Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa...

Reklama
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2023 roku
Nabór od 30.03.2023 do 24.04.2023 15:00
Dzielnica Bielany
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 30 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bielany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2023 roku .

Działania ukierunkowane na zwiększenie kompetencji kulturowych, rozwijanieekspresji twórczej i kreatywności, zapewnienie kontaktu z dziełami sztuki i szeroko pojętym dziedzictwem kultury, przekazywanie wiedzy o zjawiskach kultury, organizowanie różnych form aktywności twórczej: imprezy, spektakle, amatorski ruch artystyczny, konkursy, przeglądy, warsztaty, lekcje muzealne, audycje muzyczne, edukacja teatralna, itp.

1)Organizacja pozarządowa zapewnia: kompleksową obsługę organizacyjno - techniczną planowanego przedsięwzięcia. W przypadkach, w których jest to niezbędne należy uwzględnić w kosztorysie takie pozycje jak opłata praw autorskich (ZAiKS), ochrona czy w przypadku imprez plenerowychtoalety przenośne z umywalkami.

2)Przy planowaniu kosztów zadania należy uwzględnić budżet na promocję przedsięwzięcia, w tym: projekt graficzny oraz druk plakatów (A4- 30 szt.), stworzenie wydarzenia w mediach społecznościowych (min. 14 dni przed wydarzeniem), dokumentację fotograficzną (min. 20 wyselekcjonowanych zdjęć z każdego wydarzenia, które zostaną przekazane na wskazany adres w terminie 2 dni). Treść materiałów promocyjnych w tym tekstzapowiedzi/opisu wydarzenia, plakatów itp. oferent będzie zobowiązany uzgodnić z Wydziałem Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany. Zleceniobiorca będzie zobowiązany do przekazania terminów wydarzeń oraz materiałów promocyjnych do konsultacji najpóźniej w terminie 21 dni przed wydarzeniem. Oferent będzie także zobowiązany do dostarczenia w terminie do 3 dni od wydarzenia na adres wskazanej poczty elektronicznej, informacji/relacji o przebiegu wydarzenia w formacie Word.

3)W przypadku organizacji przedsięwzięcia plenerowego oferent jest zobowiązany do pozyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń na organizację wydarzenia oraz do ubezpieczenia imprezy OC.

4)W przypadku organizacji przedsięwzięcia w placówce kulturalnej, edukacyjnej, społecznej oferent jest zobowiązany do pozyskania wcześniejszej zgody z wybranej placówki (np. w formie listu intencyjnego) na organizację przedsięwzięcia w danym obiekcie w terminie wskazanym w ofercie, podpisanej przez dyrektora/kierownika lub inna osobę umocowaną do ww. czynności.

5)Oferta powinna zawierać kompletny opis metody pracy z uczestniczkami i uczestnikami wraz z podaniem kwalifikacji osób pracujących przy projekcie.

6)W projekcie należy szczegółowo opisać grupę lub grupy oraz sposób rekrutacji uczestników i uczestniczek, z uwzględnieniem kampanii promocyjnej adekwatnej do zadania.

7)Oferta powinna zawierać opis rezultatów: wymiernych, sprawdzalnych i takich, na które oferent ma wpływ.

8)Zadanie może być realizowane w różnych dziedzinach kultury i sztuki. W przypadku dalszego występowania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, realizator zadania publicznego, którego dotyczy ogłoszenie, będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wydanego przez organy administracji rządowej, w szczególności rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakie mogą obowiązywać w czasie realizacji zadania.

9) Zaleca się przedstawienie możliwości przeprowadzenia zadania w sytuacji ograniczeń związanych z epidemią.

10) Preferowane będą zadania:

a)rozbudowane, polegające na systematycznych spotkaniach przez określony okres czasu – min. 4 wydarzenia,

b)charakteryzujące się oryginalnością i atrakcyjnością form działania,

c)dostępne dla możliwie najszerszych grup odbiorców i odbiorczyń,

d)odbywające się na terenach pozaszkolnych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama