Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych...

Reklama
PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności
Nabór od 05.04.2023 do 26.04.2023 16:00
Centrum Zarządzania Kryzysowego
Łączny budżet 53 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 0,01 do 20 tys. PLN
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności..

OGŁOSZENIE Nr 24

O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE w 2023 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz w związku Uchwałą nr Uchwała nr XLIX/867/2022 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023" oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy)

 

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności.

 

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2023 pod nazwą:

    1. Promowanie działalności OSP na terenie miasta Dąbrowa Górnicza


 

Nazwa zadania

Promowanie działalności OSP na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

Kwota przeznaczona na zadanie

15.000,00 zł

Cel zadania

Promowanie działalności OSP działających na terenie miasta Dąbrowa Górnicza wśród mieszkańców.

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Minimum 1 działanie o charakterze imprezy sportowo-pożarniczej na obiekcie stadionu sportowego w dzielnicy Ujejsce w Dąbrowie Górniczej. W założeniu w zawodach będą miały możliwość uczestniczenia wszystkie jednostki OSP z Dąbrowy Górniczej, które wystawią swoje drużyny do zawodów. Drużyny będą składały się z osób dorosłych i młodzieży, podzielone na reprezentacje kobiet i mężczyzn lub zespoły mieszane. Podczas zawodów drużyny będą ze sobą rywalizować w przygotowanych konkurencjach. Zawody zostaną zrealizowane w sposób umożliwiający zapoznanie się ze sprzętem pozostającym na wyposażeniu OSP.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

Oświadczenie oferenta zawierające harmonogram, liczbę osób biorących udział oraz informację o przebiegu wydarzenia/ działania/przedsięwzięcia.

Okres realizacji

01.06.2023 r.– 30.06.2023 r.

Warunki szczegółowe (np. możliwość pobierania opłat od adresatów, wymogi dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia czy posiadanej kadry)

  • Zadanie powinna charakteryzować atrakcyjność, różnorodność form, dobór metod i technik odpowiednich do grup odbiorców.

  • Okres realizacji działań merytorycznych powinien obejmować okres 01.06.2023r.– 30.06.2023r.

  • Realizator zadania zobowiązany jest do stosowania wszelkich środków ochrony oraz stosowania obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz wytycznych związanych z SARS-CoV-2.

  • Przy realizacji zadań Zleceniobiorcę zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

1.2. Organizacja festynu dla dzieci i młodzieży popularyzującego bezpieczne sposoby zachowań

Nazwa zadania

Organizacja festynu dla dzieci i młodzieży popularyzującego bezpieczne sposoby zachowań.

Kwota przeznaczona na zadanie

10 000 zł

Cel zadania

Popularyzacja bezpiecznych sposobów zachowań w obliczu zagrożenia wśród dzieci i młodzieży poprzez zabawę.

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Organizacja 1- dniowego festynu dla dzieci i młodzieży. Konkursy i zabawy podczas których w trakcie wspólnej zabawy będą przekazywane informacje o bezpiecznym postępowaniu, zachowaniu się w w obliczu zagrożenia. Zapewnienie gadżetów i sprzętu do konkursów i zawodów, nagród, ewentualnie broszur lub ulotek.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji
o osiągnięciu wskaźnika.

Opracowanie i przedłożenie projektu koncepcji zawodów, pokazów poruszanej tematyki z zakresu bezpieczeństwa. Oświadczenie oferenta zawierające harmonogram, liczbę osób biorących udział w przedsięwzięciu.

Okres realizacji

01.06.2023 r.– 30.06.2023 r.

Warunki szczegółowe (np. możliwość pobierania opłat od adresatów, wymogi dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia czy posiadanej kadry)

W ramach realizacji zadania wybranych zostanie jeden wykonawca.

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do stosowania ustaw, rozporządzeń oraz wytycznych związanych z SARS-CoV-2

Przy realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

1.3. Promowanie „wrażliwości na drugą osobę” na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

Nazwa zadania

Promowanie” wrażliwości na drugą osobę” na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

Kwota przeznaczona na zadanie

Ogółem: 20.000,00 zł

Cel zadania

Promowanie empatii wśród mieszkańców miasta Dąbrowa Górnicza, kontakt z innymi ludźmi.

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Organizacja 2-dniowego wydarzenia dla mieszkańców miasta promującego „wrażliwość na drugą osobę”. Ideą przyświecającą organizatorowi ma być promowanie empatii. Podczas festiwalu należy skoncentrować się na przekazaniu umiejętności poznawania czym jest empatia, jej wykształcenia w sobie i zastosowania w codziennym życiu, kontaktach z innymi ludźmi. W trakcie festiwalu mają być przekazywane powyższe treści w formie wykładów, pogadanek i innych uznanych technik przekazu przy wsparciu i wykorzystaniu nowoczesnych technik prezentacji. Równolegle należy zapewnić uczestnikom broszury i ulotki omawiające zagadnienia empatii.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

Opracowanie i przedłożenie projektu koncepcji festiwalu. Oświadczenie oferenta zawierające harmonogram, liczbę osób biorących udział w przedsięwzięciu.

Okres realizacji

01.06.2023 r.– 30.06.2023 r.

Warunki szczegółowe (np. możliwość pobierania opłat od adresatów, wymogi dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia czy posiadanej kadry)

W ramach realizacji zadania wybrany zostanie jeden wykonawca.

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do stosowania ustaw, rozporządzeń oraz wytycznych związanych z SARS-CoV-2.

Przy realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

1.4. Popularyzacja bezpieczeństwa wśród najmłodszych mieszkańców Dąbrowy Górniczej ukierunkowana na promocję Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych funkcjonujących
w Stowarzyszeniach OSP.


 

Nazwa zadania

Popularyzacja bezpieczeństwa wśród najmłodszych mieszkańców Dąbrowy Górniczej ukierunkowana na promocję Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych funkcjonujących w Stowarzyszeniach OSP.

Kwota przeznaczona na zadanie

Ogółem: 8.000,00 zł

Cel zadania

Popularyzacja i upowszechnianie bezpieczeństwa wśród najmłodszych mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa).

Organizacja wydarzeń dla najmłodszych mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny. Przekazywane informacje mają być ukierunkowane na zapoznanie się z potencjalnym zagrożeniem i sposobami jak w ich obliczu się zachować lub im przeciwdziałać. W przypadku najmłodszych obszarem dodatkowym będzie przekazanie ogólnych zasad związanych z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ideą towarzyszącą wydarzeniu ma być promowanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających w OSP. Zapewnienie gadżetów, materiałów dydaktycznych oraz nagród konkursowych.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

Oświadczenie oferenta zawierające harmonogram, liczbę osób biorących udział w przedsięwzięciu.

Okres realizacji

01.09.2023 r.– 31.10.2023 r.

Warunki szczegółowe (np. możliwość pobierania opłat od adresatów, wymogi dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia czy posiadanej kadry)

W ramach realizacji zadania wybrany zostanie jeden wykonawca.

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do stosowania ustaw, rozporządzeń oraz wytycznych związanych z SARS-CoV-2.

Przy realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

2. Zlecenie realizacji ww. zadań publicznych będzie miało formę wspierania tych zadań wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

3. Przyznanie dotacji ma miejsce tylko w przypadku wniesienia przez Dotowanego nie mniej niż 5% wkładu własnego finansowego lub niefinansowego wkładu własnego (osobowego bądź rzeczowego).

 

4. Zleceniobiorca jest zobowiązany zachować procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego. Obowiązek ten uważa się za zachowany, jeżeli procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego nie zwiększy się o więcej niż 5 punktów procentowych. Co więcej, dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków: jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10% otrzymanej dotacji. Naruszenie ww. postanowienia w zakresie przesunięcia w zakresie ponoszonych wydatków, uważa
się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

 

5. Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 roku określone zostały w Zarządzeniu Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej - Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a (pok. 9) oraz na stronach ngo.dabrowa-gornicza.pl i www.bip.dabrowa-gornicza.pl.

 

6. Podmiotami mogącymi ubiegać się o dotacje są:

a) organizacje pozarządowe, czyli niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyłączeniem: partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne;

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d) spółdzielnie socjalne;

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

7. Oferta konkursowa zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy) powinna być złożona i sporządzona wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie internetowej witkac.pl.

 

8. Konieczne jest przesłanie skanu z potwierdzeniem złożenia oferty wygenerowanego z systemu witkac.pl zawierającym sumę kontrolną na adres: cao@dg.pl w terminie podanym w pkt 13 ogłoszenia tj. 26 kwietnia 2023 r. godzina 16.00. Potwierdzenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z zapisami KRS. Brak przesłania skanu skutkował będzie odrzuceniem oferty. Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenieniem się wirusa COVID-19 oryginał oferty należało będzie przedstawić na etapie podpisywania umowy.

 

9. Ramowy wzór wniosku oferty realizacji zadania publicznego jest dostępny bezpośrednio w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej - Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a (pok. 9) lub w wersji elektronicznej na stronach: ngo.dabrowa-gornicza.pl, www.bip.dabrowa-gornicza.pl.

 

10. Do oferty konkursowej należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru właściwego rejestru dla podmiotów, które nie podlegają obowiązkowi wpisu do KRS (dotyczy podmiotów, które nie figurują w rejestrach prowadzonych przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej).

b) w przypadku organizacji zadania na obiektach nie będących własnością podmiotu dokumenty potwierdzające możliwość przeprowadzenia przedsięwzięcia we wskazanym miejscu,
czyli: list intencyjny, umowę partnerską, oświadczenie właściciela obiektu/posesji.

c) w przypadku wskazania partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

d) w przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, sposób reprezentacji podmiotów wobec Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

e) w przypadku złożenia oferty przez spółdzielnię socjalną – statut.

f) w przypadku złożenia oferty przez spółkę akcyjną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie – dokument potwierdzający działanie w formule non profit bądź not for profit.

 

11. Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem i KRS (bądź innym właściwym rejestrem). Za prawidłowe uznane zostaną: podpisy z pieczęcią imienną, wskazującą funkcję w organie reprezentującym, a w przypadku braku pieczątki odręczny czytelny podpisy ze wskazaniem funkcji w organie reprezentującym lub wydruk imienia i nazwiska ze wskazaniem funkcji w organie reprezentującym opatrzony podpisem. Nie wystarczy parafowanie dokumentu.

 

12. Wszelkie dokumenty powinny być złożone w postaci oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisane przez uprawnione osoby zgodnie ze statutem i KRS (innym rejestrem).

 

13. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do:

26 kwietnia 2023 r. do godz. 16.00

 

14. Dopuszcza się złożenie przez jednego oferenta kilku ofert w konkursie (nie więcej niż jedną ofertę na każde zadanie). Oferent, który składa kilka ofert w konkursie powinien złożyć każdą z ofert osobno (z wykorzystaniem generatora ofert).

 

15. Do przeprowadzenia konkursu oraz rozpatrzenia ofert na dotacje z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na 2023 r. powołana została komisja konkursowa. Przebieg prac komisji oraz sposób jej powołania określa Zarządzenie Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy)

 

16. Przy rozpatrywaniu ofert komisja oceni złożone oferty pod względem formalnym oraz merytorycznym zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

 

17. Wnioski będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową pod względem formalnym oraz merytorycznym na podstawie Karty oceny wniosku w konkursie na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r., stanowiącej załącznik nr 3 do Zasad stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

 

18. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku spełnienia przez ofertę kryteriów formalnych i uzyskaniu przez wniosek w ocenie merytorycznej 60% punktów.

 

19. Za najkorzystniejsze uznaje się oferty, które otrzymały kolejno największą liczbę punktów w danym zadaniu.

 

20. Na podstawie rankingu najlepiej ocenionych wniosków w danym zadaniu sporządza się listę Dotowanych z wysokością środków przyznanych na realizację zadania Gminy/Powiatu. Listę
tę sporządza się do wyczerpania środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

 

21. Dotacja nie może zostać przyznana na kwotę mniejszą niż 50% wnioskowanej przez podmiot kwoty.

 

22. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone w terminie do:

30 kwietnia 2023 r.

 

23. Zatwierdzone przez Prezydenta Miasta wyniki konkursu bez zbędnej zwłoki ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, na Portalu Organizacji Pozarządowych ngo.dabrowa-gornicza.pl i na stronie www.bip.dabrowagornicza.pl.

 

24. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

25. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

 

26. W przypadku przyznania dotacji mniejszej niż wnioskowana, Dotowany dokonuje korekty oferty w zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania stanowiącym załącznik
nr 1 Zasad stanowiących załącznik do Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy), polegającej na dostosowaniu zakresu merytorycznego i finansowego zadania do realnie przyznanej dotacji.

 

27. Zlecenie realizacji zadania odbędzie się na podstawie zawartej umowy na realizację tego zadania.

 

28. Przekazane środki publiczne należy wykorzystać zgodnie z celem, na jaki zostały przeznaczone, a w szczególności z postanowieniami umowy pod rygorem zwrotu dotacji.

 

29. Dysponentowi środków publicznych należy przedstawić częściowe lub końcowe sprawozdanie z wykonywania zadania.

 

30. Z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza będą pokrywane jedynie niezbędne koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania, które wymienione są w Zarządzeniu Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

 

31. W roku 2021 zrealizowano zadania publiczne z zakresu Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności przyznając z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza dotacje w wysokości:

1 880,00 zł

 

32. W roku 2022 zrealizowano zadania publiczne z zakresu Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności przyznając z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza dotacje w wysokości:

10 000 zł

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama