Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami

Reklama
Nabór od 29.03.2023 do 20.04.2023 15:30
Urząd Miasta Rzeszowa
Łączny budżet 500 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w 2023 roku.

I. Rodzaj zadania
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Wysokość zaplanowanych środków: 500 000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy).

Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową, w przedziale czasowym określonym w ofercie oraz jej aktualizacjach, nieprzekraczającym okresu od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Forma realizacji: powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie kosztów realizacji.

Oferent może otrzymać dotację na realizację następujących zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami:
1) prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami;
2) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami,
b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
3) organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób z niepełnosprawnościami w rynek pracy, w szczególności przez:
a) doradztwo zawodowe,
b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami;
4) organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
5) promowanie aktywności osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Celem realizacji zadań, o których mowa w punkcie 3 powinno być:
1) promowanie postaw prointegracyjnych, ukierunkowanych na adaptację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami;
2) tworzenie warunków osobom z niepełnosprawnością do pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez zwiększenie dostępu do dóbr i usług;
3) wsparcie działań w zakresie tworzenia warunków dla pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia społecznego;
4) wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy;
5) zwiększenie aktywności instytucji i organizacji pozarządowych oraz organizacji pożytku publicznego działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Przez realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu poradnictwa psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami należy rozumieć bezpłatną pomoc psychologiczną świadczoną osobom z niepełnosprawnościami. 
Pomoc powinna być udzielana przez osoby posiadające wykształcenie psychologiczne co najmniej w następujących formach:

  • porady telefoniczne,
  • grupy wsparcia,
  • terapia indywidualna.

Termin składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie https://generatorNGO.erzeszow.pl

2. W celu złożenia oferty należy wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF opatrzony sumą kontrolną podpisać za pomocą podpisu elektronicznego np.: xades, pades, profil zaufany, dowód osobisty lub inny podpis kwalifikowany, a następnie podpisany plik oferty wgrać do Generatora eNGO.

3. Oferent może również złożyć ofertę przy użyciu profilu zaufanego ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa. W tym celu wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF opatrzony sumą kontrolną należy załączyć do pisma ogólnego i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Miasta Rzeszowa.

4. W przypadku braku możliwości złożenia oferty w sposób opisany w punkcie 2-3 ogłoszenia, Oferent może złożyć ofertę w sposób tradycyjny. W tym przypadku należy wydrukować ofertę (z sumą kontrolną) sporządzoną w Generatorze eNGO. Wydrukowaną ofertę należy podpisać i dostarczyć do Urzędu Miasta Rzeszowa za pośrednictwem:
1) Wydziału Polityki Społecznej, ul. 3 Maja 13,
2) Punktu kancelaryjnego przy ul. Rynek 12,
3) Punktu Obsługi Mieszkańców w Galerii Handlowej „Nowy Świat”, ul. Krakowska 20,
4) Punktu Obsługi Mieszkańców w Centrum Kulturalno-Handlowym „Millenium Hall”, Al. Kopisto 1,
5) Punktu Obsługi Mieszkańców w Centrum Handlowym „Plaza Rzeszów” Al. Rejtana 65,
6) Punktu Obsługi Mieszkańców w Galerii Rzeszów, Al. Piłsudskiego 44.
5. Złożenie oferty powinno nastąpić w terminie do trzech dni roboczych, licząc od daty sporządzenia oferty w Generatorze eNGO, nie później niż do dnia: 20 kwietnia 2023 r.

6. Oferta sporządzona w systemie Generator eNGO oraz złożona w sposób, o którym mowa w punktach V.1-3 ogłoszenia musi posiadać taką samą sumę kontrolną. Oferty o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.

7. Jeżeli dla ważności składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie kilku osób, oferta powinna zostać podpisana jednolicie albo za pomocą podpisu elektronicznego, albo tradycyjnie przez każdą z osób reprezentujących oferenta. W przypadku złożenia oferty podpisanej w sposób mieszany, tj. zarówno podpisem sporządzonym odręcznie, jak i podpisem elektronicznym, oferent zostanie wezwany do uzupełnienia braków formalnych.

Reklama