Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: regranting (Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową

Reklama
Nabór od 30.03.2023 do 21.04.2023 14:00
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 45 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych w zakresie określonym w pkt 1-32a tej ustawy (Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową).

Priorytet XXIV: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

Cel 3: Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową.

Działania realizowane w ramach zadania publicznego:
a) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń i warsztatów specjalistycznych podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych,
b) zlecanie doradztwa, w zakresie rozwoju i usprawniania funkcjonowania organizacji m.in. w zakresie zarządzania, księgowości NGO, budowania zespołu, wieloletniego planowania i promocji działań,
c) wsparcie usług i zakup artykułów technicznych celem profesjonalizacji działań mające na celu rozwój organizacji (sprzęt biurowy, materiały promocyjne, kampanie informacyjne),
d) wsparcie dla młodych organizacji w Opolu, działających do 3 lat.

W ramach konkursu wyłoniony zostanie operator projektu, którego zadaniem będzie zlecenie w 2023 r. organizacjom (realizatorom projektów) wykonanie zadań z zakresu „Wsparcia organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową”.

Operator projektu finansuje zadania zlecone realizatorom projektu z dotacji otrzymanej w ramach umowy o regranting zawartej z Miastem Opole.

Zlecenie zadania publicznego przez operatora projektu następuje w trybie konkursowym, do którego stosuje się ustawę o pożytku oraz zasady określone w Programie współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2023.

Zasady i warunki zlecenia realizacji zadania:
a) opracowanie dokumentacji konkursowej, w tym: p

  • projektów wzorów: regulaminu konkursu wraz z procedurą monitoringu, uproszczonego wniosku o mikrodotacje, (gdzie opisana będzie idea i szczegóły projektu), karty oceny wniosku, umowy, sprawozdania z realizacji mikrodotacji, dokumentu potwierdzającego zawiązanie grupy nieformalnej, jako załączniki do oferty,
  • koncepcji ewaluacji uwzględniającej sposób i kryteria ewaluacji;

b) przeprowadzenie konkursu na mikrodotacje dla podmiotów określonych w konkursie w sposób zapewniający jawną i uczciwą konkurencję:

  • ogłoszenie konkursu,
  • zebranie ofert w konkursie, ocena i wybór realizatorów projektów,
  • powołanie zespołu rekomendującego ocenione oferty,
  • podanie do publicznej wiadomości informacji o wyborze realizatorów projektów,
  • wypłata mikrodotacji na realizację projektów,
  • monitoring merytoryczno-finansowy realizacji projektów,
  • rozliczenie realizacji projektów,

c) rozliczenie realizacji całości zadania,
d) prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla zainteresowanych w zakresie przygotowania ofert w okresie składania ofert oraz dla realizatorów projektów w okresie ich realizacji.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora mija dnia 21.04.2023 roku o godzinie 14.00.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie: Otworzy się w nowym okniewww.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Potwierdzenia złożenia oferty wydrukowane z Generatora oraz podpisane przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy złożyć w urnie na parterze lub w pokoju 205 w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, w Opolu, przy ul. Damrota 1, w dniach: poniedziałek – środa w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartek w godz. od 7.30 do 17.00, w piątek w godz. od 7.30 do 14.00 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, ul. Rynek 1A, 45-015 Opole.

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert prosimy o kontakt z pracownikiem Centrum Dialogu Obywatelskiego codziennie w godzinach pracy urzędu.

Reklama