Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej na 2023...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej na 2023 rok
Nabór od 18.04.2023 do 10.05.2023 23:59
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Łączny budżet 45,7 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 45,7 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miejski w Łomży, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej na 2023 rok.

 

REGULAMIN

Prezydent Miasta Łomża na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 11, art. 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r.
poz. 571), uchwały Nr 549/LXI/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok oraz na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700, 2140, Dz. U. z 2023 r. poz. 403),

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej – Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Łomży w 2023 roku.

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w składanej ofercie należy określić formę prowadzenia placówki.

Wysokość planowanych środków przeznaczonych na realizację zadania w 2023 roku wynosi: 45 700 ,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych).

Złożona oferta powinna zawierać:

1) wykaz imienny kadry wraz z ich kwalifikacjami i doświadczeniem (dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry), ze wskazaniem kierownika placówki wsparcia dziennego;

2) szkic planu pracy placówki wsparcia dziennego: dzienny, tygodniowy, obejmujący cały okres prowadzenia placówki wsparcia dziennego;

3) grafik zespołu placówki wsparcia dziennego;

4) proponowane formy i metody pracy z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, w tym zajęcia specjalistyczne określone w art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

5) przewidywane formy współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka;

6) przewidywane formy współpracy z instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny;

7) statut placówki wsparcia dziennego;

 

 

8) informację o zapewnieniu w trakcie realizacji zadania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

9) wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty z systemu Witkac.pl wraz z wydrukowaną ofertą

 1. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2023 r. poz. 571);

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412);

c) uchwały Nr 549/LXI/22 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 26 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok;

d) uchwały Nr 579/LXV/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Łomża na rok 2023.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia lub wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.

3. Oferent może wykazać wkład finansowy i osobowy.

4. Zadanie zostanie uznane za zrealizowane, jeżeli oferent osiągnie co najmniej 80% założonych w ofercie rezultatów.

5. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne niezbędne do realizacji zadania – nie mogą przekroczyć 15% całkowitych kosztów zadania

6. Zadanie ma być realizowane w 2023 r. W ramach przyznanej dotacji realizowane będą koszty zadania ponoszone od dnia zawarcia umowy, nie przewiduje się refundacji wydatków poniesionych przed zawarciem umowy.

7. Oferenci zobligowani są do  złożenia , wraz z ofertą realizacji zadania publicznego, informacji o zapewnieniu w trakcie realizacji zadania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (wzór informacji stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu). Informację należy wypełnić, podpisać przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS lub inną ewidencją) i jej skan załączyć do oferty w systemie Witkac.pl.

8. Oferenci zobligowani są do informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Łomża na każdym etapie realizacji zadania. Ponadto, Zleceniobiorca zadania zobowiązany jest do stosowania na materiałach promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych logotypu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 z informacją, że zadanie publiczne finansowane jest ze środków budżetu Miasta Łomża oraz używania na profilach społecznościowych #zasmakujwłomży.

9. Oferenci zobligowani są do dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych  z zagrożeniem epidemicznym, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów.

Prezydent Miasta Łomża nie udziela dotacji na:

- finansowanie opłat stałych, związanych z bieżąca działalnością,

- wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne.

II. Termin składania ofert.

1. Ofertę według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2023 r. za pośrednictwem platformy www.witkac.pl

2. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty oraz ofertę wraz z załącznikami należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w kopercie z opisem KONKURS – „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Łomży w 2023 roku  ”:  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja  2023r. w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta w Łomży, Pl. Stary Rynek 14 lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Miejski w Łomży, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża  (liczy się data nadania w placówce pocztowej/kurierskiej) z dopiskiem:

Urząd Miejski w Łomży

18-400 Łomża, Pl. Stary Rynek 14

          KONKURS – „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Łomży w 2023 roku”

III. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin wyboru oferty.

1. Postępowanie konkursowe prowadzić będzie Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Łomża zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do uchwały
Nr 549/LXI/22  Rady Miejskiej Łomży  z dnia 26 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu upływu składania ofert.

3. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta Łomża.

4. Odrzuceniu podlegają oferty: niekompletne; złożone na innych drukach; nieprawidłowo wypełnione; złożone przez oferentów nieuprawnionych; niepodpisane przez osoby upoważnione lub podpisane przez osoby nieupoważnione; niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu; dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi oferenta, których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu; złożone po wyznaczonym terminie oraz nie złożone za pośrednictwem platformy witkac.pl

5. Oferty, w których wykazano koszty rzeczowe jako wkład własny – podlegają odrzuceniu.

6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

a) przygotowane na obowiązującym formularzu i prawidłowo wypełnione,

b) zawierające komplet niezbędnych załączników,

c) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym za pomocą platformy witkac.pl

7. Do oferty należy dołączyć:

 1. aktualny odpis z rejestru (KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. kopię aktualnego statutu przyjętego przez organ właściwy do jego uchwalenia (z podpisami członków organu) bądź potwierdzony przez KRS odpis statutu z akt rejestrowych;
 3. informację o zapewnieniu w trakcie realizacji zadania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (wzór informacji stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu);
 4. wykaz imienny kadry wraz z ich kwalifikacjami i doświadczeniem (dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry), ze wskazaniem kierownika placówki wsparcia dziennego;
 5. szkic planu pracy placówki wsparcia dziennego: dzienny, tygodniowy, obejmujący cały okres prowadzenia placówki wsparcia dziennego;
 6. grafik zespołu placówki wsparcia dziennego;
 7. proponowane formy i metody pracy z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, w tym zajęcia specjalistyczne określone w art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 8. przewidywane formy współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka, przewidywane formy współpracy z instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny;
 9. statut placówki wsparcia dziennego;
 10. potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane z systemu Witkac.pl wraz z  wydrukowaną i podpisaną ofertę

8. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę:

a) możliwości realizacji zadania przez podmiot ubiegający się o dotację, w tym:

- zasoby kadrowe i rzeczowe oferenta;

- wkład finansowy, osobowy , rzeczowy oferenta ( oceniany przy ofercie na wsparcie realizacji zadania publicznego)

b) jakość wykonania zadania publicznego, w tym:

-  zgodność rezultatów z celami zadania, realność ich osiągnięcia;

-  plan i harmonogram działań (jakość i atrakcyjność działań, spójność projektu);

-  kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie wykonywała zadanie;

- komplementarność zadania z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty;

 - określenie grupy docelowej i sposobu zaspokojenia jej potrzeb poprzez zadanie;

c) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym racjonalność i zasadność kosztów w stosunku do założonych działań;

d) ocena dotychczasowej współpracy, w tym rzetelności i terminowości rozliczania zadań zleconych w ubiegłych latach, deklarowana wielkość środków finansowych własnych.

 

IV. Wyniki konkursu

1. Opinia Komisji Konkursowej, wraz z propozycją wysokości przyznania dotacji, przedkładana jest Prezydentowi Miasta Łomży w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu upływu składania ofert.

2. Prezydent Miasta Łomży po zapoznaniu z opinią Komisji Konkursowej, podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji.

3. Prezydent Miasta Łomży niezwłocznie ogłasza wyniki rozstrzygniętego konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14 oraz publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży          www.lomza.pl, w serwisie Witkac.pl

4. Prezydent Miasta Łomży powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego i niezwłocznie  zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. 571). Przekazanie dotacji nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412).

V. Informacja o zrealizowanych w poprzednim roku zadaniach publicznych w obszarze pomocy społecznej:  Zadanie - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Łomży w 2022 roku.

Wysokość środków finansowych przyznanych w ramach otwartego konkursu ofert w 2022 rok:

 

1. Caritas Diecezji Łomżyńskiej –34 300 ,00 zł

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Okręgowy w Łomży –45 700,00 zł.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama