, Bednarska, Browarna, Cyganka, Kowalska, Maślana, Matebudy, Piekarska, Plac Stary Rynek, Przechodnia, Przedmiejska, Rybacka, Rzemieślnicza, Srebna, Szpichlerna, Św. Jana, Tumska, Wiślana, Zamcza, Zapiecek, Złota, Żabia
 • ulice znajdujące się w części w obszarze rewitalizacji: Brzeska nr nieparzyste od 1 do 31, parzyste 2, 4, 4a, Bulwary Marszałka J. Piłsudskiego nr od 5b do 28, Gdańska nr nieparzyste od 1 do 7, Królewiecka nr parzyste od 2 do 40, nieparzyste od 1 do 25, Łęgska nr parzyste od 34 do 58, nieparzyste od 59 do 79, Plac Mikołaja Kopernika nr 1, 2, 3, 3a, Plac Wolności nr 1, 2, 3-4, 5, 17a, 18/19 i 20, Stodólna nr 78, 80, 84 i 59Targowa nr parzyste od 2 do 14, Towarowa nr parzyste od 2 do 6, Wojska Polskiego nr 1 i 3, Wyszyńskiego nr 2, 4, Zielony Rynek nr 3, 4, 5, 6 oraz Zduńska 4, 4a, 4b, 5, 5a, 6/12, 7, 9, 11, 14.
 •  
Źródło: Gmina Miasto Włocławek

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama