Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Drugi otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej...

Reklama
Drugi otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2023 roku. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych
Nabór od 06.04.2023 do 27.04.2023 23:59
Regionalne Centrum Polityki Społecznej
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 300 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Regionalne Centrum Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Drugi otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2023 roku. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych..

Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2023 roku. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane wv szczególności poprzez zorganizowanie 14 – dniowego wypoczynku letniego w 2023 r. dla dzieci i młodzieży szkolnej od 8. roku życia (od rocznika 2015) do ukończenia 18. roku życia z rodzin wielodzietnych województwa łódzkiego

Ważne informacje o konkursie:

- suma środków do rozdysponowania w konkursie: 300.000,00 zł;

- koszty administracyjne nie mogą przekraczyć 5 % dotacji

- nabór ofert trwa do dnia 27.04.2023 r. do  godziny 23:59:59;

- za ofertę uznaje się ofertę złożoną w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl wraz z potwierdzeniem jej złożenia;

- do dnia 08.05.2023 r. do godziny 16.00  należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8 podpisane potwierdzenie złożenia oferty w wersji papierowej, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. Potwierdzenie może być również  przesłane pocztą na adres Regionalnego Centrum Polityki Społecznej  Łodzi, ul. Snycerska 8, 91 - 302 Łódź w terminie do dnia 08.05.2023 r. do godziny 16.00, przy czym o terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty z załacznikami decyduje data wpływu do RCPS w Łodzi (niezaleznie od daty stempla pocztowego). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być podpisane przez osobę/-y upoważnioną/-e do składania oswiadczeń woli w imieniu oferenta/-ów. Podpis/-y powinien/powinny być czytelny/-e lub opatrzony/-e pieczęcią imienną. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do potwierdzenia złożenia oferty należy złożyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/-ów podpisany przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentacji oferenta/-ów;

- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do dnia 10.06.2023 r.;

- termin realizacji zadania: nie wcześniej niż 15.06.2023 r. i kończy nie później niż 30.09.2023 r., przy czym turnus kolonijny rozpocznie się nie wcześniej niż 24.06.2023 r. a zakończy nie później niż 31.08.2023 r.

- jeden podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę. Złożenie przez oferenta większej liczby ofert w ramach zadania spowoduje, że żadna z nich nie będzie rozpatrywana. Dopuszcza się możliwość złożenia więcej niż 1 oferty przez podmioty posiadające filie, oddziały, hufce, koła i inne jednostki terenowe, przy czym środki z dotacji winny być przeznaczone na wykonanie zadania przez jednostkę terenową. Dotyczy to ofert składanych samodzielnie jak i ofert wspólnych;

- ogłoszenie o otwartym konkursie ofert znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, na stronach internetowych www.ngo.lodzkie.pl i Regionlnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama