Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

VIII Zawody Sportowo-Obronne Klas Wojskowych

Reklama
Nabór od 14.04.2023 do 08.05.2023 15:30
Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON
Łączny budżet 370 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 370 tys. PLN

 

1. Cele konkursu:

1) nabywanie przez społeczeństwo umiejętności przydatnych w służbie wojskowej m. in. przez uczniów klas wojskowych, młodzież zrzeszoną w organizacjach proobronnych;

2) wspieranie młodzieży uczącej się w klasach wojskowych oraz z organizacji działających na rzecz obronności;

3) wspieranie Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz szkół z klasami wojskowymi realizującymi program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego;

4) upowszechnienie rozwoju i podniesienie poziomu szkolenia proobronnego społeczeństwa;

5) tworzenie warunków umożliwiających edukację i kształtowanie postaw proobronnych społeczeństwa;

6) kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Rezultaty zadania:

1) udział w zawodach co najmniej 270 osób (w tym 200 zawodników, 40 opiekunów, 30 osób obsługi technicznej);

2) wyłonienie najlepszych zawodników z podziałem na płeć oraz drużyn OPEN (trzy najlepsze wyniki) w łącznej klasyfikacji punktowej z 7 dyscyplin:

3) zwiększenie zainteresowania młodzieży służbą wojskową oraz Wojskiem Polskim;

4) podwyższenie poziomu wyszkolenia uczestników w rywalizacji indywidualnej i zespołowej;

5) kształtowanie postaw proobronnych w młodym pokoleniu;

6) integracja i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

3. Zadanie konkursowe powinno polegać w szczególności na:

1) organizacji zawodów z konkurencji w zakresie dyscyplin sportowo-obronnych, w tym m.in.:

a) strzelanie na celność i skupienie z broni krótkiej, warunki strzelania:

broń- pistolet pneumatyczny,
postawa- stojąca,
odległość- 15m,
ilość strzałów- 3 próbne, 10 ocenianych,

b) strzelanie na celność i skupienie z broni długiej, warunki strzelania:

broń - karabinek pneumatyczny,
postawa - leżąca,
odległość - 25m,
ilość strzałów -3 próbne, 10 ocenianych,

c) rzut granatem na odległość (w postawie leżącej, klęczącej, stojącej),

d) częściowe rozkładanie i składanie broni,

e) ładowanie magazynka.

f) bieg wytrzymałościowy na dystansie min. 1500 m,

g) bieg z przeszkodami (belki, rów, płot) z elementami pokonywania terenu na polu walki (czołganiem na brzuchu);

2) wyłonienie najlepszych zawodników z podziałem na płeć oraz drużyn OPEN (trzy najlepsze wyniki) w łącznej klasyfikacji punktowej z 7 dyscyplin.

4. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji  na realizację zadań dofinansowanych przez Ministra Obrony Narodowej określone zostały w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert nr ew. 09/2023/WD/DEKiD, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

5. Termin realizacji zadania oraz wysokość środków publicznych:

1) termin realizacji zadania: od 10.06.2023 r. do 30.11.2023 r.;

2) na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości: 370.000,00 zł;

3) w 2022 r. zadanie nie było realizowane;

4) w 2023 r. zadanie nie było realizowane;

5) zadanie realizowane będzie w formie powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.

6. Warunki realizacji zadania:

1) zadanie adresowane jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa;

2) zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zawodów sportowo-obronnych na terenie poligonu wojskowego, w tym:

 1. opracowaniu regulaminu zawodów (min. 7 konkurencji), ze szczególnym uwzględnieniem warunków BHP oraz regulaminów dla poszczególnych konkurencji,
 2. przeprowadzeniu naboru i promocji przedsięwzięcia,
 3. zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników zawodów, opiekunów i obsługi (ok. 270 osób, w tym 200 zawodników, 40 opiekunów, 30 osób obsługi technicznej - 3 doby hotelowe),
 4. zapewnieniu obsługi sędziowskiej i technicznej,
 5. zapewnieniu transportu podczas zawodów oraz dojazdu drużyn do miejsca ich realizacji,
 6. zabezpieczeniu nagród dla najlepszych uczestników (drużynowo i indywidualnie),
 7. zabezpieczeniu materiałów i sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia konkurencji,
 8. zabezpieczeniu kulturalno-rekreacyjnym czasu wolnego,
 9. ubezpieczeniu uczestników oraz zabezpieczeniu ratowniczo-medycznym,
 10. przygotowaniu materiałów promocyjnych (m.in. medale pamiątkowe, koszulki, dyplomy),
 11. przeprowadzeniu poszczególnych konkurencji w zakresie dyscyplin sportowo-obronnych, wskazanych w pkt 3 ppkt 1 niniejszego ogłoszenia,
 12. wyłonieniu najlepszych zawodników z podziałem na płeć oraz drużynowej OPEN (trzy najlepsze wyniki) w łącznej klasyfikacji punktowej z 7 dyscyplin;

3) za reprezentację zawodników uznaje się maksymalnie 5 (pięciu) zawodników z danej placówki dydaktycznej;

4) zleceniodawca nie dopuszcza możliwości sklasyfikowania większej liczby zawodników przypadającej na daną placówkę dydaktyczną, niż wskazane w ppkt.3;.

5) oferenci ubiegający się o realizację zadania powinni:

 1. dysponować wykwalifikowaną kadrą oraz posiadać doświadczenie w organizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju, zwłaszcza w przypadku organizacji konkursów, olimpiad itp.,
 2. prowadzić działalność statutową w zakresie określonym w pkt 1 i/lub 3 niniejszego ogłoszenia;

6) zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli zleceniobiorca zrealizuje minimum 80% zakładanych w ofercie rezultatów;

7) w przypadku, kiedy oferent planuje zlecić  wykonanie określonej części zadania innemu podmiotowi, zobowiązany jest do wskazania w „Planie i harmonogramie działań” zakresu działania realizowanego przez podmiot niebędący stroną umowy;

8) oferent realizujący zadanie finansowane z udziałem środków publicznych jest obowiązany, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), do zapewnienia w realizowanym zadaniu publicznym co najmniej minimalnych warunków dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w każdym z zakresów:

 1. architektonicznym,
 2. cyfrowym,
 3. informacyjno-komunikacyjnym;

Szczegółowe minimalne warunki służące zapewnieniu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami zostały wskazane w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert nr 09/2023/WD/DEKiD;

9) suma kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadania nie może przekroczyć 5% kwoty dotacji;

10) zadanie musi być realizowane z uwzględnieniem aktualnych wytycznych rządowych i sanitarnych;

11) oferent jest zobowiązany prowadzić działania informacyjno-promocyjne związane z upowszechnieniem wiedzy o realizowanym zadaniu publicznym sfinansowanym ze środków publicznych oraz jego promowaniem w trakcie realizacji uwzględniające m.in:

 1. promocję na stronie internetowej – dedykowanej stronie internetowej bądź dedykowanej sekcji na stronie podmiotu przeznaczone specjalnie dla zadań realizowanych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych. Dostęp powinien być możliwy ze strony głównej,
 2. promocję w mediach społecznościowych – z wykorzystaniem oddzielnego konta i/lub przy pomocy konta podmiotu, z wykorzystaniem przynajmniej  jednego medium społecznościowego,
 3. promocję w przestrzeni publicznej – wykorzystaniem plakatów, billboardów, reklam umieszczonych na budynkach, przystankach czy środkach komunikacji miejskiej, reklam w radio lub szkolnych radiowęzłach, ulotek rozdawanych osobiście lub doręczanych do skrzynek pocztowych.

12) oferent w trakcie realizacji zadania publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych tj.:

 1. umieszczania orła Ministerstwa Obrony Narodowej oraz znaku promocyjnego Wojska Polskiego określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. nr 82 poz. 689, z późn. zm.) oraz informacji, że zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od zleceniodawcy, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność;
 2. w sytuacji, kiedy zadanie publiczne zostało sfinansowane lub dofinansowane z budżetu państwa w wysokości powyżej 50.000,00 zł, realizujący zadanie jest zobowiązany do wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, z późn. zm.), tj. do podjęcia działań informacyjnych dotyczących udzielonego finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane i dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953, z późn. zm.), w sposób określony w tym rozporządzeniu;

13) pozostałe warunki realizacji zadania zostały określone w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert nr 09/2023/WD/DEKiD.

7. Termin, miejsce i sposób składania ofert:

1) w Otwartym Konkursie Ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”;

2) oferty realizacji zadania publicznego muszą zostać złożone w terminie do dnia 8 maja 2023 r. do godz. 15.30, za pośrednictwem serwisu internetowego Witkac.pl poprzez elektroniczny formularz dostępny w tym serwisie.

W celu przygotowania oferty w serwisie Witkac.pl należy uruchomić następujący link: https://witkac.pl/#/contest/view?id=26095;

3) rozpatrzeniu będą podlegały wyłącznie oferty złożone poprzez serwis Witkac.pl;

4) złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz zobowiązaniem do stosowania przy realizacji zadania Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr ew. 09/2023/WD/DEKiD;

5) do elektronicznego formularza oferty należy załączyć kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji/pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego oraz oświadczenie o VAT stanowiące załącznik nr 5 do ogłoszenia, oświadczenie o prowadzeniu działalności statutowej zgodnie z rodzajem zadania publicznego określonym w niniejszym ogłoszeniu, stanowiące załącznik nr 6 do ogłoszenia; załącznikami mogą być tylko pliki w formacie pdf lub jpg;

6) oferty przesłane po terminie wskazanym powyżej zostaną odrzucone z przyczyn formalnych;

7) oferty złożone w inny sposób niż wskazany w ppkt 2 nie będą rozpatrywane;

Bezpośrednio po złożeniu oferty realizacji zadania publicznego poprzez serwis Witkac.pl oferent ma obowiązek wydrukować ofertę w wersji papierowej oraz podpisać ją przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta z datą tożsamą jak data złożenia oferty poprzez serwis Witkac.pl, osoby uprawnione nie dysponujące pieczątkami imiennym, powinny złożyć czytelny podpis, pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczaniem pełnionej funkcji. Oryginał oferty w wersji papierowej musi być opatrzony tą samą sumą kontrolną co oferta złożona przez Witkac.pl (na tym etapie nie jest wymagane złożenie oryginalnej oferty w wersji papierowej – obowiązek przekazania ww. dokumentów (w wersji papierowej) zaistnieje dopiero na etapie zawierania umowy w przypadku przyznania dotacji;

8) w ramach niniejszego konkursu uprawniony podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę;

9) w ramach konkursu mogą być składane oferty wspólne, ofertę wspólną może złożyć kilka  (co najmniej dwie) organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy, działających wspólnie. Do oferty dołączyć należy umowę regulującą stosunki między oferentami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania (w postaci pliku pdf lub jpg);

10) organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy, składające ofertę wspólną, ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania,
o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy;

11) podmioty ubiegające się o realizację zadania publicznego nie mogą być obciążone zaległymi należnościami publicznoprawnymi oraz nie może być prowadzone wobec nich postępowania egzekucyjne o zwrot tych należności.

8. Ocena ofert i termin dokonania wyboru ofert:

1) oferty zostaną ocenione pod względem formalnym przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, natomiast pod względem merytorycznym przez Komisję ds. Zlecania Zadań Publicznych w Zakresie Obronności powołaną w urzędzie Ministra Obrony Narodowej. Ocenie merytorycznej poddane zostaną oferty spełniające wymagania formalne zgodne z Ogłoszeniem Otwartego Konkursu Ofert;

2) szczegółowa informacja dotycząca trybu i kryteriów stosowanych przy dokonywaniu oceny formalnej i merytorycznej ofert objętych konkursem zawarta jest w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert nr ew. 09/2023/WD/DEKiD, który stanowi integralną część ogłoszenia;

3) termin dokonania oceny formalnej ofert - do dnia  10 maja 2023 r.;

4) wykaz oferentów, których oferty zawierają uchybienia formalne i błędy formalne wraz ze wskazaniem uchybień oraz błędów zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej MON, link: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarte-konkursy-ofert;

5) oferenci, u których stwierdzono w złożonych ofertach uchybienia formalne, w terminie 4 dni od dnia opublikowania wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej mają prawo do usunięcia stwierdzonych uchybień (decyduje data złożenia uzupełnionego elektronicznego formularza oferty w serwisie Witkac.pl); uchybienia formalne oferent musi usunąć w serwisie Witkac.pl; w tym celu zostanie aktywowana sekcja elektronicznego formularza oferty, która wymaga poprawek/uzupełnienia;

6) oferty, w których stwierdzono błędy formalne nie będą podlegały ocenie merytorycznej;

7) termin dokonania oceny merytorycznej ofert - do dnia 26 maja 2023 r.;

8) wyniki Otwartego Konkursu Ofert zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej MON, link: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarte-konkursy-ofert oraz w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej;

9) od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie;

10) złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości;

11) warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według ramowego wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057);

12) termin oraz szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego;

13) dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON. Adres e-mail do zapytań: wDEKiD@mon.gov.pl.

 

 

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Ministra Obrony Narodowej w związku z realizacją zadań ustawowych.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1) informuję Panią/Pana, że:

1. administratorem danych osobowych jest Minister Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 218, tel. 22 628 00 31;

2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@mon.gov.pl lub listownie na adres:

Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218,

00-911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;

3. dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571);

4. dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

5. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

6. dane będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z obowiązującym w Ministerstwie Obrony Narodowej Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

 • dostępu do danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania,
 • ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO.

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym zrealizowanie zadania ciążącego na Ministrze Obrony Narodowej, co wynika w szczególności z przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oznacza to, że podanie danych osobowych jest konieczne dla rozpatrzenia sprawy.

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama