Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r
Nabór od 29.03.2023 do 21.04.2023 15:30
Departament Promocji, Sportu i Turystyki
Łączny budżet 800 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Promocji, Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r..

Załącznik
do uchwały nr CDXLIII/7867/2023
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie

na podstawie art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Województwa Lubelskiego w roku 2023 i jednocześnie zaprasza do składania ofert.

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia, które wpłyną na poprawę warunków uprawiania sportu oraz umożliwią osiąganie wysokich wyników sportowych i podnoszenie poziomu sportowego.

I. Rodzaj zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Szkolenie zawodników w kategoriach młodzieżowych w wybranych klubach sportowych województwa lubelskiego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do kwoty: 800 000,00 zł.

Wsparcie finansowe ma zostać przeznaczone na realizację klubowego szkolenia sportowego w ramach sekcji sportowych, które w klasyfikacji końcowej w 2022 roku we współzawodnictwie sportowym[*] uzyskały co najmniej 25 punktów.

Zadanie dedykowane jest w szczególności do wojewódzkich interdyscyplinarnych stowarzyszeń sportowych, które realizują programy szkolenia dla klubów i stowarzyszeń sportowych z terenu województwa lubelskiego, uczestniczących i sklasyfikowanych w ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego (SSM).

Za priorytetowe uznaje się sporty objęte programem Igrzysk Olimpijskich oraz sporty o szczególnym znaczeniu dla województwa lubelskiego.

Oczekiwane rezultaty zadania: przeprowadzenie procesu szkolenia sportowego.

Sposób monitorowania rezultatów: lista szkolonych zawodników, komunikaty organizacyjne, dokumentacja fotograficzna.

Przedstawione rezultaty są obligatoryjne i powinny być uwzględnione w składanej ofercie. Dodatkowo oferent może przedstawić własne rezultaty zadania.

Spełnienie powyższych warunków w zadaniu będzie brane pod uwagę w trakcie oceny formalnej.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Zarząd Województwa Lubelskiego planuje przeznaczyć środki finansowe do kwoty 800 000,00 zł na realizację wskazanych powyżej zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Województwa w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn leżących po stronie Województwa, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 2. W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację zadań ogłoszonych niniejszym konkursem, Zarząd Województwa Lubelskiego może ogłosić nowy konkurs na nabór ofert dotyczących zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanych do realizacji w 2023 r. lub przeznaczyć środki na zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

III. Podmioty uprawnione do składania ofert:

 1. Do złożenia oferty na ogłoszony konkurs uprawnione są podmioty działające w obszarze kultury fizycznej i są to:
 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. spółdzielnie socjalne,
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

IV. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:
  1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),
  3. uchwała nr XL/616/2022 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 17 października 2022 r. w sprawie „Programu współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2022 r. poz. 5077).

 

 

 1. Z dotacji województwa lubelskiego mogą być pokryte następujące rodzaje kosztów:
  1. obsługa instruktorska,
  2. obsługa medyczna,
  3. obsługa sędziowska,
  4. obsługa techniczna,
  5. opłaty startowe,
  6. transport: uczestników, urządzeń i sprzętu,
  7. ubezpieczenie uczestników zadania,
  8. woda,
  9. wynajem: obiektów, urządzeń i sprzętu,
  10. wyżywienie,
  11. zakup materiałów związanych z promocją Województwa Lubelskiego m.in.: banery, rollup, plakaty, ulotki, itp. (do 10% kosztów realizacji zadania z wyłączeniem kosztów administracyjnych),
  12. zakup niezbędnego sprzętu sportowego,
  13. zakup ubiorów sportowych,
  14. zakwaterowanie.
 2. Z dotacji Województwa Lubelskiego mogą być pokryte również koszty administracyjne (m.in. zakup materiałów oraz usług biurowych i pocztowych, obsługa księgowa, CO, czynsz za wynajem pomieszczeń oraz koszty sprzętu i wyposażenia), przy czym nie więcej niż do wysokości 10 % przyznanej dotacji.
 3. Z dotacji Województwa Lubelskiego przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert nie mogą być pokrywane wydatki:
 1. poniesione przed terminem zawarcia umowy,
 2. niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania,
 3. z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,
 4. z tytułu opłat i kar umownych,
 5. poniesione na przygotowanie oferty,
 6. związane z nabyciem lub dzierżawą gruntów,
 7. poniesione po terminie realizacji zadania.
 1. Zostanie wybrana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania.

V. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania ustala się od 8 maja 2023 r. do 18 grudnia 2023 r.
 2. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy.
 3. Zadanie winno być zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 4.  Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057) oraz zawierać wymagane załączniki, o których mowa w pkt VII.
 5. Oferta musi być wypełniona w formie elektronicznej przy użyciu Generatora Witkac.pl udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej Województwa Lubelskiego.
 6. Wypełnienie w ofercie w części III, pkt 6, tabela: Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego - jest obowiązkowe.
 7. Rezultaty wskazane w złożonej ofercie powinny jak najtrafniej oddawać zakres rzeczowy i cele realizacji zadania i zostać przedstawione w sposób wymierny.
 8. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu tj. działaniami, a w przypadku jednego działania pomiędzy poszczególnymi kosztami tego działania w wysokości do 30% z zastrzeżeniem pkt IV ust. 4. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztu nie zwiększyła się o więcej niż 30%.

Zmiany powyżej 30% wymagają uprzedniej zgody Zarządu Województwa Lubelskiego lub innych osób upoważnionych. Oferent po uzyskaniu zgody dokonuje zmian za pomocą generatora wniosków w sposób analogiczny, jak w przypadku składania oferty, opisanym w pkt VI ust. 1 i 2.

 1. Oferent w ramach realizacji zadania publicznego zobowiązany jest do spełnienia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).
 2. Na konkurs uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż 1 ofertę. Złożenie przez Oferenta większej liczby ofert spowoduje, że oferty te nie będą rozpatrywane i zostaną uznane jako niespełniające warunku formalnego konkursu. Dotyczy to również sytuacji, kiedy oferent złoży dwie (lub więcej) tożsame lub różne oferty na to samo lub inne zadania.
 3. Oferty podmiotów, które zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych lub/i na ubezpieczenie społeczne nie będą rozpatrywane.
 4. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w zaktualizowanej ofercie realizacji zadania publicznego.
 5. Zadanie, na które oferent uzyskał dotację na podstawie niniejszego konkursu nie może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

VI. Termin i warunki składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 21 kwietnia 2023 r. o godzinie 15:30:00

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest sporządzenie i złożenie oferty elektronicznie za pomocą platformy internetowej Witkac.pl.
 2. Po złożeniu przez platformę internetową Witkac.pl, wydrukowaną ofertę z jednakową sumą kontrolną należy podpisać przez uprawnione osoby, a następnie złożyć osobiście:

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20 - 029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4

lub

przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na ww. adres.

 1. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS
   – SPORT 2023” opatrzonej pieczęcią lub nazwą podmiotu składającego.
 2. O zachowaniu terminu decyduje łącznie:
  1. data i godzina złożenia oferty w Generatorze ofert,
  2. data i godzina wpływu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego, a nie data i godzina stempla nadania pocztowego/ kurierskiego.

Oferty złożone wyłącznie w wersji papierowej albo za pośrednictwem wyłącznie platformy internetowej Witkac.pl zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VII. Wymagane dokumenty

 1. Do oferty przedkładanej na konkurs w wersji papierowej należy załączyć:
 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru czy ewidencji,
 2. statut, umowę, inny dokument określający zasady funkcjonowania, strukturę organizacyjną, sposób reprezentacji podmiotu ubiegającego się o realizację zadania publicznego oraz dokumenty wskazujące nazwiska i imiona osób uprawnionych do działania w imieniu podmiotu składającego ofertę jak również cele statutowe i sposób ich realizacji,
 3. w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/ zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/ przeora do  reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych.
 1. W przypadku, gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika winna zawierać:
 1. potwierdzenie formułą „za zgodność z oryginałem”,
 2. datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,
 3. czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta ze wskazaniem pełnionej funkcji bądź nieczytelny podpis z imienną i funkcyjną pieczątką.
 1. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych i funkcyjnych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji, w sposób umożliwiający weryfikację osób podpisujących.
 2. Oferta musi być podpisana przez oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi w statucie, we właściwym rejestrze lub ewidencji.
 3. W przypadku oferty wspólnej należy dołączyć dokumenty potwierdzające podstawę prawną działania każdego z tych podmiotów oraz sposób reprezentacji.
 4. W przypadku, gdy osoba/osoby podpisujące ofertę i załączniki działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli lub notariusza. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Oferenta w dacie udzielenie pełnomocnictwa. Do pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022, poz. 2142 z późn. zm.).
 5. Oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych związanych z reprezentacją oferenta powinni złożyć kopię dokumentu/uchwały potwierdzającej wskazaną zmianę wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych we właściwym rejestrze.
 6. W przypadku złożenia oferty bez wymaganych załączników dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia w terminie 2 dni roboczych od dnia wezwania do uzupełnienia braków w formie telefonicznej lub e-mailem, pod rygorem odrzucenia oferty.
 7. Do oferty składanej na konkurs w Generatorze Witkac.pl nie należy załączać skanu wymaganych powyżej dokumentów.

VIII. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

 1. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Ocena formalna i merytoryczna wydana zostanie w terminie do dnia 5 maja 2023 r.
 3. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Lubelskiego w formie uchwały.
 4. Oferta spełnia wymogi formalne, jeżeli:

 

 

Ocena formalna

 1. oferta została złożona w elektronicznym generatorze ofert, jak również w wersji papierowej, złożona oferta w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert,
 2. oferent w ramach niniejszego konkursu ofert złożył nie więcej niż 1 ofertę,
 3. oferta została złożona przez podmiot, który prowadzi działalność statutową, zgodną z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,
 4. w oświadczeniu znajdującym się na końcu formularza oferty zostały dokonane odpowiednie skreślenia i wypełnienia umożliwiające jednoznaczne odczytanie deklaracji oferenta,
 5. oferta została prawidłowo wypełniona zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego,
 6. w ofercie prawidłowo wypełniono pkt 6, czyli dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego,
 7. oferta musi zawierać wykaz sportów, które zostaną objęte wsparciem z uwzględnieniem priorytetów zawartych w treści ogłoszenia konkursowego,
 8. termin realizacji zadania jest zgodny z terminem wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,
 9. oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszonym konkursie,
 10. zadanie wpisuje się w cele konkursu,
 11. oferta wraz z wymaganymi załącznikami jest opatrzona datą oraz podpisem osoby upoważnionej lub podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta /oferentów. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych i funkcyjnych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji,
 12. do oferty dołączono wymagane w ogłoszeniu załączniki.

Jeżeli w którymkolwiek z kryteriów od 1-12 została udzielona odpowiedź „nie” oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega ocenie merytorycznej.

Podmioty, których oferty będą posiadały braki formalne, w postaci niezałączenia wymaganych załączników będą miały możliwość ich uzupełnienia w terminie 2 dni roboczych od dnia wezwania do uzupełnienia braków w formie telefonicznej lub emailem, pod rygorem odrzucenia oferty.

 1. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów jest błędem formalnym, który powoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej z zastrzeżeniem pkt VII ust. 8.
 2. Komisja dokona oceny merytorycznej zadań zgłoszonych do konkursu i zarekomenduje Zarządowi Województwa wykaz zadań do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.
 3. Przy ocenie merytorycznej uwzględnia się następujące elementy, którym przypisuje się odpowiednio określoną liczbę punktów:

 

 

Ocena merytoryczna

Kryteria merytoryczne (możliwa liczba punktów do uzyskania od 0 do 60)

 1. rzetelność przedstawionego syntetycznego opisu zadania, w tym miejsca jego realizacji, potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z opisem sposobu rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej (od 0 do 10 punktów),
 2. rzetelność przedstawionego opisu planu i harmonogramu działań, w tym opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania, spójność działań z opisem i kosztorysem, zgodność terminu rozpoczęcia i zakończenia zadania z poszczególnymi działaniami (od 0 do 10 punktów),
 3. rzetelność opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego, w tym opis bezpośrednich efektów realizacji zadania oraz rzetelność opisu dodatkowych informacji dotyczących rezultatów i sposobu ich monitorowania (od 0 do 10 punktów),
 4. liczba bezpośrednich uczestników zadania (od 0 do 5 punktów),
 5. zasięg realizowanego zadania i jego znaczenie dla województwa lubelskiego (od 0 do 10 punktów),
 6. działania promujące województwo lubelskie (od 0 do 15 punktów).

Kryteria finansowe (możliwa liczba punktów do uzyskania od 0 do 25)

 1. rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym: zasadność wydatków, spójność wydatków z syntetycznym opisem zadania oraz planem i harmonogramem działań, właściwe użycie rodzaju miar (od 0 do 10 punktów),
 2. oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania (od 0 do 15 punktów).

Kryteria organizacyjne (możliwa liczba punktów do uzyskania od -5 do 15)

 1. zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania w tym kalifikacje osób oraz ich sposób zaangażowania w realizację poszczególnych działań, z uwzględnieniem wolontariuszy (od 0 do 10 punktów),
 2. dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju, możliwość realizacji zadania przez oferenta oraz ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który realizował zlecone zadania publiczne w tym rzetelność i terminowość i sposób rozliczanych środków otrzymanych na realizacje zadań (od - 5 do 5 punktów).

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 100

 1. Do dofinansowania z budżetu województwa rekomendowane będą zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 60 punktów.
 2. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania i korygowania złożonej oferty po upływie terminu składania ofert.
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.
 4. Informacja o wyborze ofert będzie zamieszczona na stronie internetowej www.promocja.lubelskie.pl, https://umwl.bip.lubelskie.pl, a także w Urzędzie Marszałkowskim w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

IX. Dane za lata 2021 i 2022

Kwota dofinansowania na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

w 2021 roku - 4.104.500,00 zł

w 2022 roku - 4.200.000,00 zł

 

 

X. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku gdy Zarząd Województwa Lubelskiego przyzna dotację na realizację zadania niższą niż wnioskowana w ofercie, Oferent może odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie lub może zawrzeć umowę na zmniejszony zakres rzeczowy i finansowy dofinansowanego zadania z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1.
 2. Przed przystąpieniem do zawarcia umowy Oferent winien przedstawić:
  1. zaktualizowaną ofertę realizacji zadania publicznego – w przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana,
  2. oświadczenie o zgodności odpisu/wypisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy lub innym aktem regulującym status prawny podmiotu.
 3. Zaktualizowana oferta realizacji zadania publicznego - winna być złożona w terminie umożliwiającym przygotowanie i zawarcie umowy.
 4. Zarząd Województwa może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie zawarcia umowy w przypadku, gdy zaktualizowana oferta realizacji zadania publicznego rażąco odbiega od oferty.
 5. Oferent, który otrzyma dofinansowanie z budżetu województwa oraz podpisze umowę, zobowiązany jest do:

zamieszczania we wszystkich materiałach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach i własnych stronach internetowych herbu Województwa Lubelskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Województwo Lubelskie (szczegółowe wymogi promocji będą określone w umowie z oferentem).

 1. W przypadku wprowadzenia stanu epidemii lub dalszego obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, realizator zadania publicznego, którego dotyczy ogłoszenie, będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wydanymi przez organy administracji rządowej, w szczególności rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakie mogą obowiązywać w czasie realizacji zadania.
 2. Podpisywanie umów będzie w całości uzależnione od spełnienia wymagań związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju, które ustanowiono przepisami w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii w Polsce, jak również od sytuacji geopolitycznej związanej z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy.
 3. Województwo Lubelskie zastrzega, że sposób realizacji umowy może być uzależniony od sytuacji epidemiologicznej obowiązującej w kraju, jak również od sytuacji geopolitycznej związanej z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy i wynikającymi z tego konsekwencjami dla realizacji zadań publicznych.
 4. Informacja o ogłoszeniu będzie zamieszczona na stronie internetowej www.promocja.lubelskie.pl ,https://umwl.bip.lubelskie.pl, a także w Urzędzie Marszałkowskim w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

 

[*] wyniki potwierdzone w Systemie Sportu Młodzieżowego na stronie internetowej: https://ssm.insp.waw.pl// (System opracowany na zlecenie ministra właściwego ds. kultury fizycznej, przez niego nadzorowany i koordynowany, na potrzeby realizacji zadań dofinansowywanych ze środków publicznych, przeznaczanych corocznie na rozwój sportu dzieci i młodzieży).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama