Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Program Grantów Ambasady i Konsulatu USA: Dofinansowanie programów wspierających potrzeby społeczności LGBTQI+ w Polsce

Reklama
Nabór od 23.03.2023 do 14.05.2023 23:59
Ambasada i Konsulat USA
Pytania dotyczące programu grantów ambasady USA należy kierować na adres: grantspoland@state.gov
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. USD
Organizacje pozarządowe, Osoby LGBT+
Ambasada i Konsulat USA ogłosili możliwość ubiegania się o dofinansowanie (Notice of Funding Opportunity – NOFO) w postaci grantów na programy wspierające potrzeby społeczności LGBTQI+ w Polsce. Kwalifikujące się organizacje mogą ubiegać się o maksymalnie 50 tys. dolarów.

Program ten dotyczy projektów rozpoczynających się nie wcześniej niż 1 października 2023 r. Ambasada przewiduje przyznanie tych środków w sierpniu 2023 r. Wnioski w tej edycji programu NOFO, #WAW-NOFO-FY23-04, można składać do niedzieli, 14 maja 2023 r.

A. KRYTERIA WYBORU:

 • O granty mogą się ubiegać polskie organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne oraz media, których wnioski dotyczą obszarów tematycznych wymienionych poniżej.
 • Organizacje mogą się ubiegać o dofinansowanie w wysokości do 50 tysięcy dolarów.
 • Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać status non-profit.
 • Organizacja może złożyć jeden wniosek. O dofinansowanie nie powinny się ubiegać organizacje, które obecnie korzystają z przyznanego przez ambasadę grantu o wciąż otwartym statusie.
 • Amerykańskie organizacje pozarządowe również mogą ubiegać się o granty, powinny jednak wykazać we wniosku powiązanie z lokalnym partnerem działającym na terenie Polski.
 • Warunkiem otrzymania grantu jest dokonanie przez organizację aktualnej rejestracji w systemie SAM.gov (rejestracja zachowuje ważność przez rok). Instrukcje znajdują się w części F.

B. WYKAZ TEMATÓW:

Fundusze mogą zostać przeznaczone na wsparcie:

 1. Programów edukacyjnych, polegających na docieraniu do opinii publicznej, podnoszeniu świadomości, szkoleniach w zakresie różnorodności i integracji itp.
 2. Budowania potencjału organizacji pozarządowych wspierających społeczność LGBTQI+ w Polsce, w tym m.in. szkolenia w zakresie rzecznictwa, pozyskiwania funduszy, ułatwiania dialogu, kampanii wyborczych itp. Uwaga: środki te będą przyznawane na projekty i nie mogą być wykorzystywane wyłącznie na pokrycie kosztów ogólnych czy zakup sprzętu.
 3. Warsztatów poszerzających wiedzę i umiejętności osób świadczących usługi lub w inny sposób wspierających członków społeczności LGBTQI+ i/lub ich rodzin, takich jak terapeuci, prawnicy, edukatorzy itp.
 4. Programów wspierających młodzież LGBTQI+.

Uwaga: Zgłoszenia, które nie odnoszą się konkretnie do jednego z powyższych tematów, zostaną zdyskwalifikowane.

C. INFORMACJE O PRZYZNAWANIU GRANTÓW:

Wszystkie granty uzależnione są od dostępności funduszy Departamentu Stanu USA, a jakiekolwiek koszty lub wydatki poniesione przed otrzymaniem grantu nie będą zwracane przez ambasadę. Czas realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy.

Zasadniczo, fundusze z grantów nie mogą być przeznaczone na finansowanie:

 • projektów o charakterze politycznym lub wskazujących na wspieranie konkretnych stronnictw politycznych lub pojedynczych partii w ramach kampanii wyborczych
 • programów wymiany
 • projektów o charakterze socjalnym
 • projektów wspierających konkretną działalność religijną
 • działalności handlowej, zbiórki funduszy, projektów komercyjnych, badań naukowych, projektów budowlanych; projektów, których głównym celem jest rozwój samej organizacji jako instytucji
 • opłat i kosztów podróży związanych z konferencjami, przygotowywaniem reportaży, wydarzeń kulturalnych itp. w USA
 • publikacji lub tłumaczenia książek w celu ich opublikowania
 • stałych kosztów wynagrodzenia personelu
 • sprzętu, w tym m.in.: sprzętu biurowego, sportowego, aparatów fotograficznych itp.
 • finalizacji działań podjętych z wykorzystaniem innych funduszy
 • konsumpcji, poza kawą i lunchem roboczym (z całkowitym wyłączeniem alkoholu)

Możliwe jest przeznaczenie części środków na finansowanie działań koordynacyjnych i administracyjnych (księgowość, artykuły biurowe, itp.), suma ta nie może jednak przekroczyć 20 proc. wysokości grantu.

D. JAK UBIEGAĆ SIĘ O GRANT:

Pełną dokumentację należy przesłać na adres grantspoland@state.gov do 14 maja (niedziela) 2023 r. W e-mailu muszą się znaleźć następujące elementy: 

 • Wypełniony formularz wnioskowy (prosimy nie przekraczać określonego limitu słów)
 • CV koordynatora projektu i CV szefa organizacji występującej o grant
 • Formularz SF-424 (Application for Federal Assistance)
 • Formularz SF424A (Budget Information for Non-Construction programs)
 • Potwierdzenie o zarejestrowaniu organizacji w SAM.gov – instrukcje dotyczące rejestracji znajdują się poniżej.

E. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SKŁADANIU WNIOSKU:

Prosimy się z nimi uważnie zapoznać. Wnioski nie spełniające poniższych wymogów nie będą rozpatrywane.

 • Wszystkie nadsyłane propozycje muszą być sporządzone w j. angielskim.
 • Wnioski nie mogą przekraczać 6 stron (włącznie z wyliczonym budżetem) przy użyciu czcionki Times New Roman 12 pkt.
 • Budżet musi być skalkulowany w dol. amerykańskich i zapisany w przeznaczonym na to szablonie we wniosku.  Prosimy o nie przysyłanie kalkulacji budżetowej w postaci dodatkowego załącznika.
 • Wszystkie zapisane w budżecie koszty muszą być przedstawione w opisie projektu.
 • Przykłady pozycji budżetowych mogą zawierać wynagrodzenie dla koordynatora projektu, honorarium dla prelegenta lub eksperta, koszty projektu graficznego i wynajmu sprzętu.
 • Przykłady „jednostek” (units) to m.in. liczona w godzinach praca nad projektem, liczone w miesiącach wynagrodzenie dla koordynatora, liczba warsztatów prowadzonych przez prelegenta itp.
 • Ostatnia pozycja w arkuszu kalkulacyjnym powinna zawierać całkowity koszt projektu oraz pełną sumę do pokrycia z funduszy ambasady USA, jak również fundusze wnioskodawcy oraz fundusze pochodzące od innego sponsora czy sponsorów.

Składanie wniosku:

 • * Prosimy o przesłanie wszystkich wymaganych dokumentów w jednym e-mailu na adres: grantspoland@state.gov
  • W temacie e-maila należy wpisać nazwą organizacji ubiegającej się o grant, następnie numer NOFO, czyli WAW-NOFO-FY23-04.

F. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE REJESTRACJI SAM.GOV (instrukcje krok po kroku zarówno dla organizacji rejestrujących się po raz pierwszy, jak i odnawiających rejestrację dostępne są po prawej niniejszej strony w zakładce Application Package)

 • * Czas oczekiwania na rejestrację SAM.gov wynosi obecnie około 45 dni, należy więc ją rozpocząć odpowiednio wcześnie.
  • Jeżeli Państwa rejestracja nie jest kompletna przed upływem terminu zgłoszeń do programu, mogą Państwo wysłać zrzut ekranu potwierdzający rozpoczęcie procesu rejestracji i ubiegać się o grant, nawet jeśli proces rejestracji nie został jeszcze zakończony.
  • Aby dokonać rejestracji w systemie SAM, należy przejść do strony www.SAM.gov. Informujemy, że rejestracja w SAM nie pociąga za sobą żadnych opłat.
  • Przydzielenie „Unique Identity ID” nie jest tożsame z rejestracją w SAM.gov. Po otrzymaniu „Unique Identity ID”, należy dokończyć rejestrację w SAM.gov.
  • Rejestracja w systemie SAM.gov ważna jest tylko przez rok. Jeżeli Państwa organizacja rejestrowana była przed 1 sierpnia 2022 roku, należy odnowić rejestrację przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych. Czas oczekiwania na rejestrację SAM.gov wynosi obecnie około 45 dni, należy więc ją rozpocząć odpowiednio wcześnie.
  • Zalecamy wykonanie i zachowanie zrzutu ekranu informacji, które wprowadzają Państwo do systemu w trakcie rejestracji organizacji. Tak aby przy ponownej rejestracji w przyszłości mogli Państwo wprowadzić do systemu informacje w ten sam sposób, by uniknąć jakichkolwiek problemów związanych z niedopasowaniem danych.

G. PROCEDURA WYBORU

Złożone wnioski będzie oceniać komisja złożona z przedstawicieli ambasady USA i konsulatu. Wszyscy wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach prac. Prosimy pamiętać, że decyzje komisji mają charakter ostateczny. Nie przysługuje Państwu prawo odwoływania się od nich. Ambasada nie ma możliwości udzielania odpowiedzi w sprawie odrzuconych wniosków.

H. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI

W przypadku przyznania grantu wymagane będą sprawozdania programowe i finansowe w terminach określonych w umowie grantowej. Wypłata środków może zostać powiązana z terminowym składaniem sprawozdań. Pozostałe szczegóły dotyczące realizacji grantu zostaną określone w umowie grantowej między ambasadą USA a wnioskodawcą na podstawie opracowanych przez Departament Stanu warunków i zasad.

Reklama