Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: „Opolskie dla integracji wielokulturowej"

Reklama
Nabór od 28.03.2023 do 27.04.2023 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
e-mail: bdo@opolskie.pl ; nr tel.: 77 44 67 847; 77 44 67 848.
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe, Cudzoziemcy, migranci
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn „Opolskie dla integracji wielokulturowej" w 2023 roku.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU

1. Rodzaj zadania (sfera pożytku publicznego):
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

2. Numer i nazwa zadania priorytetowego, zgodnie z obowiązującym Programem współpracy:
7.2 Realizowanie przedsięwzięć ukierunkowanych na pielęgnowanie wielokulturowego dziedzictwa oraz integracji międzykulturowej.

3. Działania:
Organizacja wydarzeń i działań ukierunkowanych na pielęgnowanie wielokulturowego dziedzictwa oraz integracji międzykulturowej.

4. Cele oraz oczekiwania stawiane składanym ofertom:

1) Zadanie powinno być w całości poświęcone problematyce pielęgnowania wielokulturowego dziedzictwa oraz integracji międzykulturowej.
2) W realizacji zadania powinni uczestniczyć w sposób bezpośredni przedstawiciele różnorodnych kultur i narodowości, zamieszkujący na terenie województwa opolskiego.
3) Zadanie powinno być realizowane poprzez organizację wydarzeń wspierających wielokulturowy charakter regionu a także wspierać kształtowanie postaw tolerancji i wzajemnego szacunku wszystkich mieszkańców regionu.
4) Zadanie powinno obejmować swoim zakresem współpracę różnorodnych grup społecznych.
5) Zadanie powinno wpłynąć na rozwój świadomości społecznej mieszkańców województwa opolskiego w zakresie wielokulturowego dziedzictwa oraz integracji międzykulturowej.
5. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie:
1) powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji i/lub
2) wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład własny Podmiotu. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego. Wkład niefinansowy może stanowić 100% wymaganego wkładu własnego Podmiotu.
6. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oferty jest posiadanie konta w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl.
2. Termin składania ofert ustala się od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 27.04.2023 r. do godz. 15:30.
3. Podmiot może otrzymać w danym roku kalendarzowym jeden raz finansowanie lub dofinansowanie tej samej oferty realizacji zadania publicznego. Oferta, która otrzymała dotację na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadania publicznego, a została złożona do innego konkursu ogłoszonego przez Zarząd, zostaje pozostawiona bez rozpatrzenia.
4. W ramach ogłaszanego konkursu Podmiot może złożyć maksymalnie dwie oferty.
5. W przypadku złożenia ofert w liczbie większej, niż limit wskazany w ust. 4, Podmiot zobowiązany jest do niezwłocznego wycofania ofert wykraczających poza wskazany limit. W przeciwnym przypadku wszystkie złożone oferty pozostawia się bez rozpatrzenia.
6. Dwa lub więcej Podmiotów działających wspólnie może złożyć ofertę wspólną na zasadach określonych w art. 14 ust. 3 Ustawy.
7. Oferta składana w ramach konkursu określonego niniejszym ogłoszeniem winna zostać przygotowana i wysłana wyłącznie w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl.
8. Modyfikacja oferty w Aplikacji Generator eNGO jest możliwa jedynie w przypadku przygotowywania i składania korekt lub aktualizacji oferty.

Reklama