Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Aktywizacja osób starszych

Reklama
Nabór od 23.03.2023 do 24.04.2023 15:30
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
tel. 89 52 32 633
Łączny budżet 250 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 35 tys. PLN
Seniorzy
Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

I.       Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub na rzecz jego mieszkańców.

II.       Zadanie:

„Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – edycja 2023”

Realizacja poprzez:

1)      wsparcie klubów samopomocowych (poza klubami dofinansowanymi w ramach programu Senior +),

2)      włączenie osób starszych w działania na rzecz środowiska lokalnego,

3)      umożliwienie rozwoju zainteresowań, organizację zajęć edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

W ramach realizacji ww. zadania dopuszcza się możliwość pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Działania na rzecz obywateli Ukrainy ujęte w złożonej przez podmiot uprawniony ofercie konkursowej muszą wpisywać się w zakres zadań objętych konkursem.

1)         Uprawnione podmioty mogą złożyć oferty konkursowe w formie:

a)    papierowej, (wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w pkt. 4) w kopercie opisanej: „Konkurs - Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – edycja 2023”, na adres:*

Wydział Polityki Społecznej

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9

10-575 Olsztyn

  • wymagane jest przesłanie e-mailem (w terminie składania ofert) wersji edytowalnej formularza oferty z załącznikiem nr 1 „Kalkulacja przewidywanych kosztów AS 2023”, ze wskazaną w tytule wiadomości skróconą nazwą Podmiotu składającego ofertę oraz symbolem konkursu – „AS 2023” na adres e-mail:jan.kosiorek@uw.olsztyn.pl

** Oferty składane osobiścienależy złożyć w opisanej jak wyżej kopercie w Punktach Obsługi Klienta tut. Urzędu.

lub

b)    za pomocą e-PUAP z symbolem konkursu „AS 2023” w tytule korespondencji na adres: /WMURZADWOJ/skrytka lub /WMURZADWOJ/SkrytkaESP (ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w pkt. 4). Podpisane elektronicznie dokumenty winny być opatrzone wzornikami pieczęci imiennych złożonymi pod formularzem oferty oraz wypełnionymi załącznikami.*

 Wymagane jest przesłanie również wersji edytowalnej* formularza oferty z załącznikiem nr 1 „Kalkulacja przewidywanych kosztów AS 2023”

Termin składania ofert określa się do dnia 24 kwietnia 2023 r. (w przypadku nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do tut. Urzędu), wszelkie uzupełnienia i korekty możliwe są jedynie do dnia składania ofert.

Reklama