Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Upowszechnianie praw człowieka i promocja różnorodności społecznej – regranting

Reklama
Nabór od 03.04.2023 do 24.04.2023 16:00
Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnianie praw człowieka i promocja różnorodności społecznej – regranting. .

Przedmiotem niniejszego konkursu jest wybór Operatora, za pośrednictwem którego realizowane będą działania (projekty) upowszechniające prawa człowieka i promujące różnorodność społeczną w Warszawie. Operator w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych wybierze projekty tematycznie zgodne z zakresem zadania oraz udzieli dotacji na ich realizację (regranting). Projekty składane w konkursie ogłoszonym przez Operatora powinny dotyczyć co najmniej jednego z następujących obszarów tematycznych:

 • podnoszenie wiedzy mieszkańców i mieszkanek m.st. Warszawy na temat praw człowieka i równego traktowania oraz korzyści płynących z różnorodności społecznej;
 • wsparcie osób doświadczających dyskryminacji lub zagrożonych dyskryminacją;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji, nierównemu traktowaniu i mowie nienawiści.

Maksymalna kwota dotacji przeznaczona na realizację pojedynczego projektu wynosi 10 000,00 zł. O dotację w konkursie ogłoszonym przez Operatora będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jedna organizacja może ubiegać się o dofinansowanie i realizować maksymalnie dwa projekty. Wyłonione w konkursie projekty powinny zostać rozliczone przez Operatora do 31 grudnia 2023 r.

1) Realizacja zadania polega na:

 • Opracowaniu regulaminu ubiegania się przez organizacje pozarządowe o dofinansowanie projektów. Regulamin zostanie zaopiniowany przez Centrum Komunikacji Społecznej.
 • Przygotowaniu dokumentacji konkursowej, w tym wzoru wniosku o dofinansowanie dla realizatorów projektów oraz wzoru sprawozdania dla realizatorów projektu. Wzór wniosku o dofinansowanie powinien zawierać m.in. pola dotyczące:
 • informacji, którego obszaru tematycznego dotyczy projekt;
 • charakterystyki odbiorców_czyń działań projektowych;
 • opisu planowanych zadań;
 • rezultatów działania;
 • budżetu projektu.
 • Przeprowadzeniu konkursu na wybór realizatorów na zasadach i w trybie określonych w ofercie, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, w tym: ogłoszeniu konkursu, jego promocji, zebraniu ofert i wyborze realizatorów przez zespół oceniający. Zespół składać się musi co najmniej z jednego przedstawiciela_ki Operatora projektu, jednego przedstawiciela_ki Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania oraz jednego przedstawiciela_ki Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy.
 • Ogłoszeniu na stronie internetowej Oferenta wyników konkursu przez opublikowanie listy wybranych projektów wraz z danymi realizatorów, którzy otrzymają dofinansowanie.
 • Podpisaniu umów na realizację projektów i przekazania realizatorom projektów środków finansowych w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia zawarcia z nimi umowy.
 • Monitorowaniu i ocenie realizacji projektów.
 • Rozliczeniu sprawozdań z realizacji projektów i ich oceny pod względem celowości i prawidłowości poniesienia wydatków.
 • Zapewnienia merytorycznego wsparcia realizatorom projektu.
 • Przeprowadzenia dla realizatorów projektów szkolenia, dotyczącego zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz sprawozdania.

2) Grupy odbiorców_czyń zadania:

 • bezpośrednio: organizacje pozarządowe albo/i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • pośrednio (za pośrednictwem realizatorów projektów): osoby mieszkające w Warszawie, w tym osoby z grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją.

3) Operator zobowiązany będzie do:

 • Stosowania w komunikacji zewnętrznej (promocji konkursu) i wewnętrznej (z realizatorami) zasad prostego języka oraz języka włączającego (inkluzywnego).
 • Zapewnienia dostępności działań i informacji (patrz: pkt 5. ogłoszenia).
 • Stałej ewaluacji prowadzonych działań.
 • Prowadzenia dokumentacji realizacji zadań.
 • Niepobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania oraz realizatorów projektów.
 • Udziału w co najmniej jednym spotkaniu BKDS-u ds. Równego Traktowania i przedstawienia wniosków z realizacji zadania.
 • Współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, w szczególności poprzez udział w spotkaniach ze Zleceniodawcą. Częstotliwość, terminy i zakres spotkań będą ustalane wspólnie.
 • W przypadku współpracy z wolontariuszami_kami podczas realizacji zadania:
 • stosowania standardów współpracy z wolontariuszami_kami, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy” (informacje na stronie www.ochotnicy.waw.pl);
 • udziału osoby koordynującej współpracę z wolontariuszami_kami w spotkaniu informacyjnym nt. projektu „Ochotnicy warszawscy” i standardów pracy z wolontariuszami_kami, organizowanym przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy;
 • umieszczenia oferty/informacji o rekrutacji wolontariuszy_ek w portalu „Ochotnicy warszawscy” (w przypadku prowadzenia rekrutacji podczas realizacji zadania);
 • przygotowania i przekazania do Zespołu Rozwoju Wolontariatu, który działa w Centrum Komunikacji Społecznej, treści informacyjnych na temat współpracy z wolontariuszam_kami. Materiały zostaną opublikowane na portalu internetowym projektu „Ochotnicy warszawscy” (minimum dwa razy w trakcie realizacji zadania);
 • Realizowania zadania zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, w szczególności zleceniobiorca zapewni, że będą realizowane obowiązki wynikające z ww. ustawy. W umowie na realizację zadania zawarte zostaną zapisy o następującej treści:

 

    4) Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym:

 • Zleceniobiorca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz obowiązki z niej wynikające, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem.
 • Przed dopuszczeniem do realizacji zadań wynikających z umowy w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi realizatorzy projektów zostaną zobowiązani do zweryfikowania osób biorących udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem).
 • Przy wykonywaniu umowy, w w/w zakresie nie będą brały udziału osoby, które:
 • widnieją w Rejestrze lub
 • nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub
 • co do których realizator projektu powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne o których mowa w art. 2 ww. ustawy.”

5) Materiały, które powstaną w ramach realizacji zadania:

 • wybrany podmiot zostanie zobowiązany do przekazania m.st. Warszawie praw autorskich do materiałów (dzieł i utworów) powstałych w ramach zadania i poszczególnych projektów oraz do udzielenia m.st. Warszawie upoważnienia do wykonywania osobistych praw autorskich do wymienionych materiałów wraz z możliwością przekazania dalszego upoważniania osobom trzecim. Po realizacji zadania m.st. Warszawa może udzielić licencji na korzystanie z tych materiałów;
 • m.st. Warszawa zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów powstałych w ramach realizacji zadania na zasadach określonych w umowie;
 • materiały zostaną oznakowane znakiem promocyjnym Zleceniodawcy lub/i informacją, że zadanie publiczne jest współfinansowane/finansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Znak promocyjny powinien być zgodny z „Katalogiem Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy”. Znak dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej um.warszawa.pl/waw/markawarszawa.

6) W postępowaniu konkursowym szczególną uwagę zwrócimy na:

 • doświadczenie w koordynacji (w roli Operatora) projektów opartych o regranting albo/i granting;
 • prowadzenie działalności statutowej w obszarze upowszechniania i ochrony praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji albo/i wsparcia i promocji różnorodności społecznej;
 • dysponowanie kadrą o udokumentowanych kwalifikacjach w zakresie niezbędnym do realizacji zadania;
 • rozwiązania zapewniające dostępność działań i informacji;
 • rezultaty zadania zaproponowane przez Oferenta (nieobligatoryjne).

7) Oferty, poza informacjami zawartymi w pkt. IV. 6 oferty, powinny określać m.in.:

 • zasady i tryb naboru projektów;
 • warunki i kryteria wyboru realizatorów projektów oraz zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama