Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Wkłady własne 2023

Reklama
Nabór od 29.03.2023 do 21.04.2023 14:00
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 90 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 30 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym  w pkt. 1-32a (wkłady własne).

I.     Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację.

1.    Priorytet XXIV: Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

Cel 1: Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie wkładu własnego.

Działania:

zabezpieczenie dla organizacji pozarządowych wkładu własnego na realizację zadań finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Oczekiwane rezultatu zlecanego zadania publicznego:

•   wsparcie działalności opolskich organizacji pozarządowych,

•   promocja potencjału opolskich organizacji pozarządowych;

•   integracja różnych środowisk Miasta Opola.

Oczekiwane zmiany społeczne:

•    wytworzenie, bądź utrwalenie zasady uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez opolskie organizacje pozarządowe jako wartościowej formy spędzania czasu wolnego, sposobu na poszerzenie wiedzy.

Monitorowanie rezultatów wraz z rekomendowanym źródłem informacji o osiągnięciu wskaźników:

•     dzienniki zajęć,

•     listy obecności,

•     dokumentacja fotograficzna

•     strona internetowa organizacji

•     social media

•     sprawozdanie z realizacji zadania

•     inne dowody potwierdzające osiągnięcie założonych rezultatów.

2.      Rodzaj beneficjentów zadania publicznego: organizacje pozarządowe.

3.      Ogólna kwota dotacji przeznaczona na wsparcie lub powierzenie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym  w pkt. 1-32a (wkłady własne) wynosi 90 000 zł.

Maksymalna kwota dotacji dla jednej oferty to 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Wkład własny finansowy – minimum 100,00 zł  (dotyczy tylko ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych).

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora ofert mija dnia: 21 kwietnia 2023 r. o godz. 14.00.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie: Otworzy się w nowym okniewww.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z Generatora oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji (zgodnie z KRS) lub upoważnione na podstawie pełnomocnictwa szczególnego, należy złożyć w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, w Opolu, przy ul. Damrota 1, w poniedziałek – środa w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartek w godz. od 7.30 do 17.00, w piątek w godz. od 7.30 do 14.00 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek 1A, 45-015 Opole bądź za pośrednictwem Platformy e-Usług Publicznych Urzędu Miasta Opola.

Termin do złożenia oferty upływa z dniem złożenia Potwierdzenia w Urzędzie, a nie z dniem nadania go w placówce pocztowej lub kurierskiej.

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, proszę o kontakt: Agnieszka.Nowacka@um.opole.pl w dniach i godzinach pracy urzędu.

Reklama