Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku w zakresie Ekologii i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku w zakresie Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Nabór od 05.04.2023 do 04.05.2023 15:45
Wydział Ochrony Środowiska
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dorośli, Dzieci
Powiat Wrocławski, Wydział Ochrony Środowiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku w zakresie Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. .

   Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

I. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.571) zwana w dalszej części ogłoszenia „Ustawą”;
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634);
 3. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, poz. 2057)
 4. Uchwała nr XXVI/305/22 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 23 września 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

II. ADRESACI KONKURSU

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.571) zwanych w dalszej części ogłoszenia „Oferentem”.

III. RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Rodzaj zadania: Organizacja na terenie Powiatu Wrocławskiego wydarzeń o charakterze powiatowym (dla mieszkańców minimum dwóch gmin powiatu, w szczególności dla dzieci i młodzieży) w  zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

Do zadań priorytetowych objętych niniejszym konkursem należą:

 1. Edukacja w zakresie zachowań proekologicznych.
 2. Edukacja w zakresie wykorzystania roweru jako transportu ekologicznego
 3. Propagowanie działań ograniczających zanieczyszczenie powietrza w powiecie wrocławskim.
 4. Propagowanie działań mających na celu zatrzymanie wód deszczowych.

 

Przewidywana wysokość środków - do kwoty 50 000 zł brutto

IV. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZADANIA

 1. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA: Teren Powiatu Wrocławskiego
 2. TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od dnia 3.06.2023 r. do dnia 30.11.2023 r.
 3. Termin realizacji zadnia powinien zawierać: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania. Należy również uwzględnić czas na dokonanie płatności za wydatki związanie z realizacją zadania.
 4. Wskazany w ofercie termin realizacji zadania nie może wykraczać poza termin określony w ogłoszeniu. Oferent, przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego wykonania z największą starannością, w trybie i na zasadach określonych w umowie.
 5. Termin rozpoczęcia zadania nie może być wcześniejszy niż rozpoczęcie faktycznych działań w ramach zadania.

V. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Zakres oferowanego zadania musi stanowić przedmiot działalności pożytku publicznego określonego w statucie lub w innym dokumencie wewnętrznym Oferenta.
 2. Oferent w całości odpowiada za prawidłową realizację zadania oraz prawidłowe i terminowe poniesienie związanych z nim kosztów.
 3.  Realizując zadanie publiczne Oferent jest zobowiązany w szczególności do:

1) wykonania zadania z największą starannością, w trybie i na zasadach określonych w umowie;

2) spełnienia wszystkich wymogów prawnych, bezpieczeństwa i sanitarnych przy realizacji zadania (ze względu na trwający stan zagrożenia epidemicznego Oferent zobowiązany jest do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących gromadzenia się osób oraz zapewnienia niezbędnych środków ochrony osobistej), dotyczących ewentualnej organizacji imprez zbiorowych, pozyskania wszelkich koniecznych ubezpieczeń, pozwoleń, zgód właścicieli/zarządców terenu itp.;

3) zachowania standardów wysokiej jakości realizacji zadania polegających m.in. na zaangażowaniu osób posiadających uprawniania określone w przepisach prawa do realizacji zadań opisanych w ofercie oraz posiadanie określonych przepisami prawa certyfikatów dopuszczających użycie sprzętu wykorzystywanego w realizacji zadania publicznego;

4) kierowania się zasadą równości przy wykonywaniu zadania, w szczególności dbania o równe traktowanie wszystkich uczestników zadania;

5) dążenia do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) - w sposób wykonalny i uzasadniony, z uwzględnieniem minimalnych wymagań lub dostępu alternatywnego, o których mowa w art. 6 i 7 ww. ustawy;

6) wszechstronnego informowania opinii publicznej o dotowaniu zadania przez Powiat Wrocławski poprzez zamieszczenie tej informacji we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakaty, regulaminy, komunikaty), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp.;

7) udostępniania informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym w art. 4a, 4b i 4c Ustawy; 8) przestrzegania zapisów:

 • ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 152 ze zm.) w szczególności art. 21 o treści: „przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy 3 w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym”;
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. Koordynacja realizacji zadania publicznego nie może być zlecona firmie zewnętrznej i/lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
 2. W trakcie realizacji zadania Oferent powinien podejmować działania zmierzające do rezygnacji z używania plastikowych toreb, opakowań lub reklamówek oraz jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, słomek z plastiku itp. zastępując je wielorazowymi odpowiednikami lub odpowiednikami wykonanymi z ekologicznych materiałów, ulegających biodegradacji albo podlegających recyklingowi.
 3. Określone w ofercie rezultaty realizacji zadania publicznego uznaje się za osiągnięte przy ich realizacji na poziomie min. 80% zakładanych wskaźników opisanych w zadaniu z uwzględnieniem ich aktualizacji (np. liczba uczestników, ilość przeprowadzonych zajęć itp.).
 4.  Wszelkie zmiany w realizacji zadania określone umową należy zgłaszać w formie pisemnej. Warunkiem koniecznym wprowadzenia zmian jest uzyskanie zgody Zleceniodawcy w formie aneksu do umowy.

 

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Zlecenie zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania z udziałem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 2. Zarząd przyznaje dotację na realizację zadania określonego w ofercie wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnej decyzji, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Decyzje w sprawie wyboru     odrzucenia ofert oraz przyznania dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Dotacja może zostać przyznana wyłącznie na zadanie publiczne o charakterze  ponadgminnym, czyli  skierowanym do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego z co najmniej 2 gmin (z treści oferty powinno jednoznacznie wynikać spełnienie ww.  wymogów).
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
 5. Dotacja może być niższa i w takim przypadku Oferent będzie miał możliwość skorygowania oferty proporcjonalnie do kwoty obniżenia dotacji lub do rezygnacji z realizacji zadania.
 6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. O terminie podpisania umowy oferent zostanie powiadomiony e-mailowe lub telefonicznie.
 8. Umowa musi zostać zawarta przed rozpoczęciem realizacji zadania. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
 9. Dotacja nie może zostać przyznana na zadanie realizowane przez Oferenta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w sferze zadania objętego konkursem (w związku z art. 9 ust. 3 Ustawy).

VII. KOSZTY REALIZACJI ZADANIA

1. Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki:

 1. niezbędne do realizacji zadania publicznego,
 2. racjonalne, efektywne i merytorycznie uzasadnione,
 3. faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,
 4. odpowiednio udokumentowane dowodami księgowymi, dla których jest prowadzona wyodrębniona
 5. dokumentacja finansowo-księgowa,
 6. zgodne z zatwierdzoną kalkulacją przewidywanych kosztów zadania (kosztorysem).

 

2. Koszty, które mogą być poniesione z dotacji:

 1. koszty realizacji zadania bezpośrednio związane z uczestnictwem beneficjentów w zadaniu w tym m.in. materiały szkoleniowe, zakup nagród, żywności, produktów, wynajem sali, wynajem lub zakup niezbędnego sprzętu, zakwaterowanie, przejazd beneficjentów, ubezpieczenie, obsługa sędziowska /medyczna/techniczna itp., wynagrodzenie prelegenta, instruktora itp.;
 2. koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne w wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitej wartości zadania, w tym:
 1. koszty związane z działaniami o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym np.: obsługa finansowa/prawna projektu, koordynator projektu, obsługa administracyjno–biurowa, księgowość, zakup materiałów biurowych itp.,
 2. koszty działań promocyjno-informacyjnych tj. promocja działań poprzez publikacje w formie ulotek, folderów, plakatów, ogłoszeń w prasie lokalnej, fotograf w celach promocyjnych itp. w wysokości nieprzekraczającej  wartości  

 

 

UWAGA !

1) Przyznana dotacja może być wydana wyłącznie na cele związane z realizowanym zadaniem i na potrzeby osób, do których jest ono adresowane.

2) Termin poniesienia wydatków ustala się zgodnie z terminem realizacji zadania. Oznacza to możliwość zaciągania zobowiązań finansowych (czyli składania zamówień, zawierania umów itp.) wyłącznie w trakcie realizacji zadania tj. od daty rozpoczęcia zadania do daty jego zakończenia. Wszystkie dokumenty księgowe muszą zostać wystawione do dnia zakończenia zadania i zostać zapłacone zgodnie z zapisami umowy

3) Wszelkie zakupy towarów/usług muszą być dokonywane w terminie realizacji konkretnego działania wskazanego w harmonogramie – nie dotyczy to obsługi księgowej, którą można rozliczyć do ostatniego dnia realizacji całego zadania.

4) W ramach wydatków na obsługę księgową można rozliczyć wyłącznie wynagrodzenie za prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo–księgowej środków finansowych związanych z realizacją zadania.

5) Dopuszcza się dokonywanie przesunięć między poszczególnymi pozycjami kosztów realizacji zadania do 20% wartości danego wydatku, bez konieczności zawierania aneksu.

6) Nie jest możliwe dokonywanie przesunięć z kosztów realizacji zadania na koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne.

 

3. Koszty, które nie mogą być poniesione z dotacji:

1) koszty zobowiązań finansowych zaciągniętych przed datą rozpoczęcia realizacji zadania i po dacie jego zakończenia;

2) koszty stałe podmiotów, w tym utrzymanie biura (rachunki telefoniczne, Internet, ryczałty na samochód, obsługa księgowa niezwiązana z realizacją dotowanego zadania, opłaty pocztowe, czynsz, paliwo, c.o. itp.);

3) remonty i adaptacje pomieszczeń;

4) kary, mandaty oraz odsetki i prowizje od nieterminowo regulowanych zobowiązań, kredytów i pożyczek;

5) nagrody finansowe;

6) przedsięwzięcia dofinansowane z budżetu powiatu na podstawie przepisów szczególnych;

7) pokrycie deficytu zrealizowanych przedsięwzięć;

8) inwestycje i zakupy inwestycyjne;

9) zakup licencji, nabywanie uprawnień i kwalifikacji związanych z wykonywanym zadaniem;

10) koszty dokumentowane paragonami bez numeru NIP Oferenta, pokwitowaniami, dowodami sprzedaży wewnętrznej, wewnętrznymi notami obciążeniowymi.

 

4.W przypadku wykorzystywania wkładu osobowego (np. praca wolontariuszy) lub rzeczowego należy go dokładnie scharakteryzować w części opisowej oferty, tj. w pkt VI. 3. oferty „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII”.

VIII. WYSOKOŚC DOTACJI I UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH W ZADANIU

1. Dotacja nie może przekroczyć 80% całkowitej wartości zadania, Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% całkowitej wartości zadania.

1) za wkład własny uważa się środki finansowe oraz niefinansowe Oferenta;

2) za wkład własny nie uznaje się:

 • wyceny wkładu rzeczowego Oferenta oraz innych podmiotów biorących udział w realizacji zadania. W przypadku wykazania wkładu rzeczowego należy go ująć wyłącznie w części opisowej zadania (pkt IV.2. oferty), bez ujmowania w zestawieniu kosztów realizacji zadania (pkt V.A oferty);
 • świadczeń pieniężnych pobranych od odbiorców zadania.

 

2. Pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Oferent prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego (na podstawie odpowiednich zapisów w statucie lub innym dokumencie – należy go przedłożyć razem z ofertą).

 

3. W sytuacji, gdy Oferent wnosi do realizacji zadania wkład niefinansowy w postaci świadczenia wolontariusza, konieczne jest przestrzeganie następujących warunków:

 1. zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w  porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy,
 2.  wolontariusz prowadzi na bieżąco karty pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy (dokumentacja ta musi być przechowywana na zasadach ogólnych, tak jak dokumenty finansowe),
 3. jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza musi być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu, w pozostałych wypadkach przyjmuje się, że wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekraczać kwoty 25 zł za jedną godzinę pracy,
 4. wolontariuszem nie może być adresat zadania,
 5. wolontariusz zatrudniony u Oferenta na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie 

może wykonywać świadczeń objętych wolontariatem w godzinach swojej pracy zawodowej.

IX. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 4.05.2023 r. do godz. 15.45.
 2. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu dokumentów do urzędu w formie papierowej lub elektronicznej (poprzez ePUAP) - nie datę nadania dokumentów w placówce pocztowej lub wprowadzenia oferty do systemu WITKAC!
 3. Ofertę należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą systemu WITKAC (https://witkac.pl/Account/Login).

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

 1. Wygenerowaną w systemie WITKAC ofertę należy złożyć, wraz z załącznikami, w terminie do dnia 4.05.2023r. do godz. 15.45:
 1. w formie papierowej - w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, osobiście lub przesyłając pocztą.  Oferta i każdy załącznik muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta

lub

 1. w formie elektronicznej (w formacie PDF) - za pośrednictwem platformy ePUAP na skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego we Wrocławiu: /twmud37012/skrytka. Oferta i załączniki muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES lub podpisem zaufanym przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Oferta oraz każdy załącznik powinien zostać podpisany osobno, w formie odrębnego pliku.

 

 1. Do oferty należy dołączyć:
 1. oświadczenie (wg wzoru stanowiącego załącznik 2 do ogłoszenia); 
 2. aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny Oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany (nie dotyczy podmiotów wpisanych w KRS i stowarzyszeń zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym);
  • w przypadku, gdy Oferent nie podlega wpisowi w KRS – kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru      lub ewidencji;
  • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferentów;
  • w przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji nieujawnionych w KRS na dzień składania oferty, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta - uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS.
 3. kopię statutu lub innego dokumentu potwierdzającego prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego - w przypadku pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

 

 1. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składnia oświadczeń woli, zgodnie

       ze statutem lub innym dokumentem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa Oferenta.

 1. Nie będą rozpatrywane oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone w sposób inny niż określony
  w pkt 4.
 2. Oferty złożone w systemie WITKAC, bez złożenia oferty w wersji papierowej lub za pomocą e-PUAP
  w ww. terminie w Starostwie Powiatowym, nie będą rozpatrywane.

 

 1. Oferent składający kilka ofert w konkursie obowiązany jest złożyć każdą ofertę oddzielnie z zaznaczeniem, w której znajduje się komplet załączników.

 

 1. Złożone oferty muszą być kompletne. Wszystkie pola oferty należy czytelnie wypełnić. Jeżeli dane

        pytanie nie dotyczy Oferenta lub zgłaszanego zadania, należy wpisać „nie dotyczy”.

 

 1. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia nieistotnych braków w ofercie w wyznaczonym terminie.

 

X. ZASADY DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA OFERTY

1) należy wypełnić treścią wszystkie wymagane pozycje formularza oferty;

2) w przypadku, gdy dana pozycja formularza nie ma zastosowania do danej oferty lub zadania, należy wpisać np. „nie dotyczy”;

3) część III.3 - „Syntetyczny opis zadania” - należy opisać:

 • CO? będzie przedmiotem realizowanego zadania – opis konkretnych działań;
 • GDZIE ? będzie realizowane zadanie – opis i wskazanie miejsca realizacji zadania, np. instytucja, gmina, adres świetlicy albo miejsce, w którym będzie się odbywało wydarzenie;
 • DLA KOGO ? kto będzie grupą docelową – do kogo konkretnie kierowane jest zadanie, kto będzie objęty wsparciem np. mieszkańcy jakich gmin z terenu powiatu (minimum 2 gmin), planowana liczba uczestników,
 • SPOSÓB I TRYB REKRUTACJI uczestników zadania – należy wskazać kryteria przyjęcia uczestników do zadania;
 • DLACZEGO ? uzasadnienie realizacji zadania - powinno być odpowiedzią na potrzeby lub problemy odbiorców projektu (grupy docelowej) – można opisać sytuację zastaną;
 • KOMPLEMENTARNOŚĆ – wskazanie komplementarności realizowanych działań wynikających z oferty z innymi dotychczasowymi działaniami Oferenta i innych podmiotów (np. kontynuacja realizowanego wcześniej działania, innowacyjne zadanie na danym terenie lub dla danej grupy społecznej), w jakim stopniu oferta wpisuje się w doświadczenie organizacji (np. od kilku lat prowadzone są podobne działania i nadal dostrzegana jest konieczność dostarczania takich usług),
 • PROMOCJA – sposób dotarcia do odbiorców zadania publicznego, wskazanie potencjalnych partnerów/organizacji współpracujących
 • POWIATOWY CHARAKTER – wskazanie co najmniej 2 gmin z terenu Powiatu Wrocławskiego oraz minimalnej liczby uczestników – mieszkańców Powiatu Wrocławskiego;
 1. część: III.4 - „Plan i harmonogram działań na rok 2023”:
  • powinien zawierać nazwy planowanych działań, każde działanie wykazane w harmonogramie należy również opisać, określić jego grupę docelową, miejsce i planowany termin realizacji;
  • w przypadku oferty wspólnej przy nazwie działania należy podać nazwę Oferenta realizującego dane działanie;
  • W przypadku braku informacji w części III.3 i/lub III.4, oferta zostanie odrzucona przy ocenie formalnej;
 2. część III.5 - „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego” - należy opisać:

- jaki będzie bezpośredni efekt realizacji oferty (produkty materialne lub usługi zrealizowane na rzecz uczestników zadania)?

- jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?

- czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w dalszych działaniach organizacji?

– trwałość realizacji zadania;

 1. część III.6 - „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”:

- w tabeli należy określić nazwy poszczególnych rezultatów, planowany poziom ich osiągnięcia (wartość docelowa) oraz sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika;

- rezultaty muszą być mierzalne – możliwe do pomiaru przy użyciu właściwych narzędzi (np. ankiety, listy uczestników itp.), określone w liczbach, procentach itp. i określone tak, aby w sposób bezpośredni odnosiły się do przedstawionych w ogłoszeniu celów;

- sposoby monitorowania rezultatów/ źródła informacji o osiągnięciu wskaźnika muszą być miarodajne;

- w przypadku braku informacji w części III.5 i/lub III.6, oferta zostanie odrzucona przy ocenie formalnej;

 1. część V.A. -„Zestawienie kosztów realizacji zadania” i część V.B -„Źródła finansowania kosztów realizacji zadania”:

- wyliczenia powinny być przedstawione w sposób jasny i umożliwiający Zlecającemu kontrolę finansową zadania; - w części V.A należy skalkulować i zamieścić wszystkie koszty realizacji zadania

8) część V.C. - „Podział kosztów realizacji zadania pomiędzy oferentów” należy wypełnić wyłącznie w przypadku składania oferty wspólnej.

XI. TERMIN, KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT

 1. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do dnia 19.05.2023 r.
 2. Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
 3. Ostatecznego wyboru ofert dokona Zarząd biorąc pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

 

     Kryteria oceny formalnej:

 1. terminowe złożenie oferty wygenerowanej w systemie WITKAC
 2. zgodny z ogłoszeniem sposób złożenia oferty;
 3. złożenie oferty przez uprawniony podmiot;
 4. podpisy osób uprawnionych
 5. kompletność danych w ofercie;
 6. wymagane załączniki

 

     Kryteria oceny merytorycznej:

 1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego,
 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do   zakresu rzeczowego zadania,
 3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent   będzie realizować zadanie publiczne,
 4. udział wkładu własnego
 5. uwzględnienie planowanego przez Oferenta osobowego, w tym świadczeń   wolontariuszy i pracy społecznej członków,
 6. zasięg terytorialny, ilość gmin objętych realizowanym zadaniem
 7. uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość  oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

     Pozostałe kryteria:

 1. zgodność oferty z przedmiotem konkursu,
 2. innowacyjność i atrakcyjność form zadania,
 3. szeroki zasięg oddziaływania społecznego – ponadgminny charakter zadania, duża liczba odbiorców,
 4. działania wspierające tożsamość i integrację społeczności lokalnej, kontynuacja wcześniej sprawdzonych praktyk,
 5. możliwość kontynuacji realizacji celów zakładanych w zadaniu.

XII. ZASTRZEŻENIA I UWAGI

 1. Złożenie oferty w ramach niniejszego otwartego konkursu ofert jest równoznaczne z akceptacją treści  ogłoszenia.
 2.  Zarząd Powiatu Wrocławskiego zastrzega sobie prawo do:

1) odwołania konkursu bez podania przyczyny;

2) przedłużenia terminu dokonania oceny ofert i/lub rozstrzygnięcia konkursu;

3) zmiany wysokości środków publicznych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu;

4) negocjowania z oferentami wysokości dotacji, terminu realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego zadania;

5) przyznania dotacji na pokrycie kosztów określonych w kosztorysie, innych niż wskazane przez Oferenta, a także prawo do przyznania dotacji w kwocie niższej od wnioskowanej

6) możliwości wyboru wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań;

7) odstąpienia od podpisania umowy w przypadku pojawienia się nowych okoliczności, nie znanych wcześniej, które mogły mieć wpływ na rozstrzygnięcie konkursu;

8) odmowy wypłaty przyznanej dotacji w przypadku ujawnienia nieznanych wcześniej okoliczności podważających wiarygodność merytoryczną lub finansową Oferenta;

9) wstrzymania zawierania umów o realizację zadań publicznych oraz wypłacania przyznanych dotacji w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej w Polsce w sposób uniemożliwiający realizację zadania;

10) odstąpienia od wymogu wygenerowania ofert w systemie WITKAC ze względu na szczególnie uzasadnione okoliczności.

3. Informacja o wynikach konkursu wraz z listą Oferentów, którym została przyznana dotacja, rodzajem  zadania oraz wielkością przyznanej dotacji zostanie umieszczona:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej: www.powiatwroclawski.bip.net.pl,
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu,
 • na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego: www.powiatwroclawski.pl,
 • w systemie WITKAC

 

 1. O wyborze oferty i przyznaniu dotacji Oferent zostanie powiadomiony dodatkowo pisemnie lub
  e- mailem.
 2. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentom.
 3. Zleceniobiorca powinien wszechstronnie informować opinię publiczną o dotowaniu zadania przez  Powiat Wrocławski (np. poprzez materiały reklamowe, informacje dla mediów, ulotki, plakaty,  publikację ogłoszeń).
 4. Zleceniobiorca będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w formie papierowej oraz w systemie WITKAC, w terminie do 30 dni od jego zakończenia.
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale ochrony Środowiska, II piętro, pokój 232 pod numerem telefonu (71) 72 21 849 lub pod adresem e-mail: os@powiatwroclawski.pl.
 6. Podpisanie umów nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław. O terminie podpisania umowy Oferent zostanie powiadomiony e-mailowo lub telefonicznie.

 

XII. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ

 1. W 2023 r. na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego  przeznaczono  50 000 zł brutto.
 2. W 2022 r. realizację zadań  z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przeznaczono środki w wysokości 50 000 zł brutto..

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama