Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

I konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 28.03.2023 do 18.04.2023 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Łączny budżet 550 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 30 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON.

Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych  w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

Zadanie musi mieć zasięg co najmniej regionalny, musi obejmować swym zasięgiem co najmniej dwa powiaty (beneficjentami zadania winny być osoby z co najmniej dwóch powiatów województwa lubuskiego). Podmiot Programu zobowiązany jest zawrzeć tę informację w ofercie. Brak takiej informacji, spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej bez możliwości uzupełnienia.

W ramach konkursu nie dopuszcza się zakupu sprzętu rehabilitacyjnego związanego z rehabilitacją leczniczą.

Konkurs obejmuje zadania, których rozpoczęcie nastąpi nie wcześniej niż 01.07.2023 roku, zakończenie nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać (na wzorze będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) w terminie do 18 kwietnia 2023 r.

Każda oferta winna zostać przygotowana za pomocą aplikacji Generator eNGO, dostępnej na stronie - www.engo.org.pl . Oferta zapisana w aplikacji Generator eNGO nie powinna być otwierana i modyfikowana w innych aplikacjach, gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej oferty, uniemożliwiając jej weryfikację formalną.

Oferty należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

  1. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.engo.org.pl,
  2. w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra., w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. Nr 10, I piętro).
  3. Dopuszcza się złożenie oferty na elektroniczną skrzynkę podawczą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze (w rozumieniu przepisów z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 57) po uprzednim wygenerowaniu i podpisaniu wersji elektronicznej ze strony www.lubuskie.engo.org.pl.
Reklama