Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób...

Reklama
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Nabór od 04.04.2023 do 26.04.2023 17:00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 600 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 600 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. .

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania w 2023 roku: 600 000,00 zł.

1.Cel zadania: zwiększenie udziału osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdańska, we wszystkich sferach życia przez uczestnictwo w rehabilitacji społecznej.
2.Nazwy rezultatów, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:

1) liczba osób z niepełnosprawnościami, które wzięły udział w zadaniu;

2) % adresatów, którzy pozytywnie oceniają jakość świadczonych usług (ocena dobra lub bardzo dobra w pięciostopniowej skali w ankiecie ewaluacyjnej);

3) inne rezultaty - Oferent powinien samodzielnie zaproponować nazwy rezultatów, ustalone w zależności od rodzaju zadania.

3.Termin realizacji zadania: maj 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.
Uwaga: w ofercie należy wskazać rzeczywisty termin realizacji zadania, niewykraczający poza wskazane terminy.

4.Miejsce realizacji zadania: miejsce wskazane przez Oferenta

5.Adresaci: osoby korzystające z realizacji zadania, w tym osoby z niepełnosprawnością potwierdzoną odpowiednimi dokumentami, a także członkowie ich rodzin, opiekunowie, kadra i wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, mieszkańcy Gdańska.
Uwaga: adresatem zadania nie może być osoba objęta wsparciem w ramach innego równocześnie realizowanego projektu dofinansowanego ze środków PFRON na dany rok, jeżeli cele form wsparcia, z których korzysta, pokrywają się.

6.Zakres zadania: zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, tj.:
  1) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób z niepełnosprawnościami;
  2) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób z niepełnosprawnościami w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami z niepełnosprawnościami, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;
  3) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób z niepełnosprawnościami;
  4) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
      a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób
z niepełnosprawnościami,
      b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
      c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
  5) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników;

  6) organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
  7) promowanie aktywności osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia społecznego;
  8) prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji;

 9) opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
      a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,

      b) kierowanych do osób z niepełnosprawnościami - w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania;

10) prowadzenie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami w różnych typach placówek - szczegółowy zakres zadania:

      a) adresatami zadania są osoby z niepełnosprawnościami ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

      b) Oferent musi dysponować zasobami lokalowymi niezbędnymi do prowadzenia placówki - musi być właścicielem obiektu lub najemcą obiektu lub biorącym do używania obiekt, w którym działa placówka,

      c) Oferent musi dysponować zasobami kadrowymi i rzeczowymi niezbędnymi do prowadzenia placówki;

      d) Oferent zobowiązany jest do dołączenia regulaminu funkcjonowania placówki,

      e) usługi na rzecz osób z niepełnosprawnościami muszą być świadczone w placówce w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 5 pełnych miesięcy w roku),

      f) adresatami zadania nie mogą być osoby, które korzystają z rehabilitacji społecznej ciągłej w innych placówkach.
Uwaga: z udziału w zadaniu wyłączone są placówki, które finansowane są w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej.

11) świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób z niepełnosprawnością, w szczególności usług asystencji osobistej.

7.Wymagana dodatkowa dokumentacja:

   1) wzór ankiety oceniającej jakość świadczonych usług;

   2) oświadczenie Oferenta o tym, iż nie otrzymał w 2023 r. dofinansowania ze środków PFRON oraz z budżetu Miasta Gdańska na realizację wnioskowanego zadania oraz o tym, że nie planuje wykorzystać środków z ww. źródła jako ewentualnych środków finansowych, pochodzących z innych źródeł publicznych przy realizacji oferowanego zadania;

   3) oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań w stosunku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miasta Gdańska oraz innych instytucji jednostek samorządu terytorialnego;

  4) dokumenty potwierdzające fakt posiadania tytułu prawnego do lokalu, w którym realizowane będzie zadanie (w przypadku zadania określonego w ust. 6 pkt 10).

8.Zastrzeżenia:

 1) w przypadku zadań, w których nie można określić dokładnej liczby adresatów będących odbiorcami planowanych działań, należy ich liczbę określić szacunkowo (np. w przedziale);

 2) dofinansowanie nie może być przyznane na realizację tego samego zadania, na które Oferent uzyskał dofinansowanie z innych środków budżetu miasta Gdańska oraz ze środków PFRON (np. przyznanych przez Zarząd Województwa Pomorskiego lub przez sam Fundusz);

 3) dofinansowanie nie może być przyznane na realizację zadania, w którym zaplanowane działania mieszczą się w pojęciu „turnusu rehabilitacyjnego”, którego definicja wskazana została w art. 10c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

 4) przyznanie dofinansowania na realizację zadania, którego adresatami będą uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej jest możliwe pod warunkiem, iż:

    a) zakres merytoryczny tego zadania nie dotyczy działań podejmowanych na rzecz uczestnika warsztatu, zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, przygotowanym przez radę programową warsztatu,

    b) koszty uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w takim zadaniu nie mogą być finansowane w ramach innego tytułu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

    c) w zadaniu nie mogą być wykazywane koszty związane z wykorzystaniem pomieszczeń bądź sprzętu należącego do warsztatu terapii zajęciowej;

 5) zadanie powinno być realizowane przez kadrę posiadającą przygotowanie do pracy z osobami z niepełnosprawnościami;

 6) Oferent zobowiązany jest do wskazania zadania/zadań, wymienionych w ust. 6, którego/których dotyczy oferta (brak wskazania traktowany będzie jako brak formalny podlegający uzupełnieniu);

 7) dodatkowo premiowane będą zadania, prowadzone w sposób systematyczny i regularny, przyczyniające się do trwałego pobudzania aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama