Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama
Nabór od 18.04.2023 do 23.05.2023 08:27
Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Tryb małych zleceń – pominięcie procedury konkursu

Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie realizacji zadań publicznych w zakresie KULTURY FIZYCZNEJ w trybie małych zleceń – z pominięciem procedury konkursowej

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571), z uwzględnieniem zapisów uchwały nr BRM.0007.78.2022 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 października 2022 r. w sprawie Rocznego programu współpracy na 2023 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Dz. U. Woj. Warm.-Maz. z 2022 r. poz. 5772), Burmistrz Olecka może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, uznając jego celowość.

 

Zadanie publiczne musi spełniać łącznie następujące warunki:

  1. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekraczać kwoty 10 000 zł;
  2. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Łączna kwota środków finansowych przyznanych tej samej organizacji pozarządowej w danym roku kalendarzowym, w trybie art. 19a, nie może przekroczyć 20 000 zł.

 

Poprzez dofinansowanie realizacji zadania publicznego rozumie się zobowiązanie organizacji pozarządowej oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy do wykorzystania przy realizacji zadania innych środków finansowych niż dotacja.

 

Proponowane zadanie publiczne w zakresie kultury fizycznej musi się wpisywać w zadania określone w Rocznym programie współpracy na 2023 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego tj.:

  • zadanie 1: działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży zmierzające do rozwoju ich kondycji fizycznej,
  • zadanie 2: szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży,
  • zadanie 3: działania upowszechniające aktywność ruchową w rodzinie,
  • zadanie 4: działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.

 

Cel realizacji zadania publicznego: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Olecko w różnych grupach wiekowych.

 

Ofertę należy złożyć elektronicznie poprzez system Witkac.pl, następnie wydrukować dokument Potwierdzenie w PDF, który jest „potwierdzeniem złożenia oferty” i podpisany przez osobę/osoby upoważnione dostarczyć bezpośrednio w wersji papierowej do Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko (Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 3) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko.

Warunkiem koniecznym do przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest złożenie potwierdzenia złożenia oferty w wersji papierowej z sumę kontrolną zgodną ze złożoną ofertą w formie elektronicznej.

Sugeruje się, aby dniem złożenia wersji elektronicznej oferty oraz potwierdzenia złożenia oferty był ten sam dzień roboczy.

 

W celu usprawnienia analizy oferty, prosimy o zastosowanie się do poniższego zaleceń:

1. W części III pkt 3 oferty – należy szczegółowo opisać planowane zadanie publiczne.

2. W części III pkt 4 oferty – należy przedstawić zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego. Rezultaty są wynikiem działań – odzwierciedlają efekty podjętych działań. Rezultaty muszą być mierzalne i weryfikowalne, np. ilość uczestników, ilość treningów, ilość wyjazdów, itp., ich osiągnięcie warunkuje pozytywne rozliczenie dotacji. Dopuszcza się osiągnięcie założonych wskaźników rezultatu (wartość docelowa) na poziomie co najmniej 80% w stosunku do wartości założonej w ofercie. Organizacja pozarządowa w sprawozdaniu musi szczegółowo opisać powody nieosiągnięcia wskaźnika na założonym poziomie. Organizacja pozarządowa w trakcie realizacji zadania jest zobowiązana dokumentować osiągane rezultaty na potrzeby sprawozdania.

3. W części IV oferty, uwagi ogólne:

1) wkład własny organizacji pozarządowej stanowią środki finansowe własne, środki pochodzące z innych źródeł, wkład osobowy lub rzeczowy;

2) przez wkład osobowy rozumie się świadczenia wykonywane przez wolontariuszy lub pracę społeczną członków organizacji pozarządowej wykonywaną jako wolontariusz, udokumentowaną w oby przypadkach zawartymi porozumieniami; wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń; przy szacowaniu wysokości wkładu osobowego, organizacja bierze pod uwagę charakter świadczeń wykonywanych przez wolontariusza, czas ich realizacji oraz koszty wskazując ich ceny rynkowe, przy czym stawka godzinowa nie może być niższa niż minimalna stawka godzinowa przewidziana w 2023 r.; rozliczenie pracy społecznej następuje na podstawie oświadczenia (członek organizacji) lub karty czasu pracy (wolontariusz) tej osoby stwierdzające wykonanie pracy społecznej na rzecz realizowanego zadania; wskazane dokumenty powinny zawierać obowiązkowo: nazwę zadania publicznego, imię i nazwisko wykonującego świadczenie, wymienione świadczenia wykonywane, liczbę przepracowanych godzin, stawkę godzinową oraz wartość łączną wykonanej pracy wraz z podpisem wykonującego pracę społecznie oraz poświadczeniem wykonywania tej pracy przez osobę uprawnioną do reprezentacji organizacji pozarządowej;

3) w przypadku planowania wykonania części zadania przez podmiot niebędący stroną umowy (zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy) w drugiej kolumnie tabeli (Rodzaj kosztu) należy określić poprzez dodanie w nawiasie, zakres merytoryczny działania, którego realizację organizacja pozarządowa planuje powierzyć podmiotowi niebędącemu stroną umowy (podmiotowi prawnemu, osobie prowadzącej działalność gospodarczą, itp.).

4. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

Zgodnie z art. 5. ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami „W przypadku gdy podmiot inny niż podmiot publiczny realizuje, na podstawie umowy zawartej z podmiotem publicznym, zadanie finansowane z udziałem środków publicznych, jest obowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w tej umowie.”, w związku z tym przy wykonywaniu zadania publicznego organizacja pozarządowa zobowiązana będzie do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Oferta powinna być przygotowana w taki sposób, aby przy realizacji zadania nie zostały wykluczone z uczestnictwa w nim osoby ze szczególnymi potrzebami.

Organizacja pozarządowa powinna określić sposób realizacji wymagań dostępności, które uwzględni przy realizacji zadania publicznego. Wymagania należy dobrać do charakteru planowanego zadania – powinny być uwzględnione te, które mają zastosowanie do danego zadania. Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności (architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym) i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz ze ścieżką postępowania w przypadku dostępu alternatywnego lub zastosowania racjonalnych usprawnień.

Dostęp alternatywny może polegać w szczególności na:

- zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub

- zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub

- wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania organizacja pozarządowa powinna zawrzeć w części III pkt 3 oferty.

Źródło: Urząd Miejski w Olecku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama