Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach Programu MRiPS pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 20023
Nabór od 31.03.2023 do 21.04.2023 14:30
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie
Łączny budżet 139,4 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 139,4 tys. PLN
Rodziny, Osoby z niepełnosprawnościami
Gmina Żukowo, Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach Programu MRiPS pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 20023.

Burmistrz Gminy Żukowo
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej
dla Gminy Żukowo
I. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w przedmiotowej dziedzinie na terenie
Gminy Żukowo.
II. Rodzaj zadania.
Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla dzieci niepełnosprawnych oraz osób
posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Celem realizacji zadania jest wsparcie członków rodzin
lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami
niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie Gminy Żukowo poprzez
czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki i zapewnieniem czasu
na odpoczynek i regenerację.
Wymagane jest, aby osoby świadczące usługi opieki wytchnieniowej posiadały stosowne kwalifikacje
poświadczone dyplomami, zaświadczeniami i certyfikatami.
Wymagane jest, aby osoby świadczące usługi opieki wytchnieniowej posiadały co najmniej 6-miesięczne
udokumentowane doświadczenie bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.
III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2023 roku z zakresu usługi opieki
wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn.„Opieka wytchnieniowa”
– edycja 2023 wynosi 139 400,00 zł.
2. Zadania finansowane będą ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego, o
którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1787).
IV. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji.
2. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana
zostanie w niniejszym postępowaniu konkursowym..
3. Oferta na realizację zadania powinna zawierać:
- informację o terminie realizacji zadania
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego. W kalkulacji należy uwzględnić
wszystkie planowane koszty, w tym w szczególności koszt osobogodziny świadczonych usług, zakup usług,
wynagrodzeń itp., jednak stawka jednej godziny zegarowej nie może przekroczyć kwoty 40,00 zł,
- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania.
4. Z przyznanych środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego mogą być pokrywane wyłącznie
koszty bezpośrednio związane z realizacją usługi opieki wytchnieniowej. Nie jest dopuszczalne pokrywanie
z przyznanej dotacji kosztów administracyjnych Zleceniobiorcy. Niedozwolone jest podwójne finansowanie
tego samego wydatku.
5. Wydatki, które będą ponoszone muszą być:
- niezbędne do realizacji zadania tj. świadczenia usług opieki wytchnieniowej,
- racjonalne i efektywne oraz spełniać wymogi efektywnego zarządzania finansami,
- faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,
- odpowiednio udokumentowane,
- zgodne z zatwierdzonym zestawieniem kosztów realizacji zadania.6. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla
przyznanych środków oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków i
dokonywanych z tych środków wydatków.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej
wysokości.
8. Warunkiem realizacji umowy zadania i przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy, która zostanie
sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dn.
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, poz. 2057).
V. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania: od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
2. Opieka wytchnieniowa polegać ma na zapewnieniu opieki w formie pobytu dziennego w wymiarze do 240
godzin usługi rocznie na jednego beneficjenta. Usługa polegać będzie na profesjonalnej pomocy w codziennych
trudach opieki poprzez zapewnienie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, opiece
medycznej, opiece higienicznej. Maksymalna długość świadczenia nieprzerwalnego pobytu dziennego wynosi
12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w
godzinach 6.00 – 22.00. Zakres i intensywność opieki mają być dobierane do indywidualnego zapotrzebowania
podopiecznego. Usługę opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego przyznaje się na wniosek członka
rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę. Informacje na temat osób zakwalifikowanych do
pomocy w ramach Programu MRiPS pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 przekazywane będą na bieżąco
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie. Uczestnik Programu będzie mógł dokonać
samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej.
3. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnienowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej,
w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu
Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane z
innych źródeł.
4. Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:
a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby
niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie
adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
b) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej
pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom
niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp.
5. Podmiot przyjmując zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, zobowiązuje się do wykonania
zadania w zakresie i na zasadach określonych w pisemnej umowie o realizacji zadania. Podmiot wyłoniony w
drodze konkursu zobowiązany jest do składania sprawozdań z wykonania umowy w terminach określonych w
umowie. Podmiot przyjmując zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, zobowiązuje się poddawać
kontroli i ocenie realizacji zadania przez podmiot zlecający, w zakresie i na warunkach określonych w umowie o
powierzenie realizacji zadania.
6. Obligatoryjnym rezultatem zadania jest zrealizowanie 3485 godzin usług opieki wytchnieniowej.
Konsekwencją niezrealizowania rezultatu będzie konieczność proporcjonalnego zwrotu dotacji.
7. Monitoring rezultatów będzie dokonywany na podstawie Kart rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w
ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
ogłoszenia. Karty te stanowić będą źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika rezultatu. Szczegółowy tryb
przekazywania ww. dokumentów określony zostanie w umowie o powierzenie realizacji zadania.
8. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Oferent
postępuje zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. Urz. UE L119 z
04.05.2016).
9. Realizator będzie zobowiązany podczas realizacji zadania do zapewnienia dostępności architektonicznej lub
informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań,
określonych w art. 6-7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

VI. Termin i sposób składania ofert
1. Oferty konkursowe można składać:
a) bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie przy ul. B. Prusa 49, 83-330
Żukowo w poniedziałek od godz. 7.30 do 17:00, wtorek – środa od godz. 7:30 do 15: 30, czwartek od godz. 7.30
do 15.00 i piątek od godz. 7:30 do 14:30 w formie papierowej w zamkniętych kopertach, z adnotacją: „Opieka
Wytchnieniowa" – edycja 2023 oraz oznaczeniem podmiotu składającego ofertę,
b) w wersji papierowej wysłanej pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie przy ul. B.
Prusa 49, 83-330 Żukowo. O zachowaniu terminu złożonej oferty decyduje data przyjęcia wskazanego dokumentu
na dziennik podawczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie. Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane ani odsyłane adresatowi.
2. Termin składania ofert upływa dnia 21 kwietnia 2023 r. o godzinie 14.30.
3. Ofertę realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz wzór
sprawozdania z wykonania tego zadania określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r poz. 2057). Ofertę
można wypełnić korzystając z aplikacji elektronicznej programu „WITKAC” www.witkac.pl. Po wypełnieniu
oferty należy ją wydrukować, podpisać i złożyć lub przesłać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1.
4. W ofercie należy wskazać kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego jako wartość
jednej godziny świadczonej usługi opieki wytchnieniowej.
5. Dodatkowo do oferty należy dołączyć:
a) statut podmiotu uprawnionego albo inny dokument (o ile przepisy dotyczące funkcjonowania podmiotu nie
przewidują obowiązku posiadania statutu), który określa cel i zadania podmiotu, potwierdzony „za zgodność
z oryginałem” przez uprawniony podmiot;
b) w przypadku podmiotów niezarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym: aktualny wypis z
innego właściwego rejestru, ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające status prawny
oferenta i upoważnienie do działania w imieniu oferenta osób go reprezentujących,
c) oświadczenie o wyodrębnionym numerze rachunku bankowego podmiotu do realizacji zadania;
d) wykaz osób, które będą bezpośrednio świadczyć usługi opieki wytchnieniowej wraz z posiadanymi
kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
ogłoszenia.
6. W przypadku załączenia do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu, kopia ta winna być poświadczona
„za zgodność z oryginałem” przez organ wydający dokument lub przez osoby upoważnione do reprezentowania
podmiotu.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
VII. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania oferty
1. Złożone oferty sprawdzane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową
powołaną Zarządzeniem Burmistrza Gminy Żukowo. Oferta niekompletna i nieprawidłowo wypełniona, albo
złożona na złych drukach, bądź po terminie nie będzie spełniać wymagań formalnych podlega odrzuceniu i nie
będzie oceniana pod względem merytorycznym.
2. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) dotyczące
wyłączenia pracownika.
3. Jeżeli okoliczności, o których mowa wyżej, zostaną ujawnione po powołaniu komisji, Burmistrz Gminy Żukowo
dokonuje odpowiedniej zmiany w składzie komisji.
4. Decyzję o powierzeniu realizacji zadania wybranemu podmiotowi lub podmiotom, podejmuje Burmistrz Gminy
Żukowo po zapoznaniu się z opinią powołanej komisji konkursowej.
5. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o kryteria, określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności o:
1) merytoryczną wartość oferty, jej zbieżność z zadaniami samorządu;
2) koszty określone w ofercie w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) posiadane zasoby kadrowe;
4) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań publicznych;
5) dotychczasową współpracę oferenta z samorządem i innymi instytucjami publicznymi, w szczególności
rzetelne i terminowe rozliczanie się oferenta z dotacji – jeżeli korzystał z dotacji.
7. Komisja w trakcie opiniowania złożonych ofert może prosić oferentów o udzielenie dodatkowych informacji.
8. Burmistrz Gminy Żukowo zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty w konkursie, w celu
zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania określonego w niniejszym ogłoszeniu.
9. Burmistrz Gminy Żukowo zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu
rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

10. Niniejsze postępowanie konkursowe nie jest objęte trybem odwoławczym.
VIII. Ogłoszenie wyników
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gniny w Żukowie
oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie www.gopszukowo.pl.

Źródło: Gmina Żukowo

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama