Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Czas dla rodziny – integracja międzypokoleniowa

Reklama
Nabór od 28.03.2023 do 18.04.2023 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Łączny budżet nieznany
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Seniorzy, Rodziny, Dorośli, Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2023 r. pn. „Czas dla rodziny – integracja międzypokoleniowa”.

Głównym celem konkursu jest wzmocnienie integracji i wspólnej aktywności rodziny, dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych.

W ramach konkursu zlecane będą zadania polegające na organizacji wydarzeń o charakterze lokalnym i regionalnym, imprezy kulturalno - sportowej i rekreacyjnej (np: piknik, festyn, koncert) dla małopolskich rodzin, dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów i osób niepełnosprawnych w ramach Małopolskich Dni Rodziny oraz Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych:

a)    wydarzenie plenerowe jedno lub kilku dniowe odbywające się w dni wolne od pracy (weekend);

b)    organizacja podczas wydarzenia warsztatów o tematyce regionalnej:

·         tanecznych,

·         teatralnych,

·         kulinarnych,

·         rękodzielniczych,

c)    konkursy z nagrodami;

d)    zawody sportowe;

e)    zabawy, animacje i atrakcje dla dzieci;

f)     integracja z osobami niepełnosprawnymi;

g)    występy zespołów regionalnych;

h)    koncerty;

i)      zaangażowanie w wydarzenie zespołów, twórców regionalnych, instytucji które mogą wesprzeć wydarzenie o element kulturalny (np. Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska, Klub Sportowy, Instytucja kultury i oświaty);

j)      zapewnienie zaplecza cateringowego;

k)    zapewnienie dostępu do napojów;

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach Konkursu w 2023 roku środki finansowe do kwoty ogółem 645 000 zł (słownie: sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych).

W ramach konkursu przewiduje się wyłonienie i wsparcie realizacji zadań w podziale na 5 subregionów Województwa Małopolskiego po minimum jednej ofercie w każdym:

a)    Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM): miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki,

b)    Subregion tarnowski: miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski,

c)    Subregion sądecki: miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki,

d)    Subregion podhalański: powiaty: nowotarski, suski, tatrzański,

e)    Małopolska Zachodnia: powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.

Zarząd Województwa Małopolskiego w sytuacji, w której nie zostanie złożona oferta na jeden z wymienionych subregionów w ust 6 Regulaminu lub kiedy żadna z ofert nie spełni wymagań niniejszego regulaminu zastrzega sobie prawo wyboru większej ilości ofert złożonych w pozostałych subregionach.

Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę w ramach konkursu. Oferta może zawierać realizację zadania w więcej niż jednej lokalizacji z zastrzeżeniem, że wydarzenia będą odbywać się w innych miastach danego powiatu lub subregionu wymienionych w ust. 6 Regulaminu.

Do konkursu mogą być składane oferty realizacji zadań publicznych, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż z dniem zawarcia umowy, a zakończy nie później niż 30 września 2023 roku.

Termin i sposób składania dokumentów:

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo

Etap pierwszy:

Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie: 2023-04-18  23:59 

Uwaga: przesłanie oferty tylko za pośrednictwem Generatora eNGO nie jest skutecznym doręczeniem oferty do Urzędu. Oferty dostarczone tylko za pośrednictwem Generatora eNGO pozostaną bez rozpatrzenia.

Etap drugi:

Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2023-04-19  16:00 

Pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

z dopiskiem na kopercie:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2023 r. pn. „Czas dla rodziny – integracja międzypokoleniowa” 

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji
lub w jednej z Agend Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2023 r. pn. „Czas dla rodziny – integracja międzypokoleniowa”

Elektronicznie:

Informacje o sposobie wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet

Oferty wraz załącznikami, złożone przez Internet, muszą zostać podpisane elektronicznie (tj. za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub e-dowodu) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. 

UWAGA! Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.
Suma kontrolna wygenerowanej oferty w pliku elektronicznym w formacie pdf, powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO.

Dodatkowe miejsce składania dokumentów:

W Agendach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego:

a)    w Nowym Sączu - ul. Jagiellońska 52 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00;

b)    w Oświęcimiu - ul. Górnickiego 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00;

c)    w Tarnowie - al. Solidarności 5-9 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00;

d)    w Nowym Targu - al. Tysiąclecia 44 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00;

e)    w Miechowie - ul. Warszawska 10 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

f)     w Zakopanem – ul. Kościeliska 7 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

O terminowym złożeniu dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu:

  • W przypadku wersji papierowej - data potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).
  • W przypadku wersji elektronicznej - data doręczenia na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu.

Termin rozstrzygnięcia:

Wybór ofert nastąpi w formie uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego do 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Reklama