Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci polskich ze Wschodu

Reklama
Nabór od 28.03.2023 do 19.04.2023 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Łączny budżet 162 tys. PLN
Do 75% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci polskich ze Wschodu” w 2023 roku.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

W ramach Konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na organizacji wypoczynku letniego dla polskich dzieci z Ukrainy, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rumunii oraz państw Azji Środkowej, w tym m.in.: doskonalenie znajomości języka polskiego oraz poznawanie dziedzictwa Małopolski.

Oczekiwane obligatoryjne rezultaty konieczne do osiągnięcia przy realizacji zadania publicznego, które Oferent jest zobowiązany ująć w cz. III pkt 6 oferty:

a) Nazwa rezultatu: liczba dzieci biorących udział w letnim wypoczynku dzieci polskich ze Wschodu

Planowany poziom osiągnięcia rezultatu – min. 12 dzieci,

  • Rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: lista uczestników, dokumentacja zdjęciowa

b) Nazwa rezultatu: liczba warsztatów, lekcji bądź innych zajęć doskonalących znajomość języka polskiego

Planowany poziom osiągnięcia rezultatu – min. 4 moduły 45 minutowe w ciągu tygodnia wypoczynku,

  • Rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: sprawozdanie nauczyciela, trenera prowadzącego warsztaty

c) Nazwa rezultatu: spotkanie z polskimi rówieśnikami w dowolnej formule, odbywające się w języku polskim (lub choćby częściowo w języku polskim), spotkanie z ciekawą osobistością ze środowiska polskiego odbywające się w języku polskim (lub choćby częściowo w języku polskim)

Planowany poziom osiągnięcia rezultatu – min. 1 moduł 90 minutowy w ciągu pobytu,

  • Rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: sprawozdanie, potwierdzenie opiekuna polskiej grupy rówieśniczej lub gościa, dokumentacja zdjęciowa, filmowa lub audio

d) Nazwa rezultatu: liczba warsztatów, konkursów bądź innych zajęć opisujących elementy polskiej tradycji, obyczaju lub elementów polskiej kultury

Planowany poziom osiągnięcia rezultatu – min. 3 moduły 45 minutowe w ciągu tygodnia wypoczynku,

  • Rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: sprawozdanie nauczyciela, trenera prowadzącego warsztaty, dokumentacja zdjęciowa lub audio

e) Nazwa rezultatu: liczba wycieczek do atrakcji turystycznych znaczących dla historii Polski, jej kultury materialnej bądź skarbów natury

Planowany poziom osiągnięcia rezultatu – min. 1 w ciągu tygodnia wypoczynku,

  • Rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: sprawozdanie opiekunów, dokumentacja zdjęciowa lub audio

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach Konkursu środki finansowe do kwoty ogółem 162 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).

Termin realizacji zadania: 15.06 - 15.09.2023 r.

Zlecenie realizacji zadań w ramach Konkursu odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Przewiduje się wybór i dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy.

Termin i sposób składania dokumentów:

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo

Etap pierwszy:

Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie: 2023-04-19   

Uwaga: przesłanie oferty tylko za pośrednictwem Generatora eNGO nie jest skutecznym doręczeniem oferty do Urzędu. Oferty dostarczone tylko za pośrednictwem Generatora eNGO pozostaną bez rozpatrzenia.

Etap drugi:

Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2023-04-20  

Pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Zarządu
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

z dopiskiem na kopercie:
otwarty konkurs ofert pn. ,,Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci polskich ze Wschodu w 2023 roku” 

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji
lub w jednej z Agend Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
otwarty konkurs ofert pn. ,,Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci polskich ze Wschodu w 2023 roku”

Elektronicznie:

Informacje o sposobie wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet

Oferty wraz załącznikami, złożone przez Internet, muszą zostać podpisane elektronicznie (tj. za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub e-dowodu) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. 
UWAGA! Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.
Suma kontrolna wygenerowanej oferty w pliku elektronicznym w formacie pdf, powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO.

O terminowym złożeniu dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu:

  • W przypadku wersji papierowej - data potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).
  • W przypadku wersji elektronicznej - data doręczenia na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu.

Termin rozstrzygnięcia:

Wybór ofert nastąpi w formie uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego do 40 dni od upływu terminu składania ofert.

Reklama