Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs RPOWM: Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Reklama
Nabór od 08.05.2023 do 15.05.2023 15:00
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Łączny budżet nieznany
Do 93% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny, Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74[1], pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej ogłasza konkurs nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-104/23, którego celem w ramach 1 typu operacji są działania na rzecz ułatwienia dostępu do usług społecznych poprzez zwiększenie zakresu i jakości usług środowiskowych sprzyjających deinstytucjonalizacji.

Przedmiotem konkursu w ramach 2 typu operacji są działania, które mają na celu pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją obejmującą wsparcie systemu pieczy zastępczej prowadzącej do wzmocnienia działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży w celu zapobiegania pogłębianiu dysfunkcji i marginalizacji.

Termin, od którego możesz składać wnioski 

od dnia 08.05.2023 r. od godz. 00:00 

Termin, do którego możesz składać wnioski 

do dnia 15.05.2023 r. do godz. 15:00 

Termin rozstrzygnięcia konkursu 

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu III kwartał 2023 r. 

Miejsce złożenia wniosków 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Jak przekazać nam wniosek? 

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami przygotuj i złóż za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu.

Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu, który złożysz w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może przystąpić do konkursu? 

Musisz wiedzieć, że Wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

·         JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;

·         podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;

·         urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;

·         instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;

·         podmioty aktywnie zaangażowane w integrację społeczną, wsparcie rodziny;

·         środowiskowe domy samopomocy;

·         PES, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

·         partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.

Na co możesz zdobyć dofinansowanie? 

Typy projektu, które zrealizujesz w ramach tego naboru to: 

Typ operacji nr 1:

Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej realizowanych na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym:

a.     zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych lub asystenckich w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności w celu poprawy dostępu do usług opiekuńczych lub asystenckich w zastępstwie za opiekunów faktycznych;

b.     wsparcie osób będących w opiece instytucjonalnej w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności;

c.     rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne np. teleopiekę, systemy przywoławcze, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;

d.     działania wspierające opiekunów faktycznych, w szczególności:

-  kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń dla opiekunów faktycznych, zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

-  poradnictwo (w tym psychologiczne) oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po rożnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych,

-  tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych w formie pobytu całodobowego lub dziennego,

-  sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego;

e.     przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego połączone z doradztwem w doborze sprzętu, treningami samoobsługi z użyciem wypożyczonego sprzętu oraz przygotowaniu warunków do opieki domowej;

f.      działania umożliwiające pozostawanie osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w lokalnej społeczności dzięki finansowaniu przedsięwzięć pozwalających tym osobom na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie (w tym działania zwiększające kształcenie kadr, bezpieczeństwo, autonomię i mobilność osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia)[2];

Bardzo Ważne!

Pamiętaj, że z uwagi na konieczność osiągnięcia obowiązkowych wskaźników rezultatu lub produktu, w każdym projekcie musisz realizować działania określone w punkcie a.

Typ operacji nr 2:

Pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją obejmująca wsparcie systemu pieczy zastępczej mające na celu wzmocnienie działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży w celu zapobiegania pogłębianiu dysfunkcji i marginalizacji, w tym: rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne, poprzez:

– tworzenie[3] i rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub pracy podwórkowej, programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży:

a)    działania prewencyjne mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny;

b)    działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej (tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 dzieci) do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14-stu dzieci;

c)     kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 14-stu dzieci oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach;

d)    działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej.

Pamiętaj!

·         nie możesz łączyć typów operacji nr 1 i nr 2 w ramach jednego projektu.

·         w ramach projektu nie możesz tworzyć nowych placówek wsparcia dziennego.

Kryteria wyboru projektów 

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu. 

Jakie jest dofinansowanie projektów? 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93% (80% UE + 13% BP).

Jaki jest budżet konkursu? 

Wartość dofinansowania EFS w ramach konkursu wynosi

 5 812 500,00 PLN.

Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszty podatku od towarów i usług (VAT).

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek 

Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu 

Pytania i odpowiedzi 

(jeśli się pojawią w trakcie trwania naboru)

Szczegółowe informacje o konkursie możesz uzyskać

telefonicznie:

·       infoliniia 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn.  8.30-15.30 wt.-pt.) – opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika

email:

Punkt Kontaktowy (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Dla zainteresowanych złożeniem wniosku organizujemy spotkania informacyjne.

W ich trakcie  przedstawiamy założenia Programu  Regionalnego Województwa Mazowieckiego (2014-2020) oraz zasady składania wniosków w konkursie.

Dla kogo?

Twoje wsparcie może być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

a)    osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym:

  • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
  • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
  • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 1 września 2017 o systemie oświaty;
  • uczestnicy projektów PO PŻ;

b)    otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie niezbędnym do wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu.

Minimalny wkład własny 

Poziom minimalnego wkładu własnego wynosi 7%. 

Wartość projektu 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to 503 365,60 PLN, w tym PLN  468 130,00 (UE+BP) + wkład własny 35 235,60 PLN).

Reklama