Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2023 rok na programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii
Nabór od 18.04.2023 do 10.05.2023 23:59
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Urząd Miejski w Łomży, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2023 rok na programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii..

REGULAMIN


 

otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2023 rok” na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii ogłoszonego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Zlecenie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia lub powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.

Określa się następujące cele realizacji zadań publicznych:

1.Głównym celem zadań ogłoszonych w otwartym konkursie ofert jest ograniczenie negatywnych konsekwencji społecznych, w tym szczególnie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zjawiska picia alkoholu, używania narkotyków, innych substancji psychoaktywnych, podejmowania różnych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież.

 

2.Cel główny realizowany będzie w obszarach profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej, terapii i rehabilitacji. Obejmował będzie poniższe zadania, które mają zapobiegać zachowaniom problemowym, bądź je ograniczać. Bezpośrednim wskaźnikiem będą zmiany dotyczące tych zachowań: ich częstotliwości, intensywności, rodzaju. Zmiana wykazana zostanie w procesie ewaluacji przygotowanej przez każdy podmiot realizujący projekty w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Uchwały Nr 577/LXV/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2023 rok.

 

3.Oczekuje się ponadto komplementarności proponowanych działań z innymi działaniami podejmowanymi przez organizacje pozarządowe w Mieście Łomży w zakresie realizacji tego zadania i zapewnienia kompleksowych usług dla wybranych odbiorców – mieszkańców Miasta Łomży.


 

Wszystkie zadania i poszczególne działania uwzględnione w ofertach powinny być komplementarne z zadaniami określonymi w Łomżyńskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2023 rok przyjętym Uchwałą Nr 577/LXV/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2023 roku.


 

Oczekiwane rezultaty: w zakresie realizacji zadań z katalogu profilaktyki uniwersalnej:

·liczba dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli uczestniczących w programach profilaktycznych;

·liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w nieodpłatnych zajęciach (alternatywnych formach spędzania czasu wolnego od nauki),

- rodzaj i liczba godzin prowadzonych nieodpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży,

·liczba osób uczestniczących w szkoleniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii;

·ilość publikacji, audycji radiowych i telewizyjnych w lokalnych mediach;

·liczba przeprowadzonych kampanii na terenie miasta;

·liczba osób uczestniczących w kampaniach promujących zdrowie, trzeźwość, bezpieczeństwo na drogach;


 

Oczekiwane rezultaty: w zakresie realizacji zadań z katalogu profilaktyki selektywnej:

- liczba osób korzystających z pomocy psychologicznej, prawnej;

-liczba placówek wsparcia dziennego, świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo wychowawczych;

- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych w placówkach wsparcia dziennego,w świetlicach, świetlicach opiekuńczo - wychowawczych oraz socjoterapeutycznych;

- liczba osób przeszkolonych w zakresie interwencji i pomocy ofiarom przemocy;


 

Oczekiwane rezultaty: w zakresie realizacji zadań z katalogu profilaktyki wskazującej:

w zakresie realizacji zadań z katalogu profilaktyki wskazującej:

- liczba osób podejmujących dobrowolne leczenie we wczesnym stadium choroby alkoholowej;

- liczba pacjentów, którzy po ukończeniu terapii utrzymują abstynencję przez ponad rok;

- liczba grup samopomocowych działających na terenie miasta ( AA,Al – Anon );

- rodzaj i liczba działań podejmowanych w zakresie uzyskania pomocy w przypadku występowania problemów powodowanych alkoholem.


 

I. RODZAJ ZADAŃ PRIORYTETOWYCH PROPONOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU


 

Rodzaj profilaktyki (uniwersalna,selektywna,wskazująca) oraz numer i tytuł zadania powinny zostać wpisane w ofercie.

I. Profilaktyka uniwersalna – realizowana w ramach gminnego programu dotyczyć będzie działań obejmujących zadania z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo–wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Zadania konieczne do realizacji:


 

1.Wdrażanie w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych rekomendowanych programów profilaktycznych dostępnych w bazie programów rekomendowanych: www.programy rekomendowane.pl

2.Realizacja programów profilaktycznych opóźniających inicjację alkoholową,adresowanych do całej populacji dzieci wchodzących w okres pierwszych eksperymentów z substancjami psychoaktywnymi.

3.Realizacja programów profilaktycznych adresowanych do rodziców.

4.Edukacja rodziców i wychowawców w zakresie pomocy młodzieży w utrzymaniu abstynencji.

5.Wspieranie ogólnopolskich i lokalnych kampanii edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej, promujących zdrowie, trzeźwość, w tym działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach.

6.Finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

7.Współpraca z lokalnymi środkami masowego przekazu (media) w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

8.Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników placówek oświatowych, oświatowo – wychowawczych, itp z zakresu pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.

9.Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć:

(np:sportowych, kulturalnych,tanecznych,plastycznych, nauki języka obcego etc.) jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież ze środowisk szczególnie zagrożonych w ramach długofalowych programów profilaktycznych o potwierdzonej skuteczności.

Kluby sportowe organizujące zajęcia sportowe w ramach programów profilaktycznych dla młodzieży zobowiązane są umożliwić w nich nieodpłatne uczestnictwo dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych. Rekomendowane jest objęcie zajęciami sportowymi dzieci z grup ryzyka, które uczestniczą w zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych. Zajęcia sportowe nie mogą stanowić jedynej i samodzielnej strategii profilaktycznej. Powinny być integralnym elementem programu profilaktycznego i pełnić funkcję uzupełniającą w stosunku do innych działań profilaktycznych uwzględniając szeroki zakres zagadnień związanych ze zdrowym stylem życia i spełniać określone kryteria pozwalające na stwierdzenie, że mogą konstruktywnie wpływać na postawy młodych ludzi wobec używek.

Zajęcia sportowe powinny odwoływać się do strategii profilaktycznych(np:osobistych decyzji abstynenckich, przekonań normatywnych).Powinny także wzmacniać czynniki chroniące, zwłaszcza poprzez ukazywanie autorytetów promujących wzorzec trzeźwości (trenera, znanych sportowców, nauczycieli wychowania fizycznego itp)i rozwijanie zainteresowań z wyraźnym określeniem norm zachowania w różnych sytuacjach(postawa wobec używek, rozwiązywanie konfliktów, eliminowanie przemocy).Wskazane jest, aby osoby prowadzący takie zajęcia miały odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Powinny być ponadto przykładem dla młodych ludzi, aby przekaz profilaktyczny był zgodny z ich rzeczywistymi zachowaniami.

10.Wspieranie prospołecznych działań młodzieży przez mentorów/tutorów programów liderskich i działań rówieśniczych z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia.

11.Dofinansowanie środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.

12.Podejmowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,mających na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.


 

II. Profilaktyka selektywna – realizowana w ramach gminnego programu ma na celu - udzielanie szeroko rozumianej pomocy /w tym pomocy psychospołecznej i prawnej/ rodzinom z problemem alkoholowym, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.


 

Zadania konieczne do realizacji:

1. Rozwój profesjonalnych form pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej (dla dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanią i przemocą w rodzinie).

2.Wspieranie działań placówek wparcia dziennego, świetlic socjoterapeutycznych,opiekuńczo - wychowawczych w szczególności przeznaczonych dla dzieci wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie, innymi uzależnieniami.

3.Finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

4.Wspieranie zajęć reintegracyjnych (mających na celu reintegrację społeczną i zawodową osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin) realizowanych w Centrum Integracji Społecznej w Łomży.

5.Rozszerzenie ofert pomocy dla rodzin, które ponoszą konsekwencje wynikające z nadużywania alkoholu przez członka rodziny.

6.Podejmowanie działań w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (edukacja społeczności lokalnej; podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z ofiarami przemocy, finansowanie szkoleń,konferencji, warsztatów dla osób doświadczających przemocy mających na celu zwiększenie umiejętności i możliwości radzenia sobie z sytuacją przemocową.)

7.Finansowanie programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

8.Dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub problemem przemocy. Obozy te powinny być integralnym elementem i uzupełnieniem całorocznej pracy z dziećmi.

9.Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym/problemem przemocy oraz w zakresie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.

10.Dofinansowanie pracy terapeutycznej z rodziną, w tym: sesje rodzinne, spotkania konsultacyjne dla rodzin, terapie dla rodzin.

11.Dofinansowanie programów psychoterapeutycznych dla osób współuzależnionych.

12.Dofinansowanie programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem dorosłych dzieci alkoholików


 


 

III. Profilaktyka wskazująca – realizowana w ramach gminnego programu ukierunkowana jest na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym jak i tym, które ukończyły terapię odwykową, ale mają problemy z utrzymaniem abstynencji.


 

Zadania konieczne do realizacji:

1.Dofinansowanie programów terapeutycznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych.

2.Dofinansowanie programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu.

3.Dofinansowanie indywidualnej psychoterapii osób uzależnionych.

4.Dofinansowanie programów ograniczania picia alkoholu.

5.Dofinansowanie programów terapii dla młodzieży uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniem.

6.Dofinansowanie programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc domową.

7.Podejmowanie działań mających na celu redukcję szkód zdrowotnych lub społecznych u osób nadużywających alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym dofinansowanie programów redukcji szkód zdrowotnych, społecznych, psychologicznych wynikających ze spożywania alkoholu.

8.Zwiększenie dostępności informacji o formach pomocy (osoby uzależnione, współuzależnione, ofiary przemocy, problemy alkoholowe, problemy narkomanii, uzależnienia behawioralne).

9.Wspieranie organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji zdrowego stylu życia dla osób po zakończonej terapii i trzeźwiejących alkoholików.

10.Wsparcie podmiotów leczniczych i stowarzyszeń w zakresie prowadzenia leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych i członków ich rodzin, między innymi dofinansowanie superwizji i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników placówek lecznictwa odwykowego, pracujących z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, ofiarami przemocy w rodzinie, w tym z problemami alkoholowymi.


 


 

Kryteria jakim powinny odpowiadać programy profilaktyczne realizowane w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2023 rok – określa załącznik nr 5 Uchwały Nr 577/LXV/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2023 rok ( załącznik nr 5 poniżej )


 


 

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 577/LXV/22

Rady Miejskiej Łomży

z dnia 28 grudnia 2022 roku

KRYTERIA JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE W RAMACH ŁOMŻYŃSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ NA 2023 ROK


 

Rekomenduje się standardy jakości programów profilaktycznych, które zostały ujęte w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. Informacje o programach i systemie rekomendacji można znaleźć na stronach internetowych: www.parpa.pl, www.narkomania.gov.pl, www.ore.edu.pl, www.programyrekomendowane.pl.


 

Przy procedurach konkursowych będą brane pod uwagę wyłącznie oferty zawierające profesjonalny program profilaktyczny realizowany przez wykwalifikowane osoby (z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym).

1. Projekt programu powinien być zgodny z zadaniami przyjętymi do realizacji w Łomżyńskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2023 rok/z uzasadnieniem wyboru/.

2.Audytorium,do którego jest kierowany program powinno być określone bardzo szczegółowo (ilość osób, w tym: szczególnie zagrożonych patologiami społecznymi, rodzaj odbiorców, wiek, płeć).

4. Program profilaktyczny powinien określać:

 • cel ogólny, cel główny,

 • cele szczegółowe,

 • cel ogólny i cele szczegółowe powinny spełniać wymogi określane akronimem SMART:specyficzny, mierzalny, adekwatny, realistyczny, terminowy,

 • czynniki ryzyka,

 • czynniki chroniące,

 • wskaźniki,

 • grupę docelową (odbiorców bezpośrednich, odbiorców pośrednich, kryteria kwalifikacyjne, kryteria wykluczające)

 • metody pracy i pomoce dydaktyczne,

 • rezultaty twarde,

 • rezultaty miękkie,

 • diagnozę występujących zagrożeń,

 • ewaluację

 • harmonogram planowanych zajęć/ godziny, dzień, miesiąc, rok/,

 • miejsce realizacji,

 • kwalifikacje osób prowadzących zajęcia, staż pracy,

 • opinie i sugestie młodzieży,rodziców, nauczycieli lub pedagogów w przypadku, gdy program był wcześniej realizowany

5. W przypadku uwzględnienia programu i otrzymania dofinansowania należy:

 1. przed podpisaniem umowy dokonać uaktualnienia złożonej oferty oraz kosztów realizacji zadań programu / w przypadku, gdy taka potrzeba zaistnieje/,

 2. realizacja zadania i wydatkowanie środków finansowych powinno nastąpić po dniu zawarcia umowy.

 3. w przypadku nieprzewidzianych, nieplanowanych zmian w harmonogramie Realizator na 7 dni wcześniej przed rozpoczęciem i realizacją zadania publicznego zobowiązany jest powiadomić w formie pisemnej Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia o zaistniałej sytuacji, w tym o szczegółowym harmonogramie (miejsce, daty, godziny zajęć).

 4. za prawidłowo rozliczone środki finansowe rozumieć należy zestawienie wszystkich faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania, wystawionych i opłaconych po dniu zawarcia umowy.

6. Po zakończeniu realizacji programu należy przedłożyć szczegółowe sprawozdanie wraz z analizą wyznaczonego celu oraz opinię osób uczestniczących w programie wg. wzoru wynikającego z podpisanej umowy ze szczególnym uwzględnieniem wyników ewaluacji i wniosków wynikających z realizacji programu.

7. Inne instytucje, stowarzyszenia, kluby sportowe składające oferty o dofinansowanie zadań w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień zobligowane są:

 • przedstawić szczegółowy harmonogram planowanego zadania /godzina, dzień, miesiąc, rok, miejsce realizacji/,

 • wskazać audytorium uczestniczące w realizacji zadania, /rodzaj odbiorców, wiek, płeć/,

 • zaplanować elementy profilaktyczne stanowiące integralną część realizowanego zadania,

 • rozliczyć zadanie zgodnie z pkt 5,6 w/w kryteriów ze szczególnym uwzględnieniem wyników ewaluacji i wniosków wynikających z realizacji programu.


 

Kluby sportowe organizujące zajęcia sportowe w ramach programów profilaktycznych dla młodzieży zobowiązane są umożliwić w nich nieodpłatne uczestnictwo dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych. Rekomendowane jest objęcie zajęciami sportowymi dzieci z grup ryzyka, które uczestniczą w zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych. Zajęcia sportowe nie mogą stanowić jedynej i samodzielnej strategii profilaktycznej. Powinny być integralnym elementem programu profilaktycznego uwzględniającego szeroki zakres zagadnień związanych ze zdrowym stylem życia, spełniać określone kryteria pozwalające na stwierdzenie, że mogą konstruktywnie wpływać na postawy młodych ludzi wobec używek. Zajęcia sportowe powinny pełnić funkcję uzupełniającą w stosunku do innych działań profilaktycznych.


 

1.Wysokość wynagrodzeń dla osób realizujących programy profilaktyczne


 

Na podstawie rekomendacji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 roku ustala się następujące limity stawek /wynagrodzenie brutto za godzinę dydaktyczną pracy określonego rodzaju/:


 

Zajęcia profilaktyczne i edukacyjno – rozwojowe dla dzieci, młodzieży, rodzin oraz nieprofesjonalistów:

 • Prelekcje prowadzone w oparciu o przygotowany konspekt określający podstawowe tezy /w ramach długofalowego programu profilaktycznego/ – 75

 • Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży – 75

 • Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 50

 • Zajęcia socjoterapeutyczne – 80

 • Systematyczne dyżury interwencyjno – wspierające dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 70

Prowadzenie tego rodzaju zajęć wymaga podania liczby godzin, ilości i liczebności grup słuchaczy, stawek, a także kwalifikacji osób prowadzących.Dyrektorzy Placówek zawierają umowy – zlecenie, z pracownikami realizującymi programy profilaktyczne.


 

Programy terapeutyczne oraz pomoc rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i członków ich rodzin:

 • Godzina psychoterapii indywidualnej w ramach programu terapeutycznego – 105

 • Godzina psychoterapii grupowej w ramach programu terapeutycznego – 115

 • Mikroedukacja dla pacjentów w programach terapeutycznych – 85

 • Superwizja indywidualna lub grupowa specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień – 165

 • Specjalistyczna pomoc psychologiczna dla dorosłych dzieci alkoholików i osób współuzależnionych – 80

   

Działania interwencyjno – wspierające dla członków rodzin, w których występują problemy alkoholowe:


 

 • Systematyczne dyżury interwencyjno – wspierające, monitorujące przebieg skuteczności podjętych działań interwencyjnych – 65

 • Dyżury w punktach interwencyjno – konsultacyjnych – 60

 • Zajęcia terapeutyczno – korekcyjne dla ofiar i sprawców przemocy prowadzone według przygotowanego scenariusza – 70

 • Konsultacje specjalistów, prawnik, lekarz, psycholog kliniczny– 85

 • Zajęcia terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy – 75

   


 


 


 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

 

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ:

20.000 zł / słownie: dwadzieścia tysięcy złotych /


 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań określona jest w budżecie miasta

Dział 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii


 

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 20.000 zł, /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/

Środki finansowe zabezpieczone są wyłącznie na programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii.


 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:


 

1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, Dz. U. z 2023 r.
poz. 412),

c) Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r, poz. 2057).

d) Uchwały Nr 549/LXI/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 października 2022 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok,

e) Uchwały Nr 579/LXV/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2023

f) Uchwały Nr Nr 577/LXV/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2023 rok

g) w szczególności Załącznika nr 5 do Uchwały Nr 577/LXV/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2023 rok – określającego Kryteria jakim powinny odpowiadać programy profilaktyczne realizowane w ramach „ŁPPiRPAoIU na 2023 rok” oraz Załącznika nr 7 do Uchwały Nr 577/LXV/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2023 rok – Ewaluacja programów profilaktycznych.(Ewaluację wypełnia każda organizacja pozarządowa po zakończonej realizacji programu i załącza wraz ze sprawozdaniem końcowym).

2. Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań na rzecz mieszkańców miasta Łomża.

3. Wysokość wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż środki finansowe określone w regulaminie konkursu.

4.Dofinansowanie z dotacji kosztów obsługi zadania publicznego, w tym kosztów administracyjnych obejmujących: usługi księgowe, prawnicze, koordynację projektu, zakup materiałów biurowych dotyczących zadania, nie może przekroczyć 15 % całkowitych kosztów jego realizacji.

5. Oferent może wykazać wkład finansowy i osobowy.

Przyjmuje się stawki wolontariackie w wysokości:

a)maksymalnie 30 zł brutto za godzinę w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych,

b)prowadzący szkolenia,wykłady, prelekcje 60 zł brutto za jednostkę szkoleniową(nie mniej niż 45 minut)

c)maksymalnie 100 zł brutto za godzinę w przypadku prac ekspertów i specjalistów. W przypadku przyjęcia wyższych stawek niż 100 zł/godz Oferent musi uzasadnić wysokość wyższej stawki.

6. Na każdy rodzaj zadania, podmiot uprawniony może złożyć tylko jedną ofertę.

7.Oferent zobowiązany jest do podania w części III, pkt. 6 oferty dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (tj. zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu osiągnięcia rezultatów – wartości docelowej, sposobu monitorowania rezultatów/źródeł informacji osiągnięciu wskaźnika).

8.Jeżeli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy:

a. nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20% w części dotyczącej przyznanej dotacji,

b. nastąpiło jego zmniejszenie w dowolnej wysokości.

9.Naruszenie postanowienia, o którym mowa w pkt. 8, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

 

10.Każda zmiana wynikła w trakcie realizacji zadania publicznego, m.in. dotycząca wysokości wydatkowanych środków, poziomu rezultatów, terminu realizacji zadania itp. powinna zostać niezwłocznie zgłoszona do pracownika Urzędu Miejskiego w Łomży obsługującego konkurs. Pewne zmiany mogą bowiem wymagać podpisania Aneksu do umowy.


 

11.Rezultaty uznaje się za osiągnięte, jeżeli oferent osiągnie co najmniej 80 % założonych w ofercie rezultatów. W innym przypadku wymaga to aneksu do umowy. Odstępstwa od zaplanowanych rezultatów należy wyjaśnić w sprawozdaniu.

12 Oferent ubiegający się o dotację ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za prawidłową realizację zadania.

13. Oferent ubiegający się o dotację musi samodzielnie zrealizować zadanie bez możliwości dalszego zlecania tego zadania.

14. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór jednej lub więcej ofert.

15. Złożenie oferty o dofinansowanie nie będzie równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej w ofercie.

16.Oferent, któremu przyznano dotację niższą od wnioskowanej zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 14 dni od daty opublikowania wyników otwartego konkursu ofert za pośrednictwem systemu witkac.pl aktualizacji kosztorysu, harmonogramu i zakresu rzeczowego realizowanego zadania publicznego

17. Ostateczną decyzję i wysokość przyznanej dotacji podejmuje Prezydent Miasta Łomży po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert.

18.Oferent,któremu przyznano dotację w ramach otwartego konkursu ofert zobowiązany jest do umieszczenia na wszystkich zakupionych rzeczach, materiałach,plakatach, ulotkach itp. informacji o dofinansowaniu zadania z budżetu Miasta Łomża w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2023 rok.(zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu)


 

 1. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA


 

1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2023 roku.

2. Odbiorcy realizowanych zadań: mieszkańcy miasta Łomży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, narkomanią i przemocą w rodzinie, uzależnieniami behawioralnymi.

3. Niezależnie od wyboru rodzaju zadania, wszystkie oferty powinny być zgodne z celem działań prowadzonych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2023 rok

4. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 poz.1327,1265,1812) oraz, które spełniają następujące warunki:

- w ramach działalności statutowej realizują działania objęte konkursem,

- zamierzają realizować działania na rzecz mieszkańców Miasta Łomży,

- dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania,

5. Zadanie winno być wykonane z najwyższą starannością a podmioty, które to zadanie realizują powinny spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2022 poz.1327,1265,1812) i Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r poz,2057)

6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem Łomża reprezentowanym przez Prezydenta Miasta a podmiotem wnioskującym.

7. W przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa, niż kwota wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy oferent :

a) zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 14 dni od daty opublikowania wyników otwartego konkursu ofert za pośrednictwem systemu witkac.pl aktualizacji kosztorysu, harmonogramu i zakresu rzeczowego realizowanego zadania publicznego

b) może zrezygnować z przyznanej dotacji składając pisemne oświadczenie do Prezydenta Miasta Łomży zawierające nazwę zadania, pieczęć oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji.

8. Prezydent Miasta Łomży może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku stwierdzenia:

a) gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

b) podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych,

c) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.


 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT


 

1.Oferty wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r, poz. 2057) wraz z niezbędnymi załącznikami ( program profilaktyczny, aktualny odpis z rejestru (KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, aktualny statut oraz Informację o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10.05.2023 roku za pośrednictwem platformy www.witkac.pl

2.Wydrukowane i podpisane przez osoby upoważnione oferty wraz ze wszystkimi załącznikami (potwierdzenie złożenia oferty, program profilaktyczny, aktualny odpis z rejestru (KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, aktualny statut, informacja o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) powinny zostać złożone do Punktu Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łomży, Plac Stary Rynek 14, w zamkniętej kopercie z opisem:


 


 


 


 

Urząd Miejski w Łomży

ul. Stary Rynek 14

18 – 400 Łomża


 

,, KONKURS – Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2023 rok”

Programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii.


 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.05. 2023 roku do godz: 15:30 należy przesłać (wygenerować automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby uprawnione, w sposób umożliwiający identyfikację imienia i nazwiska osoby podpisującej. W przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego.

2. Procedurą konkursową nie będą objęte oferty złożone po wskazanym terminie oraz niezłożone za pomocą platformy witkac.pl.


 

VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY


 

 1. Postępowanie konkursowe prowadzić będzie Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Łomży zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Uchwały Nr 549/LXI/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 października 2022 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

 

 1. W skład Komisji Konkursowej wchodzi trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta i minimum trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych, spośród niebiorących udziału w konkursie, zgodnie z § 11 pkt. 1 załącznika do Uchwały Nr 549/LXI/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 października 2022 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

 

 1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu upływu składania ofert.

 

 1. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta Łomża.


 

 1. Oferty konkursowe zostaną sprawdzone pod względem formalnym.


 

 1. Oferty niekompletne (bez wymaganych załączników), złożone na innych drukach i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.


 

 1. Odrzuceniu podlegają oferty, w których jedynym i samodzielnym działaniem są wyłącznie zajęcia sportowe.


 

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

a) przygotowane na obowiązującym formularzu i prawidłowo wypełnione,

b) zawierające komplet niezbędnych załączników (w formie elektronicznej i papierowej),

c) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,


 

9. Do wydrukowanej i podpisanej przez upoważnione osoby oferty należy dołączyć:


 

a) potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane za pomocą platformy witkac.pl


 

b) program profilaktyczny /zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku nr 5 Uchwały Nr 577/LXV/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2023 rok Rekomenduje się standardy jakości programów profilaktycznych, które zostały ujęte w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. Informacje o systemie rekomendacji znajdują się na stronach: www.parpa.pl, www.narkomania.gov.pl, www.ore.edu.pl, www.programyrekomendowane.pl


 

c) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

d)aktualny statut

e) Oferenci zobligowani są do złożenia, wraz z ofertą realizacji zadania publicznego, informacji o zapewnieniu w trakcie realizacji zadania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (wzór informacji stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu). Informację należy wypełnić, podpisać przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS lub inną ewidencją) i jej skan załączyć do oferty w systemie Witkac.pl.

f)Oferenci zobligowani są do informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Łomża na każdym etapie realizacji zadania. Ponadto, zobowiązany jest do stosowania na materiałach promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych logotypu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 z informacją, że zadanie publiczne finansowane jest ze środków budżetu Miasta Łomża oraz używania na profilach społecznościowych #zasmakujwłomży, a także informowanie odbiorców i społeczności lokalnej o dofinansowaniu zadania z budżetu miasta Łomży w ramach ŁPPiRPAoIU.

 

g) Oferenci zobligowani są do dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów.

 

h)Oferenci zobligowani są do złożenia przy zawarciu umowy o realizację zadania publicznego oświadczenia o braku podwójnego finansowania wydatków ponoszonych w ramach zadania publicznego realizowanego ze środków dotacji z budżetu Miasta Łomża.


 

10.Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę:

1.Merytoryczna wartość oferty /0 – 25/

(w tym uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, celowość projektu, jego atrakcyjność i poziom merytoryczny, spójność projektu, rzetelny i realny harmonogram realizacji, szczegółowość opisu projektu,zasięg i przewidywany skutek oddziaływania społecznego, opis grup adresatów.)

Komplementarność opisywanych działań z innymi działaniami podejmowanymi przez organizacje pozarządowe. Spójność opisywanych działań z celem określonym w ogłoszeniu konkursowym. Rezultaty projektu:określenie rezultatów, ich poziom,sposób monitorowania,trwałość.

2.Możliwości realizacji zadania przez podmiot ubiegający się o dotację /0-5/

3.Jakość działania i kwalifikacje osób / realizatorów /0-5/

4.Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w stosunku do zakresu rzeczowego zadania, /0-10/

5.Analiza i ocena załączonego programu profilaktycznego: /0-10/

Program profilaktyczny powinien określać:

- cel ogólny, cel główny,

- cele szczegółowe,

- cel ogólny i cele szczegółowe powinny spełniać wymogi określone akronimem SMART(specyficzny, mierzalny, adekwatny, realistyczny, terminowy)

- czynniki ryzyka,

- czynniki chroniące,

- wskaźniki,

- grupę docelową (odbiorców bezpośrednich, odbiorców pośrednich, kryteria kwalifikacyjne, kryteria wykluczające),

- metody pracy i pomoce dydaktyczne,

- rezultaty twarde,

- rezultaty miękkie,

- diagnozę występujących zagrożeń,

- ewaluację,

- harmonogram planowanych zajęć/ godziny, dzień, miesiąc, rok/,

- miejsce realizacji,

- kwalifikacje osób prowadzących zajęcia, staż pracy,

- opinie i sugestie młodzieży, nauczycieli lub pedagogów w przypadku, gdy program był wcześniej realizowany

6.Analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi ubiegającemu się o dotację w latach ubiegłych. Pod uwagę będzie brana: rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, a także informowanie odbiorców i społeczności lokalnej o dofinansowaniu zadania z budżetu miasta Łomży w ramach ŁPPiRPAoIU. /0-5/


 


 

Minimalna wartość punktowa oceny merytorycznej niezbędna do zaakceptowania oferty to 30 punktów.

Maksymalna wartość punktowa oceny merytorycznej oferty to 60 punktów.

Nie dopuszcza się wliczania do projektu kosztów rzeczowych jako wkładu własnego.


 

VII. WYNIKI KONKURSU


 

 1. Opinia Komisji Konkursowej przedkładana jest Prezydentowi Miasta Łomży w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu upływu składania ofert.


 

 1. Prezydent Miasta Łomży, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji.


 

 1. Prezydent Miasta Łomży, niezwłocznie ogłasza wyniki rozstrzygniętego konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14 oraz publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Łomży www.um.lomza.pl ,w serwisie witkac.pl.

 

 1. Prezydent Miasta Łomży powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego i bezzwłocznie zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. z 2022 poz.1327,1265,1812) Przekazanie dotacji nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 ,poz.1634,1692,1725,1747,1768,1964, 2414)

 

VIII. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH WYDATKOWANYCH W 2022 ROKU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH ŁOMŻYŃSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM ORAZ POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI PRZYZNANYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE ŁOMŻYŃSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ NA 2022 ROK : 20.000 zł


 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE ŁOMŻYŃSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ NA 2022 ROK

Wysokość środków zabezpieczonych w budżecie miasta i określonych w otwartym konkursie ofert:

Dział 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 20.000 zł

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZYZNANYCH W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA:

 

Lp


 

Nazwa oferenta


 

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

w zł

 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia,

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii,

§ 2820 – 20.000 zł

 

 

1

Grupa Ratownicza "Nadzieja"

Ul. Przykoszarowa 26

18 – 400 Łomża

Narkotykom i dopalaczom mówimy NIE! Program edukacyjny dla młodzieży szkół z terenu miasta Łomża

20.000 zł


 

Łączna kwota dotacji przyznanych na wparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2022 rok: 20.000 zł

 

Wszyscy Oferenci realizujący zadania publiczne w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2023 zobowiązani są do przeprowadzenia ewaluacji programów profilaktycznych zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Uchwały Nr 577/LXV/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2023 rok. (załącznik poniżej) i załączenia jej przy sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania publicznego.

 


 


 

Załącznik nr 7

Do Uchwały Nr 577/LXV/22

Rady Miejskiej Łomży

z dnia 28 grudnia 2022 roku


 

1. EWALUACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH

I. Rola w programie

1. Czy Pan(i) i/lub reprezentowana przez Panią/Pana instytucja/organizacja miał(a) wcześniejsze doświadczenia w realizacji programów profilaktycznych? Jeśli tak, to proszę je opisać.

2. Jakie zadania Pani/Panu powierzono? Które z nich były najtrudniejsze?

3. Jakie były przyczyny tych trudności? W jaki sposób usiłowano im przeciwdziałać i z jakim skutkiem?

4. Czy brakowało Pani/Panu zasobów, dzięki którym realizacja tych zadań byłaby łatwiejsza? Proszę je wymienić.


 

II. Proces planowania programu

5. W jakim stopniu realizowany program odpowiada na potrzeby uczestników?

6. Kiedy i w jaki sposób potrzeby te były badane? Czy dostosowano do nich zakładane w programie działania?

7. (jeśli przyznano dotację w mniejszej niż wnioskowana wysokości) Czy redukcja dotacji miała wpływ na skuteczność i efektywność realizowanego programu?


 

III. Proces realizacji programu profilaktycznego

8.Czy proces wdrażania programu był monitorowany? Jakie wskaźniki mierzono? Jakie wnioski wyciągnięto na tej podstawie?

9.(w przypadku realizatora zewnętrznego) Jak układała się współpraca z realizatorem programu profilaktycznego?

10.Czy napotkano na jakieś problemy/utrudnienia w tym zakresie? Na czym one polegały? W jaki sposób je rozwiązywano?

11.Jak układała się współpraca z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Łomży?

12.Czy napotkano na jakieś problemy/utrudnienia w tym zakresie? Na czym one polegały? W jaki sposób je rozwiązywano?

13.Czy w trakcie wdrażania programu niezbędne były jakieś modyfikacje? Czym były one spowodowane?

14.Na czym konkretnie polegały te zmiany? Jakie były ich efekty?

15.Jakie elementy ułatwiały osiąganie zakładanych w programie celów i rezultatów?

16. Jakie elementy utrudniały osiąganie zakładanych w programie celów i rezultatów?

IV. Ocena osiągniętych efektów

17.W jakim stopniu udało się osiągnąć zakładane w programie cele oraz rezultaty (w podziale na twarde i miękkie)? Które z nich osiągnięto częściowo i dlaczego?

18.Czy osiągnięto jakieś dodatkowe rezultaty, nieprzewidziane we wniosku o dofinansowanie?

19.W jakim stopniu osiągnięte rezultaty są przydatne dla uczestników programu? Co może wskazywać na tę przydatność?

20.Czy rezultaty osiągane dzięki realizacji programów profilaktycznych mają/mogą mieć trwały charakter?

21.Jakie czynniki mogą zwiększać trwałość tych rezultatów?

22.Jakie czynniki mogą zmniejszać tę trwałość?

23.Jakie zmiany mogłyby się przyczynić do sprawniejszej realizacji programu?

24.Czyje wsparcie byłoby najbardziej przydatne podczas jego wdrażania?

25.Proszę wymienić mocne i słabe strony zrealizowanego programu profilaktycznego


 


 


 


 

2.KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA REALIZATORÓW PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH


 

Szanowni Państwo,

niniejsza ankieta jest realizowana w ramach badania ewaluacyjnego prowadzonego przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Łomży

Celem ankiety jest poznanie ocen i opinii koordynatorów na temat procesu wdrażania oraz rezultatów tych programów. Serdecznie prosimy o wzięcie udziału w badaniu poprzez wypełnienie ankiety, której wyniki zostaną przedstawione w zbiorczej formie, uniemożliwiającej identyfikację poszczególnych respondentów

 

Dziękujemy za pomoc w realizacji badania


 


 

1.Czy przed opracowaniem programu zostały zbadane potrzeby uczestników ?

- nie

- tak – proszę wskazać w jaki sposób……………………………………………………………..

- nie wiem

2.Czy Pani/Pana zdaniem program odpowiadał na potrzeby jego uczestników?

- tak

- nie

- trudno powiedzieć

3.W jakim stopniu udało się osiągnąć rezultaty zakładane we wniosku/ofercie o dofinansowanie na realizację zadania publicznego ?

- osiągnęliśmy wszystkie zaplanowane rezultaty

- osiągnęliśmy większość spośród zaplanowanych rezultatów

- osiągnęliśmy mniej więcej połowę zaplanowanych rezultatów

- osiągnęliśmy tylko niektóre spośród zaplanowanych rezultatów

- nie osiągnęliśmy żadnego spośród zaplanowanych rezultatów

Dlaczego nie udało się osiągnąć wszystkich zaplanowanych rezultatów ?…………………………………………………………………………………………………………

4.Czy w wyniku realizacji programu osiągnięto dodatkowe rezultaty, niezakładane w ofercie/wniosku o dofinansowanie?

- tak….proszę wymienić jakie ? ……………………………………………………………………

- nie

5.Czy na realizację programu została zaplanowana wystarczająca ilość czasu?

- tak

- nie

- trudno powiedzieć

6.Czy na realizację programu została zaplanowana wystarczająca ilość środków finansowych ?

- tak

- nie

- trudno powiedzieć

7.Proszę wymienić elementy, które ułatwiały osiągnięcie zakładanych rezultatów……………………………………………………………………………………………


 

8.Proszę wskazać elementy, które utrudniały bądź uniemożliwiały ten proces………………………………………………………………………………………………..


 

9.W jaki sposób radziliście sobie Państwo z tymi trudnościami?…………………………………………………………………………………………………………


 

10.Jak ocenia Pan(i) współpracę z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Łomży?

- bardzo dobrze

- dobrze

- źle


 

11.Co mogłoby przyczynić się do sprawniejszej realizacji tego programu?

…………………………………………………………………………………………………………

12.Proszę ocenić stopień przydatności osiągniętych rezultatów dla uczestników programu w skali od 1 do 5 (gdzie wartość 1 oznacza najniższy, a 5 najwyższy stopień przydatności)

…………………………………………………………………………………………………………

13.Czy Pani/Pana zdaniem rezultaty osiągnięte dzięki realizacji tego programu będą miały trwały charakter?

- tak

- nie

- trudno powiedzieć

Proszę uzasadnić swoją opinię………………………………………………………………………………………………….

14.Jakie elementy mogą wzmacniać trwałość osiągniętych rezultatów?

…………………………………………………………………………………………………………

15.Jakie elementy mogą osłabić ich trwałość?

…………………………………………………………………………………………………………

16.Czy podjęto jakieś działania mające na celu rozpowszechnianie osiągniętych w programie rezultatów?

- tak

- nie

- nie wiem

Jeśli tak, to proszę wymienić te działania……………………………………………………..

17.Czy ma Pani/Pan dodatkowe uwagi?…………………………………………………………………………………………………………


 


 

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu


 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama