Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama
Nabór od 03.04.2023 do 15.05.2023 16:00
Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON
Łączny budżet 1,5 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 1,5 mln PLN

1. Cele konkursu:

1) kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez upowszechnianie polskich tradycji orężnych od średniowiecza po współczesność;

2) upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy na temat wydarzeń z dziejów oręża polskiego oraz postaci zasłużonych w kształtowaniu polskiej państwowości i walce o niepodległość Ojczyzny;

3) upamiętnienie historii oręża polskiego poprzez wykorzystanie nowoczesnego środka przekazu, jakim jest mural;

4) podkreślanie znaczenia dokonań Sił Zbrojnych RP i ciągłości łańcucha żołnierskich pokoleń.

2. Rezultaty konkursu:

1) podniesienie w społeczeństwie poziomu wiedzy z zakresu historii oręża polskiego;

2) wzrost zainteresowania współczesnym Wojskiem Polskim dziedziczącym tradycje bohaterów walk o niepodległość Polski;

3) wzrost postaw patriotycznych i proobronnych, szczególnie wśród młodego pokolenia;

4) zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej;

5) aktywizowanie środowisk lokalnych do poznawania i kultywowania tradycji orężnych w regionie, w tym o zapomnianych lokalnych bohaterach walk o niepodległość;

3. Zadania konkursowe powinny polegać (łącznie) na:

1) wykonaniu muralu upamiętniającego wydarzenia lub postacie odnoszące się do chlubnych tradycji oręża polskiego;

2) realizacji programów o charakterze patriotyczno-edukacyjnym związanych bezpośrednio z treścią muralu.

4. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji na realizację zadań dofinansowanych przez Ministra Obrony Narodowej określone zostały w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert nr ew. 06/2023/WD/DEKiD, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

5. Termin realizacji zadań oraz wysokość środków publicznych:

1) termin realizacji zadań: od 30 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;

2) na realizację zadań zaplanowano kwotę w wysokości: do 1.500.000,00 zł;

3) w 2022 r. na realizację zadań przekazano kwotę w wysokości: 942.410,00 zł;

4) w 2023 r. zadania nie były realizowane;

5) zadania realizowane będą w formie wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

6. Warunki realizacji zadania:

1) zadanie może być realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

2) mural należy wykonać w miejscu znajdującym się w przestrzeni i otoczeniu zapewniającym godne upamiętnienie wydarzenia i bohaterów (z zachowaniem walorów artystycznych) z widocznym logo Ministerstwa Obrony Narodowej;

3) mural powinien mieć wymiar: nie mniej niż 3 metry szerokości i nie mniej niż 3 metry wysokości oraz powinien zostać wykonany techniką zapewniającą 5-letnią trwałość i odporność na zmywanie;

4) Oferent musi zapewnić przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji zadania stan niepogorszony muralu, obejmujący stan techniczny i walory artystyczne;

5) Oferent musi dołączyć do oferty dokument potwierdzający, że ma prawo na okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji zadania do korzystania z powierzchni na której zostanie wykonany mural;

6) Oferent w trakcie realizacji zadania nie może naruszać praw autorskich i pokrewnych oraz praw wynikających z ustawy o ochronie własności przemysłowej osób trzecich, za ewentualne roszczenia osób trzecich w zakresie wykonania muralu odpowiada Oferent;

7) Oferent, przed przystąpieniem do wykonania muralu, zobowiązany będzie do przedstawienia organowi wizualizacji ww. muralu celem jej zaakceptowania przez organ;

8) Oferent zobowiązany jest przygotować przedsięwzięcie polegające na odsłonięciu muralu historycznego, które powinno przypadać na dzień (okres) bezpośrednio związany z uroczystościami upamiętniającymi chwalebne tradycje oręża polskiego;

9) Oferent w „Syntetycznym opisie zadania” powinien szczegółowo opisać sposób realizacji zadania, w tym:

a) wskazać potrzeby realizacji zadania oraz określić cel zadania,

b) przedstawić zakres planowanych do realizacji przedsięwzięć, w tym patriotyczno-edukacyjnych (np. uroczystość odsłonięcia muralu połączona z prelekcją historyczną, okolicznościową wystawą, koncertem itp.),

c) określić rezultaty realizacji zadania,

d) wskazać planowaną liczbę uczestników, miejsce/miejsca realizacji przedsięwzięć,

e) przeprowadzić analizę ryzyka zawiązanego z planowanymi działaniami, przedsięwzięciami i wskazać sposoby jego minimalizacji (z uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych);

10) Oferenci ubiegający się o realizację zadania powinni:

a) dysponować wykwalifikowaną kadrą oraz posiadać doświadczenie w organizacji przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, kulturalnym i edukacyjnym,

b) prowadzić działalność statutową w zakresie określonym w pkt 1 i/lub pkt 3 niniejszego ogłoszenia;

11) zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli zleceniobiorca zrealizuje minimum 80% zakładanych w ofercie rezultatów;

12) w przypadku, kiedy Oferent planuje zlecić wykonanie określonej części zadania innemu podmiotowi, zobowiązany jest do wskazania w „Planie i harmonogramie działań” zakresu działania realizowanego przez podmiot niebędący stroną umowy;

13) Oferent realizujący zadanie finansowane z udziałem środków publicznych zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) jest obowiązany do zapewnienia dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami. Warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w niniejszym zadaniu zostały wskazane w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia;

14) Oferent jest zobowiązany podczas realizacji zadania do wykonania obowiązków informacyjnych oraz promocji zadania wskazanych w pkt. 7 niniejszego ogłoszenia;

15) Oferent jest zobowiązany zapewnić wkład finansowy (środki finansowe inne niż dotacja), w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji;

16) Oferent jest zobowiązany zapewnić wkład własny niefinansowy (osobowy i/lub rzeczowy) w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji;

17) suma kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadania nie może przekroczyć 5% planowanej kwoty dotacji;

18) pozostałe warunki realizacji zadań zostały określone w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert nr 06/2023/WD/DEKiD;

19) zadanie musi być realizowane z uwzględnieniem aktualnych wytycznych rządowych i sanitarnych.

7. Warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zadaniu publicznym:

1) Oferent jest zobowiązany w części VI. Oferty „Inne informacje” do wskazania warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizowanego zadania publicznego z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, deklarując spełnienie minimalnych warunków dostępności, które obejmują:

a) w zakresie dostępności architektonicznej:

- zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,

- instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

- zamieszczenie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,

- zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.),

- zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;

b) w zakresie dostępności cyfrowej – wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 81),

c) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej poprzez:

- obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,

- instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,

- zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,

- zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, Oferent zobowiązany jest zapewnić dostęp alternatywny.

2) Zapewnienie warunków dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ppkt. 1 dotyczy wszystkich odbiorców zadania (uczestnicy, opiekunowie, publiczność).

8. Obowiązki informacyjne oraz promocja zadania publicznego:

1) Zleceniobiorca jest zobowiązany do umieszczania orła Ministerstwa Obrony Narodowej oraz znaku promocyjnego Wojska Polskiego określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność;

2) W sytuacji, kiedy zadanie publiczne zostało sfinansowane lub dofinansowane z budżetu państwa w wysokości powyżej 50.000,00 zł, realizujący zadanie jest zobowiązany do wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, z późn. zm.), tj. do podjęcia działań informacyjnych dotyczących udzielonego finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane i dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953, z późn. zm.), w sposób określony w tym rozporządzeniu;

3) Oferent jest zobowiązany przedstawić w ofercie plan promocji zadania publicznego według określonych poniżej warunków uwzględniających m.in.:

a) promocję na stronie internetowej – dedykowanej stronie internetowej bądź dedykowanej sekcji na stronie podmiotu. Informacje na stronie internetowej powinny obejmować przynajmniej określenie celu i założeń zadania publicznego, a także regularne aktualizacje na temat realizowanych działań oraz informację na temat  uzyskanej dotacji,

b) promocję w mediach społecznościowych – z wykorzystaniem oddzielnego konta zadania i/lub przy pomocy konta podmiotu, z wykorzystaniem przynajmniej jednego medium społecznościowego. Promocja w mediach społecznościowych powinna obejmować regularną publikację informacji o prowadzonych działaniach;

4) plan promocji powinien zawierać opis planowanych działań z uwzględnieniem harmonogramu działań, wykorzystywanych kanałów komunikacji, grup docelowych itp. Plan promocji nie musi wskazywać konkretnych kanałów medialnych, np. tytułów  prasowych, stron internetowych bądź kanałów telewizyjnych, audycji radiowych itp;

5) Oferent umieszcza planowane w ramach promocji działania w harmonogramie, a kwoty przeznaczone na promocję tych działań w kalkulacji przewidywanych kosztów. Koszty promocji są kosztami merytorycznymi w ramach działania.

9. Termin, miejsce i sposób składania ofert:

1) w Otwartym Konkursie Ofert mogą uczestniczyć wyłącznie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”;

2) oferta realizacji zadania publicznego musi zostać złożona w terminie do dnia 15 maja 2023 r. do godz. 16.00 za pośrednictwem serwisu internetowego Witkac.pl poprzez elektroniczny formularz dostępny w tym serwisie.

W celu przygotowania oferty w serwisie Witkac.pl należy uruchomić następujący link: https://witkac.pl/#/contest/view?id=25876;

3) rozpatrzeniu będą podlegały wyłącznie oferty złożone poprzez serwis Witkac.pl;

4) złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz zobowiązanie do stosowania przy realizacji zadania Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr ew. 06/2023/WD/DEKiD;

5) do formularza elektronicznego oferty należy załączyć:

a) kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji/pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego,

b) oświadczenie o VAT stanowiące załącznik nr 5 do ogłoszenia;

c) oświadczenie o prowadzonej działalności statutowej stanowiące załącznik nr 6 do ogłoszenia;

d) dokument potwierdzający, że Oferent ma prawo na okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji zadania do korzystania z powierzchni na której zostanie wykonany mural;

e) projekt (wizualizację) planowanego do wykonania muralu;

Załącznikami mogą być tylko pliki w formacie pdf lub jpg;

6) oferty przesłane po terminie wskazanym powyżej zostaną odrzucone z przyczyn formalnych;

7) oferty złożone w inny sposób niż wskazany w pkt. 2 nie będą rozpatrywane;

bezpośrednio po złożeniu oferty realizacji zadania publicznego poprzez serwis Witkac.pl Oferent ma obowiązek wydrukować ofertę w wersji papierowej oraz podpisać ją przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta z datą tożsamą
z datą złożenia oferty poprzez serwis Witkac.pl; jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi podpis musi być czytelny, złożony pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji; oryginał oferty w wersji papierowej musi być opatrzony tą samą sumą kontrolną co oferta złożona poprzez serwis Witkac.pl;
(na tym etapie nie jest wymagane złożenie oryginalnej oferty w wersji papierowej – obowiązek przekazania ww. dokumentów (w wersji papierowej) zaistnieje dopiero na etapie zawierania umowy w przypadku przyznania dotacji);

8) w ramach niniejszego konkursu uprawniony podmiot może złożyć wyłącznie jedną  ofertę;

9) w ramach konkursu mogą być składane oferty wspólne, ofertę wspólną może złożyć kilka (co najmniej dwie) organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 pkt. 1 - 4 ustawy działających wspólnie, do oferty należy dołączyć umowę regulującą stosunki między Oferentami określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania (w postaci pliku pdf lub jpg);

10) organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1- 4 ustawy składające ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy;

11) podmioty ubiegające się o realizację zadania publicznego nie mogą być obciążone zaległymi należnościami publicznoprawnymi oraz nie może być prowadzone wobec nich postępowanie egzekucyjne o zwrot tych należności.

10. Ocena ofert i termin dokonania wyboru ofert:

1) oferty zostaną ocenione pod względem formalnym przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, natomiast pod względem merytorycznym przez Komisję ds. Zlecania Zadań Publicznych w Zakresie Obronności; ocenie merytorycznej poddane zostaną oferty spełniające wymagania formalne;

2) szczegółowa informacja dotycząca trybu i kryteriów stosowanych przy dokonywaniu oceny formalnej i merytorycznej ofert objętych konkursem zawarta jest w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert nr ew. 06/2023/WD/DEKiD, który stanowi integralną część ogłoszenia;

3) termin dokonania oceny formalnej ofert - do dnia 25 maja 2023 r.;

4) wykazy Oferentów, których oferty zawierają uchybienia formalne lub błędy formalne zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej MON, link: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarte-konkursy-ofert;

5) Oferenci, u których stwierdzono w złożonych ofertach uchybienia formalne, w terminie 5 dni od dnia opublikowania wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej MON mają prawo do usunięcia uchybień formalnych (decyduje data złożenia uzupełnionego elektronicznego formularza ofert w serwisie Witkac.pl); uchybienia formalne Oferent musi usunąć w serwisie Witkac.pl; w tym celu zostanie aktywowana sekcja elektronicznego formularza oferty, która wymaga poprawienia/uzupełnienia;

6) oferty, w których stwierdzono błędy formalne nie będą podlegały ocenie merytorycznej;

7) termin dokonania oceny merytorycznej ofert - do dnia 19 czerwca 2023 r.;

8) wyniki Otwartego Konkursu Ofert zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej MON, link: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarte-konkursy-ofert oraz w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej;

9) od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie;

10) złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości;

11) warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według ramowego wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących  realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;

12) termin oraz szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego;

13) dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON wyłącznie drogą e-mailową pod adresem: wDEKiD@mon.gov.pl.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Ministra Obrony Narodowej w związku z realizacją zadań ustawowych.

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Panią/Pana, że:

1) administratorem danych osobowych jest Minister Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 218, tel. 22 628 00 31;

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@mon.gov.pl lub listownie na adres:

Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218,

00-911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.);

4) dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

5) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

6) dane będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z obowiązującym w Ministerstwie Obrony Narodowej Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

7) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- dostępu do danych osobowych,

- żądania ich sprostowania,

- ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO.

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym zrealizowanie zadania ciążącego na Ministrze Obrony Narodowej, co wynika w szczególności z przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oznacza to, że podanie danych osobowych jest konieczne dla rozpatrzenia sprawy.

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama