Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w latach 2023-2025 pod nazwą „Opieka nad pacjentami przewlekle chorymi”
Nabór od 04.04.2023 do 26.04.2023 16:00
Biuro Polityki Zdrowotnej
Łączny budżet 2,589 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Polityki Zdrowotnej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w latach 2023-2025 pod nazwą „Opieka nad pacjentami przewlekle chorymi”.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora/realizatorów zadania publicznego polegającego na wzmocnieniu opieki nad chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby.

Zadanie realizowane będzie w formie domowej i stacjonarnej opieki paliatywnej i hospicyjnej. Opieka paliatywna i hospicyjna obejmuje wszechstronne działania interdyscyplinarnego zespołu (medycznego, pracownika socjalnego, psychologa, duchownego, ). Opieka ta ma na celu: zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wsparcie dla rodzin.

Oferent powinien posiadać niezbędne warunki oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia domowej i stacjonarnej opieki paliatywnej i hospicyjnej. Świadczenia w warunkach stacjonarnych udzielane będą przy zachowaniu całodobowego dostępu do opieki.

Zadanie publiczne realizowane w ramach niniejszego konkursu w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej, może obejmować wyłącznie działania wspierające w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych określonych w odrębnych przepisach.

Zadanie obejmuje:

 1. Prowadzenie opieki paliatywnej i hospicyjnej nad chorymi objętymi zadaniem.
 2. Prowadzenie wsparcia dla rodzin osób objętych zadaniem w czasie trwania choroby i w okresie żałoby (edukacja w zakresie opieki nad chorym, pomoc w pielęgnacji, pomoc psychologa, pracownika socjalnego i duchownego).
 3. Zakupienie lub wypożyczenie dla osób objętych zadaniem, m.in.: niezbędnego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, pomocniczego, środków opatrunkowych, pielęgnacyjnych, dezynfekcyjnych oraz usługi administracyjne i techniczne niezbędne do realizacji zadania.
 4. Zapewnienie transportu sprzętu, aparatury medycznej i dowóz zespołu medycznego do domu chorego oraz przewóz chorego (na zlecenie lekarza w uzasadnionych przypadkach).

Dokumentacja z realizacji zadania:

 1. Lista uczestników zadania (z podziałem na osoby chore, rodziny).
 2. Deklaracja uczestnictwa w zadaniu zawierająca adres zamieszkania uczestnika zadania.
 3. Lista uczestników zadania korzystająca z poszczególnych form wsparcia.
 4. Listy obecności pracowników, karty czasu pracy, dzienniki pracy.
 5. Ankiety sprawdzające wiedzę przed i po przeprowadzonych szkoleniach (wyniki ewaluacji należy przedstawić w sprawozdaniu z realizacji zadania).
 6. Umowy z realizatorami zadania, porozumienia z wolontariuszami (prowadzący zajęcia muszą legitymować się stosownymi dokumentami uprawniającymi do prowadzenia zajęć - certyfikaty, profesjonalne szkolenia - dokumenty te będą weryfikowane na etapie realizacji zadania),
 7. Faktury/rachunki, potwierdzenia dokonanych płatności oraz potwierdzenia wykonania pracy przez wolontariuszy.
 8. Wykaz zakupionego sprzętu i dokumentacja wypożyczenia/wykorzystania sprzętu.
 9. Inna potwierdzająca realizację zadania.

Uwagi:

 1. Dopuszcza się (w uzasadnionych przypadkach) w stacjonarnej opiece możliwość realizacji zadania dla mieszkańców Warszawy poza obszarem Miasta (oferent winien uzasadnić przypadek w ofercie).
 2. W ramach realizacji zadania nie mogą być finansowane zakupy środków trwałych powyżej 10 000 zł (brutto).
 3. Finansowaniu nie podlegają: koszty na zasadzie ryczałtu.

Oferent zobowiązany jest do przygotowania oddzielnych kosztorysów, obejmujących wydatki w danym roku budżetowym.

W przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie ewentualnych środków finansowych własnych Zleceniobiorcy i środków finansowych z innych źródeł możliwe jest od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

Przy ocenie ofert Komisja konkursowa do opiniowania ofert będzie brała pod uwagę kryteria zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia, m.in. jakość wykonania zadania, kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie, opis kosztów realizacji zadania publicznego (kalkulacja). Komisja przy udzielaniu rekomendacji będzie brała pod uwagę informacje i opinie dotyczące realizowania podobnych działań z zakresu opieki nad pacjentami przewlekle chorymi w latach 2020-2022. Istotne jest doświadczenie, w tym efekty dotychczasowych działań oferenta w realizacji zadań o zbliżonym charakterze lub doświadczenie osób realizujących tego typu zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama