Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Promocja i organizacja wolontariatu

Reklama
Nabór od 11.04.2023 do 04.05.2023 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Łączny budżet 400 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Seniorzy, Dzieci
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze promocji i organizacji wolontariatu w 2023 roku.

W ramach konkursu dofinansowane będą w szczególności zadania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, polegające na:
1) Wzmacnianiu organizacji/instytucji współpracujących z wolontariuszami oraz rozwoju wolontariatu kompetencji poprzez rozwój różnorodnych form wolontariatu oferowanych mieszkańcom Małopolski przez organizacje pozarządowe, firmy i instytucje publiczne oraz profesjonalizacja działań wolontariuszy (w tym np.: wolontariat pracowniczy, szkolenia dla liderów i koordynatorów wolontariatu, profesjonalizacja wolontariuszy, centra wolontariatu – tworzenie i rozwój, pozyskiwanie nowych wolontariuszy).

2) Edukacji z zakresu wolontariatu, w szczególności wśród dzieci, młodzieży i seniorów poprzez organizację wydarzeń/ szkoleń/ warsztatów oraz stworzenie warunków sprzyjających zaangażowaniu się mieszkańców Małopolski w wolontariat (w tym np.: szkolenia w szkołach, tworzenie i rozwój szkolnych kół/ klubów wolontariatu, pozyskiwanie nowych wolontariuszy, popularyzacja idei wolontariatu, różne formy aktywizacji – konkursy, spotkania, wydarzenia, akcje).

3) Realizacji kampanii społecznej, której celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców Małopolski (kampania społeczna).

4) Angażowaniu wolontariuszy w działania związane z niesieniem realnej pomocy potrzebującym mieszkańcom Małopolski, w tym minimalizowaniem skutków różnorodnych negatywnych czynników, oddziaływujących na jakość zdrowia i życia mieszkańców.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizacje zadań wybranych w ramach ww. konkursu, środki finansowe do kwoty 400 000,00 złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych).

Termin realizacji zadania:1  czerwca 2023 r. - 31 grudnia 2023 r. 

Zlecenie realizacji zadań w ramach Konkursu odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Przewiduje się wybór i dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy.

Oferent zobowiązany jest wykazać się wkładem własnym na poziomie co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania z zastrzeżeniem, że udział wkładu własnego finansowego w stosunku do wszystkich kosztów realizacji zadania musi być większy niż 1,00%. Wkład własny Oferenta rozumiany jest jako suma wkładu finansowego i osobowego oraz świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania, z zastrzeżeniem, że wkład finansowy jest obligatoryjny w kalkulacji przewidywanych kosztów. W przypadku wniesienia przez Oferenta wkładu osobowego, który jest uwzględniony w źródłach finansowania kosztów realizacji zadania w cz. V. B oferty, Oferent powinien opisać sposób wyceny wkładu osobowego w cz. VI ofertyNie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w kosztorysie zadania, informacja o przewidywanym/nieprzewidywanym wkładzie rzeczowym powinna być wskazana w cz. IV pkt 2 oferty.

Termin i sposób składania dokumentów:

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo

Etap pierwszy:

Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie: 2023-05-04  23:59

Uwaga: przesłanie oferty tylko za pośrednictwem Generatora eNGO nie jest skutecznym doręczeniem oferty do Urzędu. Oferty dostarczone tylko za pośrednictwem Generatora eNGO pozostaną bez rozpatrzenia.

Etap drugi:

Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2023-05-05  16:00 

Pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Zarządu
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

z dopiskiem na kopercie:
Otwarty konkurs ofert promocja i organizacja wolontariatu 

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji
lub w jednej z Agend Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Otwarty konkurs ofert promocja i organizacja wolontariatu

Elektronicznie:

Informacje o sposobie wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet

Oferty wraz załącznikami, złożone przez Internet, muszą zostać podpisane elektronicznie (tj. za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub e-dowodu) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. 
UWAGA! Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.
Suma kontrolna wygenerowanej oferty w pliku elektronicznym w formacie pdf, powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO.

O terminowym złożeniu dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu:

  • W przypadku wersji papierowej - data potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).
  • W przypadku wersji elektronicznej - data doręczenia na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu.

Termin rozstrzygnięcia:

Decyzję o wyborze oferty/ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały w terminie nie dłuższym niż 20 dni od daty zakończenia naboru ofert.

Reklama